'Hulp bij zelfdoding niet altijd strafbaar' In Europa aandacht voor deeltijdarbeid Doden op weg door lage zon Akzo ontdekt middel tegen betonschade door vorst Commissie wil bescherming Nog een staking op Engels schip FAMILIE BERICHTEN i; MAANDAG 3 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Onder bepaalde voor waarden zou hulp bij zelfdoding niet strafbaar dienen te zijn. Daarvoor is het nodig dat de strafwet wordt ge wijzigd, waarin nu nog staat dat hulp bij zelfdoding en het aanzetten daar toe gestraft kan worden met maxi maal drie jaar. Dit stelt de commissie voor zelfdo ding In haar rapport „Suïcide en strafrecht". De commissie, die eind 1978 in het leven werd geroepen door de Nederlandse Vereniging voor Vrij willige Euthanasie, staat onder voor zitterschap van de Leidse psychiater prof. dr. N. Speijer. In het rapport wordt duidelijk ge- stelddat het streven naar menswaar dig sterven ook zou moeten gelden voor mensen die zelf een einde aan hun leven willen maken, omdat ze naar hun mening ondraaglijk geeste lijk en lichamelijk lijden. Degenen die zelfmoord (de commissie hanteert deze term niet wegens de negatieve bijklank) wenst, dient de dodelijke handeling overigens zelf te verrich ten. Het besluit ertoe dient uit vrije wil te worden genomen en de persoon in kwestie moet bij zijn volle ver stand zijn. Verder moet er inderdaad sprake zijn van duurzaam lijden zonder enig uit zicht op herstel en een duurzaam verlangen naar het einde. De commis sie denkt daarbij niet zozeer aan mensen in hun laatste levensfase, maar veeleer aan bij voorbeeld chro nisch zieken. Om misbruik zoveel mo gelijk uit te sluiten pleit het rapport voor speciale middelen ter zelfdo ding, die lang daarna nog in het li chaam zijn terug te vinden. De hulp erbij dient verder achteraf getoetst te kunnen worden door juridische en andere (beroeps-)instanties. De hulpvrager zelf zou voor ont vangst van het middel moeten teke nen, terwijl dat middel teruggegeven zou dienen te worden als het niet wordt gebruikt. In het rapport gaan de gedachten uit naar een landelijk team, bestaande uit een medicus, ge dragsdeskundige, psychiater, Jurist en een leek. Mensen die van plan zijn zichzelf te doden, zouden zich dan tot deze commissie kunnen wenden, Het zij rechtstreeks of via een hulpverle ner, in wie men vertrouwen heeft AMERSFOORT (ANP) Na vijf Jaar onderzoek heeft Akzo-Chemie in Amersfoort een middel ontdekt dat vorst- en zoutschade aan beton gro tendeels kan voorkomen. Volgens Akzo bespaart dat alleen al in Neder land jaarlijks miljoenen guldens aan reparatie van wegen, bruggen en wa terwerken. Rijkswaterstaat maakt al gebruik van het nieuwe produkt en enkele Skandlnavische landen zou den er belangstelling voor hebben getoond. Het produkt waar het om gaat is een lichte, poederachtige substantie die uit microscopisch kleine plastic bal lonnetjes met gas bestaat. Hierdoor wordt als het ware veerkracht aan het beton gegeven. Volgens het bedrijf worden alle uitzettingen inkrimpin gen aan het beton als gevolg van temperatuurwisselingen en zoutkris- tallisatles erdoor voorkomen. Vorst- en zoutschade ontstaan onder andere, doordat er altijd water in verhard beton aanwezig is. Wanneer dat water bevriest, zet het tien pro cent uit, waardoor het beton barst. Bovendien komt er dan water, ver mengd met zout in de barsten, waar door de bewapening van het beton twordt aangetast. Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM Binnen de Europese Gemeenschap verrit ten meer dan negen miljoen mensen deeltijdarbeid, tijdelij arbeid of interimwerk. Negentig procent van dit aantal z\ vrouwen. Van het aantal personen met een volledige dagtai zou vijfentwintig procent, wanneer mogelijk, part-time wiili werken. De totaal vernielde auto van het gezin uit Apeldoorn dat zaterdag bij een ongeval op een spoorweg overgang om het leven kwam. APELDOORN (ANP) Een gezin uit Apeldoorn is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op een met knipperlichten beveiligde spoorwegovergang in de Apeldoornse nieuwbouwwijk De Maten. De auto waarin de man, vrouw en hun zoon zaten, botste op de overgang in het baanvak Apeldoorn-Zutphen tegen een trein. De politie sluit niet uit dat de be stuurder is verblind door de laag staande zon.De slachtoffers zijn de 32-Jarige J. A. L. van de Mey, zijn 30- Jarige echtgenote C. van der Mey- Broekhuls en hun elfjarig zoontje. In Vorden zijn zondag bij een ver keersongeval de zestigjarige H. J. Jansen uit Zutphen en zijn 52-Jarige vrouw A. P. A. Jansen-Beekman om het leven gekomen. De man, die de auto bestuurde, werd door de laag staande zon verblind, reed daardoor rechtdoor in een bocht en botste fron taal op een boom. De 60-Jarige T. Feenstra-Eekkerk uit Buitenpost is zondag door een ver keersongeval bij Zwaagwesteinde om het leven gekomen. Het slachtoffer reed met haar auto de weg Veenwou- den-Dokkum op en werd daarbij ge grepen door een auto waaraan zij geen voorrang verleende. Van de ze ven inzittenden in de andere auto raakten er drie lichtgewond. In het Gelderse IJzendoom kwam zaterdagavond de 27-jarige F. J. Hommersom om het leven, toen hij met zijn auto uit een bocht vloog. Op de Zutphenseweg in Voorst over leed zaterdag de 12-jarige Geert Stee man uit Amsterdam toen de auto, waarin hij als passagier zat, tegen een boom reed. De bestuurder verloor de macht over het stuur toen hij wilde uitwijken voor een kat. In het Brabantse Lithoyen is zater dagmorgen de 30-Jarige W. Schoone- berg uit die gemeente verongelukt. Hij zat in een auto die op enkele recht langs de weg staande bomen botste. Sportvisser verongelukt VLISSINGEN (ANP) Bij de sluis van Kats is zaterdag de 63-jarige sportvisser H. J. Baptist uit Rotter dam verongelukt. Bij het aan boord gaan van een vaartuig, viel het slachtoffer naar beneden en raakte te water. Dit blijkt uit een onderzoek van het permanent comité voor arbeids vraagstukken waarin zitting hebben, vertegenwoordigers van werkgevers, vakbeweging, regeringen, en de Euro pese. Commissie. Volgens Europees commissaris voor sociale zaken. Vre- dellng, moet inschakeling van tijde lijke arbeidskrachten uitzondering blijven en mag de soepelheid van de bedrijven niet worden aangetast. Ook moet volgens Vredellng de socla- Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM In de Rotterdamse Waalhaven is zaterdag de bemanning van het Engelse vrachtschip Atlantic Project in staking gegaan. Eerder weigerden de bemanningen van de Atlantic Causeway in Schiedam en de Act 6 in Amsterdam uit te varen. De bemanningen van deze schepen protesteren hiermee tegen de plan nen van de rederij Cunard om twee cruiseschepen de Atlantic Princess en de Atlantic Countess van de rede rij onder goedkope vlag te laten va ren. De Engelse reder wil de beman ning vervangen door goedkope West indiërs. De bemanningen vrezen voor de werkgelegenheid van 270 man. De staking van de zeelieden, wordt ge steund doof de Britse vakbond. Ie bescherming van tijdelijke arbek krachten worden verzekerd. Het mité voor arbeidsvraagstukken sprak deze week de voorwaard waaraan interimwerk moet vold<x Volgende maand worden andere vi men van arbeidsverdeling besproki Daarna Zal de Europese Commli concrete voorstellen doen voor Europees beleid om te komen tot betere arbeidsverdeling. Volgens de commissie kan alleen uitzendkrachten een beroep word gedaan bij tijdelijke Inkrimping s het vaste personeel of bij een tljdt ke stijging van de activiteit. De du van deze maatregel moet worden perkt. Verder geeft de commissie reeks aanbevelingen inzake de scherming van uitzendkrachten i betreft de arbeidsovereenkomst, werkzaamheden die zij kunnen v richten, het loon en de collectie voorzieningen. Zij moeten bij de wi ving van vast personeel de voorke krijgen. Koppelbazen Commissaris Vredellng pleitte va het op Europees niveau aanpakk van koppelbaaspraktijken. Als c< creet voorbeeld noemde hij onden mingen in Limburg, die staan iq schreven in Groot-Brittannië, Duitsland arbeiders werven om die Nederland te werk te stellen. D« koppelbazen ontsnappen aan iedt vorm van financiële, fiscale en socii controle. Een gemeenschappelij aanpak van deze praktijken is i gens Vredellng gewenst. Wij hopen D.V 3 nov. met elkaar dankbaar te ge denken dat P. W. v. Rijs en J. F. Hellendoorn 6 jaar verkering hebben. Op 7 november is hier voor gelegenheid te felici teren in De Blokhut: Princenhof ,Monnikensteeg Arnhem van 21.00 uur tot 23.00 uur corr.-adres: Hogerhuis 46 8251 LZ Dronten graag bloemen/ toespraken/enz. In volle vrede ontsla pen onze geliefde zwager en oom Hendrik Kiers oud-hoofdinspecteur van politie te Utrecht Den Haag: A. P. Schat Utrecht: D. P. Schat D. J. Schat-Beekes Zeist: P. A. Schat A. Schat-Fruchel U.S.A.: J. C. Schat Engeland: M. W. Jarrett- Schat Rotterdam: J. M. Meijer-Schat Engeland: B. van Paassen- Schat Engeland: A. Schat-Postella Utrecht: W A. Wille mse- Schat W. Willemse neven en nichten Vader, wat Gij doet is goed! lied 293 Heden nam de Here tot Zich onze geliefde, zorgzame moeder en grootmoeder, schoonzus ter en tante Pieternella Johanna van Bochove weduwe van Vincentinus Willem Valstar, in de ouderdom van 84 jaar. Zoetermeer: G. L. Valstar L. M. Valstar-Kastelein Zeist: G. M. van Craaikamp-Valstar C. T. van Craaikamp Naaldwijk: P. Dekker .G.zn, E. Dekker-Kooistra Wateringen: H. van der Schoor-Valstar J. M. van der Schoor Naaldwijk: J. L. Plaatzer N. Plaatzer-Voskamp kleinkinderen en verdere familie 2671 KH Naaldwijk, 1 november 1980 huize „Rozenhof", Anjerlaan 49. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op woensdag 5 november om 14.15 uur in de „Ontmoetingskerk", Anjerlaan 47 te Naaldwijk, waarna de bijzetting in het familie graf zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats Geestweg te Naaldwijk. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de zaal van de „Ontmoetingskerk". Psalm 90:10 onber. Na een kortstondige ziekte heeft de Heere tot Zich genomen, onze geliefde broer, zwager en oom Albert Rietkerk in de gezegende ouderdom van 82 jaar M. Rietkerk G. Rietkerk en verdere familie Leiderdorp, 1 november 198Ü Hoofdstraat 147 De rouwdienst zal gehouden worden woens dag 5 november a.s. in de aula van de algemene begraafplaats aan de Hoogmadeseweg, aan vang 14.00 uur, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Wie in de schuilplaats des Allerhoog- sten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almach- ti gen. Ik zeg tot den Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wien ik vertrouw. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Psalm 91:1, 2 en 4 Na een moedig doorstane ziekte is van ons heengegaan onze lieve zorgzame man, vader, schoonvader, opa, broer, zwager en oom Arie Willem Elshout echtgenoot van Beatrix Koedood op de leeftijd van 68 jgar Delft: B. Elshout-Koedood Delft: A. Elshout Brunssum: A. B. Manintveld-Elshout J. Manintveld Edwin en Tanja en verdere familie 1 november 1980 De Vriesstraat 50 2613 CC. Delft De overledene is opgebaard in „Het Bouwcen trum", Oostsingel 146 te Delft, alwaar gelegen heid is tot condoleren woensdagavond van 7-8 uur. Bezoekuren dagelijks van 3-4 en van 7-8 uur n.m. De dienst van Woord en Gebed, welke wordt geleid door de Weleerwaarde Heer Ds. W. H. Duker, gereformeerd predikant, zal wor den gehouden in „Het Open Hof", Storklaan 1 te Delft, donderdag 6 november a.s. om 2 uur n.m., waarna de teraardebestelling in het fami liegraf zal plaatsvinden op de algemene be graafplaats „Jaffa" te Delft. Geen bezoek aan huis Geen bloemen „Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn." Tot onze grote droefheid overleed heden, ge heel onverwacht, onze lieve schoonzuster en tante Gré Rooze-Mulder echtgenote A. J. Rooze Uit aller naam: J. A. Rooze 1 november 1980 Nachtwachtlaan 163 1058 EE Amsterdam Heden nam de Here tot Zich mijn broer en onze oom Cornells Johannes Noordam in de ouderdom van 88 jaar. Uit aller naam: A. A. Vlasveld-Noordam 29 oktober 1980 Berkel en Rodenrijs, bejaardencentrum „Hergerborgch", Raadhuislaan 7 Correspondentie-adres: Mr Dr van der Helm laan 57, Pijnackerae De rouwdienst zal plaatshebben dinsdag 4 november om 11.30 uur in de kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente. Konings hof 1 te Pijnacker, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op de begraaf plaats van de kerk. „''""te Rots van mijn behoud Op 71-jarige leeftijd is ingegaan tot het feest van zijn HEER, Zijn kind, mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa Johannes de Kleuver in leven Ridder in de Orde van Oranje Nassau en nu een Koningskind. Haarlem: S. B. de Kleuver-Ouwerkcrk Uithoorn: Herman en Bep de Kleuver Job en Esther Haarlem: Sarita en Jaak Kooyman van Gul- dener Peter, Jacob-Jan en Bart Spaarndam: Bart en Tineke de Kleuver Heemstede: Joop en Riekje de Kleuver Jeroen, Lilian en Marieke 2023 WC Haarlem, 1 november 1980 Duinoordstraat 61 De overledene ligt opgebaard in het mortuari um van het St Elisabeth's Gasthuis, Amerika- weg 2 te Haarlem, alwaar geen bezoek. De Dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op woensdag 5 november a.s. om 14.00 uur in de aula van de begraafplaats „Westerveld" te Driehuis-Velsen, waarna de begrafenis aldaar zal plaatshebben. Met grote verslagenheid geven wij kennis, dat op 28 oktober 1980 onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze dochter, zuster, schoonzuster en tante Eline van Schaik-Hammer op de leeftijd van 49 jaar. J. G. P. van Schaik A. van Veelen-van Blanken G. Hammer E. A. A. Tieman-Hammer W. Tieman en kinderen Voorburg, Klaverweide 103 De teraardebestelling heeft in stilte op zater dag 1 november 1980 op de Algemene Begraaf plaats aan de Rodelaan te Voorburg plaats gevonden. Alleen kan ik niet verder, geen enk'le schreê), neem trouwe Ziele herder, mij, arme, mee." Heden nam de Heere tot Zich onze lieve moe der en oma Johanna Cornelia Veldwijk-Wouters op de gezegende leeftijd van ruim 85 jaar. R. Roggeveen-Veldwijk L. Roggeveen J. B. Veldwijk E. Veldwijk-Polderman F. Veldwijk J. C. Veldwijk en kleinkinderen. 31 oktober 1980 Corr.adres: Noordkade 105, 2741 EW Waddinxveen. Gelegenheid tot condoleren: dinsdag 4 novem ber tussen 19.00 en 20.00 uur in het rouwcen- trum, Jan van Bijnenpad 1. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op woensdag 5 november in de aula van de algemene begraafplaats, Albcrdingk Thijmlaan 2 om 13.00 uur door de weleerwaar de heer Ds. P. van den Berg, waarna de teraar debestelling zal plaatsvinden. Maar, trouwe God. Gij zijt het schild, dat mij bevrijdt. mijn eer. mijn vast betrouwen.' Op U vest ik het oog: Gij heft mijn hoofd omhoog, en doet m'utv gunst aanschouwen.' 'k Riep God met vrucht'loos aan; Hij wil mij niet versmadn in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. In dit geloof ging van ons heen Arie Westdijk weduwnaar van L. J. van Roon eerder weduwnaar van G. H. W. Steers op de leeftijd van 84 jaar. Namens de familie: Exc. Test. J. Westdijk Epe, 31 oktober 1980 Eper Veste 44 Correspondentie-adres: Boerhaavestraat 78 7316 LH Apeldoorn De overledene is opgebaard in het Uitvaart centrum Stationsstraat 29 te Epe. De rouw dienst wordt D.V. gehouden op woensdag 5 november om 11.30 uur in de aula op de Algemene Begraafplaats „Norelbos" te Epe. waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de aula. Geen bloemen Uit Australië bereikte ons het ontstellende bericht dat ten gevolge van een ongeval ons ontvallen is, onze broer, zwager en oom Wim Krins in de leeftijd van 73 jaar. „Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren." Namens familie: J. J. Stavast-Krins J. Wijnands-Krins N. de Bruin-Krins T. Mielen-Krins M. Mielen P. Boelhouwer. Oktober 1980. Corr.adres: Clementstraat 12, Dordrecht Nog onverwachts nam de Heere uit ons mid den weg, onze lieve vader en grootvader Anthonie Nap weduwnaar van Klazina van der Veer op de leeftijd van 76 jaar. Kamerik: H. L. Nap J. A. Nap-Achterberg Ina Anton Westbroek: J. Grootendorst-Nap Jac. Grootendorst 2 november 1980 Mijzijde 105 3471 GS Kamerik Gelegenheid tot condoleren aan huis dinsdag avond 4 november van 7.30-9.30 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal D.V. worden gehouden don derdag 6 november a.s. om 11.00 uur v.m. in de Geref. Kerk te Kamerik, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Herv. begraafplaats aldaar. Té Lethbridge (Canada) waar hij tijdelijk ver bleef is door een ongeval plotseling uit ons midden weggenomen onze lieve zoon, broer, kleinzoon en neef Walter Sydney Brouwer op de leeftijd van 20 jaar Wij zijn zeer bedroefd, maar klemmen ons vast aan Gods beloften. „Wij geloven in de opstanding des vle- zes en een eeuwig leven". Sarnia: G. Brouwer I. Brouwer-van der Veen Ted Rita en Herb Judy Assen: Th. Brouwer W. Brouwer-Theisens Assen: H. E. van der Veen-Brust neven en nichten Sarnia, Ontario Canada. 31 oktober 1980. 1177 Carrstreet. Op woensdag 29 oktober werd plotseling uit de familiekring weggenomen, onze lieve schoon zuster Aaltje Assies echtgenote van R. Booy te Zevenhuizen (Gr.) De Here trooste haar man en haar zoon in hun verdriet Wezep: G. Norg-Booy P. G. Norg 's-Gravenhage: A. ter Weel-Booy P. A. ter Weel „Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rust punt van ons hart." Zeer dankbaar voor alles wat zij voor ons geweest is. maar heel diep bedroefd geven wij u ervan kennis dat de Heere voor ons geheel onverwacht uit ons midden heeft weg geno men Zijn kind, en mijn innig geliefde vrouw, onze zeer lieve, zorgzame moeder en oma Pieternella Trijntje Vogelaar-van Dijk op de leeftijd van 65 jaar. Numansdorp: A. Vogelaar Schiebroek: P. Batenburg-Vogelaar A. Batenburg Maasland: A. Vogelaar B. W. C. Vogelaar-van der Does Adriënne Oud-Beijerland: N. Groeneveld-Vogelaar J. E. Groeneveld Nelleke en Anja 1 november 1980 Hallinxweg 35 3281 KC Numansdorp Gelegenheid tot condoleren: op dinsdag 4 no vember van 19.00-20.00 uur in de aula van de algemene begraafplaats te Numansdorp. Er zal woensdag 5 november om 10.30 uur een rouwdienst worden gehouden in voornoemde aula. waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden. Ieder, die de rouwdienst wil bijwonen, wordt verzocht om 10.30 uur aanwezig te zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6