Compromis D'66 over nieuwe kernwapens 'Kerk laat zich door jagers misbruiken' EEN 6R0ENÉ- De grenzen van de redelijkheid van D'66 CDA-jongeren blijven op de Arjos wachten Congres houdt mogelijkheid plaatsing raketten open ïïg Vliegers tegen rijoefemngen luchtmacht sort-o-post Nu al meer samenwerking Boze boeren kappen bomen Hans van Mierlo heeft het onderste uit de kan gehaald premiestijging particuliere I Verzekering Ziektekosten Mist Pragmatisme Marges Milieudefensie plakt stickers in winkels Rita MAANDAG 3 NOVEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Het congres van D'66 stemde zaterdag vóór het voorstel van mevrouw Bisschof (geheel links, met voorzitter Terlouw in haar nabijheid). Haar voorstel behelsde een compromis over de mogelijke plaatsing van NAVO-raketten. Van onze parlementsredactie DTRECHT D'66 wijst plaatsing van de nieuwe NAVO-kemwapens op Nederlands grondge bied „onder de huidige omstandigheden" al. maar sluit heroverweging van dit standpunt ln de toekomst niet uit. Een definitief nee tegen de kemwapenmoderniserlng is zaterdag op het congres van de Democraten met ruime meerderheid verworpen Die meerderheid gaf ln Utrecht ge- loor aan de oproep van de D'66-top om de ruimte voor Internationale on derhandelingen over de modernise Ting niet bU voorbaat tot nul terug te brengen. Zou uit die onderhandelin gen blijken dat een beperkt aantal nieuwe kernwapens ln Nederland de prtjs ls voor een algemene terugdrin ging van kernwapens ln Europa, dan moet het D'60-congres daar ln laatste instantie opnieuw over beslissen. De gedoodverfde minister van bui tenlandse zaken ln een volgend kabl- slat le c Van een onzer verslaggevers 10 TW ARDEN De dorpen bij varden bereiden een acUe voor "^Jom 's avonds vliegers op te laten bij ien de militaire vliegbasis te Leeuwar- fjjjg den O rote delen van sommige dor I j,,] >en dreigen door een overheldsmaat- heb worden afgebroken; van Jel- noe rum en Marssum zelfs een derde deel. C0I let gaat om honderden hulzen. Oor uil taak is dat ze ln een zone met te veel awaai staan net. mr L J. Brinkhorst constateerde na de eindstemming over de moderni sering opgelucht; ..D'66 is toch een redelijke partij gebleven". Hij had gedreigd de politiek te zullen verlaten indien het congres tot onvoorwaarde lijke afwijzing van de nieuwe kernwa pens had besloten. .Als u werkelijk uw eigen mensen (ln die internationa le onderhandelingen - redactie) wilt ketenen, dan valt er niemand meer te ketenen", waarschuwde Brinkhorst. Hij vond de nu aangenomen tekst niet ideaal, maar er valt mee te leven, zo zei hij- r Ook D'68-lelder Jan Terlouw sugge reerde dat een te radicale uitspraak van het congres gevolgen zou hebben voor zijn positie. Suggereerde, want duidelijk werd dat niet Terlouw wen ste namelijk, zo zei hij, het congres niet door een uitspraak voorafgaande aan de stemmingen, onder druk te zetten. Hij liet beslissing of hij wel of niet zou spreken vervolgens aan het congres over D'86-parüJvoorzltter Zeevalking was vóór. ..Het congres moet weten wat het standpunt van de politieke leider ls. ten einde alle consequenties van de besluitvorming te kunnen over zien." zei Zeevalking. Het congres zelf dacht daar anders over. Mët ruime meerderheid sprak het uit geen prijs te stellen op nadere uitleg van Ter louw op dat punt. eerste afkomstig van een aantal noor delijke afdelingen, wees de plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland '48 van de 572 nieuwe kernwapens die de NAVO wil Invoeren als er met de Sowjet Unie geen beperkingen weder zijds kunnen worden afgesproken) onvoorwaardelijk en definitief van de hand. Voorstanders van deze lijn vre zen een gevaarlijke nieuwe stap in de bewapeningswedloop en het dichter bij komen van een beperkte kernoor log. Zij geloven ook niet dat Neder land met een andere aanpak enige positieve Invloed ln de NAVO zou kunnen hebben. ..Dubbelzinnig", noemden zij het voorstel van het Tweede-Kamerlid mevrouw Bisschof. Dit voorstel bood een compromis aan realisten als Brinkhorst en oud-D'68-voorman Van Mierlo. die Internationaal niet met lege handen willen staan en gematig de radicalen, die oog hadden voor die Internationale problemen, en ook de Interne partijtegenstellingen niet op de spits wilden drijven. Volgens het voorstel-Blsschof moet de plaatsing van de nieuwe raketten ..onder huidige omstandigheden" worden afgewezen maar kunnen ze ln het toekomstige voortgaande beraad over de Internationale veiligheidssi tuatie opnieuw worden overwogen. mtLtterdag ls ln de buurt van de basis Ur6ü praten het dorp Cornjum al geoefend is (Hoewel de luchtvaartwet hiermee ien awd overtreden, liet de politie zich tfet zien. Op welke avond er militaire duchten zullen worden gehinderd. It door de commissie geluidshin der van de dorpen nog geheim gehou len Er wordt rekening gehouden met aorgenavond. omdat er dan weer vondoefenlngen vanaf de basis wor- len gehouden. 'olgens een woordvoerder van de ba- zullen de oefenvluchten dan moe- worden afgelast omdat de vlleger- ctie gevaar kan opleveren. Ook dan al nog niet tegen de actievoerders rordt opgetreden. Dat gaat alleen lirec 'teurcn als dit soort acties zo vaak n gehouden dat avondlijke oe- luchten helemaal niet meer kun- *n worden gehouden. k pzi len v Bij de stemmingen die na urenlange discussies plaats vonden, ging het uiteindelijk om twee voorstellen. Het ADVERTENTIE fTTïïl postsorteersysteem brengt rust èn dynamiek m uw organisatie 02510 2564? <f^ll\IO Ei uur i ol_ ing ïr b een afspraak gemaakt dat een docfcüe tijdig wordt gemeld om onge heel ukken te voorkomen. „In deze fase ïhoil DU het verkeerd zijn keihard op te Inal *den. We hebben er begrip voor dat het e dorpen aandacht vragen voor een ?êist >ch wel indringend probleem." aldus iged woordvoerder van de basis ..We )ven ln een samenleving waar zoiets an. De gebeurtenissen rond de Iroote Keyser ln Amsterdam tonen lat weer eens aan. Als er maar spelre- *ls ln acht worden genomen." Van Mierlo Terlouw noemde het ..unfair" te be weren dat men hiermee alle kanten op kan. Hij legde daarbij de nadruk op de afwijzing ln de huidige omstan digheden. Dit voorstel kreeg uitein delijk een grote meerderheid. Grote invloed daarbij was het betoog van Van Mierlo tegen een definitief nee. ..Nederland kan invloed uitoefenen ln de NAVO. maar de huidige regering doet daar niets mee. zij heeft geen werkelijke inspiratie om zich voor wapenbeperking ln te zetten. WIJ moeten nu zorgen onszelf niet mond dood te maken tegen de tijd dat Ne derland weer een progressief kabinet heeft. Anders zou een conservatieve regering met invloed maar zonder In breng. opgevolgd worden door een progressieve regering met Inbreng, maar zonder Invloed", aldus Van Mierlo. Kritisch Faunabeheer protesteert tegen jacht Van een onzer verslaggevers WOUWSE PLANTAGE De Stichting Kritisch Faunabeheer heeft gister middag in het Brabantse dorp Wouwse Plantage gedemonstreerd tegen de jacht en de zegen daarvoor van de rooms-katholieke kerk. Na afloop van de Slnt-Hubertusmis in de Dorpskerk deelden actievoerders pamfletten uit tegen het houden van dergelijke missen De Jagers beschouwen Slnt- Hubertus als hun schutspa troon en leder Jaar worden begin november op verschil lende plaatsen ln Nederland speciale missen gehouden, waarbij onder meer de Jacht- attributen (zoals de geweren) worden gezegend. Op enkele plaatsen wordt de liturgie ook opgeluisterd met de uit stalling van gedood wild. de zogenaamde wlld-offerande. In Wouwse Plantage werd na de geloofsbelijdenis een wll- dofferande gehouden, waar bij enkele Jachthonden wild naar de pastoor brachten. Tijdens die offerande klon ken diverse „doodsignalen" uit de Jachthoorns. Kritisch Faunabeheer meent dat de rooms-katho lieke kerk zich ln toenemen de mate door de Jagers laat misbruiken om propaganda voor de Jacht te maken. Pas de laatste Jaren, nu alle na tuurbeschermingsorganisa ties zich van de plezierjacht distantiëren, worden de Hu- bertusmissen met zoveel misplaatste show gecele breerd, aldus Kritisch Fau nabeheer In het pamflet dat gisteren werd uitgedeeld staat een ar tikel van pater dr. Van der Wey. waarin deze uiteen zet dat de keuze van Hubertus als patroon van het jagers- gilde onjuist ls. Niet alleen wordt de befaamde verschij ning van het hert met het kruis tussen de horens ten onrechte aan Hubertus toe geschreven. maar het ls bo vendien onjuist dat deze hei lige naar aanleiding van deze verschijning tot beschermer van de jagers ls gekozen. „Na zulk een wonderlijke verschijning zal die heilige toch voor geen geld van de wereld nog ooit een pijl op een hert of ander wild heb ben kunnen afschieten. Hij werd ln zijn hart van dat moment af patroon en be schermer van het wild en niet van de Jagers." aldus het in 1957 verschenen artikel Dode dieren Kritisch Faunabeheer heeft zich ook tot de bisschoppen gericht, „bisschop Ernst van Breda heeft ons schriftelijk laten weten dat een beslis sing over het al dan niet ver zorgen van een dergelijke viering een zaak ls van de plaatselijke kerken en dat ln zijn bisdom geen dode die ren worden gebruikt bij de liturgie," aldus Harm Niesen van Kritisch Faunabeheer In Wouwse Plantage worden houden, afgelast. Tegen de In het Limburgse Lottum is zaterdagavond een Hubertusmis gehouden, waarbij onder mer de geweren van de jagers werden gesegend. echter al jaren dode beesten de kerk binnengedragen In Naarden is een Hubertus- vierlng. die vanavond in de St. Vituskerk zou worden ge- viering was geprotesteerd door Kritisch Faunabeheer ën de Vogelwerkgroep Het Gooi. De pastoor zei te zijn gezwicht voor de protesten omdat in het opgeroepen spanningsveld geen viering meer mogelijk is ADVERTENTIE IP Met een Gkoene Betaalcheque en de Groene Betaalpa> Gegarandeerd tot f 100,- per cheque. Zonder kosten verkrijgbaar bij alle banken en spaarbanken van Nederland. Van onze parlementsredactie UTRECHT Het congres van de CDA-jongeren (CDJA) heeft zaterdag ln Utrecht besloten cje. federatieve samenwerking tussen de Jongerenorganisaties Arjos, CHJO en KVPJO ver zwaard voort te zetten tot de fusie een feit is. Gemikt wordt nu op een fusiedatum van uiterlijk 1 februari volgend jaar Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Boeren in de Krim- penerwaard hebben dit weekeinde bomen omgekapt. Op die manier wil len ze er tegen protesteren dat ze niet meer zonder vergunning sloten mo gen dempen of hun land verharden met bouw- en sloopafval. De boze boeren, lid van de actiegroep „Ik ben boer u ook?" hebben tot nu toe zeventien knotwilgen omge zaagd. maar woordvoerder Jan Blok sluit niet uit dat er de komende da gen nog veel meer bomen omgehakt zullen worden De actie van de boeren kwam dit weekeinde tamelijk onver wachts. Aangekondigd was namelijk dat tot de zesde november geen boom omgehakt zou worden. Op die dag vergadert het actiecomité van de boeren. Volgens woordvoerder Blok was de directe aanleiding tot de actie het bericht dat opnieuw een aantal boe ren terecht zal moeten staan wegens illegale stortingen op hun landerijen. Kennelijk heeft dat bericht de vlam in de pan doen slaan, zegt Blok Het actiecomité van de boeren heeft morgen weer een gesprek met de milieugedeputeerde Hoek van Dijke van Zuid-Holland. Volgens hem kan de provincie niet ingaan op de eisen van de boeren ln de Krlmpenerwaard. Onder meer willen ze dat alle gel- dboetenvoorwaardelijke gevangenis straffen die de kantonrechter in Gou da Inmiddels heeft opgelegd wegens Illegale stortingen, teruggedraaid worden. Ook willen de boeren de ga rantie dat ln de toekomst geen pro ces-verbaal meer wordt opgemaakt als ze zonder vergunning afval storten. EINDHOVEN (ANP) Bij wijze van proef is Philips bereid de vakbonden periodiek te Informeren over de ont wikkeling van de werkgelegenheid in Eindhoven Dat staat in het vandaag verschijnende nummer van ..Philips te kijk", een uitgave van de FNV- bedrijfsledengroepen bij Philips Voor 18 januari enkele maanden voor de verkiezingen zou de Arjos dan alsnog tot fusie moeten beslui ten, aldus het congres, dat hierover een motie aannam. Het volgde daar-' mee het federatiebestuur, dat al eer der een dergelijke koers had uitge stippeld De bedoeling was eigenlijk dat het CDJA-congres zaterdag tot de fusie zou besluiten, maar de Arjos stak daar op 25 oktober een stokje voor Nadat KVPJO en CHJO zichzelf zon der al te veel problemen hadden op geheven. kwam de Arjos op de leden vergadering vier stemmen te kort om hetzelfde te kunnen doen De statutair verplichte driekwart meerderheid van de stemmen werd niet gehaald. „Slechts" 73 procent sprak zich voor opheffing uit De rest stemde tegen omdat men teleurge steld was over diverse ontwikkelin gen binnen het CDA. variërend van „het elkaar niet de ruimte laten" tot het mogelijke lijsttrekkerschap van premier Van Agt De fusie kon daardoor zaterdg niet worden beklonken en het congres van de rechtstreekse CDA-jongeren be treurde dat sterk. Teleurstelling CDJA-voorzitter Johan de Leeuw zei dat „gevoelens van teleurstelling overheersen". Maar hij stelde ook blijmoedig vast dat de Arjos toch „in grote meerderheid" het CDJA ln wil. Volgens De Leeuw moeten de Jonge renorganisaties gewoon op de oude wg voortgaan en met de Arjos blijven toewerken naar een fusie. Een grote meerderheid van het congres was dat met hem eens. Besloten werd uiterlijk 1 februari van het CDJA een door Willem Breedveld fd adit Lef< den ;laai ,n 0 an onze redactie economie ?esp >EN HAAG Met Ingang van 1 a. 1 tauari 1981 mag de premie voor par- beti culiere ziektekostenverzekering tan< rorden verhoogd. De ministeries van se i conomlsche zaken, volksgezondheid sliettn financiën hebben hierin toege len I temd. leb de t )e premies met een eigen risico aan iero e voet mogen dan worden verhoogd net toet een toeslag die varieert van 8,9 lleei )t 13,2 procent (afhankelijk van de inenfcoogte van het eigen risico). iond oor zogenaamde leeftijdsgebonden le i ontraden mogen de premie en het tscl Igen risico ten hoogste met 7,75 pro- veel ent worden verhoogd afgezien van bij e automatische verhogingen op eml fond van leeftijd Ec«>e premie die bestemd is voor huis i. irtsenhuip en medicijnen, mag met meer dan één procent omhoog. UTRECHT Hans van Mierlo. oud-leider van D'66. heeft in zekere zin het onderste uit de kan gehaald toen hij het gezwalk van het D'66- congres zaterdag in Utrecht tussen een absoluut nee en het wat remere nee, en het mits, tegen de plaatsing van nieuwe kernraketten op Nederlands grondge bied, „bespottelijk" noemde. Een absoluut nee betekent ln de ogen van de Democraat van bet eerste uur vooral een niet meer meepraten en daar mee de uitschakeling van ie dere mogelijkheid om nog eni ge invloed uit te oefenen op een vermindering van het aantal kernwapens. Het is een houding die hij hooguit kon begrijpen vanuit een gevoel van teleurstelling over de han delwijze van het huidige kabi net. dat zijns inziens voortdu rend kansen laat liggen. Maar van een progressieve regering mag straks volgens Van Mier lo wel wat anders worden ver wacht. ZIJ zou met een „nee. tenzij" wel degelijk aantoon bare resultaten weten te boeken Het is zeker niet te veel ge zegd. dat Van Mierlo met deze interventie, zo hij het congres er al niet mee om kreeg, hety toch op zijn minst over het dode punt heen hielp. Uit het stormachtige applaus kon worden afgeleid, dat hij menig Democraat verloest had van de twijfel of het in ernst wel verantwoord was enige ruimte over te laten voor de plaatsing van wapens die hetzelfde con gres eerder ln strijd achtte met de waardigheid en de fun damentele rechten van de mens. Het enthousiasme voor Van Mierlo hield echter tegelijker tijd ook een veroordeling in van de hoeveelheid mist. die partij en partijleiding kenne lijk nodig hadden om deze draal te kunnen maken. Want Van Mierlo bleek eveneens verrassend eerlijk ln zijn ver dere beoordeling. Zo noemde hij het standpunt van de meerderheid van het hoofdbe stuur principieel het zuiverst. Dit standpunt behelst een on omwonden „nee, tenzij" en het geeft daarmee duidelijk aan dat er voor toekomstige onderhandelaars ruimte moet zijn om te onderhandelen, in clusief de mogelijkheid dat plaatsing van de nieuwe kern wapens hiervan het gevolg is. Afhankelijk uiteraard van het bereikte resultaat. Die ruimte en daarmee ook het risico van medeverant woordelijkheid wees een min derheid van het hoofdbestuur af. Dit standpunt lag ln het verlengde van een eerdere congresultspraak en daarmee dreigde een serieus conflict met de partijleiding. Het ls typerend voor de gang van zaken, dat D'66 deze confron tatie niet heeft aangedurfd De meningsvorming concen treerde zich op een amende ment van het Kamerlid me vrouw Blschoff. dat in de eer ste alinea een duidelijk nee laat horen en ln de tweede alinea ruimte over laat voor een heroverwelng van dit standpunt. Wat kan dit an ders betekenen dan een voor waardelijk ln plaats van een absoluut nee. Of nog anders gezegd: Een nieuwe regering krijgt hoe dan ook de ruimte van D'66 om te gaan onder handelen. Daarmee is het voor D'66 gewoon een zaak van vetrouwen geworden in de onderhandelaars Oaan die akkoord met bij voorbeeld een beperktere plaatsing dan heeft het con gres het nakijken Met dit alles ls een verrassend licht geworpen op het redelijk alternatief van D'66 Die rede lijkheid wordt altijd met een zekere trots omschreven als niet dogmatisch, niet-princi- pleel en met een positieve term. als pragmatisch. Dat wil zeggen dat men het kenmerk van de waarheid ziet m haar praktische toepasselijkheid, haar bruikbaarheid om lei ding te geven. Dit pragmatis me zou een consequente keu ze voor de lijn van de meerder heid van het hoofdbestuur, de lijn ook van D'66 „onderhan delaar" Brinkhorst hebben betekend. Want waarheid is volgens de D'66-formule niet een princi piële of emotionele afwijzing van de kernwapens, maar waarheid is de praktische toe passelijkheid en die verplicht vooralsnog tot meepraten, tot Invloed uitoefenen. Het prag matisme in zo'n princiepiële en gevoelige zaak bleek echter voor de meeste congresgan gers te veel van het goede Jan Terlouw zette er zelfs een aantal zaken voor op zijn kop Zo zei hij dat zijn politieke leiderschap naar binnen toe er vooral één is om er op toe te zien. dat de democratische procedures goed in acht wor den genomen Die uitkomst is dan zoals hij eerder in een interview in het weekblad De Tijd heeft gezegd, bindend voor hem. omdat hij per slot van rekening ook niet de wijs heid in pacht heeft Naar buiten toe moet volgens Terlouw de politieke leider zijn partij vertegenwoordigen, de marges aftasten en die des noods overschrijden. Daar voor dient hij dan achteraf ter verantwoording te worden ge roepen. Het zou er dus op neer komen dat Terlouw in het concrete geval van de kernwa pens een absoluut nee van zijn partij zou hebben geac cepteerd. maar dat hij naar buiten toe de marges des noods zou hebben over schreden. Zo bezien was het inaar goed dat het congres geen behoefte had aan zijn eindoordeel Het was trouwens al pijnlijk ge noeg dat hij het congres daar over eerst liet stemmen Zoiets zeg Je of je zegt hel niet. Dat zijn zo van die eenza me momenten van een partij leider, waar geen democrati sche procedures behulpzaam bij kunnen zijn. zelfstandige organistie (vereniging) te maken Het Arjos-bestuur zal op 17 Januari wellicht de laatste Arjos-ledenver- gadering uitschrijven om dan alsnog tot opheffing te komen. Intussen is het bestuur druk aan de praat met de tegenstemmers op de ledenvergade ring van 25 oktober Gepoogd wordt hen alsnog mee te kragen op de weg naar de fusie Het CDJA-congres werd ook toege sproken door CDA-voorzitter Buk man en CDA-fractieleider Lubbers. De eerste bood „beoogd" CD JA-voor zitter De Leeuw een sikkel aan opdat deze .met degelijk handwerk de laat ste restjes van de oogst zou kunnen binnenhalen" Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM In meer dan hon derd gemeenten hebben zaterdag ac tievoerders in winkels en grootwin kelbedrijven voedingsmiddelen voor zien van plakkertjes met de teksten „Milieuonvriendelijke verpakking' „Energieversplllend produkt" of „Overbodig produkt uit de derde we reld" De stickeractle. waaraan ruim vijf honderd mensen deelnamen, is een onderdeel van de landelijke voedsel- actie van de Vereniging Milieudefen sie. Met het aanbrengen van de stic kers wil Milieudefensie de verspilling van grondstoffen, energie en geld in de voedselproduktle aan de kaak stellen, en de consumenten met de problemen confronteren. De stickers werden vooral geplakt op diepvries- artikelen als kantren-klaar-maaltij den, kartonnen en plastic drinkver pakkingen en poedennaaltijden De reacties van zowel klanten als winkelpersoneel waren volgens Mili eudefensie zeer uiteenlopend. Soms werden de actievoerders door winkel- chefs of de politie uit de winkel ver wijderd, maar er ontstonden ook dis cussies. De acties zijn onwettig (lo kaalvredebreuk), maar Milieudefen sle is er toch toe overgegaan omdat de belangen van de consument al te lang worden genegeerd „Ik moet op mijn kamer blijven en als ik er uit mag spreek ik mijn vader weer tegen, zodat ik dan weer op mijn kamer moet blijven."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3