Carter: Iraanse eisen lijken positieve basis Kabinet trekt desnoods zijn abortusvoorstel in Kiesuwkado mm X Eerste verliespunt AZ'67 tegenTwente Stakingsdreiging in Polen voorbij .mHETERVAH D'66 wil samen met PvdA Spoedige vrijlating gijzelaars niet verwacht In deze krant ëA met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog en koud HET WEER r.= Van Agt zinspeelt in China op ommezwaai Meedenken over de bijbel Het zegenen van de jacht Schilders uit China Censuur in Polen 008 vertelt Solidariteit tevreden met gesprek Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging; TrOUW rouw Droog weer met wolkenvelden, maar ook' perioden met zon. Middagtem- peratuur ongeveer 1 graad. Matige oostenwind kracht 4. aan de kust krachtig kracht 6. Morgen en overmorgen: Meer bewolking, later kans op sneeuw Aanhou dend koud. Morgen: zon op: 07.39 zon onder 17.02 maan op: 04 46 maan onder: 16 40 38STE JAARGANG NR. 11086 - MAANDAG 3 NOVEMBER 1980 LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze parlementsredactie UTRECHT Fractieleider Terlouw heeft op het D'66- congres In Utrecht de voor keur uitgesproken voor rege ringssamenwerking met de PvdA. na de Tweede-Kamer verkiezingen in mei 1981. „Ik verwacht dat u er geen be hoefte aan zult hebben om deel te gaan nemen aan een regering met CDA en VVD," zei hi] onder luid applaus. Het congres besliste ook de plaatsing van nieuwe NAVO-kernwapens nu af ie wijzen, maar hield de mogelijkheid »pen ln de toekomst dit standpunt te lieroverwegen. Deze beslissing kan echter voor de combinatie met de PvdA nog proble- nen geven. De PvdA wil namelijk Mivoorwaardelljke afwijzing van die Meuwe kernwapens. PvdA-partiJ- roorzitter Max van den Berg voor spelde een week geleden grote proble men als D'66 deze duidelijke lijn niet zou volgen. Regeringssamenwerking zou volgens hem dan in gevaar kun nen komen PvdA-fractieleider Den Uyl reageerde gisteren voorzichtiger: „Het is waar dat D'66 de modernisering niet defini tief uitsluit, maar Terlouw heeft het ..nee. onder de huidige omstandighe den'zo onderstreept, dat de ruimte om daar in de toekomst van af te wijken wel sterk verkleind is. Daar door Is ook de afstand tussen PvdA en D'66 kleiner geworden. Of dat ge noeg is kan ik nu niet beoordelen Dat kan pas blijken bij de onderhandelin- ;en over de formatie van een nieuw Labinet." aldus Den Uyl. n Utrecht benadrukte Terlouw blij e zijn met de eerdere keus van de >vdA voor D'66. „We verschillen ln de Tweede Kamer nogal eens van me ning. maar blijkbaar vindt PvdA dat rat ons bindt belangrijker is dan •raar we in verschillen" Overigens moet het D'66-congres zich jver toekomstige regeringspartners nog formeel uitspreken op het verkie zingscongres in februari. Verslag en beschouwing staan op pagina 3. Ayatollah Khalkhali krijgt het tijdens het debat over de gijzelaars aan de stok met een ander parlementslid. Van onze verslaggevers TEHERAN. WASHINGTON De Amerikaanse president Carter zegt dat de door Iran gestelde voorwaarden „een positieve basis", lijken voor de vrijlating van de Ameri kaanse gijzelaars. Carter, die hiermee reageerde op de gis terochtend het Iraanse parle ment vastgestelde voorwaar den, zei dat een oplossing ln de gijzelingszaak alleen mo gelijk is als de „nationale eer en integriteit" van de VS niet in het geding komen. De voorwaarden die Iran stelt voor de vrijlating zijn ln grote lijnen dezelfde als die welke een maand geleden ge suggereerd werden door ayatollah Khomeini. Amerika moet beloven zich niet met de binnenlandse aange legenheden van Iran te bemoeien, het bezit van de sjah teruggeven, de Iraanse tegoeden vrijgeven en alle financiële aanspraken jegens Iran op geven. Binnen twee uur na de voorlezing van het rapport van de speciale parle- Vrouwelijke toehoorders luisteren (op een aparte tribune) gespan nen naar het debat over de gijzelaars. lult Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet zal zo goed als zeker zijn abortusvoorstel intrekken als morgen in de Tweede Kamer blijkt dat er geen meerderheid voor bestaat. Premier Van Agt heeft hierop openlijk gezinspeeld op een persconferentie in China waar hij op bezoek is. Valkenswaard ls gisteravond de 22-jarige motorrijder M. van de Ven uit Oeldrop om het leven gekomen. Hij haalde een auto ln en botste daar bij frontaal op een tegemoetkomende auto Zijn duo-passagier en de be stuurder van de auto raakten zwaar gewond Intrekken van het kabinetsvoorstel betekent, dat de weg vrij is voor het initiatiefvoorstel van PvdA en D'66. Dat zou met steun van de WD. die dan geen geboden handen meer heeft, op een ruime meerderheid kun nen rekenen. In politieke kring noemde men de uitlatingen van premier Van Agt gis- <>rl. Thorsen brengt Twente uit een strafschop naast AZ. Treytel valt naar de verkeerde kant. Van onxe sportredactie AMSTERDAM FC Twente is er dan uiteindelijk in geslaafd om AZ'67 het eerste verliespunt toe te brengen in de eredivisie van het betaalde voetbal. AZ kwam in Enschede niet verder dan 1-1. De ploeg van trainer Georg Kess- ler heeft het voornamelijk aan zichzelf te wijten dat het tegen Twente niet verder wist te komen dan een puntendeling. AZ beheer ste na een doelpunt van Pier Tol Kees Kist stond opnieuw niet in de basiself van de Noordhol landse formatie het wedstrijd beeld, maar vergat het duel defi nitief te beslissen. Een grote hoe veelheid gemakzucht stelde FC Twente zelfs in staat gelijk te komen door middel van een be nutte strafschop door Thoresen. Volgende week saterdag wordt in Almaar de „topper" tussen AZ'67 en Feyenoord gespeeld, de Rotter damse club is AZ op kleine af stand kunnen volgen en bij een eventuele overwinning in Alk maar bedraagt het verschil nog maar één punt. Gezien de verrich ting van Feyenoord tegen FC Den Haag mag worden aangenomen dat de Kui-bewoners tegen AZ knap moeilijk kunnen maken. Feyenoord werkte na de pauze een opgelopen achterstand reso luut weg. Met slagvaardig voet bal won Feyenoord tenslotte met 4-1. FC Utrecht en PSV sloten hun laatste voorbereidingsduel op de komende Europa Cup-wedstrij den van aanstaande woensdag winnend af. Utrecht versloeg in een bloedeloze partij Excelior (2- 0) en PSV mocht van Go Ahead met 1-2 zegevierern. Veel hoop op de volgende ronde in de Europese competitie (tegenstanders zijn de Westduitse club Eintracht Frank furt en Hamburger SV) mag uit de overwinningen niet gekoes terd worden. teravond opmerkelijk, omdat hjlj zich als CDA-onderhandelaar bij de formatie drie jaar geleden juist zo sterk heeft ingespannen voor regeling van de abortus door het nieuwe ka binet. De lijn van het CDA was dat een uiterste poging moest worden gedaan om een kabinetsvoorstel op te stellen. Het voorstel van de PvdA om de abortus aan de Kamer over te laten als .vrije kwestie" werd krachtig afge wezen Premier Van Agt stelde zich ook later na de indiening van het wetsontwerp Ginjaar-De Ruiter, strijdbaar op door te verklaren dat de marges voor wijzi gingen buitengewoon smal waren. Dat hij nu de zaak bij voorbaatr zonder slag of stoot uit handen lijkt te geven en de weg vrij maakt voor het initiatief uit de Kamer, is niet minder dan een ommezwaai zo werd in politieke kring gezegd. Anderzijds werd opgemerkt, dat de uitspraken van de premier mogelijk een laatste poging zijn om druk uit te oefenen op de CDA-fractie zich een stemmig achter het kabinetsvoorstel te scharen. Vijf fractieleden die ern stige bedenkingen tegen het voorstel koesteren, beraden zich nog of zij de fractiemeerderheid zullen volgen, die bereid is het wetsvoorstel te aanvaar den op voorwaarde dat daaraan niet meer wordt gemorreld. Zij zullen hun fractie morgenochtend uitsluitsel geven. ken. dat er binnen een half jaar een nieuwe arbortuswet komt met stren gere normen. Ook van de vier anderen (Van Leljen- horst Van Dijk, Couprie en mevrouw an Heel-Kasteel) wordt niet aangeno men dat zij zich voetstoots ln het spoor van de meerderheid zullen be geven, als zij dit al zouden doen. mentscommissie tijdens een openba re zitting in het voormalige senaats gebouw. werden de vier voorwaarden door de Majlis met overweldigende meerderheid aanvaard. Het enige in cident tijdens de uiterst matte zitting betrof de kleurrijke scherprechter ay atollah Khalkhalli. Een jong baardig parlementslid viel hem aan om de koppeling die Khalkhali zou hebben gemaakt tussen vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars en de militai re steun die Iran nodig heeft. Khalk hali ging niet op die opmerking in. maar begon wel zijn blijdschap uit te spreken over het feit dat nu ln tegenstelling tot donderdag het quorum aanwezig was. Parlements voorzitter Rafsanjanl wees hem er vervolgens op dat hij bulten de orde was. waarop Khalkahli teruggaf: „Als JIJ je rustig houdt, blijf ik ook rustig". Toen Khalkahli ondanks het ver maan van de voorzitter bleef doorpra ten. verliet een groot aantal parle mentariërs de vergaderzaal. De voor zitter schorstte daarop de vergade ring om de gemoederen weer wat te bedaren. Varianten Het parlement belastte de regering Rajal met de uitvoering van de voor waarden. Deze moet nu eerst een En gelse en een Perzische tekst opstellen van de voorwaarden. In geval van conflict is de Perzische tekst doors laggevend. Volgens een ter zake kun dige diplomaat was de Perzische tekst van het commissievoorstel bij zonder slchts. ..Moellah-Perzisch' noemde hij het. De tekst week boven dien weer af van de door radio Tehe ran uitgezonden versie, die ook nog weer verschilde van de in de Iraanse avondbladen gepubliceerde variant Parlementsvoorzitter Rafsanjanl liet er geen misverstand over bestaan dat aanvaarding van de voorwaarden door de Amerikanen nog geen over dracht van de gijzelaars inhoudt. Dat kan pas gebeuren als de Amerikanen de voorwaarden inlossen. In Washington was er dan ook weinig hoop dat de gijzelaars nog voor de verkiezingen van morgen vrijkomen Carter zei niet te kunnen voorspellen wanneer dat zou gebeuren. Hij zei dat een oplossing via diplomatieke kana len wordt nagestreefd en benadrukte dat eventuele stappen in overeen stemming moeten zijn met de Ameri kaanse wet. De president voegde er aan toe dat de regering overleg heeft gepleegd met de Republikeinse presi dentskandidaat Ronald Reagan en politieke leiders in het congres Eer der op de avond herhaalde minister van buitenlandse zaken Muskie dat alle gijzelaars tegelijk moet worden vrijgelaten. Meer nieuws op pagina 5 Druk op WD Wanneer de CDA-fractie op een lijn komt. zo wordt geredeneerd, is het gemakkelijker om druk uit te oefenen op de VVD. die het wetsvoorstel op een aantal punten wil wijzigen. Hoe wel deze wijzigingsvoorstellen zijn gepresenteerd als „verduidelijkingen en verbetringen' raken zij onderde len die door de ministers Ginjaar en De Ruiter als wezenlijk voor de opzet van het ontwerp zijn gekenmerkt. Bovendien heeft het VVD-Kamerlid mevrouw Krijnen afgelopen zaterdag voor de radio gezegd, dat haar fractie bij PvdA en D'66 steun zal zoeken om het wetsontwerp in meer liberale zin om te buigen. „Het CDA heeft het niet alleen voor het zeggen, de WD zal ook haar inbreng moeten heb ben." aldus mevrouw Krijnen. Hoewel het er dus nu al naar uit ziet dat het kabinetsvoorstel het in de Kamer niet zal halen, wil het kabinet toch de eerste debatsronde afwach ten alvorens te beslissen over al dan niet intrekken. De ministers Ginjaar en De Ruiter willen duidelijk horen hoe de opstel ling is van de regeringsfracties. Voor een succesvol optreden hebben zij. zoals bekend, steun nodig van prak tisch alle 77 leden van deze fracties, die echter bij lange na nog niet op één lijn zitten. Van de vijf CDA-Kamerleden die van hun fractie de gelegenheid hebben gekregen het weekeinde na te denken over hun stellingname. veeft er één. de CHU-er Mateman, inmiddels al met zoveel woorden gezegd dat hij zal tegenstemmen. Hij ls alleen bereid voor te stemmen als CDA en VVD „de spijkerharde afspraak" zouden ma- Lech Walesa, de leider van de onaf hankelijke vakbeweging, vertelde dat er wel aan een gezamenlijke verkla ring werd gewerkt, maar dat het veel te laat was geworden: Walesa ontken de dat het uitblijven van de verkla ring te wijten zou zijn aan menings verschillen binnen Solidariteit zelf. Walesa, die zaterdagochtend om half drie een persconferentie hield, vertel de dat de regering bevestigde dat Solidariteit nu rechtspersoonlijkheid bezit en als vakbeweging volledige rechten heeft. Wat de verandering van de statuten door de rechtbank in Warschau betreft: de minister van justitie verklaarde na overleg met de eerste voorzitter van het hoogste ge rechtshof van Polen dat de klacht van Solidariteit hiertegen al op 10 november ln plaats van ln januari zal worden behandeld. Solidariteit ls tevreden over de toe zeggingen van premier Josef Pin- kowski betreffende de toegang tot de massamedia. In commissies zal hier over verder worden gesproken. Vast staat dat Solidariteit een eigen week blad mag uitgeven dat in geheel Po len kan verschijnen. Ook is de toezeg ging gegeven dat de vrije vakbewe ging eigen drukpersen krijgt. Hoe dit gebeurt is nog niet vastgelegd. Fel Bij de kwestie van de vertegenwoor diging van de boeren zullen meer onderhandelaars uit boerenkringen worden betrokken. Wat de oprichting van boerenbonden als onderdeel van Solidariteit betreft, verklaarde Wale sa nogal fel: „Wij zijn nog altijd be reid om te staken." Wanneer wordt er een staking uitgeroepen, wilde een journalist weten. Walesa antwoord de: ..We willen helemaal geen stakin- PAGINA 2: PAGINA 3: PAGINA 4: PAGINA 5: PAGINA 7: PAGINA SERVICE: Moderubriek, «trips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht. radio- en tv-program ma's ADVERTENTIE door J. den Boef WARSCHAU Het gevaar dat ln Polen een nieuwe staking zal uitbreken, is voorlopig afgewend. Tussen de regering en de vrije vakbeweging Solidariteit ls een zeer grote mate van overeenstemming bereikt. Alleen de vertegenwoordiging van de boeren blijft een heet hangijzer. Bovendien staat er nog niets zwart op wit. Kaartenmap Europa (A) Twee Dick Brana poppetjes (B) WARSCHAU (AFP, AP) Bij een brand in een dorp ten noorden van de Poolse hoofdstad Warschau zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 49 patiënten van een inrichting om het leven gekomen. Volgens het Poolse persbureau PAP konden 260 mensen nog op tijd worden geëvacu eerd. De brand ontstond in de zieken zaal van de inrichting voor mensen die aan zenuwinzinkingen lijden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De regering heeft een commissie ingesteld die de brand cal onderzoeken. gen Maar ln de Poolse verhoudingen kan je nooit weten wat er zal gebeu ren." De vraag hield verband met het begin vorige week door Solidariteit geuite dreigement dat uiterlijk op 12 november gestaakt zal worden, als met de regering geen overeenstem ming wordt bereikt en de wijziging in de statuten niet voor 10 november ongedaan wordt gemaakt. Walesa wilde daar niets over zeggen en toen enkele journalisten aanhielden zei hij dat het misschien wel vijf of tien Jaar zal duren voordat er weer een staking zal worden gehouden. Op de vraag wie er de meeste conces sies heeft gedaan, zei Walesa: „Het is heel moeilijk te zeggen, maar als we eenmaal een totaal akkoord hebben bereikt, zal dat onze overwinning zijn. We hebben elkaar heel goed be grepen en als alles gebeurt wat de premier gezegd heeft, zal het zeer goed zijn. Maar schriftelijk hebben we niets gekregen, alleen de monde linge toezegging, dat we krijgen wat we willen." De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbnime kunsilederen omslag. Twee leuke hangpoppeljes van stol Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee:. Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Gin>: Postcode en plaats: .Tel.:. Vervolg op pagina 5 I Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 17.50 Kado naar keuze DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.l IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659.188 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlormatie 020-5(>262b4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1