1D0S Kampen glimt van trots ti Barendrecht: eigen schuld Meer lucht voor Spijkenisse Spelers IJsselmeervogels: geen vertrouwen in Mur J Nunspeet: o het wordt -moeilijk 3ok ACV kan gedegen koploper niet bedreigen ZATERDAG Trouw-wisselbeker lAANOAG 3 NOVEMBER 1980 REGIOSPORT TROUW/KWARTET PR 13/H 15 ch i tste uitd irge m q Icon egeo ora offei B U klei 5 ted I oor mid 5g o -voo aari we Van onze sportredactie SPAKE NB URO Het bestuur van de zaterdag eerste klasser IJssel- meervogels heeft trainer Evert Mur afgelopen vrijdag voor de wedstrijd van zaterdag tegen Zwaluwen Vlaardlngen op non-actief gesteld. Dit nadat de spelersgroep vorige week donderdag na een gesprek met de volledige staf voor het eerste elftal het vertrouwen In Mur had opgezegd Commentaar van IJsselmeervogeLs- voorzltter Karei Huljgen: „Uit het gesprek van donderdag ls duidelijk de visie van de gehele groep naar voren gekomen. Daaruit bleek dat het vertrouwen ln Mur weg ls. De plaats op de ranglijst speelt daar overigens geen rol ln. Morgen zullen we ln een nieuw gesprek kijken hoe we nu verder gaan. Tot die tijd willen we de details binnenskamers houden." Commentaar van de man-ln-kwes- tïe Evert Mur: et is duidelijk een conflict tussen de trainer en de spe lers. Het bestuur staat dAAr volledig buiten. Wat mij betreft hoeft er ze ker geen sprake te zijn van een definitieve breuk. Ik geloof niet dat het vuur zo laaiend ls. Morgen zul len we allen wel een aantal dingen op een rijtje moeten zetten." Nu ls het algemeen bekend dat het publiek in Spakenburg erg veelei send is. Alleen een toppositie ls goed genoeg. Mur daarover „Met dit materiaal is niet zoveel meer mogelijk. Voor dit seizoen heb lk gezegd tevreden te zijn met een plaats bij de eerste vijf. Voor de- mensen ls echter alleen het beste goed genoeg. Ik geloof ook dat er zeker beïnvloeding mogelijk is van af die zijde op de spelers." Zoals de papleren nu liggen lijkt het vrij aannemelijk dat Mur bij IJssel meervogels wel degelijk zal verdwij nen. De spelersgroep heeft namelijk geen vertrouwen meer ln 's mans capaciteiten. Het lijkt onwaar schijnlijk dat dat vertrouwen er na morgen ineens wel zal zijn. Daar het bestuur de Inbreng van de spelers (middels het non-actief) heeft willen honoreren, ls al een vingerwijzing dat de spelers zeer belangrijk wor den geacht. Een definitief vertrek van Mur zal voor het bestuur slechts een stapje verder zijn in de besluitvorming, in welke lijn het non-actief al Ugt. •ie h joor Adri Vermaat HSSEN Ook ACV is er niet ln geslaagd het van trots limmende DOSK een halt toe te roepen. In een spannend uel wonnen de Kampenaren verdiend (0-1) en nestelden zich aardoor nog steviger aan de kop van het klassement. De biy oncurrentie rest nu het geslagen gat Inmiddels vijf punten veri edraagt niets anders dan de huidige suprematie van K)SK te erkennen. ACV-tralner Foppe de Haan had voor het vier-puntenduel tegen DOSK zijn ploeg op diverse plaatsen gewijzigd. Het in het verleden al evenwichtiger gebleken middenveldtrio Chris Vis- scher. Hans Hulsman en Ronald Manders werd ln ere hersteld, waar door Jan Smid naar de positie van laatste man verhuisde en Wlm Ooo- zen een plaats op de reservebank werd toebedeeld. Ooozen kon de ar gumenten van Foppe de Haan echter niet volgen, weigerde een plaats ln de dug-out en zal één dezer dagen als lid bedanken. 5-9.1 *1**1 door Martin van Gelders BENNEKOM - In het elltegezel- Tegen het gedegen DOSK was de fjschap van het zaterdagvoetbal, is nieuwe samenstelling nog geen suc- Nunspeet na zaterdag de laatst over- ces. Nu kwam dat mede door het gebleven club, die nog geen winst snelle uitvallen van de geblesseerde heeft behaald. Tegen een, gezien het Geert Holting, waardoor Hans Huls- geëtaleerde spel. veel te hoog staand man naar de laatste linie verhuisde t 2J Bennek om, leed men opnieuw verlies en Peter Kuntz zijn opwachting op «ui (1-0) het middenveld maakte. Het 18-Jari- ifc ge talent maakte daar duidelijk nog lorp Nunapeetroefenmeester Peter van wedstrijdmentallteit te kort te ko- tw« Knljff ls een beklagenswaardig man. men. Jan Smid speelde op zijn nieu- nes rot nu toe heeft zijn stagnerende, zo we stek nog onwennig en haalde al- lerla net stilstaande formatie pas drie ln aanvallend opzicht een vol- agstfwnten veroverd. Alleen tegen doende. Het gedeeltelijk falen van ACV was ook een gevolg van het slimme spel, dat DOSK opvoerde. Onder leiding van de grote animator Ab Splelhagen werden de aanvallende aspiraties van ACV vroegtijdig ln de klem gesmoord en kon alleen de weer van een blessu re herstelde Bert Hooyer voor onrust in de DOSK-gelederen zorgen. Bo vendien had DOSK het genoegen snel op voorsprong te komen. Ab Splelhagen drukte met arm en lichaam de bal tegen Doede ter Veld aan. waarna het voor Frans Ze 11e een koud kunstje was te scoren: 0-1. Na die treffer wogen de kansen tegen elkaar op, maar toonde DOSK aan over meer Inhoud te beschikken. Agressief, in de gezonde zin, en koel bloedig werd ACV op afstand gehou den en waiineer de gelijkmaker door toedoen van vooral Bert Hooyer toch een feit leek te worden was er nog Hans Huisman glijdt de bal weg voor de voeten van DOSK-aanvaller Jaap Klein. On IVW'66, 0WI08 en Spakenburg wer- 1 lu) len puntjes vergaard Door deze chaarste vechten de Veluwebewo- lers nu voor de derde achtereenvol- ide keer voor lijfsbehoud, en het er op dat die strijd dit seizoen 82 rel eens fatale gevolgen zal kunnen liïïl *bben Pietef van Knljff erkende na lyitu floop van een wansmaak veroorza- rdam end duel Bennekom-Nunspeet dat Jiunspeet nu moeilijk komt te DOVO-AVW *44 80. Scheidsrechter: Vu Dijk. Toeschouwers 1.500 BIJ de kou kon niemand warm van deze wedstrijd worden. De thuisclub waa veelvuldig ln de aanval maar allea gebeurde te statisch om tot succes te lelden Stee/ van der Os terkamp (DOVO) kreeg «en officiële waarschu wing. OWIOS Blanw Wit *34 2-2 (1-1) 2 Anton Roskam 0-1,16. Dries van den HtU 11.50. Anton Roskam l- 3. 74 Harry van der Poel 2-2. Scheidsrechter Boaman Toeschouwers. 850 Een teleurstellende partij waarin de thuisclub bet meest ln actie was Wedstrijdoverzicht eerste klasse B maar dit voordeel niet kon doordrukken Volendam Hulsen 1-0 (0-0) 73 Slem Koning 1-0. 77 Jaap Jonk 2-0 (Hans Jonk miste een strafschop en uit de rebound kwam de treden. Klem Koning 1-0. Scheidsrechter Brekelmans. Toeschouwers: 250 'aap Jonk (Volendam) werd genoteerd we gens aanmerkingen op de leiding let heeft er alle schijn van, dat de funapeet-trainer geen middel weet lm de ongewenste toestand met suc- es te lijf te gaan. Het grootste pro- Jeem ls zijn Improduktleve voorhoe- e De Immer zwoegende Lammert loone, de zojuist van een enkelbles- ure herstelde Arjan Wltteveen en het inkomende talent Robert-Jan U za cheffel scoorden te zamen tot nu toe lechts vier treffers. „Voor kansen rtjg Je geen punten. Het was van- ;elo| liddag weer het oude liedje. De doel- •rd i unten worden niet gemaakt" zei een de t leewarig blikkende Van Knljff na laat Doop ln Bennekorn. Alternatieven rk }n ook niet aanwezig. „Ik ben uitge- Via il Er zijn geen vervangers aanwe- de f', oordeelt de trainer over de groet te d< insen van zijn uiterst gespannen Iaatèam. e defensie van Nunspeet ls een vol- „fcnd probleemkind. Met achttien ^-"ers tegen ls de brigade van aan- ler Hennle Stoffelen tevens de it kwetsbare in de eerste klas. i beeld van Nunspeet roept door alles een noodlotsstemming op. legen Bennekorn, waar de klasse ver- r M Drgen bleef, en duidelijk werd dat de Tte tweede positie niet gerecht- ^ardlgd ls, kon Nunspeet voor het -,,'n 4 nt ln zijn sterkste opstelling aan- nctt eden Toch besloot trainer Van )l4f "Knljff de weer beschikbare Freddie- izpcfrtM «ljn schorsing zat er op op irchile bank te laten beginnen. foorstopper Wlm Elzerman. die de mmm scature van Freddie Prins verdien- ftelijk had waargenomen, bleef zo- ride gehandhaafd. Een ln de eer omloop veel sterker Bennekorn, ek al snel via een strafschop van Delman Oerard Drost afstand te ne- *n. Zijn confrater Qenit Arends t-.pte evenwel de onzorgvuldig ge- "aceerde elfmeter trap. Vlak voor et rustslgnaal van arbiter Bollen, ie ln de tweede helft slaan van Lam- i *rt Boone (Nunspeet) Jegens de be- i laid ook niet zachtzinnige Wlm van leef (Bennekorn) onbegrijpelijker- Us onbestraft liet, illustreerde Ben- i öcom-libero Wim IJlchout het onvol- oende functioneren van zijn eigen oorwaartsen (1-0). hndat Bennekom-tralner Tonnle an der Weerd het publiek na rust op en zeer verfoeilijk concept „We toeten achter de zaak dichthouden" tracteerde en Nunspeet wel erg ';elljk zijn zwakheden bloot- werd de toch al vervelende itmoetlng een kwelling voor het J en bedenkelijke zaak overigens J *nneer een topclub als Bennekorn t a een 1-0 voorsprong tegen een hek- Bslulter op zekerheid gaat spelen. ennekom-oefenmeester Tonnle van j e Weerd noemde de overwinning Ézljn team een nuttige. Op de f of de winst ook een positieve 'rking zal hebben op de toch al ge aanwezigheid (500 aanwezi- 1 en en dat voor de derby) moet echter i bn volmondig nee luiden. ENNEKOM-NUNSPEET 1-8 (l-t) 44. Wlm Uk- ut 1-0. Scheidsrechter Bollen Toeschouwers: lENNEKOM: Drost; IJkhout (Siebenga). Teu- Haan. Van Kleef. Wlm van Zwam. Oelde- Hlenach, Henk van Zwam (Van de Bunt), Van de Kllft altijd doelman Wlm Duiveman, die Kampens onheil met magistrale red dingen voorkwam. Ook na de pauze kan ACV de bakens niet echt verzetten en toen Jan Smid uit een indirecte vrije trap Ineens scoorde was het arbiter Bezemer. die terecht het feestje annuleerde. Zelfs was DOSK nog dicht bij een tweede treffer toen Henk Nleuwen- huls de paal trof na een blunder in de ACV-defensle. Het overigens sportieve duel kende ln de slotfase toch nog een dissonant. Jans Deenen vloerde de opkomende A b Splelhagen meedogenloos zonder bal ln de directe nabijheid en mocht van geluk spreken dat Bezemer met een notitie volstond. Het ls Jammer dat scheidsrechters ln dergelijke ge vallen nog altijd niet resoluter Ingrij pen. door de overtreder naar de kant te sturen. DOSK, dat de lastige confrontaties met ACV. DOVO en Bennekorn ln de eerste competitiehelft achter de rug heeft, kan nu in alle rust gaan werken aan het vervolg van dit seizoen. Om dat door de ruime voorsprong best door Peter Wilschut BARENDRECHT - Het verhaal van Barendrecht is eigenlijk al stokoud. De ploeg heeft kwaliteiten om net onder de top mee te draalen. waarbij de aantekening dat het voetbal dan ook nog van aanvaardbare kwaliteit zou kunnen zijn. Zodra Barendrecht echter een voorsprong neemt, kruipt hij ln zijn schulp. Dat heet laf. maar trainer Jan Rabs visie ls dat het resul taat het meeste belang heeft. Geluk kig werd die tactiek afgestraft Te genstrever RIJnsburgse Boys, zelf al tijd bereid er Iets aardigs van te ma ken scoorde vijf mlnluten voor tijd de gelijkmaker: 1-1 Het ls altijd triest wanneer het resul taat zo primair wordt gesteld Baren drecht beloofde namelijk ln de begin fase tegen de ploeg uit de bollen streek veel goeds, en het creéerde riante kansen. De ploeg speelde In middels een 4-4-2 systeem waarin een dominerende rol ls weggelegd voor Wedstrijdoverzicht eerste klasse A ZwalBWra-UueloMervogels I-I (84). 81 John van Oelderen 0-1. 17 Maarten Ketterwaard 1-1 Scheidsrechter Van der Velde Toeschouwers 1.000. De wedstrijd werd beheerst door het feit dat IJsse lm eer-vogels-trainer Evert Mur lijn ploeg nle» begeleidde De remise kwam tot stand na een slechte wedstrijd. Vitesse It WH 2-2 (1-8) 13 Wim de Jong 1-0. 58 Nico Westmaas 2-0. 80 Erie den Hertog 2-1 isUaf- schop). 75 Rob van Luik 2-2 Scheidsrechter Van Oevelen. Toeschouwers 100 Het ls een typisch verschijnsel dat de Delftenaren een voorsprong niet vast kunnen houden. Hat gebeurde meer dat Vitesse tegen het einde Ineenstortte en een fors •pelend RWH bereikte er een puntendeUng mee Qalek Boys-SSS 8-1 (W-0) 55 Wlm Notenboom 0 1. Scheidsrechter: Keuken Toeschouwen 1700 Een regelrechte sensatie Het nog ongeslagen Quick Boys kreeg nu klop van een debutant. De formatie uit Klaaswaal loerde op de counter en dat brecht succes Nieew Lekkerland-Noordwljh 1-J (84) 84. Ceea de Bruin 1-0. 75. John van Dijk 1-1, 73. John Manuputty 12. 75. Jan Willem Bogers 1-3. Scheidsrechter Arnouts. Toeschouwen: 400 Kee per Jan de Vos brak een been nadat Tlmo Oerlof met een gestrekt been waa Ingelopen Kees Hllde- brand verving hem. In een aantrekkelijke wed strijd was de thuisclub niet minder Het techni sche Noordsrijk «rut beter raad met de kansen RCL-GVVV 8-8. Scheidsrechter Van der SpoeL Toeschouwen: 730 Er werd positief gespeeld ln een wedstrijd waarin bet moeilijk was de sterkere aan te wijzen Mijn. Hij ls, met zijn formidabele snelheid het belangrijkste aanspeel punt ln de Barendrecht-formatie. Wanneer er dan middenvelders als Rüter, Hendriks en Klepke ln de ruimte ln de voorste Unie duiken kan het gespeelde spelsysteem erg aan trekkelijk zijn. De Barendrecht-pa- tronen fleuren er dan ook door op, wanneer een wedstrijd nog open ls. ex-Zwart Wit '28 speler Paul van der Met nadruk, wanneer een duel nog open ls. Zodra Barendrecht namelijk een voorsprong neemt, doet de club het Initiatief over aan de tegen stander. De wedstrijd tegen RIJnsburgse Boys past uitstekend in dat beeld In de 36e minuut rondde Van der Mijn een voorzet van Piet Klepke op subUeme wijze af. en prompt trokken acht mensen na de pauze een levende muur op voor de onzekere Pierre De stand om de Trouw-wisselbeker luidt na acht wedstrijddagen: Noordxoijk25 Oranje Nassau22 DT8 '3520 Olympia 28, WVF18 ACV, C3V28, DOSK. Quick Boys 17 Eerste klasse A Zwaluwen-IJsselmeervogels 1-1, Vitesse Delft- RVVH 2 2. Qulcke Boys 388 0-1, Nieuw Lekker land-Noord wijk 1-3, Barendrecht-Rljnsburg* Boys 1-1, Sptjkenlsse-Koeakken Boys 3-0, RCL- OVW 04). 8 7 0 1 14 25-11 8 5 2 1 12 17- 9 8 4 2 2 10 16-10 8 4 2 2 10 20-11 8 3 2 3 8 15-11 Eerste klasse B DOVO-AVW'88 04). OWIOSBlauw Wit -34 3-2. ACV DOSK 0-1. Votendsm- Hulzen 34). IJmulden DETO 2 1. 8pakenburg-WHC 2-0. Bennekom-Nun Noordwijk Quick Boys RIJnsburgse B. IJsselmeerv. Barendrecht Zwaluwen GVVV Vitesse Delft RVVH Nw Lekkerland SSC RCL Spijkenisse Kozakken B. 8 3 2 3 8 2 3 3 8 2 3 3 8 2 3 3 8 3 14 8 2 2 4 8 2 2 4 8 13 4 8 2 15 8 10-10 7 7-7 7 13-14 7 11-16 7 13-19 6 4-9 6 5-12 5 8-10 5 12-17 DOSK 8 7 1 0 15 17- 4 ACBV 8 4 2 2 10 17- 9 DOVO 8 4 2 2 10 16-10 Bennekorn 8 5 0 3 10 13- 8 IJmulden 8 4 1 3 9 11-11 AVW'66 8 3 3 2 9 7-12 OWIOS 8 1 6 1 8 11-10 Volendam 8 4 0 4 8 15-14 Spakenburg 8 2 4 2 8 13-13 Blauw Wlt'34 8 3 1 4 7 10-13 DETO 8 2 2 4 6 8- 8 WHC 8 2 1 5 5 5-11 Hulsea 8 1 2 5 4 5-14 Nunspeet 8 0 3 5 3 8-19 Zaterdag: Zwaluwen-RCL. UaaebneervogeU-Vt- tesae Delft. RWH-Qulck Boys 888-Nieuw Lek kerland. Noordwtjk-Barendrecht, RIJnsburgse Bots-Spijkenisse. Kozakken Boys-OVW DOSK periodekampioen. Zaterdag: DOVO-Bennekorn. AVW680WI08. Blauw W1V34 ACV. DOSK Volendam. Hulzen-IJ m ui den, DETO-8pakenburg. WHC-Nunspeet Tweede klasse A 0. Bert Mooybroek 24). Ronald Doef 2-1 Go Ahead K.-BZVV 8-2 (88). Simon Uneputy 0-1. Hendrik Jan de Boer 0-2 Lee*warder Zwalnwen-CVSB 84. SC AngeUlo-Elim 84. virnst Boys 14 (14). Hans Keur 1-0. MerskD-NEOIS 3-1 (1-1). Arie van Dongen 0-1. Adrie Achterberg 1-1. Karei Snijden 2-1. Plet Oranje Naseau Verlee 3-1 (eigen doel) Al lens-Heer jansdam 1-1 (14). Frans Hoeke 14). Jan Visser 1-1 NSVV-Brwse Bsys 34 (84). Peter Knoop 14), Renë B la a w tamp 24). Jan Kietn 34) Rods Boys-AmetnaidcD 3-1 (2-8). Jan van Steenis 14) (strafschop). Wlm van Ballegoojren 34), Jan rw.hm. Aai,, W. Ad puort.u.t J-I sstrsi-MVV M (Ml IiiBUHaHMr ÏSIdK rn.ltnl.nu r^'- rtll iu:.. CVSB^C A- Flevo Boys Workum CVSB HZW 8-15 Harkemase B 8-13 Oo Ahead K. 8-10 Heerenveenae B. 8-10 ONS 8- 9 SC Angelaio 8- 8 Friese Boys 8- 8 2"4 Roda Boys 7- 8 AZW l' Neo-25 WEST I Amemulden Zaterdag: Pterahll-Zwaluwe. NEO'25-Altena, IJmaldea-Deto 2-1 (84) 65. Chris Weustlnk 0-1,70. Paul Veltman 1-1, 80. Yoy 8t. Jago 2-1. Scheids rechter Siera. Toeschouwers. 500 Hoewel het er somber uitzag voor de thuisclub kwam IJmulden aanvallend goed terug en plukte de zege Spakenburg-WHC 2-0 (14) 5 Plet Struyk 14. 85. Hen Boach 2-0. Scheidsrechter: Schut. Toeschou wers 800. 8pakenburg veel meer ln de aanval pakte de volle bult hoewel WHCM na de 14 achterstand sterk terugkwam maar de defensie van Spakenburg bleef overeind. ZIJ het met moeite. Tweede klasse B Liseer Boy»-A8WH 84. Spirit-De Zwerver 1-1 (1-1). Arie Ungen 1-0 (straf schop). Wlm van Tol 1-1. De Zwervere-Jodan Boys 8-3 (8-1). Rob Vuyk 0-1. Teun Broekhuyaen 0-2, Bert Oraafland'O-3. Rt*wijk-DOTO 24 (84). Arie den Uil 1-0. mr» Mastwijk 24. Bolnes-Be Pair 1-3 (1-3). Koert van Rijn 81. Wlm Bron 82 (strafschop), Kees Verbree 83. Ton Stur- rus 1-3. Kees Verbree 1-4 en 1-5. Lyrn-Zwart WlfSS 1-1 (81). Cees Wander 81. Plet Wennekes 1-1. RIJsoord 810 Lm «-•» AS WH Xerxes Spirit DOTO Zwart wiras Be Fair Zaterdag: Xerxea-Llaser Boys. ASWH-Bptrlt. De Zwerver-De Zwervers. Jodan Boya-RUsoord. DO TOBolnea. Be Pair-Zwart WtVSS. SA: J Holland-KMVZ 2-4 Zuldvogels-DW8 14 gestaakt). Wlefmeer-PSZ 14. VEW-Blauw Wit 4- 0. DWV-8wtft 82. V. en Vaard.-HC8C 81. SB: DESTO-Wou den berg 14. WOP-Vallei vog. 1-2. C8W-VRC 14. Renswoude-EDO U 34. CJW-Am- s tel veen 1-1. RKAVIC-Veluwse B 24. 4A: Zwalu wen Sporting |f 14. Purmerst -Spartaan 14. CSV Dindua-BOL 81. Orlënt-EVC 83. DZS-AFC34 82. Zouaven-Vrone 14. 4B: Kennemers SCZ /58 1-1. 8EZO-ODIN *59 14. PaneraUus-Kennemert. 84. 8318Energie 14, Hoofddorp-SCW 34. WRA-J Hercules 80 4C: Brandweer-WOA 1-4, Baarn WZ *49 1-1, DWA-Wartburgta 81, Tersch. B- 8parts N. 1-2. 80VA '54-HTielde 82. AJtlus-Oeu- zen 14. 4D: Jonathan-Sport! *88 2-2. IJFC-OSDO 24. Bulten veld. -WA 83. NPC-Arlstoa 1-1. Maje! la-KDO 74. DelU Li-Beur»beng 2-3 WEST II 7* 9 De Zwi.. 7- 9 Bolnes 7* 9 Jodan Boys De Zwervers een ptmtje mag worden verspeeld, mag men verwachten dat in de ko mende tijd ook de „spielerische" ele menten wat meer naar voren zullen komen. Het eerste succesje, in de vorm van een periode-titel is al vast binnen. Tweede klasse C ACV-DOSK 81 (81) 8. Frans ZeUc 81. Scheld»- rechter. Bezemer. Toeschouwers: 2000. ACV: Ter Veld; De Roo, Smid. Deenen, Holting (Kuntz); Hulsman. Vlsocher. Manders; Hooijer. Krohne, Kenter. DOSK: Duiveman: Vorsselman. AJbers. Van de Weerd. Van Warven. Westendorp. Splelhagen. De Lange (Van de Wetering); Klein. Ze 11e. Nieuwen- VVOO-SDCP 81 (1-1). Jaap Umans 14. Arnold Jansen 1-1. Etya Jansen 2-1, Jaap Umans 81. DOSC-8h>rmvoge!s 24 (I4V Dirk Snijders 14 (eigen doel). Ilarry Jaarsma 24. ZCFC-8DVB 81 (84). Slmon Mustarou 81. NDSM-ZOB 81 (84). Keea Jan Pauls 81. Markeo-Gelaeeed 81 (14V. Jan Cornelia Boes 14, Peter Muhren 24. Plet Boes 34 en 80. Wlm van Krieken 81. Ter Leede-DVS*32 34 (14L Claus Oodea 14. Nico van der Fange 24, Pleter van der Plas 80. VVOO 7-12 oelnoord 84 TerLeede 7-11 gocP 74 N30 2' O ZC'C 86 f Stormvogels 7-5 D08C 7- 8 DV8*33 83 8DVB 7-8 HDSm m ZOB 7- 8 Zaterdag: WOO-TW Leede, SDCP-DOSC. Stormvogela-N8C, 8DVB-NDBM. ZOB-Marken. Oelnoord DVS-33 3A. 8VPTT-Excelsior 82, 'a Oravens.-MaaadJJk 8 2. DUNO-Unlcum 81. JAC-Katwijk 14. Die Hag he-Monster 2-3. ARC-Koudekerk 14. 3B: Helnen- oord-Voorne 81. WOZ-Or. Ammers 24. Excelsior P-D80 04. AJblaa-Capelle 81. NTW-Vl dingen 8 3. PPSC-T8B 82. 4A: SateUlet-SV '35 81. Naaid- wlJk-Looadulnen 04. DORR-Sch'nlngen 14. HPSV-SVOEB 81, Hoekse B -8C Lisae 81, MW •27-DEVJO 2-1. 4B: TOOR-81eutela 34. Schoonh.- OWS 14. Randstad s Oravenz. 04. Hazersw. B - Oegatgeest 81. ROHDA "78DSVP 1-1, Te Werve- D88 *28 04. 4C: Her kingen-Zuldl and 1-1, HUlberg- WOR 1-2. Maluku-HBS8 2-1, Hermandad-WFB 1 2. Hoogvliet-Mellasant 80. Stellendam-HVO 14. 4D: Evers te ln-WNC 14. MW '58Meerkerk 13. Maasdam-Pelikaan >2. Amelde-ZBVH 81, ASH Or. Lindt 80. UtC-Ooudsw B 24 NOORD SA: Knickers-WT 1-3, Woudsend-8D8 24, Bola- ward-Hlelpen 34. Wolvega-Dracht B 81. UVC- Holwerd 80. BCV-Joure 3-4 3B: Klax reen-Lycur- gus 1-2, Hoogeveen-SJS 2-0, Holl veld-Meppel 82. SCN-Flvel 3-3. HoIwlerdeCSVC 4-2. Veendam- HeracUden 34. 4A: CV VO-V8L 80. QVC-Koot tll Ie 4-1, Suameer-Balk 1-1, Makkum-Heeg 34. Har degariJp-Delfstrah 14 4B: RWF-Anjun 1-1 ONT BroeksterB 82. JUtrum-OrlJpskerk 2-4. KoUum Pean *58 1-1, Zwaagwest -Aduard 1-1 4C: Pellka nen-Mlddelstum 32. Noordwolde-Pool»ter 80 W8WW 14. Omlandla-Vlboa 2-1. GC Mamlo 2 4. Eems B -Noordster 1-1. 4D: Klooster-TEW 1-1 NKW-B8W 11. Mlnjak-LTC 81. Pit Boys N Ba Ungen 34. Noordsch.-CEC 1-2. 8cheffers. RIJnsburgse Boys liep echter net niet ln de fuik. Door een persoonlijke fout van Pierre Scheffers. De Rijnsbur gers speelden namelijk wel met goede bedoelingen, maar de uitvoering daarvan was dermate variatieloos, dat de kans op succes gering moest worden geacht. Elke bal werd in de levende Barendrecht-muur gedepo neerd en de thuisclub creéerde zich van daaruit zowaar nog de beste kan sen. Die werden echter alle vermorst, waardoor de spanning bleef. Het was Henk Merbis die Rijnsburgse uitein delijk toch terecht naast Baren drecht hielp na een pass van Ruud van de Voort. In die spits bleek wel duidelijk dat Henk van der Zwan node gemist wordt BARENDRECHT-RUNSBUEGSE BOYS 1-1 <1- 36 Pxul vaa <ler Mijn 14. 85. Henk Merbus 1-1. Scheidsrechter Mulder Toeschouwer»: 800. BARENDRECHT: Sc he ff cm. Qleie. Van der Kor- put. Pasp. Ben them; Rüter, Hendriks. Hokke Klepke. Van der Meer (Van de Heuvel). Van der Mijn. RIJNSBURGSE BOYS: Bloos; Nico Zwaan. Toet. Perfors. Cas Zwaan. Jan Hogewoning. Van de Voort. Van Dijk. Haasnoot. Wleflering (Mertüs). Peter Hogewoning Tweede klasse D HHC-SpcL Genemniden 82 (1-2). Coen Hoeten 81. Bert Breukelman 1-1. Harm van Dijk 1-2. Hendri- kus Richtertnk 2-2. WZC-WVF 81 (81L Oemt van Rlel 81. CSV28V rowmsbwopse Boy» 81 (84). Bert Ebo- bens 14. Joop Elferink M. Oert Mulder 81. 01ympla*28DTS*35 81 (8U Adrie Mulder 81. Eddie Overman M. 81 en 81. Oert Horst 82 Enter Voornlt-SKV 81 (14L Benny Nljland 14 en 24. Keea Heye 81. Voorwaarts V.-Urk 81 (81L Borrny Niks 14. Lu cas Hoekman 1-1. Bonny Niks 81. Harry Niks 81. OOST CSV28 WVF Oenemui den Olympia-28 WZC DTS'35 812 7-10 8VZW 7-10 Vroomaboopse B. 810 Urk 8 9 Voorwaarts V 7- 8 HHC 7- 8 8 KV 74 IA: Lunteren-Apeldoorn 81. BL Oeel 53V8CO 8 1. UW-Hatto Helm 14. El burger-SEH 34. Wsge- nlngen-Opheusden 1-1. 3B: Julians"32-ON 1-4, 8VVN-Bergenth. 1-5, 8taphorst-ESA 81. 8W58 DES 04. Hulzen* B -A8V*S7 74. 4A: Sparta'57- Ttajsnua 34, POEM-Unl W 0-4. Merino's-Can dla-88 1-2. DUN O D-Musketlen 85. Kesteren- CHRC 2-2. Redlchem-Ex ilor Z 14 4B: SDS'53 •t Harde 81. Kierden HTC 32. EUpeet-BIlderberg 1-1. Be Quick-BAS 81. DSV'81 Marknesse 81 HsnkamiKHterio 1-1. 4C. Excelslor-CJVers 81. Oene-SSSE 81. AvanU-WUhelmlns 1-3 Almen DVOV 14, Or Wlf68DZSV 44. AZSV-Rljssen 1-2 4D: S porti us t-Sparta E 1-3. DKBOrbergen 81. OZC-Drienerto 1-2, Achilles E Kloosterh. 2-4. Den Ham-Luiten 4-2 Zaterdag: 8VZW-HHC. 8pel Oenermdden-WZC. WVF-C8V28. Vroomshoop* BoywOlympta*28. DTS 33Enter Vooruit, SKV-Urk Tweede klasse E nr? M Arte van der Wal' 14. Jan Kwak 24. Cor van der Berg 34. Harkemase Boy»-Prime Boy» 14 (84L Omrit Hoekstra 14 OraaJe NsasawONS 81 (84). Oerard Molenaar 1- ZUID I SA: Dbitekxird-Kloettnge 24. Meeuwen Yeraeke 82. Zasmalag-Oostkapel 81. Krab'dljke-Tem Boys 3 2. Serooskerk-WH8 2-2. Hoek Kspelle 81 SB: KIundert-Glessen 83. Brmkel-Beatrix 83 1-4. Sleeuwtjk-Almkerk 82. Heukelum-SparU "30 80. Oood Luck-Nood 32 1-1. 4A: Kogelvang -Sluis 30. SKNWK-Wolph dijk 14. Nieuwdorp-Wemeldinge 1-1. ApoUoW-ThoJen* B 24, Smerdlek-Chrnsn- dla 04. 4B: PTT Breda-Scolto 14. ONI-Wit Zwart 81. HNC-Woodrtchem 1-1. N Sparta-Zuihchem 8 0. Rijswijk. B-BVC54 1-1. Wllhelmlna-JPS 83 door Loek Laurman SPIJKENISSE Houdt voortdurend de klok ln de ga ten. Aldus luidt regel één uit het handboek voor de verslag gever. Regelmatig blijkt dit advies van grote waarde. Zo dra je de tijd vergeten bent, weet je namelijk dat je een boelende wedstrijd hebt ge zien. Bij Spijkenisse tegen Kozakken Boys, uitslag 2-0 voor de thuisclub, is het mij overkomen. De conclusie ls dus duidelijk. En al mag het dan allemaal niet even fraai geweest zijn, velen van de toe schouwers zullen zich elke za terdag zo'n wedstrijd wensen Cor van der Meer probeert uit te verdedigen voor Spijkenisse de slotfase van het duel tegen Kozakken Boys. Dick ook het competitieverioop er weer Boo*, wituvwen. 3cheffel Damen is de storende aanvaller. pakkender door geworden. In deze vierpuntenwedstrijd rond de degra datieplaatsen trok de meest benarde partij aan het langste eind en plaat ste zich daardoor op hetzelfde niveau als de ploeg uit Werkendam, die tot zaterdag redelijk tevreden op de ei gen seizoenstart terugkeek. Vriend en vijand noemden het spel beter dan in voorgaande seizoenen, hoewel de overtuiging erin vaak ontbrak. Zater dag hadden ze het kennelijk wel heel slecht getroffen, want door het gemis van enkele belangrijke spelers begon men duidelijk zonder geloof ln een goed resultaat aan de wedstrijd. Zo kreeg invaller Wout van Hees pas na ongeveer twintig minuten bereidwil lig mee draven de eerste bal aange speeld. Niet dat de kansloze neder laag daaraan te wijten zou zijn, maar aanvallend zocht men het aanvanke lijk toch vooral over de rechter vleugel. De grootste problemen doen zich voor in de verdediging. Ook tegen Spijkenisse werden de juiste oplos singen niet gevonden. Keer op keer werden de verdedigers door de grote re snelheid van hun directe tegen standers verrast. Misschien was ruim tedekking een goed alternatief ge weest voor de nu gekozen mandek king. Toch ging men met één groot winstpunt naar huis. Ook in de acht ste wedstrijd bleven de tot voor kort nog zo zwart afgeschilderde schapen ongestraft Of Spijkenisse definitief op ae weg omhoog is, moet nog even worden afgewacht De behaalde punten in de laatste weken en het spel tegen Ko zakken Boys rechtvaardigen de hoop. Het centrum van de verdediging met Nico Hokke en Cor van der Meer staat er, met naar mijn gevoel iets te veel nadruk op staan. Maar daarin schuilt Juist de groenwitte midden velders tot veel loopwerk. Maar dat ligt hen niet. Wel bezitten ze enige technische kwaliteiten en hebben ze een goede pass in de benen. Het over bruggende loopwerk leggen ze op de schouders van papieren centrumspits Harry Remmerswaal. Zelf vertoeven ze veelal door de ademnood gedwon gen op de eigen speelhelft. Met vaak goede dieptepassen proberen ze van. daaruit de twee snelle spitsen te her ijken, die dan wel voor dreiging zor gen. maar erg onzorgvuldig met de geboden kansen omgaan. Van de handvol mogelijkheden uit het eerste kwartier werd er maar één benut De enkele keren dat de middenvel ders zelf diep gingen, resulteerden onmiddellijk in doorbraakkansen voor de tegenpartij, maar zoals uit de uitslag blijkt kon die daar niet van profiteren. Wel raakten de Boys ln de slotfase nog tweemaal achtereen het houtwerk, wat hen ln de eerste helft ook al een keer was overkomen. Het vermelden van deze feiten mag ech ter niet leiden tot de indruk, dat de Werkendammers door pech achter volgd werden. Daarvoor was hun spel te pover en de overwinning van Spij kenisse te verdiend. SFUKEN18SEN-KOZAKKEN BOYS 8» (14) 11 Harry Remmerswaal 14. 63. Jan Molendijk 24 Scheidsrechter Van Olnneken. Toeschouwera 900 SPIJKENISSE: Veenman; Jardez. Hokke. Van der Meer, Buvens; Nuyen. De Haan. Qroeneboam (Michels); Molendijk, Remmerawaal. Vlug. KOZAKKENB BOYS: Ottevanger; Schouten. Klop. Ambachtsheer. Koman; Koeman. Van Bruggen, Den Haan; Vonk. Damen. Van Hees (Branderhorst)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15