Remonstranten bezig met leuze van het IKV CNVS Ik ben ik" of het gebrek aan mededogen Uit brieven van lezers 941041 Trouw T i De kerk en de tweede woning VAN DA/ VOORBUGAN Geref. kerken: vacante plaatse/» Gijsen niet achte 'trouwe katholiek DONDERDAG 30 OKTOBER 1980 TROUW/KWARTET door Laura Reedijk-Boersma De laatste tijd zijn me een paar dingen opgevallen die me sympto matisch lijken voor de verande rende mentaliteit in onze samenle ving. Er is in naam veel aandacht voor „de lijdende mens", voor „de zwakkeren in onze maatschappij", voor de „onderllggenden". In werkelijkheid zie ik een toene mende verharding en een toene mend egoïsme. Het viel mij op in de grote adver tenties van een bekend kledingbe drijf: „Ik ben ik" (en daarom kleed ik me zus of zo). ,Jk ben ik Het klinkt zelfbewust en fier Wat is daar tegen? Mijn bezwaar ertegen is. dat je er al te gemakkelijk toe komt om in te vullen: „Ik ben ik en jij kunt barsten." Of: „Ik ben ik en met jou heb ik niets te maken." Vergis ik me? In de advertenties staan vrolijke jonge mensen afgebeeld, die uit dagend kijken. Een ander symptoom In revalidatie-oorden heten de pa tiënten geen patiënt meer. maar xevalidant" Een revalidant is ie mand die bezig is weer valide te worden, om zo snel mogelijk weer terug te kunnen gaan naar de maatschappij. Zo snel mogelijk moet je je zonder hulp van ande ren zien te redden. Ik denk dat het goed is voor de revalidanten om niet meer patiënt te heten. Maar ik vind het wel een onthullend teken voor de hard heid. ja meedogenloosheid van de tegenwoordige maatschappij, dat het nodig is mensen zo te harden. In wezen worden patiënten niet geduld. Je moet jong zijn en ge zond ..Ik ben ik en jij bent ner gens Patiënt betekent lijder. Er mag niet meer geleden worden. Ik overdrijf expres. Een derde symptoom. In de geestelijke gezondheidszorg heerst de tendens om patiënten ..cliënt" te noemen. De lijder wordt klant. En weer vraag ik me af of dat goed is. In sommige gevallen wordt er een ..contract" afgesloten tussen de cliënt en de hulpverlener. Men gaat een juridische terminologie gebruiken in plaats van een medi sche of pastorale term. De gelijk waardigheid wordt benadrukt en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Misschien is het goed, dat rfiensen op deze manier worden gedwon gen zich te distantiëren van de rol van patiënt, die onmondig is en zelf niets kan. Maar lk vraag me af of er nog geleden mag worden? En of er nog mededogen is aan de kant van de hulpverleners, als de relatie zo zakelijk wordt. De noem het woord mededogen omdat het voor mij een van de belangrijkste begrippen uit het evangelie is. Niemand wordt graag geholpen. Ik heb het zelf vaak gezegd en geschreven. Maar ls het wel zo goed, dat mensen niet geholpen willen worden? „Geholpen worden" is een ver zachtende term voor „geopereerd worden". Is het mede aan dit woordgebruik te danken dat dege ne die geholpen wordt zo ln de rol van „hulpeloze is gedrongen? Hulpeloos zijn is een teken van zwakte. Zwak zijn mag niet. Weer een ander symptoom. De be jaarde wil of mag geen bejaarde meer heten. Hij of zij heet ook niet meer „oud", maar „ouder". Ik doe zelf van har te mee aan dece „emancipatie van de oudere mens". Maar ik vraag me wel af. of niet een dieper lig gende oorzaak van deze nieuwe terminologie ls, dat ook oude men sen nauwelijks meer geduld worden. En denk er non om dat je „revali dant" segt ln plaats van „inva lide"! Oude mensen mogen niet meer oud zijn. Het blad „Levensavond" werd omgedoopt tot „Levensven ster". Het blad „De Bejaarde" heet tegenwoordig „Senior" (het geen mij doet denken aan sigaren- rokende mannen). „Op Leeftijd' werd, aardig gevonden. „Leef tijd". Misschien is dit heel goed voor het zelfbewustzijn van de ouder wor- dende mens. Aan de andere kant is dit taalge bruik symptomatisch voor de toe nemende meedogenloosheid van onze maatschappij, waarin de my the van het succes leeft, die leidt tot een verstoten van mislukten, gehandicapten en bejaarden uit de maatschappij, een verstoten van die mensen die aan de „strug gle for life" niet kunnen deelne men". zoals Simone Veil, voorzit ter van het Europese parlement* dit Jaar in Athene heeft gezegd. De werkelijkheid van het oud wor den wordt ook door ouderen vaak ontkend. Oud worden betekend in veel gevallen hulpbehoevend wor den. In mijn pastoraat aan oudere en zeer oude mensen merk lk dat de meeste mensen oud worden erg moeilijk vinden. Maar lk merk ook dat men beter opgewassen ls te gen de kwalen van de ouderdom, naarmate men de realiteit van het oud worden minder ontkent. Als men krampachtig de ogen sluit voor het oud en dus vaak „gebrekkig" (ook een woord dat niet meer „in" is!) worden, als men zich vastklampt aan het jong wil len blijven, ls het verval van krachten een ramp waarop men niet is voorbereid. Wie de realiteit onder ogen ziet. en dat geldt ook voor „revalidanten" die invalide zullen blijven, kan be ter aanvaarden, „dat men het al leen niet meer redt". Die kan en wil ook hulp aanvaarden, als dat nodig is, zonder daardoor het ge voel van eigenwaarde te verliezen. Zodra mensen gaan zien dat er andere waarden zijn dan de strijd om succes, dan het „ik is ik", ver liest het leven zijn krampachtig heid. Bij die andere waarden behoort ook het aanvaarden van lijden, ziekte en dood. als horend bij het leven. Bij die andere waarden hoort ook het mededogen. En daar hoort bij het ruimte geven aan patiënten, aan invaliden, aan ou de mensen om zichzelf te zijn, eventueel geholpen door anderen Die anderen krijgen dan mis schien de kans om te delen ln de wijsheid die veel oude mensen, veel invaliden, veel patiënten heb ben gekregen, toen hun „actieve ik" niet meer aan bod kon komen, maar wel hun „contemplatieve be schouwende ik". (Dit laatste heb ik niet van mezelf, maar van een ander.) Dra Laura Reedijk-Boersma is hervormd bejaardenpastor te Zeist. Van een onzer verslaggevers UTRECHT De remonstrantse broederschap wil komen tot een bepaling van haar standpunt over de leuze van het IKV (interkerkelijk vredesberaad): „Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland". Hierover zal, is de bedoeling, worden beslist op een vergadering van de broederschap op 13 december. Deze zaak wordt grondig aangepakt Aan die buitengewone vergadering gaat een voorbereidingsconferentie vooraf «die 7 en 8 november wordt gehouden, en bovendien is een speci aal nummer van het Remonstrantse Weekblad verschenen, waarbin ver scheidene deskundigen aan het woord komen, onder anderen prof. dr H. J. Heering en dr. H. M. de Lange Laatstgenoemde is ook te vinden in een forum op het voorbereidingscon gres Inmiddels heeft deze maand een eer ste gesprek plaatsgevonden tussen het IKV en de commissie tot de zaken (dagelijks bestuur van de remon strantse broederschap). Hiervan is een „gespreksnotitie" gemaakt, die behalve aan de deelnemers aan voor bereidingsconferentie en buitenge wone vergadering ook is gestuurd naar kerkeraden, kringbesturen en predikanten van de broederschap. In deze gespreksnotitie merkt de commissie tot de zaken van de broe derschap over de verhouding tot het IKV het volgende op (we citeren let terlijk): Voortrekkersrol „Gezien de voortrekkersrol die het IKV vooral de laatste Jaren door haar campagne..Help de kernwapens de wereld uit. om te beginnen uit Neder land'. waarbij het gelukt te meer ge meenteleden daadwerkelijk te be trekken bij de zo Ingewikkelde pro blemen van de (kem)bewapening. zijn wij dankbaar voor het vele werk dat doorhet IKV is verricht. Onze commissie is daarbij van me ning, dat er behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over de precieze inhoud en strategie van de ln de IKV- campagne vervatte voorstellen. Naar het oordeel van onze commissie be staat er voor de remonstrantse Broe derschap geen aanleiding een wijzi ging aan te brengen ln haar verhou ding met het IKV. hoewel er wél be hoefte bestaat aan een regelmatiger overleg. Speciaal Indien het IKV een meer uitgesproken koers inslaat, zou eén consultatie van de ln het IKV participerende kerken op haar plaats zijn. Daarnaast is er een verduidelij king van de relatie met de kerken gewenst en zou er aandacht besteed moeten worden aan de verhouding tussen de IKV-doelstelling en de campagne tegen de kernbewapening. Onze commissie is van mening, dat gezien de verwevenheid van het vraagstuk van de kernbewapening met andere wereldproblemen, het IKV ook blijvend aandacht dient te besteden aan andere onderwerpen, zoals vredesopvoeding. de relatie tus sen het oorlogs vraagstuk en de derde wereld, wapenhandel en de tot stand- koming van en de naleving op inter nationale verdragen." Van een medewerker Dece cartoon uit The New Yorker laat Iets den van de nood der bezitters van een tweede huls(je). Lekker rustig lezen in een lnie tuinstoel is er niet bij. De heg roept: knip me!, het hek vraagt: olie me!, het bloembed smeekt: wied me!, de goot dringt aan: repareer me!Toch Is het, dankt ons, niet dese nood die ter sprake zal komen op de werk- en studiedag die het interkerkelijk werkverband voor recreatie (IWR) donderdag 6 november in Doorn houdt en waarop onder meer het kerfcewerk In gemeenschappen van tweede woningen aan de orde komt. „Het milieu van de tweede woningen in al hun verscheidenheid is voor de kerken en nog volkomen braakliggend en onbekend terrein," aldus de IWR. Meer informatie bij IWR, Vermeerlaan 13, Loosd recht. waarin oppenomen: De Rotter dammer. met Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe LeWee Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tammmga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-5629444 tele* 13006 Postgiro 66 0000 Bank Ned Credietbann Pekamngnr 23 00 12 574 Gemeentegiro Amsterdam XI1000 V REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115568 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redact.9) tel 115700 (uitsluitend voor Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten artikelen en commentaren, en met voor open boeven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gencht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wi| helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretans hoofdredactie Trouw, Postbus 859.1000 AW Amsterdam. B'j publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Oen Haag ie' 070-469445 (abonnementen en bezorging) te! 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Oen Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLANO iabonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle iel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand f 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar 101,90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnemeritenop- dracWen (zie adrescen boven; Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur lelef 020- \J 5622797 Opgave mini-advertenties tel 020-5626262 ol schriftelijk aan Mini-Adv afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk aan onze Amsterdam se adressen Niet te geloven (1) In Trouw van 27 oktober jl. heeft A. van der Meiden kritiek uitgeoefend op de NCRV-uitzendingen over het sektewezen, gemaakt door Sipke van der Land onder de titel „Niet te ge loven". De opmerkingen van deze public-re- latlons-deskundige zullen we niet zo maar ter zijde mogen schuiven. Hij heeft er telkens op gewezen dat de public-relatlons-man een typische glazenwassersfunctle heeft Hij zal de ramen die uitzicht geven naar binnen en naar buiten op mensen om ons heen schoon moeten houden zodat goede verhoudingen met mensen stelselmatig bevorderd worden. In het leiden van de informatiestroom, in de presentatie en in de representa tie kunnen fouten gemaakt worden. Dr. Van der Meiden mag daar op wijzen. Maar ten diepste gaat het ddórover niet! Het gaat om de vraag of wij ais christenen het recht hebben allerlei sekten te toetsen aan de norm van het Evangelie en aan het aposto lisch getuigenis over de Christus der Schriften. Ik bewonder de moed van Sipke van der Land en van de NCRV dat zij niet volstaan met het geven van vrijblijvende informatie, maar dat zij tegenover de dwaalleer van deze sekten vrijmoedig wijzen op Je zus Christus als de enige weg tot verlossing en andere wegen als dood lopende wegen van zelfverlossing aan de kaak stellen. Sipke van der Land is meer dan een public-relatlons-man, hij is ook een getuige. En de NCRV is meer dan een informatie-centrum, zij is ook een omroep met een bood schap. Ermelo drs R. van den Berg Niet te geloven (2) Mef grote belangstelling heb ik het artikel gelezen van dr. K. van der Meiden. Wat ik niet begrijp is, dat hij in zijn artikel enerzijds spreekt over: ..respect" en over „informatie ver strekken zonder commentaar" en an derzijds, om zijn woorden te gebrui ken, „met een duidelijke vooringeno menheid" het woord .Akela" MIS BRUIKT! Wanneer hij denkt te verwijzen naar een begrip, dan moet lk hem teleur stellen. Hij verwijst hier naar een „onbegrip" In zijn „mooie" artikel met als mottp „oordeel niet, maar laat het publiek zelf oordelen" oor deelt hij zelf over iets waar hij duide lijk geen proefschrift over geschreven heeft. Hij laat zodoende zijn artikel kelderen tot dezelfde soort journalis tiek. die hij in dit artikel denkt te hekelen. Rotterdam L. C. Versluis Niet te geloven (3) De heer Van der Meiden trekt in zijn stukje fel van leer tegen de manipula tie-methodiek die Van der Land zou hanteren. Hij spreekt van eenzijdige door hem verstrekte informatie over de diverse sekten. Sipke van der Land wil de bijbelse waarschuwingen tegen dwaalleraars actueel maken. Dat hij hierbij onzorgvuldig te werk gaat, stelt Van der Melden terecht. Echter Van der Melden hanteert puur humanistische criteria bij de beoor deling van de gewraakte tv-ui(zen dingen. Hij spreekt onder andere van wederzijds begrip en respect voor de medemens. Dat te oké, echter hij ver geet dat Gods mening hier ook in het geding moet zijn. Bij zijn beoordeling hoor ik Van der Meiden hier niet over. In deze zin zou ik willen spreken van eenzijdige manipulatie door Van der Meiden. Hij is overigens niet de enige die hieraan mank gaat, hij heeft de tijdgeest mee; een proces van toene mende autonomisering van de mens. Laten wij alsjeblieft weer erkennen dat God in zijn bijbel enorm veel wijsheid, lering en waarschuwingen heeft gegeven, waar wij eindige men sen rekening mee moeten houden; „Opdat het u welga" zegt de bijbel. Van der Land en de NCRV gaan hier met betrekking tot dit vaak vergeten criterium vrijuit. Laat Van der Mel den bij zijn kritiek uitkijken het kind met het badwater niet weg te gooien. Rotterdam Koos van Aller Niet te geloven (4) Het artikel van A. van den Meiden over de programma's van Sipke van der Land te 3ÜJ uit het hart gegrepen. Je wordt misselijk van die indoe tri- naire stukken. Bovendien strooit Van der Land regelmatig met het begrip fascistisch. Het fascistisch karakter zou blijken uit de absolute gehoor zaamheid die de meeste Bhagwan, Hare Krtsjna of Mahartejl zou eisen. Je vraagt je dan af of christenen, gemeten aan dat gehoorzaamheids - criterium, ook niet fascistisch geken merkt zouden moeten worden. Im mers ook Christus vraagt de gehele persoonlijkheid van een mens. Er zijn ln Zijn naam kruistochten gehouden en slaven vervoerd. Ik geloof evenwel niet zo heel erg ln die absolute ge hoorzaamheid. ook al zijn er wel per sonen binnen die sekten die dat zelf zo beleven. Heel erg gevaarlijk vind ik de programma's van Sipke van der Land omdat ze latente onlustgevoe lens kunnen oproepen in een bevol king. vooral in een crisistijd. We heb ben eerder meegemaakt dat joden, zigeuners en vrijmetselaars door een dictatuur vermoord werden onder ge juich van een groot deel van het volk. De programma's van Van der Land dragen ertoe bij dat straks niet alleen de genoemde categorieën maar ook de leden van oosterse scholen de kans lopen opgeknoopt te worden als de echte fascisten nog eens de baas zou den worden. Borae B. H. Kraai jenbrink Niet te geloven (5) Ontzettend flauw om een kennelijk niet verwerkt verleden (JV) of niet juist verwerkt, te projecteren op Sip ke van der Land met betrekking tot „Niet te geloven". Het te wat anders als je kiest voor een fenomenologi sche benadering van de sekten, zoals Van der Meiden wil. Dat doet ook „wetenschappelijk" aan bij sommi gen. Sipke van der Land koos voor een benadering uit christelijke gedre venheid. Mag dat niet meer bij een NCRV? Maak er dan NF(enomelo- gie)RV van! Sipke van der Land com municeert inderdaad niet zoals de massa dat wil en heeft waarschijnlijk een andere visie op de public rela tions. Nunspeet J. W. van Gronden Niet te geloven (6) In zijn betoog in de krant van 27 oktober tegen het programma van Sipke van der Land vergeet dr Van der Meiden één ding, namelijk dat ook Paulus de mensen in Efeze, en daarmee aan ons. tegenover al de afgoden van toen de onbekende God stelde; namelijk de Ood die ons Zijn Zoon gezonden heeft Om ons uit de duisternis van ons ongeloof en ons geloof ln al die afgoden te redden, door ons Zijn licht te schenken zodat wij de ware Ood leren kennen. En daarom te het Sipke van der Land zijn goed recht en zijn plicht om op grond daarvan de mensen in naam van Gods Zoon, Jezus Christus, te waarschuwen voor deze duistere praktijken. Delft H. W. Langstraat-Den Donner Niet te geloven (7) Wanneer een gestudeerd persoon als Van der Melden zo minachtend zich uitlaat over het NCRV-programma „Niet te geloven" en dit plus de pre sentator Sipke van der Land tracht in een sectarteche hoek te duwen, kan met recht gezegd worden: niet te ge loven, dat op een objectieve en glas heldere doorlichting van secten en dwaalgeesten zoals ln genoemd pro gramma zo zeer bedenkelijk gerea geerd wordt zoals Van der Melden. Een bewijs te meer. dat er dringend behoefte bestaat aan de Bijbelse op dracht: Beproef de geesten of zij uit God zijn. Als dit gebeurt worden vele grieberig, als door Van der Meiden. Zijn artikel begint al zo ongeloof waardig Inzake het vormingswerk op de JV ln vroegere dagen en weet bU gebrek aan feiten niet anders dan een zekere spot te hanteren inzake deze jeugdstudie en in zijn verwrongen gedachtengang brengt hij dit over op „Niet te geloven" en de presentator. Daar te in dezen geen enkel verband aan te wijzen. En Van der Land wijst op het grote gevaar onzer dagen, dat vele Christussen zich melden en ver kondigen: er zijn verschillende wegen buiten Golgotha om, om rust en blijd schap te vinden. Met bezieling en grote overtuiging mogen we horen Jezus' uitspraak: „Ik ben de weg, de waarheid en het leven". Rustig door gaan NCRV en moedig getuigen Sip ke van der Land. Eén Naam te onze hope. Oidebroek H. Boeve Niet te geloven (8) De discussie tussen dr Anne van der Melden en J. F. van Maanen ln Trouw van 27 resp. 28 oktober geeft mij aanleiding tot de volgende opmer kingen. Mijn eerste indruk van het artikel van Van der Meiden was en is nog steeds hier te doen te hebben met een onbevooroordeelde en weten schappelijk gefundeerde beschou wing. Dit in tegenstelling tot de sug gestie van Van Maanen, dat er niets wetenschappelijks zou zijn aan de WORD LID, SAMEN OP DE GOEDE WEG Christelijk Nationaal Vakverbond n< va de democratie in ami ,nst Wat wij gisteren schreven otèver^ communisme komt natuur!] e V< dcic is g geen enkel opzicht in minde n de open ogen die mensen in( westen moeten hebben voor en laten van hun bloedeigen broers over de grote plas. In komende dagen zullen we di lA-di enkele duidelijke proefjes m eren kunnen smaken. De wijze w deba daar door het volk een pollti it de leiding wordt gekozen, moet wgei mijn mening bij een echte dl Ms t geen Jaloezie kunnen wekke «ebri ergens dan kan men daar ziefe di vrijheid van meningsuitingi niet alles uithaalt. Formeeli wel in orde zijn. De burger hjHi) c inspraak met zijn eigen ene n stem. HIJ kan zich in verlani uitbreiding van die stem in vereniging met anderen insp eht om zijn man naar voren te sc def Maar daar houdt het dan oo^n C dat moment maken allerlei machten zich meester van dAude: procedure Op de achtergroi Ink de sponsors, lobby 'ers bij he men niet te vergeten heel het app dat van de angst dat met grote k de strijd geworpen wordt Ze Amerikaanse fundamentalii zich dit keer niet onbetuigd, hebben zich in grote massa achter Reagan. Waarom? Isl zelf ook een „wedergeborene hier gaat het om zijn consen politiek, die voornamelijk op sociale en anti-communistis* „mérites" wordt beoordeeld, zal iedereen duidelijk zijn <te Reagan zich niet gaat brandt kwesties als abortus. homofT vrouwenemancipatie. Maar spreken de materiële belangt een beslissend toontje mee. I ons dan allemaal zo goed? Hc daaraan mankeert zal iederet kunnen constateren. niet fil I rc ,tyon2 Hi ,we ICM lert ider TP'1 leu pk c endt Beroepingswerk ned. herv. kerk Beroepen: te Oene. W Vei el Waddlnxveen; te Oiessenda hardlnxveld: L. Quist te Op te Kootwijk: P. Molenaar I Ammers; te Rhenen (toez.) Quak te Vianen; te Wassc van Waas bergen te Baarn? dankte voor Dordrecht Bedankt voor Bodegraven Hoed te Sliedrecht. voor a.d. Rijn (toez.). j. l. Dongen. geref. kerken vrijg. jjjj Beroepen te Brouwerehaven da. kand. te Zwolle geref. gemeente Bedankt voor Kapelle-Bieze M. Kleppe te Woerden ran oör< taal Jyl Ds. J. H. Velema bijdrage van Van der Melden. Hier mee vervalt dan het argument van Van Maanen tegen de keuze van Van der Meiden voor een discussie vla de krant in plaats van voor een interne behandeling binnen de NCRV, waar van de meeste TV-klJkers niets te zien of te horen krijgen. Van Maanen kan best gelijk hebben, wanneer hij bij Van der Meiden aller gie veronderstelt; maar dan toch al lergie tegen die geestelijke luchtver ontreiniging. die door vooroordelen wordt veroorzaakt. Het is niet mijn bedoeling op alle vijf de argumenten ln te gaan waarom Van Maanen vindt, dat de redenering van Van der Meiden onjuist te; ik wil slechts constateren, dat het het goed recht van de NCRV te (zoals onder 2 en 4 wordt meegedeeld) om tegen de psychische en economische gevaren van bepaalde religieuze stromingen te waarschuwen; al had de NCRV deze bedoeling wel wat duidelijker kenbaar moeten maken. Maar dan moet toch ook geconstateerd worden, dat Van der Meiden ook het recht heeft (ik kan mij voorstellen, dat hij van uit zijn verantwoordelijkheid zelfs de plicht meent te hebben op de gevaren te wijzen van een zo bevoor oordeelde presentatie als die van Sip ke van der Land en die men wel van de EO, maar niet van de NCRV zou mogen verwachten. Of de NCRV niet te opgericht voor de fenomenologische benadering kan ik niet beoordelen, maar het te mij niet duidelijk wat Van Maanen bedoeldt met z'n slotzin. „Het ging bij de op richting en gaat ook nu maar om een naam. „Wanneer het maar om een naam gaat en dus slechts om een vlag. die de lading moet dekken, waarom kan dan b.v. niet eens Van der Land door een gerechtvaardigd verontwaardigde tegenstander voor de TV worden geïnterviewd? Waarom moet dat dan aan de VARA worden overgelaten? Amsterdam Gerard H. Faddegon ADVERTENTIE BEL DE BOND WAAR JE STEM WORDT GEHOORD. De Nunspeetse christelijke, meerde predikant J. H. V( tar1 redacteur van en meditator het christelijke ge reformeert blad De Wekker als het vet i opinieblad Koers. BIJ Kok pen te nu onder de titel „On( lamp" een bundel van 52 ima meditaties verschenen. Het 181 pagina's. Ds. H. J. Hegger Ds. H. J. Hegger, directeurF stichting „In de rechte straa 'n het getuigend gesprek met R< Jr bij deze stichting een 160 er .tellend boekje verschijnen, d te geloven" heet. Daarin ri voormalige priester, zich in d plaats tot rooms-katholiel en voorts tot anderen, die niet of lijks met het evangelie in aa -de zijn gekomen; voorts beschc zijn boek als handreiking vex gellsatiewerk. „Wat te gelovï 6.90 Het adres van „In d« straat" te: postbus 131, Velp in Van een onzer verslaggevers LEUSDEN In de gerefa kerken zijn 171 vacante plaatsen. Dit ln tegenstelling een jaar of zes geleden wei speld: toen dacht men dat er een overschot van 21 predikai zijn. Dit bericht Kerkinformatie, ciële blad van de gereforme ken. De (extra voorzichtige) ting is nu, dat het aantal plaatsen in 1985 verminderd en om en nabij de 87 zal bet Nog twee cijfers uit Kerl in vijf Jaar leverde de theoi hogeschool van de gerefi kerken te Kampen 118 en kwamen er 85 van de theoi faculteit van de Vrije Univi Amsterdam. HAARLEM (ANP) Bisschop! van Roermond heeft nad verklaard dat hij niet veranti lijk te voor en ook niets te mal hebben met een advertentie f actiegroep van „trouwe kat) Deze advertentie in enkele d riep de katholieken van Nedei hun missie bijdrage te sturei het „kerkgetrouwe" missie! van het bisdom Roermond l naar de andere Nederlandse I bureaux trie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2