Van Zuthem: Leden baas in welzijnsinstellingen Uit de sfeer van de kleuterklas Nederlanders als vuisten van paus Chr. Gereformeerden krijgen voorlichting van minister De Koning Trouw Neo Angin als u last van uw keel hebt. tc< Vastgehouden in Tsjechoslowakije Pax Christi tegen bezit kernwapens neo angiri VANDAA( Miljoenen bijbels naar China Ontslag bij stichting voor Surinamers Lefebvre verwach~ regeling met Rom MAANDAG 3 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET [MA/ Van een onzer verslaggevers UTRECHT Op een studiedag van het evangelisch welzijns- beraad (ÉWB) heeft prof. dr. H J van Zuthem sterk gepleit voor de verenigingsvorm voor de instellingen in het welzijns werk. welzijnswerk. Met de verzuiling ls ook de eenheid tussen vrijwilligers, be roepskrachten en cliënten weggeval len. Er zijn nog wel bestuurders, maar VprlammPflH zij vertegenwoordigen een achter- laniiiicuu land, dat er niet meer is, zei zij. Daardoor zijn identiteitsvragen een persoonlijke zaak geworden. Ter wille van een broodnodige active ring van de bevolking en honorering van het particulier initiatief gaf hij aan de verenigingsvorm beslist de voorkeur boven de stichtingsvorm En in de vereniging behoren de leden beslissende invloed uit te oefenen. De zeggenschap van de leden moet pre valeren boven de zeggenschap van het personeel aldus prof. Van Zu them Hij keerde zich daarmee tegen de commissie-Van den Burg, die ^cn ge lijke verdeling van macht in de mstel- lingen bepleit tussen cliënten, perso neel en de stichters (met hun opvol gers). Activeren Prof. Van Zuthem stond positief te genover de decentralisatie van de welzijnszorg, maar zag als keereijde wel. dat het particulier initiatief en de levensbeschouwing in toenemende mate onder druk zijn gekomen. Dat kan zijns inziens verholpen worden, als de bevolking op plaatselijk niveau voldoende geactiveerd wordt. Be stuurders en werkers moeten naast Achtcrhuid de klassieke vormen nieuwe wegen vinden om de bevolking medeverant woordelijkheid te laten dragen weieens een van de belangrijkste vor men van welzijnszorg kunnen zijn. zei hij Prof. Van Zuthem vond, dat er naast de algemene ledenvergadering ook een ledenraad zou moeten zijn, die de meerderheid van de bestuursleden aanwijst. Cliënten en personeel zou den dan de rest van de bestuurszetels moeten verdelen. Hij meende ook, dat van het perso neel bij de indiensttreding instem ming met de grondslag van de instel ling verlangd mag worden. Hij zei de beseffen, dat dit een stap terug zou zijn, maar achtte het niettemin nood zakelijk om het particulier initiatief in het welzijnswerk te kunnen hand haven en de levensbeschouwelijke kleuring ervan veilig te stellen. On dernemingsraden zullen ook geen be slissingsorganen, maar alleen overle gorganen mogen zijn. Prof. Van Zu them gaf de voorkeur aan een globale kaderwetgeving op deze punten, waarin zo min mogelijk geregeld wordt. Mevrouw Idenburg zei. dat zij zelf als vertegenwoordiger van de hervormde kerk in het PSVG-bestuur zit, maar dat lang niet alle hervormden zich door haar optreden vertegenwoor digd weten. Dat kan ook niet anders. Daarvoor lopen de opvattingen over seksualiteit binnen de hervormde kerk te ve uiteen. Maar ook ten aan zien van de beroepskrachten kan men niet meer verlangen, dat zij „de" mening van hun achterland tot uit drukking brengen. De identiteit van christelijke organi saties. van christenen, als duidelijk herkenbaar, benoembaar en vanzelf sprekend gegeven, bestaat niet meer. De eenheid is verdwenen. Men leeft niet meer als groep, als gesloten zuil, met allemaal dezelfde boeken, dezelf- *de krant, het duidelijk „wij-gevoel". ADVERTENTIE Het actief mee laten denken van de mensen over wat welzijnszorg is. zou Mevrouw mr M. A C. Idenburg-van Iperen, voorzitter van de protestant se stichting voor verantwoorde ge zinsvorming (P8VG), sprak op deze studiedag over de identiteit in het AMERSFOORT (ANP) Ambtsdragers van de christelijke gereformeerde kerken hebben zich op hun te. Amersfoort gehouden conferentie laten voorlichten door drs J. de Koning, de minister van ontwikkelingssamenwerking. Deze hield zijn gehoor voor, dat kerkleden consequenties moeten trekken uit de veranderingen die met een wijziging van de internationale economische orde onontkoombaar samenhangen. Hulp op korte termijn, aldus de mi nister. kan veel leed verzachten, maar belangrijker is een structurele wijzi ging in de wereldeconomie. Dan zul len de volken uit de ontwlkkelings landen een heel eigen plaats in de rij der volkeren innemen. Tevoren had de heer De Kening uit eengezet dat het westen bereid moet zijn de concurrentie uit de ontwikke lingslanden op zijn markten toe te laten. Dit houdt in dat het westen niet meer het monopolie heeft van de produktie van goederen, waarvoor de ontwikkelingslanden de grondstoffen leveren. Deze landen zullen zelf de produktie ter hand moeten nemen. Dit zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid hier. De minister De Rotter- met Dordts Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Letdse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tammmga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam te) 020-5629444 telex 13006 Postgiro 66 0000 Bank Ned Crediaibank Reken.ngnr 2300 12 574 REGIO ROTTERDAM/OORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel. 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLANO (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle te) 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16,98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar f 101,90 Per jaar 201,60 Advertantietaneven op aanvraag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vri|daa Op zondag van 16-20 uur telei 020- 5622797 Opgave nvm-advertenties iel 020-5626262 ot schottel aan Mmi-Adv aldeimg. postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk aan onze Amsterdam se adressen wees op de taak van de kerk ten opzichte van de mensen die hierdoor in de verdrukking komen. De kerk moet oproepen tot solidariteit en of ferbereidheidwant het evangelie dat elk mens recht heeft op een mens waardig bestaan. In zijn openingswoord zei de voorzit ter. de heer D. Koole, dat het leven naar en uit de bijbel consequenties moet hebben voor het optreden naar buiten. Er bestaan veel Ingewikkelde situaties waarop de bijbel geen pas klaar antwoord heeft. Maar de bijbel dringt er wel voortdurend op aan na te denken over de vraag of de concre te situaties van het leven, ook van het leven in de grote wereld om ons heen, de wil van God is. Dat geldt ook ten aanzien van de kloof tusen rijke en arme landen De aankoop van HiFi-apparatuur is een zaak van vergelijken en dan beslissen Ontdek daarom eerst wat Onkyo verstaat onder: Quartz Lock. Accu-öias en Super Servo ONKYO 2 Jaar garantie O -->^0 BON U gelieve mij te zenden documentatie over de ONKYO apparaten Wbonplaats U kunt deze bon opsturen in een enveloppe zonder postzegel aan Acoustical Antwoordnr. 93 1200 VK s-Graveland Mevrouw Idenburg vond de identi teitsvraag verlammend en onvruchtr baar, zolang gezocht wordt naar het wezen van de christelijke organisatie, het christelijk welzijnswerk. Beter is het om maar gewoon aan het werk te gaan. dan komt de identiteit vanzelf wel aan het licht Lange tijd is het in het welzijnswerk taboe geweest om over geloofsvragen te spreken, maar mevrouw Idenburg vond. dat men dit het welzijnswerk niet te zwaar kan aanrekenen, zolang er zelfs binnen de kerk zo'n grote schroom bestaat om open en per soonlijk over Je geloof te praten. Tegelijk constateerde zij ook. dat het levensbeschouwelijke karakter en het levensbelang van deze vragen de laatste tijd in het welzijnswerk weer duidelijk wordt onderkend. In Neder land groeit weer het inzicht, dat le vensbeschouwing wezenlijk is voor de mensen. Platform Sinds kort is prof. dr. P. A. de Ruyter, hoogleraar speciale pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, voorzitter van het evangelisch wel zij ns be ra ad Dit beraad wil een plat form zijn voor bezinning en overleg ten aanzien van de plaats en functie van christenen, christelijke organis- tles en kerkelijke instellingen in het welzijnswerk in brede zin van het woord. Het wil dit doen door studie dagen, studiegroepen, regionale groe pen en de uitgave van het EWB-bulle- tin. Het adres is Prins Hendriklaan 97. 3583 EJ Utrecht. DEN HAAG (ANP) Een vijftigjari ge Blaricummer zit sinds begin sep tember in Tsjechoslowakije in arrest. Het ministerie van buitenlandse zakn wil echter op verzoek van de man, die consulaire bijstand krijgt, geen nade re informatie geven. Ook de Tsje- choslowaakse ambassade kan niet zeggen op welke gronden de Blari cummer is aangehouden. Deze tekening van een zouaaf is uit het boekje De vuist van de paus. de geschiedenis van de Ne derlandse zouaven en het einde van de Kerkelijke Staat, door Wim ZaaL Een uitgave van de Wetenschappelijke Uitgeverij; 155 blz, 28,50. Wim Zaal heeft een voorliefde voor de „onofficiële geschiedenis", geschiedenis met een kleine "g". het verhaal over. zoals Berthold Brecht ergens schrijft, de kok van Alexander de Grote, de stenen sjouwers van de pyramlden, de weduwen van de slag bij de Bere zina. Een dankbaar onderwerp was voor hem de strijd van de Neder landse zouaven, die met een IJver en toewijding menig betere zaak waardig het voortbestaan van de pauselijke staat in de Jaren '60 van de vorige eeuw een beetje wisten te rekken. Het aardige van Zaals aanpak is dat hij zijn helden niet idealiseert en ook niet al *te belachelijk maakt. Het boekje is uiterst lees baar voor wie houdt van een ge meenzame woordkeus en een stijl van toffe jongens krentenbrood verteerbaar vindt. Het is Jammer en overbodig dat de schrijver het wil doen voorkomen alsof aan dit boek diepgravende bronnenstudie ten grondslag ligt. De oppervlak kigheid ervan is veeleer net de charme. (PvdV). AMERSFOORT (ANP) - Pax Christi Nederland wijst het bezit van kern wapens af. Op een algemene leden- ADVERTENTiE Lees eerst de gebruiksvoorschriften. 24 pastilles voor de e keet ■5 W'.v. heilzaam voor keet en keelholte bij slecht weer en tegen slechte adem. vergadering ln Amersfoort werd met zeer grote meerderheid van stemmen besloten dit standpunt in te nemen en achter het standpunt van het in terkerkelijk vredesberaad (IKV) te gaan staan. Het standpunt van Pax Christi Nederland is Inmiddels voor gelegd aan de bisschoppenconferen tie en de katholieke geloofsgemeen schap. Bisschop Ernst van Breda, de voorzit ter van Pax Christi Nederland, zei op de vergadering ten volle achter dit standpunt te staan en meende dat er een goede kans is dat de bisschoppen ermee zullen Instemmen. Op het gebied van de kernwapens moet de katholieke kerk. aldus bis schop Ernst, een concrete ethiek ont wikkelen waarin wordt aangedron gen op een proces van kernontwape ning dat in etappes verloopt. door prof, dr H. M. Kuitert Hoe verschillend ook over de bijbel gedacht wordt, er is geen enkele kerk of christelijke beweging te bedenken die het zonder bijbel wil doen. Dat is ogenschijnlijk een magere bewe ring. maar wie zich verdiept in wat er allemaal over de bijbel gezegd of juist niet (meer) gezegd wordt, en in de onderlinge tegenspraak die daarmee gegeven is, komt het als een ontdek king voor. Er is dus iets wat groepen, kerken en bewegingen met elkaar verbindt; ze willen de bijbel, ook al drijven bijbelbeschouwingen en/ of uitleg van de bijbel hen tegelijkertijd uit eikaar Kun je bij dit dunne draadje aanknopen, als je op zoek bent naar de eenheid van de christen heid? Het is in elk geval geprobeerd; iets anders valt <r ook niet te proberen, zeg ik er meteen bij. Een poosje probeerden we het met: „Leer verdeelt, dienst verenigt" maar denken we aan de politiek, dan zien we dat dienst juist die mensen verdeelt die door de leer nog vere nigd zijn. Terug dus naar de ontdekking dat Je tenminste allemaal de bijbel wilt, ook al wil Je hem anders en voor andere doeleinden dan de anderen Laten we .kijken of Je dat gegeven niet kimt uitbuiten om tot grotere eenheid van de chris tenheid te komen. Men moet het in de wereld raad van kerken prijzen dat hij met een voor beeldige hardnekkigheid deze laatste weg be wandeld heeft, vanaf het begin van zijn optre den tot op vandaag, en dat hij besloten heeft de documenten van deze weg in hun totaal uit te geven in een bundeltje dat als titel draagt: The Bible. Its authority and interpretation in the ecumenical movement. tie houdt ook een stukje gelijk: de 8chrlft blijft in Montreal norm voor de traditie. Waarom eigenlijk? Of liever: hoe kan de bijbel dat zijn als hij zelf ook traditie is? Het zijn de dagen waarin Willi Marxsen als antwoord geeft: de nieuwtestamentische auteurs zijn de Eerste Getuigen; wij hebben geen anderen, dus zijn ze canon regel of norm) voor ons. Het belangrijkste van Montreal (en de schakel naar het volgende rapport); traditie is een levende zaak. overleveren als beweging van toeëigenen en doorgeven. tol (1976), I»euven (1971) en Loccuro (1977), allemaal over de plaats en de rol van de bijbel MGnSGlÜk in de christelijke kerk. Ik geef in het kort daarover wat informatie, maar raad de lezer aan vooral zelf met de inleiding waaraan ik hier aanknoop aan het werk te gaan. Voortreffelijk Het is een uitgave van de wereldraad zelf, in Nederland uitgebracht door Kok, Kampen en in elke boekwinnkel te krijgen. Een dominee of pastoor die Engels kent, kan het gemakkelijk vertalen en uitleggen voor de gemeente, en rekenen we er nog de Introductie van Ellen F1 esse man-van Leer bij. waar geen woord te veel en geen woord te weinig (en dus geen onduidelijk woord) in staat, dan hebben we een voortreffelijk boekje in handen, in elk geval een boekje dat je uit de sfeer van de kleuter- TCGditlG klas haalt en je eert meedenken over hoe het verder moet. Eén kerk Eén bijbel én kerk? Het rapport van Wad ham College ziet dat wel zitten. Het is de tijd van vlak na de oorlog, van nieuwe vergezichten en nieuwe Inspiratie. De wereldraad is net opgericht (1948), Suzanne de dltrich schrijft over „Gods plan met de wereld", en het hand tastelijke feit dat één bijbel vele kerken heeft opgeleverd denkt het Wadhamrapport de baas te kunnen met een theologische beschouwing over de bijbel: zijn autoriteit als Woord Gods staat vast en zijn verscheidenheid kan geen roet in het eten gooien, want aan zijn eenheid doet die verscheidenheid geen afbreuk. Is dat waar? Waarom blijven dan alle confes sionele verschillen de dienst uitmaken? Het is de tijd waarin Ernst Kfisemann (in 1951), tegen het optimisme van het Wadham-rapport in, zijn beroemde artikel schrijft: „Fundeert de nieuwtestamentische canon de eenheid van de kerk?" en in de loop van zijn artikel zijn eigen vraag beantwoordt met: nee, de nieuwtesta mentische canon is de basis van de veelheid van confessies die wij erop nahouden. De con fessies zijn niet meer de bril waardoor wij de bijbel lezen, maar hun aanzetten zijn zelf al in het nieuwe Testament terug te vinden. Zo moet je de bijbel zelf dus zien: óók een vorm van toeëigening van het geloof, en dat bete kent een veel menselijker boek, een boek waar in in elk geval mensen zich over God uiten. En dat betekent weer: het verstaan van die (men selijke) teksten en boeken komt centraal te staan, de hermeneutiek dus. als leer van het verstaan. De verscheidenheid van het Nieuwe Testament krijgt zodoende weer haar kans: Marcus wordt niet meer weggestreept tegen Lucas of omgekeerd. Kfisemann krijgt einde lijk bijval, ook met zijn bewering dat de veel heid van kerken zich op het nieuwe Testament beroepen kan. Dat alles in het Bristol-rapport van 1967. Voor Leuven (1971) blijft dan de grote vraag liggen naar de autoriteit van de bijbel: wat is nu „gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift"? Dat was al een vraag toen er om die éne bijbel zo'n grote veelheid van kerken geschaard stond; het werd een nog grotere vraag toen vanuit de hermeneutiek de tijdgebondenheid van de bijbelteksten goed doordacht werd. Nieuwe wijze Dat laatste hoe nu verder is niet eenvou dig: ik kom er aan het eind op terug Maar eerst het materiaal dat ons leert meedenken en dat zowel uit de inleiding van Ellen Flesaeman bestaat als uit de tekst van de rapporten van Wadham College (1940), Montreal (1963), Bris- Vandaar het rapport van Montreal (1963) waar op het punt van bijbel en traditie (confessie) gezegd wordt: die twee liggen niet zover uit elkaar als Je (wel te verstaan: als protestant) altijd denkt Het is de tijd van het tweede vatikaans concilie en de r.k. broeders halen een stuk gelijk binnen: zij hadden altijd al beweerd dat de Schrift zelf traditie ls. Maar de Reforma- Het rapport van Leuven zegt over die autori teit merkwaardige dingen, die mij treffen als even zoveel verlegenheden. Ik iaat ze hier vanwege de toegemeten ruimte buiten mijn verhaal. Er rest nl. nog het rapport van Loc- cum (1977) en dat brengt ons bij discussies die nog volop bezig zijn: over de waarde van het Oude testament (het „tekort" en het „te goed" ervan worden om in termen van Miskotte te spreken aan de orde gesteld) en vooral over benaderingen van de bijbel die anders dan anders zijn, niet meer de historische benade ring, maar bij voorbeeld ook de politieke le zing, de liturgische lezing, de mystieke lezing en vooral ook: de naïeve wijze van omgang met .de bijbel van vele. zwarte kerken die van een historische afstand helemaal niets voelen. ONTMOETING In die tijd ging Jezus Jericho bta Terwijl Hij er doorheen trok p een zekere Zacheüs. hoofdambt* bij het tolwezen en een rijk man, ij zien wie Jezus was. (Lucas 19 vei 10) Eigenlijk hoort dit begin van het| verhaal van Zacheüs bij het slot. Daar zegt Jezus, als alles achter rug is: „De Mensenzoon is immi gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was." In de Statenvertaling staat van Zacl en hij zocht Jezus te zien. wiej was." Twee zoekers gaan Jericho binnen, wil Lukas zeggen. De Mi die het verlorene zoekt en de mi hier bij „het verlorene" gerekend wordt, die Jezus zoekt. Dat kan maar goed worden en op een werkelijke ontmoeting uitlopen. Twee mensen die elkaar zoeken. E verschil. Jezus is arm, Hij heeft ge vaste plaats om zich neer te leggei Hij zwerft rond zoals Israël in de woestijn rondzwierf. Zacheüs is dubbel en dwars gesettled. Hoofdambtenaar en rijk en zonde dreiging van aftopping. Maar dat komt nog. Een goed begin van dit verhaal. Bij een ontmoeting moe tl er minstens twee zijn, maar wil hel goed komen moeten die twee elke zoeken. Nu denk ik maar even aan ons lezen van de bijbel of aan onze kerkgang, 't Kan eigenlijk alleen goed komen, nl. tot een ontmoetli4|~fr als die twee allebei de ontmoeting willen. Van Jezus staat het vast. H &lei nu eenmaal, vooral daarin, anden'toe dan wij. En hoe zit dat bij ons? Dalton gewoon een vraag die Je je altijd w} moet stellen en dan een beslissing nemen. De ontmoeting kan Je wel overkomen. Maar daar kan Je 't nl^ooi op aan laten komen. Serh nr.? bren gen nleu prtj: •lat Vai Die mo< inst De tenli ERMELO (ANP) Het is in con nlstische landen niet zo moeilijk bijbels te verspreiden als in islai sche landen. Na het ingrijpen Af Rusland ln Afghanistan hebbelff/w christenen daar meer vrijheid g| gen. Er komen berichten binnen VI de kerk daar Inmiddels is verdubt U Dit vertelde evangelist Anne van Bijl op een bijeenkomst van de c nlsatie Kruistochten te Ermelo. Er ls een verzoek uit China geko p om een miljoen bijbels te zenden zou Kruistochten boven haar gM Er uitgaven twintig miljoen gulden I ®e 1 ten. Daarvoor is een actie onder naam „Parel" opgezet In 1981 hc *n men het bedrag bij elkaar te heb Het is in China niet alleen moe J®1 bijbels te zenden vanwege de cor iet le bij de grens, maar er wordt ook aa* controle uitgeoefend ln de 8tedpwa Anne van der Bijl heeft tijdens verblijf ln China cntact gehad met ondergrondse kerk. Veel christetjjj 1 durven er n China pas sinds 1 lor weer openlijk voor uit te komen •erc zij christenen zijn. n*1 rtud der i den Het rapport beschrijft dat allemaal, opsom- menderwljze zeg maar, en inventariseert daar mee de grote, bijna verbijsterende verschei denheid van bijbelgebruik. In zoverre kan het gewoon niet eerlijker. Maar de vraag: hoe moet het nu verder? wordt er nog moeilijker door dan hij al was. Gebruik Ik zou op die vraag terugkomen, en doe dat nu met een enkele afsluitende opmerking over het bijbelgebruik zoals wij dat in Nederland kun nen vaststellen. Ik ben inderdaad vrij pessimistisch, als het daarover gaat. En dat niet omdat mensen geen kennis nemen van wat de rapporten van de wereldraad aan informatie bieden, maar Juist wegens het feit dat die liefde voor en die gehechtheid aan de bijbel die alle christenen met elkaar delen zoals ik aan het begin al zei een lichtpunt is. De keerzijde van dat lichtpunt is dat deze gehechtheid zich meestal uitwerkt als een po ging om de bijbel en daarmee zijn autoriteit aan de eigen kant te krijgen: „Wat wij doen, staat eigenlijk al in de bijbel." Ik spaar de lezer een opsommlnge van de middelen die voor deze annexatie kunnen dienen. Ze zijn meestal onder de eenvoudige formule onder te bren gen: handeling A (zeg: kernenergie toepassen) is zonde; de bijbel is tegen zonde; dus ls handeling A onbijbels (naar believen ook in het positieve om te zetten). De kans Zolang het zo toegaat onder christenen, helpt ook de beste hermeneutiek of bijbellezing niet en zijn de rapporten van de wereldraad boter aan de galg gesmeerd. De bijbel wordt niet om zijn inhoud erbij gehaald maar om zijn autori teit en zo krijgt Kfisemann nog om een heel andere reden geijk: de ene canon resulteert in een veelheid van groepen en kerken omdat deze allemaal voor hun ontwerpen en stand punten het gezag van de bijbel in stelling brengen. De enige manier om dat te voorkomen zie ik hierin: laat de discussie niet gaan over wat de bijbel zegt over handeling A, maar laat de discussie gaan over handeling A zelf; waarom ben je daar zo voor of waarom ben je daar zo tegen? Langs deze weg bij ft de kans bewaard dat bijbelteksten op «en andere manier eraan te pas komen dan als autoriteiten die argumen ten moeten vervangen. ivor den Voi? is z en i fectic la! SOK ROTTERDAM (ANP) - De dlrM van de Stichting sociale belajit:'r *orc rinamers in Rotterdam. Kern m Woel-a-tsoy, is door het bestuur de stichting op staande voet on gen. Aanleiding is de bezetting jT het kantoor van de stichting doe 22 personeelsleden, die een weel rug begon. De actie wordt gehot ,u als protest tegen het slechte final *di le en personeelsbeleid van het d stuur. De bezetters hebben geëist Wh het ontslag onmiddellijk onged e v wordt gemaakt. wei J UL -Prtx at; ECONE (AFP) Het hoofd «Dj een groep afgescheiden tradlt nele katholieken, bisschop LefiL. vre, vindt dat er een volledl sfeerverandering heeft plaatst vonden tussen Rome en zijn tra -i tionele kerk. Hij verwacht t spoedige regeling van de onderl ge geschillen. Lefebvre verklaai dat verscheidene kardinalen n ran wie hij de laatste tijd had gesp (EN ken, deze mening deelden. I mu van de punten van verschil betifcul de mis. Lefebvre is voorsta» ore van de traditionele Latijnse I con en meent dat veel katholiel n i graag daarheen terug zouden ten- ren. HIJ verwacht niet dat de lu zal willen terugkeren naar de t >e j ditionele mis, maar zei hiero e v nog ln correspondentie met iet paus te zijn. Lefebvre lnstallefl )t gisteren acht nieuwe diakenen oof aanwezigheid van enkele hondeooi den mensen. Hij sprak de ifcont wachting uit dat zijn genootsd igei vanaf 1982 jaarlijks er zo'n veeijtent tot vijfenveertig priesters bij e krijgen, gezien het aantal seml tan risten dat momenteel in EcOe j een priesteropleiding krijgt. *rt-s<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2