Concessieloos concert van Captain Beefheart Schilderkunst uit China culturele acrobatiek Kitchen Festival Eindhoven was erg uiteenlopend Armetierig Spookkasteel OBOVAG Minimalmode sloeg niet aan Opera van Poznan weinig overtuigend Broekenwinkel uitgebrand 'Grafische industrie niet problematisch' Maak uw caravan tijdig rijklaar. Fraser verandert kabinet Australië Il t Militairen uit Senegal in Gambia Plundering bi rel in Zürich V MAANDAG 3 NOVEMBER 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET MAA door Stan Rijven AMSTERDAM De wijze waarop Captain Beefheart zaterdagavond het Paradiso-podium verliet was veelzeggend. Terwijl zijn band doorspeelde keerde hij het publiek de rug toe, verzamelde zijn attributen, nam zijn sax onder de arm en wandelde weg. De geestdriftige zaal achterlatend Anderhalf uur lang was de toehoor der op het verkeerde been gezet door een man die zo volstrekt eigenzinnig ooereerde. dat er zowel van een con cert als een performance gesproken zou kunnen worden. Het was niet de publieksrespons die hem moest inspi reren waardoor er in de loop van de avond sprake zou» kunnen zijn van een spanningsopbouw Nee, juist het tegenovergestelde ge schiedde. Ieder nummer stond op zichzelf, kreeg gestalte met behulp van attributen als zonnebril, hoed. tekstboek en uiteraard de emotionele en vocale inzet van Beefheart zelf Uniek Reeds 16 Jaar neemt de Amerikaan Don van Vliet, alias Captain Beef heart een unieke plaats in binnen de popmuziek. Met Frank Zappa, waar mee hij overigens veel heeft samenge werkt, en Brian Eno maakt hij deel uit van een avant garde die ook de huidige generatie nieuwlichters tot lichtend voorbeeld dient. Daarnaast heeft Beefheart ook in blueskringen veel sympathie weten te verwerven. Hij is een liefhebber van extremen die zich zowel manifes teren in absurdistische teksten als ln een autonome visie op ritmiek. De wortels gaan terug naar de blues, maar worden losgetrokken en uiteen gerafeld. Op basis van Improvisatie ontstaan gewaagde ritmeschema's waarin onverwachte wendingen, op zettelijk foutieve toonzettingen en chaos veelvuldig terugkeren Aardse stem Het belangrijkste instrument waaro ver hij beschikt is zijn aardse stem die vier en een half octaaf kan berei ken. Daarmee blaft, gilt en zegt hij zijn teksten, afgewisseld met sax-, harmonica- of mondorgels pel Naast tekstdichter, componist en musicus is hij tevens kunstenaar, die onder andere zijn eigen hoezen van door Frits Lagerwerf) EINDHOVEN Het Kitchen Festival, dat de algelopen vijf dagen op diverse locaties zijn beslag kreeg, kenmerkte zich door een uiteenlopende kwaliteit van dansvoorstellingen, shows en concerten van avantrgardemuziek. Hoewel de meeste voorstellingen hier in het teken stonden van de sterk repetitieve, mijns inziens weinig vita le minimalkunst, was het korte ope ningsnummer in het Apollohuis van componist Rhys Chatham, een preg nante boventonenstudie voor drie gi taren en hardgeslagen drums, nog wel de moeite waard. Daags hierna was er in het Van Abbe- museum een performance van Ro bert Longo die door de dansers Adela Besayne-Smith en Joe Hannan met begeleiding van saxofonist George Bishop zeer competent werd uitge voerd: fraai gestileerde en vertraagde jiveachtige bewegingen die een grote mate van spanning teweegbrachten. Dit middendeel van Longo's drieluik Surrender duurde echter slechts twintig minuten zodat de talrijke kij kers zich na afloop afvroegen of dit nou alles was. Het komische en per fecte danswerk van Bill Jones en Ar- nie Zane <n het agressieve stuk Ener- gizer van danseres Molissa Fenley heb ik vanwege het Stringtrio of New York gemist, zodat het zwaartepunt in Eindhoven wat mij betreft op de concerten van Jeffrey Lohn, Julius Eastman, George Lewis en Douglas Eward kwam te liggen. Hoewel Eastman in Berlijn een prachtig werk voor piano's presen teerde prefereerde hij ln het Apollo huis pure improvisatie, samen met de technisch uitermate vaardige saxofo nist Bishop. Gedegen Gedegen van opbouw waren de duet ten, met een licht rockelement in de linkerhand en een free Jazz touch in de rechter. Toch viel de uitvoering wat tegen, vanwege de schijnroman- tiek en de uiterst scherpe toon van de met een plastic riet blazende saxofo nist. Van Lohn ging een emotioneel trio voor drums, gitaar en elektische piano, dat de titel Requiem for Steve Biko droeg Ook hier werd de span ning via boventonenbogen en klank verschuivingen weloverwogen opge bouwd. De muziek van trombonist Speciaal vandaag Voor een briefkaart op de de eerste rang, met fragmen ten uit nieuwe films als .„Ur ban Cowboy", .JBrubaker", „Heart Beat", „AH quiet on the western front", „Aus dem Le- ben der Marionetten" en „Chère Inconnue". Jack Lemmon en Catherine Deneuve spelen de hoofdrol len in „The april fools". Ro mantische komedie over twee mensen die gelukkig zijn met elkaar, maar ongelukkig met hun wettige wederhelft. Ned. 1/20.00 Potasch en Perlemoer, hof leveranciers. Eli Ascher schreef een nieuw stuk naar het oude gegeven van Monta gue Glass. Lex Goudsmit en Hans Boskamp spelen de titel rollen. Ned. 2/20.27 Ingmar Bergmans nieuwe, film, afgelopen donderdag in première in de Nederlandse bioscopen, nu al op de Duitse tv. „Een bieke afschaduwing van zijn andere, belangrijker, films", volgens de bespreking in Trouw. Did. 2/21.20 illustraties voorziet. De band die hem op zijn huidige tournee begeleid, ls ook te horen op zijn laatste twee lp's Shiny Beast en Dog at the Radar Station. Vooral de laatste plaat stond ln het uitpuilende Para diso centraal. De band speelde uiterst hecht en wist alle wendingen en accenten van de Captain goed te volgen. De felle slide-gitaar van Jeff Morris Tepper en de frenetieke ritmegitaar van Richard Schneider sponnen de lijnen uit voor het voortreffelijke slagwerk van Robert Arthur Wil liams. Eric Irew Feldman vulde de gaten ln op bas en toetsen, zodat een vrij musicerend doch coherent geheel ontstond. Rudimentaire muziek met een hang naar het tegendraadse. Onverstoorbaar Beefheart ging onverstoorbaar zijn gang. hoewel hij enkele malen uit zijn concentratie werd gebracht door ge luidsproblemen en het geschreeuw van enkele andere gekken uit de zaal. Anderhalf uur lang was er sprake van een concessieloos concert waarin Hot Head, Sheriff of Hong Kong en Bat Chair Puller dezelfde oerkracht beza ten. Namelijk die van Captain Beef heart. Captain Beefheart door Louwrens Langevoort TILBURG In 1971 gal de Stichting Brabantse Muziekmanifestaties een groot bezette uitvoering van Verdi's AIda ln een sporthal te Tilburg. Het comité bleef actief en voerde ln latere jaren onder meer Stanlslaw Monlusko's opera Halka op. AOVeRTtHTlE Lewis en saxofonist Ewart was daar entegen volmaakt spanningsloos. door gedateerd syntheslzergebrulk, naïeve composities en soms slappe soli. Het begin was nog enigszins contrast rijk. compleet met technische hoog standjes, daarna werd het publiek platgeslagen met muziek die een te rugkeer naar popgroepen uit de Jaren zestig betekenen: The United States of America, Ars Nova. Softmachine. Pink Floyd Het resumeerbare resultaat was, dat het Apollohuis een piekfijn podium ls in Eindhoven en dat het festival ln grote lijnen wat tegenviel, vooral om dat de minimalmode maar ten dele aansloeg. En meer compact, gecom primeerd festival lijkt in de toekomst een voor de hand liggende oplossing. DEN HAAG (ANP) Een brand in het centrum van Den Haag heeft gis teren voor een miljoen gulden schade aangericht. De brand, die zondag morgen omstreeks half vier uitbrak, legde een broeken- en een tapijten- winkel ln de as en was pas vier uur later onder controle. In Epe is zaterdagmorgen vroeg het magazijn van de uitgeverij Twee Wlelensport uitgebrand. De voorraad van de bladen Wielerrevue. Wielertoe rist en Voetbalrevue ging verloren. Ook gingen twee volgmotoren voor de Ronde van Frankrijk verloren. De politie vermoedt dat het om brand stichting gaat. Een korte brand in een café/woon huis in het Limburgse Well heeft gis termorgen enkele tonnen schade ver oorzaakt. Het pand, met name de beschermde natuurstenen voorgevel, liep ernstige schade op. BIJ een brand ln een opslagplaats in Onderdendam in Groningen zijn gistermorgen ongeveer 25.000 paar schoenen verloren gegaan Een hevige brand in een schoenen zaak in het winkelcentrum Schalk wijk ln Haarlem heeft zaterdagmor gen vroeg voor naar schatting enkele miljoenen guldens schade aange richt. De brandweer moest bij de be strijding van het vuur de hulp lnroe-> pen van omliggende korpsen Van onze redactie economie AMSTERDAM De grafische Indus trie heeft er ln het afgelopen Jaar blijk van gegeven geen „probleem- Industrie" te zijn. De export heeft in 1979 een gunstige ontwikkeling door gemaakt en de werkgelegenheid in deze bedrijfstak werd uitgebreid. Dit staat in het Jaarverslag over 1979 van het Koninklijk Verbond van Gra fische Ondernemingen Toch is het verbond, op grond van algemene economische verwachtin gen weinig optimistisch over 1980. De omzet van de bedrijven ln de grafi sche industrie ls niet exact bekend, maar aangenomen wordt, dat deze in 1979 rond de vier miljard lag. In 1979 waren 44.438 werknemers ln de grafi sche-industrie geregistreerd Wacht daar mee niet tot het voorjaar De winter is het beste moment om uw caravan op een - I aantal vitale punten te laten inspecteren.Voor zo n C inspectie moet u bij een goed, betrouwbaar adres zijn. Dat is de BOVAG-vakman, herkenbaar aan het BOVAG-schiid op de pui. Maak nü een afspraak met hem. Juist in de winterperiode kan hij de controlebeurt plus eventuele reparaties makkelijker inpassen in zijn werkschema. En kunt volgend seizoen weer met een veilige caravan op stap. BOVAG. Posms 441.2280 AK RUSWUK De veilige caravamer brengt zijn caravan bij dc BOVAG-vakman. De Poolse opera is blijkbaar aange slagen en men zet dit experiment nu voort met de komische opera Strasny Dwor (Het Spookkasteel) van dezelf de componist als een coproduktle met de opera van Poznón, waarvan de premlèjre volgende week ln Til burg plaatsvond Stanlslaw Monlusko geniet ln de Westeuropese theatertradtlie be kendheid om het feit dat hij de Pool se nationale opera nieuw leven heeft Ingeblazen. Alleen zijn opera Halka een sociaal drama, waarvoor HeiJ- ermans zich niet zou schamen vond hier zijn weg naar het publiek. Monlusko schreef echter nog een gro te reeks werken, die plaatselijk een kort succes beschoren waren, maar al zeer snel vergeten werden. De twee opera's na het Spookkasteel waren belde een dusdanig grote flop dat de componist er verbitterd aan overleed. Wat ls die Poolse nationale opera? Muzikaal gezien ls Monlusko allesbe halve een vernieuwer geweest. Zijn schrijfwijze ls traditioneel vroeg-ro- mantisch, handig gemengd met mooi ln het gehoor liggende volksmelodie ën. Harmonisch is het expressief, maar beslist niet sensationeel; de in strumentatie ls eenvoudig Alleen een dirigent met gevoel voor theater en timing kan van een derge lijke partituur Iets interessants ma ken, want al zitten er ln een opera als Het Spookkasteel enkele muzikaal aantrekkelijke scènes, het verhaal ls ongecompliceerd en naïef: twee ope retteofficieren. twee onsthuldlge bloedjes van kinderen, een tante die de hele avond de Jodelkoningin uit hangt en een vader die het ln Keulen heeft horen donderen, vormen de voornaamste Ingrediënten van dit niemendalletje. De opera van Poznèn doet maar wei nig moeite om dit spook geloofwaar dig te brengen. De aankleding ls Oosteuropees armetierig, zoals we dat ook wel van de Praagse opera kennen. Orkest noch solisten komen boven een behoorlijk niveau en diri gent Mleczuslaw Dondajewsky laat de partituur niet volledig tot zijn recht komen. De Brabantse koren vertolkten in le der geval met veel vreugde en elan de koorpartijen. Wie geïnteresseerd ls ln Oosteuropese opera, kan daarvoor vanavond ln Etten-Leur, morgen avond ln Turnhout (België) en ten slotte op donderdag 6 november ln het Haagse Congresgebouw terecht. door G. Kruis TILBURG „Om bamboe te schilderen moet men die geheel en al ln zijn binnenste hebben. Grijpt het penseel, kijk strak naar het papier en stel u voor ogen wat u gaat schilderen, volg de verschijning snel, hef het penseel en ver volg rechtstreeks wat u ziet zoals de valk neerduikt op de springende haas: bij de minste verslapping zal het u ont- snappen" zo onderwees Soe Shih het, een Chinese geleerde uit de Sung-perlode (960-1279). En zo proberen ze het zo te zien ln het „Kultureel Sentrum Tilburg" ln de Volksrepubliek China sinds korte tijd (soms even) weer, want ten tijde van de „Bende van Vier" (na Mao) was er duidelijk heleméél de klad ln gekomen. Toen, kregen schilders die ln de traditionele stijl schilderden, de bons, omdat hun kunst te individualistisch geacht werd. En kunstenaars die een indi vidualistisch, kleinburgerlijk stand punt aanhingen, konden de massa niet werkelijk dienen. Maar Mao had daarvoor geschreven dat Je de rijke nalatenschap en de goede tradities van literatuur en kunst, die uit vorige eeuwen uit China en het buitenland zijn over geleverd, behoorde over te nemen. Het doel moet dan wél het dienen van de volksmassa, de arbeiders, boeren en soldaten, zijn. Nu liggen de uitgangspunten wel even uit el kaar. hoezeer er ook gesproken en geschreven wordt dat China het eni ge land is dat een ononderbroken culturele ontwikkeling van vierdui zend Jaar achter zich heeft. In het verleden werden „herinneringsbeel den" vastgelegd en daarbij ging het niet zozeer om een zo duidelijk mo gelijke afspiegeling van wat ze pre cies gezien hadden, maar veel meer van wat ze toen „beleefden". Zo'n oud landschap is dan ook zelden direct te situeren, noch in plaats, noch ln tijd. Het ls veel meer een openbaring van een intieme ver wantschap van de schilder met de natuur. Geen boodschap Nu zijn er op deze tentoonstelling wel enkele (rol-)schilderingen aan wezig. die weer duidelijk teruggrij pen: er ls zelfs een bamboebos wél in een zeer hard, bijna schel groen er zijn eenden, die onder heel fijn uitgewerkte bloesems zwemmen, en zijn een soort stille vens van fruit en groenten, dus echt kunstwerken, die bepaald geen boodschap voor de massa hebben. Een andere keer denk Je met een traditioneel landschap geconfron teerd te worden, maar dan zie Je dat de schilders niets te zeggen hebben over wat ze beleefden, maar duide lijk alles over wat ze gezien hebben Want door die fraaie bergland schappen rijen zich dan de elektrlcl- teitsmasten aaneen, door berg en dal en ln die dalen kringelt de rook op van de vele fabrieksschoorste nen en aan de rivier zie Je de terras sen van een theehuls. afgeladen met kleine figuurtjes. Maar dat's allemaal nog niets verge leken met die vervelende happy fa- milytoestanden, leuke kindertjes roet stralende koppetjes en rode dasjes, die zo te zien op de water buffels moeten passen, maar naar stig zitten te studeren ln de ge schriften van Mao zal het wel niet meer wezen. Of een voluit la chende „blote-voeten-dokter" voor de vissers ln een puur Europese outfit; „Zing de lofliederen van onze tijd": zingende en dansende boeren op het oogstveld Stripfiguren Op een enkele zoetelijke uitzonde ring na, zoals „Tai-Tu begraaft de gevallen bloesems", tedere meisjes getekend door een Chinese Rle Cra mer, krijg Je nog steeds veel te ma ken met die stoere Amerikaans aan doende gezond uitziende stripfigu ren met bijna onopvallende Chinese trekken, geschilderd ln een bios coopreclametechniek, handig en virtuoos gedaan, culturele acroba tiek bij uitstek. Dat heeft voor mijn gevoel heel weinig meer te maken met die zogenaamde opvoedende taak. dat in dienst staan van het volk, t is zelfs nauwelijks propa ganda meer daar ls 't te stom voor maar een duidelijk inspelen op de smaak van een groot publiek. Chinese kastelenromannetjes Weinig enthousiasme dus op een heel enkele uitzondering na over Yang Xia-oli: „Een Tibetaans meisje biedt water aan", 1978 wat er hangt. Maar wel heel Interes sant dót het er hangt. Eigentijdse Chinese kunst zie Je tenslotte niet Iedere dag. Kultureel Sentrum Tilburg, Ko ningsplein 1, Tilburg. Tot 17 no vember dinsdag t'm vrijdag van 10 18 uur, woensdag, donderdag en vrijdag óók van 19 -21.30 uur, zater dag van 10 -16.30, zondag van 13 tot 16.30 uur, maandag gesloten. BUfTENLAND CANBERRA (AFP, Reuti De Australische preml Malcolm Fraser. heeft gis ren nadat de coalitie van z| eigen Liberale Partij en Nationale Plattelandspat op 18 oktober de algeme verkiezingen wonnen, belai rijke wijzigingen aangebrac ln zijn kabinet. Minister van buitenlandse zaken drew Peacock verliest deze post gaat naar het ministerie van lndi triële betrekkingen, terwijl To Street, tot dusver de belangrijki man op deze post, buitenlandse ken krijgt. Het gewijzigde kabinet telt vijf nk we ministers. Zes bewindslieden Z er niet ln teruggekeerd. Fraser minderde het aantal portefeuilles t» 27 tot 26 door twee ministeries op heffen en twee portefeuilles die va heen door één minister werden b heerd, nu over twee ministers te vi delen. De belangrijkste man die niet ten keert Is Eric Robinson. HIJ was min ter van financiën en volgens bc tongen ln Canberra wilde hij ga genoegen nemen met een minde post. De grootste sprong heeft sen tor Fred Chancy gemaakt, hij klc op van „inboorlingen-zaken" naar i clale zaken. De samenstelling ran de nieuwe re ring-Fraser ziet er wat betreft de b langrijkste post nu als volgt uit: pi mier Malcolm Fraser, vlce-premleri minister van handel Dough Anthon defensie Jlm Killen, buitenlandse i ken Tony 8treet, financiën Mar reth Guilfoyle, Industrie Phi Lycnh, justitie Peter Durack, ener) John Garrick, sociale zaken Fred ney, zware Industrie Peter Mlxon industriële betrekkingen Andrs Peacock. De laatste had om een bi nenlandse post gevraagd en wil oc nog eens Fraser opvolgen als premie Vorige week deed hij pogingen bf vice voorzitterschap van de partijl krijgen, hetgeen hem niet lukte, lip Lynch won de strijd, maar geruststelling van Peacock zei niet uit te zijn op het echte lel schap veto de partij. TE we hel Ira Ja' Ba Bei dini vee het zinl niel Phs haa net stai troi de i Irai de mei AI BANJUL (AFP) In Gambia, smalle strook gTond, omgeven d( het Westafrikaanse land Senegal, i het afgelopen weekeinde 8enegali militairen aangekomen, die volgi ooggetuigen de bewaking van vliegveld van de hoofdstad Ban hebben overgenomen. Volgens de officiële Gamblaanse dlo ls er niets aan de hand en gaatl om troepen die oefeningen houd met het kleine „veldleger" van Oi en bia. De bekende kringen ln Ban om zeggen echter dat de troepen fl gekomen op verzoek van de presidi van Qambta, sir Dawda Jawara, grond van de akkoorden van san* werking die ln 1967 tussen belde li den zijn gesloten, en die Gambia, geval van bedreiging toestaan beroep te doen op Senegal. Waar kringen concluderen dat in leder val de president zich bedreigd voi De ooggetuigen laten weten dat soldaten zijn samengetrokken op v scheldene strategische punten ln stad. Het zou gaan om 300 tot 4 M man en een tiental militaire voert» 018 gen. Tevens vlogen er gisteren vil to militaire helikopters boven de sta< De kringen zeiden nog dat de aanv zigheld van de militairen verband zi kunnen houden met het verbrei van de diplomatieke betrekking 31 van Oambla met Libië. Gambia de dat omdat Libië 200 Jonge manni uit Oambla zou hebben willen dwl gen een militaire training ln Libië volgen en daarna nare dingen te do in Oambla. Zaterdag verbood Gamblaanse regering twee opposit partijen, de ,,moja" (beweging va rechtvaardigheid) en de revoluti nalr-soclallstlsche jjartlJ. De oprk J*11 ter van de Moja, Koro 8alla en enW We andere politieke figuren zijn aan) houden en door de politie verhoor hel do ZURICH (Reuter) Jonge dei stranten hebben zaterdagavond protest tegen het sluiten van jeugdhuis ln Zürich de ruiten v winkels ingeslagen en de etalages plunderd. De schade was volgens politie aanzienlijk. Er werden zeWge arrestaties verricht, vijf arrestant! werden later vrijgelaten. Vrijdag was bekendgemaakt dat sprekingen met het stadsbesti over de voorwaarden voor het hero; nen van het omstreden jeugdcentrï waren mislukt. Het jeugdhuis is sin begin september met prikkeldra afgezet na een overval van de polil die zei er ongeveer twintig gezocl personen, gestolen waar. wapens verdovende middelen te hebben ai getroffen. De luxe winkels in het centrum de stad, die door de jeugdbewegi als symbolen voor een te materiaÜi sche maatschappij worden schouwd, zijn sinds mei al het doel! van geweldpleging geweest 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4