Iran bereidt vrijlating voor Aanvraag Hoogovens voor werktijdverkorting mi Resuwkado In jaar 71.000 werklozen meer deze krant In Zweden staat vliegtuig gereed voor gijzelaars Lm-t Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnige perioden l!l=HW=id;8 a- Wie spaart Amerika's zonen? Marokkanen willen terug, maar blijven toch Groter Europa is slecht voor derde wereld Kind ervaart operatie als een straf Het pathetische leven van Modigliani CAO-overleg Shell weer vast Actie 'Ontdek het bos' Ondernemingsraad Avébé protesteert tegen sanering Voor ruim tienduizend man Extra vrije dag voor ambtenaren Schakel bezorgd over mogelijke terugkeer Aantjes Premi% individuele verzekering voor ziektekosten hoger Over drie maanden 300.000 zonder werk Bezorglitraw een meawe abonnee I Lees een krant met overtuiging: TfOUW; Trouw Droog weer met zonnige perioden Middagtemperatuur ongeveer 7 graden Matige aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan krachtige zuidoosten wind. Morgen en overmorgen Droog en zonnig. Op veel plaatsen nachtvorst en middagtemperatuur omstreeks 9 graden 38STE JAARGANG NR 11085 ZATERDAG 1 NOVEMBER 1980 '•111 111 I T-Ji [g ÉH Prinses Marijkesttaat 5/hoek Prinses Beatrix- laan Den Haag, tel. 070^83.94.53. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 13 PAGINA 15 PAGINA 19 PAGINA 17 Van een onze verlaggevers Rotterdam Het CAO-overleg- bij Shell ls gisteren stukgelopen op de weigering van de directie te garan deren dat er in de toekomst ruimte zal zijn voor Invoering van een volle dige vijfploegendienst. De industrie bond FNV en die van het CNV zullen ku eerst hun leden gaan raadplegen 'wat hun verder te doen staat Shell bleek gisteren wel bereid tot de Invoering van een combinatie van een vier- en een vljfploegenstelsel per 1 oktober 1983. Dit systeem komt er 3 neer dat 35 weken per Jaar In vijf •egendlenst wordt gewerkt met een ïrkweek van 33,6 uur en zeventien reken per Jaar (gedurende de zomer- nden) in vlerploegendienst met i werkweek van 42 uur. Voor de den ls dit combinatiesysteem al leen acceptabel als het een overgang zou inluiden naar een volledige vijf ploegendienst. Shell wil dat echter niet toezeggen. (Het combinatiesysteem levert vol- ADVERTENTIE gens de bonden ook geen enkele posi tieve bijdrage aan de werkgelegen heid. Shell ontkent dit en zegt dat het honderden nieuwe arbeidsplaatsen zal opleveren. Volgens Teus Huber van de industriebond CNV wil en kan Shell deze uitbreiding van de werkge legenheid echter niet zwart op wit voorrekenen. „We geloven dat argu ment dan ook niet", aldus Hubert. holwerda: vwrHulvr \.'i »r_ WEL twt*r' 03240-11522 O32OQ-210OO 05202-1 «e 52 NIET duurder. TEHERAN. WASHINGTON (Reuter, AFP, AP) De span ningen rond de kwestie van de Amerikaanse gijzelaars na deren een hoogtepunt, nadat radio-Teheran gisteren pogin gen deed het Iraanse volk voor te bereiden op een spoe dige vrijlating, verschillende vooraanstaande parlements leden hard uithaalden naar collega's die de dag tevoren het debat in het parlement gesaboteerd hadden, er op het internationale vliegveld bij Stockholm een vliegtuig ge reed staat om zo mogelijk de gijzelaars op te halen, en er op de vliegbasis bij Frankfort een dozijn Amerikaanse mili tairen klaar staat een trans portvliegtuig te ontvangen. Anderzijds ls een persconferentie die de Iraanse president Bani Sadr van daag zou houden (hij zou mededelin gen doen over de gijzelaars) weer af gelast, worden er pogingen in het werk gesteld de gijzelaars op 4 no vember ln Iran de mogelijkheid te geven hun stem voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen uit te bren gen en heeft de Iraanse premier Mo hammed Rajal ongekend scherpe kri tiek geleverd op de Verenigde Staten. Maar dat laatste zou, zo meenden gisteren buitenlandse diplomaten ln Teheran, bedoeld kunnen zijn om de eer aan Iran te houden en zoveel mogelijk voordeel te slepen lt een eventuele overdracht aan de Verenig de Staten van de gijzelaars. Radio-Teheran was gisteren op de zelfde toer bezig en een mogelijke bittere pil voor het Iraanse volk te vergulden. Volgens de radio was er „een Juiste methode voor de vrijla ting van de gijzelaars" uitgewerkt en als die methode gevolgd zou worden zou dat een overwinning voor het Iraanse volk betekenen. ..Ayatollah Khomeini en het Iraanse volk hebben een rechtvaardige met hode voor de vrijlating van de gijze laars opgesteld. Dit ls duidelijk ge maakt door de eisen die aan de Vere nigde Staten zijn gesteld. De Islam die zijn zonen opvoedt tot standvas tigheid en volharding dwong de Vere nigde Staten concessies te doen." Vervolg op pagina 7 ADVERTENTIE VEENDAM (ANP) De centrale on dernemingsraad van het ln ernstige financiële moeilijkheden verkerende zetmeel bedrijf Avébé in Veendam, heeft gisteren protest aangetekend tegen de saneringsplannen van de overheid voor het bedrijf. De voornaamste reden hiervoor ls het feit dat produktie- en dienstverle nend personeel geen Inspraak ln de te nemen maatregelen hebben gehad. Het sanemgsplan omvat de sluiting van een viertal Avébé-vestiglngen ln het noorden des lands; een gevoelige klap voor de toch al niet rooskleurige werkgelegenheidssituatie ln dat ge bied Sluiting van de vestigingen ls echter de enige voorwaarde waarop het kabinet, dat zich gisteren over de kwestie heeft beraad, bereid was het bedrijf een forse financiële Injectie te geven van bijna een kwart miljard gulden. Zie ook pa*. 25. Toehoorders van de Iraanse premier Rajai juichen hem toe en wensen zowel Carter als Reagan minder prettige dingen toe. Van onze sociaal-economische redactie IJMUIDEN Hoogovens heeft voor de helft van zijn personeel 10.500 man in de produktiesfeer werktijdverkorting aangevraagd. Het staalconem, dat zeer te lijden heeft onder de Europese staalcrlsis, wil dat de werktijdverkorting voor een periode van zes weken ingaat op 9 november. Op die dag moet de helft van het totale personeelsbestand gemiddeld 25 procent korter gaan werken. Van onze parlementsredactle DEN HAAG Ambtenaren ln rijks dienst krijgen volgend Jaar vrijdag 2 Januari een vrije dag. De rijksdien sten zullen op die dag gesloten blij ven, zo heeft de ministerraad gisteren besloten. 'Het besluit ls ondermeer genomen om energie te besparen. De regering vindt het niet wijs de gebouwen van het rijk voor één dag, voor en na twee vrije dagen, te verwannen. Momenteel werken er 2800 werkne mers slechts driekwart van de norma le werktijd. De drastische verhoging van het aantal korter werkenden ls onder andere een gevolg van het stil leggen van hoogoven zes. Ook perso neel uit de ondersteunende afdelin gen zal bij de werktijdverkorting be trokken raken. Over de aanvraag is overleg aan de gang met de onderne mingsraad. de raden van overleg en met de vakbonden. Districtsbestuurder van de Industrie bond FNV, Henk Krul, noemde de werktijdverkorting gezien het lage orderniveau onvermijdelijk. „Een andere oplossing ls op dit moment niet voorhanden", zei hij. Inmiddels ls er tussen de bonden en minister Van Aardenne van economi sche zaken een conflict ontstaan over de controle op de miljoenen guldens, die de overheid in Hoogovens wil pompen. De vakbonden hebben bij de minister sterk aangedrongen op overheidssteun voor Hoogovens, vooral om te voorkomen dat de tech nische voorsprong die het bedrijf heeft op Europese concurrenten ver loren gaat. De bonden vonden bij de minister wel gehoor voor hun els dat het overheidsgeld ln concrete, kans rijke vernieuwingsprojecten ln IJ- mulden moet worden gestoken en dat er garanties moeten zijn dat er geen geld weglekt naar het Duitse zuster bedrijf Hoesch. Meepraten De bonden vinden ook dat zij moeten kunnen meepraten over de besteding van het geld, maar die els is gisteren door minister Van Aardenne van de hand gewezen. „De Industriebond FNV krijgt niets te zeggen over de besteding van de steun die de rege ring aan Hoogovens wil geven", heeft de minister laten weten Krul vindt dat de werknemers tenminste vla de al bestaande commissie Innovatie van Hoogovens moeten Kunnen meepraten." In de Stichting van de Arbeid, zegt Krul, wordt de vakbeweging voorge houden dat zij verantwoordelijkheid draat voor de werkgelegenheidssitua tie Als het even kan moet er fors gematigd worden. Maar als het om concrete werkgelegenheidsprojecten gaat, worden we weer buiten spel gezet Het is onaanvaardbaar op er deze manier opnieuw grote hoeveel heden gemeenschapsgeld het bedrijf Instromen zonder dat de betrokken werknemers enig medebeslissings recht hebben", aldus de districtsbes tuurder, die volgende week met de minister om de tafel wil gaan zitten APPINGEDAM (ANP) Het CDA- Kamerlid Schakel maakt zich grote zorg over de gevolgen op korte ter mijn van een eventuele terugkeer van de vroegere CDA-fractievoorzitter Wim Aantjes ln de Tweede Kamer. De oud-politicus die zijn Kamerlid maatschap opzegde ln verband met zijn oorlogsverleden ls door de AR- partlj ln enkele klesgebleden op de CDA-kandidatenliJst voor de komen de verkiezingen gezet. Schakel verwacht, dat deze kandida tuur tussen nu en de verkiezingsda tum „een escalatie van gevoelens en reactie" zal oproepen, zowel binnen als buiten de kring van oud-verzets lieden. Schakel zei dit gisteravond op een CDA-bljeenkomst ln Appingedam. Hij noemde de pogingen Aantjes in de Tweede Kamer terug te brengen onjuist Een mogelijk her-optreden van Aantjes op het Haagse Binnen hof ls niet goed voor de Tweede Ka mer,niet goed voor het CDA en ook niet goed voor Aantjes zelf, aldus Schakel. om over de rol van de bonden bij overheidssteun te praten. DEN HAAG (ANP) De premies voor particuliere ziektekostenverze keringen gaan met ingang van 1 janu ari omhoog. Individuele verzekerin gen mogen volgens een mededeling van het ministerie van econofhische zaken 7,75 procent duurder worden dan dit jaar voor zover er geen sprake is van een eigen risico. Voor individuele verzekeringen met een eigen risico zijn twee regelingen gemaakt. Als de omvang van het ei gen risico in 1981 ongewijzigd blijft mogen de premies worden verhoogd met een toeslag variërend van 8,9 procent bij een eigen risico van 250 gulden tot 13,2 procent bij een eigen risico van drieduizend gulden. Bij wijziging van de omvang van het ei gen risico mogen zowel de premies als het eigen risico stijgen met 7,75 pro cent. verzekeringen.... ZEKER WETEN! Tel. 030 - 334145 Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsdederen omslag. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlegger of voor de sier. Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Ongineel Dick Bruna ontwerp. 4 Houten eierdopjes (D), op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Ik heb 't al gezien, alle bomen zijn bier ook gelijk Van onze sociaal economi sche redactie DEN HAAG De werkloos heid is in oktober opnieuw dramatisch erger geworden. Nu al zijn er ruim 278.000 werklozen, en het ziet er naar uit dat dit getal in januari of februari de gebruikelijke ■winterplek de 300.000 aan merkelijk zal overschrijden. .In een jaar tijds is het aantal werklozen gegroeid met 71.000. Sinds april zijn de werkloosheldsclj- se Jaar met een negatieve economl- fers nu al zeer snel aan het oplopen, sche groei (recessie). In Juli werd het naoorlogse record van februari 1976 240.000 werklo zen gebroken. Tegelijk is sinds het vroege voorjaar ook het aantal vaca tures scherp gedaald. In Januari was de vraag naar personeel, gecorrigeerd voor seizoen, nog bijna 80.000. Sinds half 1974 was dit vraag cijfer niet zo hoog meer geweest. Nu ls dat cijfer gezakt tot beneden 33.000. Daarme e is dit cijfer het laagst sedert meer dan tien Jaar. De geringste vraag naar personeel ln de Jaren zeventig werd gemeten ln de winter 1975-1976, dus direct volgend op het eerste naoorlog- Vacatures In oktober steeg het aantal werklozen ruim 9000, voor het overgrote deel mannen. Vorig jaar oktober was zoals de meeste Jaren in september en oktober het aantal werklozen Juist gedaald, en wel met ruim 5000. Gecor rigeerd voor seizoen ging de afgelo pen maand het werkloosheidscijfer dan ook scherp omhoog met ruim 12.000 naar 277.800. Het aantal vaca tures liep in oktober terug met ruim zesduizend naar ruim 37.000. Het ge corrigeerde vraagcljfer daalde met liefst ruim tienduizend naar het eer dergenoemde cijfer van bijna 33.000. De vorige winter steeg het aantal werklozen tussen oktober en de win terplek van eind Januari nog met 25.000. Bij eenzelfde stijging deze winter zal de werkloosheid dus de 300.000 overschrijden. De vorige win ter evenwel toonden de gecorrigeerde cijfers een constant beeld, erwijl de ze soort cijfers thans juist een stijl opgaande lijn laat zien. Op grond daarvan valt te verwachten dat over drie maanden de werkloosheid de 300.000 beduidend zal hebben over schreden. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats; Uw naam; Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: .Tel... Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: OA OB. OC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1