innend Ajax no jet uit malaise Sportclubs vallen in zelf gegraven kuil Feyenoord wil Jezek niet kwijt 'Rugby vooral racistisch' Looissureleed verergerd door kuitbeenbreuk van Molenaar "Reeds in 162 7 over- over- over- over- over- over- over- over- over- over- over- groot vader 3 whisky." Kantines moeten omzetbelasting betalen 'Praten over contractverlenging' hand. ais zouden de sportkantines Zuidafrikaanse bisschop veroordeelt discriminatie Amateurs beslissen voor Baan en Kraay Den Bosch sterk in Europa Cup-strijd "RS"7 ;RDAG 30 OKTOBER 1980 SPORT TROUW/KWARTET P 17 - RS 19 - H 21 "n8 |ohan Woldendorp tie rERDAM A]ax mag dan door een 2-0 zege op het zwakke NEC op het pad der ,-r— [inningen zijn teruggekeerd, het is onjuist om uit dat gegeven de conclusie te trekken dat Lisa nsterdamse club de schreden in de goede richting heeft gezet. Daarvoor kleefden er aan Kui iel van de thuisclub nog te veel smetten. De Nijmeegse oppositie was echter zo pover, dat een gelijkspel al een blamerend resultaat zou zijn geweest. ssen M. 3rote M OEN 52. ERSU1 ertshoi straat ereo de overwinning moest Ajax Jen gevoelig verlies incasseren, eerste kwartier raakte vleugel eer Keje Molenaar zo ernstig n vert#èerd dat naar het zteken- GEL' oes1 worden vervoerd. De diag- Dooria erried weinig optimisme: een -• ürj enbreuk Waar ook Meutetege seerd is. kan de Meerclub op de rflank in problemen komen. tel ozfcheel speelde zich af in een y dat past bij een club die door lilloos diep dal sjokt. De mid- te e ontmoeting trok het. onsterfe- aantal van vierduizend toe- Idivisie 10 10 0 0 20 38- 9 10 7 2 1 16 19- 5 10 6 1 3 13 17-13 11 6 1 4 13 31-22 10 5 2 3 11 23-17 10 5 2 3 12 18-17 10 4 3 3 11 23-17 10 5 1 4 11 16-16 10 5 1 4 11 21-24 10 3 3 4 9 16-14 10 2 r> 3 9 14-14 10 2 5 3 9 9-14 10 4 0 6 8 18-27 10 2 3 5 7 16-20 11 2 3 6 7 13-25 10 1 l 3 6 5 12-22 10 1 3 6 5 12-25 10 1 2 7 4 7-22 OO Ahnd Ziflw-PSV. rc Utwcht. Feyenoord-FC Den Haat. FC Twente- MW-FBC ZwoUe. Wagenlneen-flpart*. Rod* JC-NAC, WU- 12 50" X °ronUwfn- ADVERTENTIE de mijn •7612 XI S ZOCH DE KOOI EEN =*TENT| 212 /eren OUD •taling ogiera lat 94551 zilve toeg Voort Tei Een schouwers. Er zaten waarschijnlijk meer lampen ln de lichtmasten dan mensen op de tribunes. Het is mis schien een aardige tip voor het Ajax- bestuur om de fans te laten raden waar het meeste publiek op af komt: de wedstrijd tegen NEC of het zinloze Europa Cup-duel tegen Bayern Mün- chen, de komende woensdag. NEC ging probleemloos akkoord met het voorstel van Ajax om de voor het komende weekend geprogrammeerde competitiewedstrijd enkele dagen eerder af te werken. De Deense kurk. waarop Ajax net niet probeert te zin ken. is overmorgen in Italië de drij vende kracht van het land, waar nog betaalbaar voetbaltalent voor han den is. Een maand geleden dacht FC Groningen daar anders over; een aan bieding van de Amsterdammers om het werkverlet te bekostigen ten spijt. De weigerachtige houding kwam de noordelijke stichting duur te staan. De vier Denen, daags tevoren sterk acterend in hun nationale elftal, voel den zich verplicht om hun werkgever niet in de kou te laten staan en lieten hun Nederlandse waterdragers het ene doelpunt na het andere scoren. Ajax verweet de KNVB destijds, dat ze geen oog had voor de belangen van de Amsterdammers. Op haar beurt deelde de voetbalbond mee. dat het in huls halen van buitenlandse werk nemers bepaalde risico's insluit. Clubs zijn nu eenmaal verplicht om hun gastarbeiders af te staan voor kwaliflcaiewedstrijden Op die ma nier leken Engelse clubs, die hun wedstrijd op de interland van Frank- rijk-Ierland van afgelopen dindag lie ten volgen, eveneens ln de problemen te komen. Te elfder ure werd alles in der minne geschikt DE Franse bondscoach Michel Hidal go ten slotte, riep zijn manschappen de vorige week vrijdag op voor een trainingskamp, maar moest wel met lede ogen toezien, hoe Dldler Six een dag later zevenhonderd kilometer ln de auto aflegde om bij het Belgische Cercle Brugge aan zijn competitie verplichtingen te voldoen. Want ook al wordt het voetbal niet overal even serieus genomen, helemaal kermis ls het nog niet. De doelpuntrijke uitspatting van Ajax in het treffen met Groningen was de laatste explosie, die Ajax tot het midweekse onderonsje met NEC op zijn geweten had. Ook intern wordt er althans niet hoorbaar geen bom tot ontploffing gebracht. Voor zitter Ton Harmsen blijft in het open baar beweren, dat de positie van trai ner Leo Beenhakker niet ter discussie staat. Hoewel de gemiddelde Ajax- bestuurder zelden op het uitspreken van een waarheid wordt betrapt, kan Harmsen in dit geval weinig anders doen. Hij was het immers, die, op Keje Molenaar na. alle wereldaanko pen van de afgelopen zomer zonder medeweten van Beenhakker deed. IF-dlrecteur Maarten de Vos was ken nelijk een be-tere raadsman. Oezegd moet worden, dat Harmsen er kijk op heeft. Smaakmaker Simon Tahamata, goalgetter Ray Clarke en het wonderkind Ton Blanker werden als aardappelschillen in de vuilniszak gedropt, terwijl iemand als Martin Wiggemansen zijn opwachting in de Watergraafsmeer mocht maken. Op papier althans. Want er ging zaterdag tegen PEC zo weinig van het voorma lige Lieverdje uit. dat Beenhakker hem gisteren maar weer bij de reser visten indeelde De geplaagde oefenmeester moest ln de tweede helft wel een beroep doen op Wiggemansen Hij werd ter be schikking van de stoottroepen ge steld. omdat Steen Ziegler met een spierscheuring in de kleedkamer ach ter bleef. Met de reeds gememoreer de. kuitbeenbreuk van Molenaar en de nog niet genezen kwetsuren van Plet Hamberg en Tscheu la Ling kan Met een van pijn vertrokken gezicht wordt Keje Molenaar van het veld gedragen. Beenhakker nu eeht mét recht zijn beklag over een bleSsüreprobleèm doen. Maar. zoals gezegd, de ooizaak van Ajax' verval ligt niet in de eerste plaats ln de ziekenzaal. Voor de rust bereikte het vormverlies weer een magistraal hoogtepunt. De NEC-ver- dediging, die door menige midden moter wordt plat gewalst, en om die reden door trainer Leen Looyen een ballentent genoemd, raakte in de eer ste helft geen seconde ln moeilijkhe den. Op één uitzonderng na: bij wijze van regiefout trof Willem Kieft de lat. De overige Ajacieden kwamen niet op het idee om iets dreigends van zich uit te laten gaan Na de hervatting' werd dat anders. Nadat eerst Willem- se een inzet van Arnesen uit de dóél- mond had geplukt, zette'de ijverige aanvoerder Ajax voor minimaal ééri wedstrijd op het goede spoor. Oud- NEC'er Edo Ophof stelde de terechte, maar glansloze zege 20 minuten voor het einde helemaal veilig: 2-0. AJ*x: Schrijvers, Molenaar iWeggelaar). Zwam- born. Ziegler (Wiggemansen). Boeve. Ameaen. Jensen. Lerby. Schoenaker: Ophof. KJeft NEC: ScheUekens; Willemse. Hlddink. Dries Vis ser. Sije Visser; De Groot. Loman (MelJers). Sal- flachberger. Heisper. Jacobs. Peter Hendriks door Fred Buddenberg AMSTERDAM De kantine vormt voor iedere sportvereniging in Nederland een belangrijke bron van inkomsten. Zonder deze omzet zou het voor veel clubs moeilijk worden om de eindjes aan elkaar te knopen. Tot voor 1 juli van dit jaar waren de kantines van sportclubs ongelimiteerd vrijgesteld van het betalen van BTW, de belasting toegevoegde waarde. Het ministerie van financiën heeft evenwel besloten dat kantines met een jaarlijkse omzet van meer dan 125.000 gulden 18% omzetbelasting moeten betalen. Een maatregel, die door de sportwereld met luid boe-geroep ls ontvangen. ina I Blended Scotch Whisky. De oneerlijke concurrentiestrijd tus sen de sportkantines en het horeca- wezen was voor het ministerie de voornaamste aanleiding om tot deze nieuwe regeling te komen. Het be drijfschap Horeca klaagde steen en been bij de overheid, die tenslotte de klachten ontvankelijk verklaarde. Vanuit de horeca werd terecht ge steld. dat de kantines, die voor één derde worden gesubsidieerd door de gemeente, zich al in een bevoorrechte situatie bevinden. De prijzen van consumpties kunnen laag gehouden worden, omdat de zaak gerund wordt door onbetaalde vrijwilligers. Tevens is het mogelijk om in kantines voor een appel en een ei bruiloften en andere feestpartijen te organiseren. Minder kosten derhalve, maar niet de plicht om omzetbelasting af te dra gen. Daar was het horeca-wezen het niet mee ens en het ministerie van financiën kwam het Bedrijfschap Ho reca een eind tegemoet. ^e sportwereld reageerde, zoals zo vaak, afwijzend op de maatregel van de overheid. Deels niet onbelangrijk, omdat de sport de belangen van de clubs zo goed mogelijk probeert te behartigen Maar ieder denkend mens met een beetje realiteitszin moet toch inzien dat het besluit van de overheid goede uitgangspunten heeft. Waarom moeten sportkantines geen omzetbelasting betalen en moet het café. dat twee straten verder op veel hogere kosten zit, wel aan die verplichting voldoen? De sportwereld neemt in het maatschappelijk bestel een uitzonderingspositie in. die het. vooral wat betreft de plichten, zoveel mogelijk wil bewaren. In een open brief van 29 september sprak de Federatie van samenwer kende belangenorganisaties in het amateurvoetbal haar verontwaardi ging uit over de overheidsmaatregel. Deze federatie, waarin zijn onderge bracht de Landelijke Bond van Ama teurs (LBA). de Vereniging van Zater dagclubs (VZC) en het Verbond van Christelijke Voetbalverenigingen (VCV). meent in het schrijven dat het ministerie niet volledig is geïnfor meerd over de positie van de kantines in de sportwereld. Op 7 november zullen afgevaardigden van de federa tie en het ministerie van financién met elkaar van mening wisselen over Van onze sportcorrespondent ROTTERDAM De clubleiding van Feyenoord zegt het te betreu ren dat trainer Vaclav Jezek het. Voornemen naar buiten heeft ge-, bracht om aan het eind van dit seizoen op te.etappen De Tsjech is 'tot de conclusie gekomen dat het voor Feyenoord beter is dat hij el ders emplooi tracht te vmden. Vol gens pr-man Hendrik Nolles had Feyenoord1 het plan om binnenkort' met Je^ekoVer vérlengin'g van diéns contract té praten; omdat men buitengewoon tevreden is over de wijze waarop hij de huidige se lectie. die niet al te rijk gezegend is met kwaliteit, toch goede prestaties heeft bereikt. ..Misschien dat we Jezek over enke le weken nog tot andere gedachten kunnen brengén",' aldus Nolles. De beslissing vari JeZek o'hi dé Rotter-, damse-.club vaarwel te zeggen staat, volgens de oefenmeester los van^e stappen tot het afzetten van het huidige bestuur te ondernemen. „Wij wachten tot de leiding eigener beweging zegt: wij kunnen het niet meer", aldus Löbbert. Voorzitter Fenne wil het aanbod eerst.onderzoeken Als iemand ons 1.6 miljoen mark wil bieden, moeten we die zaak eerst nagaan. Voor schenkingen en ondersteuning staan wij altijd open. Maar de club kan nu geen nietiwe verplichtingen aangaan." En daarmee doelde de voorzitter van Schalke op het plan van de oppositie om de Deense aan valler Alan Simonsen van FC Bar celona aan te trekken. Omkoop-affaire MILAAN Gianni Rivera, de be roemde Italiaanse pud-internatio- nal en tegenwoordig vice-presidept kriti^t die eril Jan van T>efn?eTr .op' zTJn aanpak ■hebben uitgeqefend." De Tsjech ts daar Heer tefedfgesteld over, Feyen-. oord Jièeft '"overigens de önderhan-' delingen met de 25-JarigeDeen Lars Bastrup nog niet kunnen afronden. De spits van Aahus heeft nog even bedenktijd gevraagd in verband met zijn universitaire studie Straf GEL^ENKIRCHEN - In Oelsen- kirchen is een 33-jarige voetbalfan van Schalke 04 veroordeeld tot een gevangenisstraf van.'acht maanden. Hij werd schuldig bevonden aan het' 'afpakken van een clubvlag en shawl van één supporter van VFB StUtt-" Doelma,fl gart, toen deze club ia-het vobrjaar jp'se ómkoop-i één van der achttien personen, die zaterdag te horen kregen, dat zij zich tej; beschikking van de politie dienen' té stéllen. Rivera wordt er van beschuldigd in 1973 vijftig mil joen lire (een kleine 120.000 gulden) te hebben ontvangen van één van de maatschappijen uit de olie-in dustrie, die onder verdenking van fiscale fraude staan. Het onderzoek dat in 1978 van start ging, heeft aan het licht gebracht dat Italiaanse bedrijven in totaal meer dan 2300 miljoen dollar aan belastingen heb ben ontdoken. Het aantal in hechte nis genomen personen bedraagt meer dart tachtig; bij Schalke op, bezoek kwam. Ook' zounij van een andere bezoeker de vlag hebben afgepakt, terwijl hij bij deze gelegenheid ook de vlaggestok zou hebben gebroken. BijSchalke, dat een aktie „een schoon stadion" in samenwerking met de plaatselijke politie op touw heeft gezet, treedt rigoreus tegen vandalisme onder de toeschouwers op. Enkele-jeugdige fans zullen één dezer dagen voor de kinderrechter worden geleid ROTTERDAM NEC heeft zich bereid verklaard Sparta te helpen in de problemen rond de doelwach ters van de Rotterdamse club. Spar ta mag tot het einde van dit seizoen Jan Formannoy op huurbasis van NEC overnemen. Willy Jansen 'Aanbod' lierman Feringa de nieuwe BTW-regeling voor sport kantines. De federatie ls inmiddels een actie begonnen onder het motto ..Stop BTW-plicht kantine-omzet ten". Affiches, stickers, aanplakbil jetten. handtekeningen, adhesiebe tuigingen. kortom alles wordt in de strijd gegooid om de actie kracht bij te zetten. Actieleider is Herman Feringa. voor zitter van de LBA. „Wij vinden het onaanvaardbaar dat er überhaupt BTW op sportkantines wordt gehe ven. Sportkantines beschouwen wij niet als een commerciële instelling, dus niet als een onderneming. Het is moeilijk om medewerkers, die in de kantines werken te blijven motive ren. Voor hen is het niet leuk om in hun vrije tijd ook nog voor de belas ting te werken. Daarbij komt dat de penningmeesters een extra, zware ad ministratieve taak krijgen, die voor veel van hen wellicht te zwaar is. Ik weet best dat wij op 7 november de maatregel niet ongedaan kunnen krijgen. Wij zullen de minister in ie der geval vragen om de maatregel een jaar uit te stellen. In die tijd kunnen wij deugdelijk cijfermateriaal verza melen en misschien wijzigt aan de hand daarvan de minister zijn me ning alsnog". Aan geloofwaardig cijfermateriaal ontbreekt het in deze kwestie inder daad. Hoeveel verenigingen zijn er bijvoorbeeld in het bezit van een kan tine met een omzet hoger dan 125.000 gulden. Feringa: „Dat zou ik zo niet kunnen zeggen. In Zeist is een paar jaar terug een enquête gehouden en daaruit bleek dat ongeveer 20% pro cent van de kantines meer dan 125.000 gulden omzetten. In de afde ling Amsterdam geeft de bond op 12% maar hoe ze aan dat percentage komen is mij een raadsel. In de Rand stad is de concentratie van kantines met 125.000 gulden omzet erg groot. Ik durf mijn hand er voor in het vuur te steken dat er kantines zijn met een jaarlijkse winst van 125.000 gulden." Feringa wijst de beschuldigingen van het Bedrijfschap Horeca van de r* i j* *i i J 1j_ J* j_* veel inkomsten aan het horecawezen A - onttrekken. Het Bedrijfskvap Horeca doelt hiermee op het para-commer ciële gebruik van de sportkantines, zoals het vieren van bruiloften en andere feesten. Feringa: „Het Be drijfschap Horeca moet niet stoken. Ik weet niet waar zij het vandaan halen, dat het paracommercieel ge bruik van de sportkantines 12.000 ba nen scheelt in de horeca en dat er een miljard gulden meer naar de horeca zou vloeien, wanneer de kantines al leen voor eigen gebruik benut zouden worden. Ik geef volmondig toe, dat er £etU ter gelegenheidvan de onder een klein aantal kantines is. dat over scheidine ..sDortiefste club van het. GBLSENKIRCHEN Er dreigt een splitsing bij de in degradatien ood verkerendéBündesliga-vpreni- girtg Schalke '04. Een groep kapi taalkrachtige. aanhangers wil Schalke '04 een financiële injectie van 5,1 miljoen mark (zo n 5,6 mil joen gulden» toedienen, tan dat be drag kan 1.6 miljoen mark worden beschouwd als gift. Voorwaarde is w^l dat het nieuwe bestuur van de vereniging opstapt. Onder leiding van voorzitter Hans-Joachim Fenne vóert Schalke momenteel een zui nig beleid dat op sanering van de vereniging is gericht. Het miljoenenplan is afkornstig van Josef Löbbert. de vroegere burge meester van Gelschenkirchen. De groep rond Löbbert lanceerde het idee al in mei, rtiaaar het werd toen afgewezen. De oppositie kwam on langs opnieuw m.et. het,plan op de proppen, zonder overigens directe DEN HAAG Willy Jansen, de voormalige manager van eredivisie club NEC uit Nijmegen, is op de onlangs gehouden jaarvergadering toegetreden als lid tot het bestuur van de belangenvereniging scheids rechters betaald voetbal (BSBV). Deze organisatie had al een tijdlang hét streven in het bestuur iemand van buiten de directe scheidsreeh- terssféer op te nemen. Canada MONTREAL Canada heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van het eindtoemooi om het wereldkampioenschap voet bal in 1990. Dit is in Montreal be kend gemaakt. Joao Havelange, de voorzitter van de FIFA, de wereld voetbalbond, heeft kennis genomen van deze kandidaatstelling. De Bra ziliaan verklaarde dat Canada het zesde land is na Joegoslavië. Frank rijk. Italië, België,Nederland (sa men) en de SowjetrUnie. Canada zei nog zestien verschillen de, goed geoutilleerde stadions ter beschikking, te hebben. door Matty Verkamman AMSTERDAM Vertegenwoordi gers van de sectie amateurvoetbal krijgen morgenavond een beslissende stem ln de ontslagaanvraag van bondstrainer Rob Baan. die door FC Den Haag wordt begeerd. Die situatie is al eigenaardig genoeg, maar nog pikanter is. dat de amateurs naar alle waarschijnlijkheid geen eensluitend standpunt in deze kwestie zullen in nemen. Dit verhoogt de kans op een vertrek van de naaste assistent van bondscoach Jan Zwartkruis. Zoals bekend is met het ontslag van Baan die bij de KNVB nog een contract tot medio 1982 heeft te vens de mogelijke komst van Hans Kraay naar de voetbalbond gemoeid Dat laatste is een voorstel van Her man Choufoer, lid van het sectiebe- stuur betaald voetbal, die Kraay bij de technische leiding van het verte genwoordigende voetbal wil be trekken. Niet zozeer het vertrek van Baan. maar veeleer het alternatief-Kraay heeft vorige week donderdag tot tweespalt binnen het bestuur betaald voetbal geleid Jaap van Praag had grote bezwaren tegen Kraay, die hij zelf ooit bij Ajax de laan uitstuurde. Van Praag kreeg steun van sectie- voorzitter Eric Vilé en, merkwaardig genoeg, Roel Wiersma. De vertegen woordiger van de spelersvakbond WCS heeft samen nog met Kraay in het Nederlands elftal gespeeld, maar acht hem tot nu te dominant voor een leidinggevende c.q. coördinerende functie in Zeist. Bondsvoorzitter Wim Meuleman vindt het bijzonder vervelend dat het betaalde voetbal in de zaak Baan; Kraay geen duidelijk standpunt heeft geformuleerd. Nu wordt het bal letje doorgespeeld naar het bondsbe- stuur, waarin profs en amateurs elk vier zetels hebben. Voor het profvoet bal zijn dat Herman Choufoer, Gilles Kruysveldt, Leo van der Kroft (deze drié willen Baan wel laten gaan» en Eric Vilé, die tegen is. De „dissiden ten" Van Praag en Wiersma praten in dit gezelschap dus niet mee. Van het viertal amateurs (Jo van Marle, Martin Kas termans, Fokke Remmers en Jo Jaspers), is de toe komstige bondsvoorzitter van Marle er pertinent op tegen dat het contract van Baan voortijdig wordt ontbon den. Kastermans stelt desgevraagd dat ieder voor zich in dit soort princi piële kwesties een mening heeft. En duidelijker nog is Remmers, die zijn stemgedrag (als het zover mocht ko men) .feitelijk al verklapt, wanneer hij zegt: „Bij de clubs gebeurt het ook wel dat trainers weg willen. Dan wordt er meestal wel een oplossing gevonden. Zoveel verschil zie ik niet met deze situatie. Ik denk er zo over: wie niet graag bij mij wil zijn. die moet maar vertrekken." Concreet betekent dit dat er mini maal al vier bestuursleden geen moei te hebben met het vertrek van Baan. Bij dit soort gelegenheden dreigt de stem van de bondsvoorzitter dan nog wel eens doorslaggevend te worden, maar volgens Fokke Remmers wordt de belangrijke vergadering dit keer voorgezeten door vice-voorzitter Van Marle. Remmers: „Meuleman moet naar een congres in Bremen, zodat vrijdag met acht man vergaderen. Verder denk ik dat we eerst gaan praten over het advies van de techni sche commissie, waarvan Van Marle voorzitter is." Meuleman heeft maandag in een ge sprek met FC Den Haag-voorzitter Pieter den Duik trouwens begrip ge toond voor de wensen van Baan en FC Den Haag. Meuleman wil het bo vendien in geen geval tot een kort geding laten komen. Daar heeft FC Den Haag al mee gedreigd, wanneer de uitslag voor Baan negatief mocht uitvallen. BRATISLAVA Landskampioen Den Bosch heeft ook zijn derde wed strijd in de eerste ronde van het Euro pa Cup I-toernooi basketbal gewon nen. In en tegen Bratislava zegevier de Den Bosch met 79-86. Bij de rust leidden de Brabanders al met 39-44. Den Bosch, dat eerder al het Zweedse Hageby en het Schotse Murray Castle had verslagen, leidt nu halverwege de eerste ronde ongeslagen in de groeps- rangschikking met zes punten. Top scorers Den Bosch: Cramer (26), Kirk- land (17), Dekker en Akerboom (10) en Barker (8) In de eredivisie mannen verstevigde Leiden zijn leidende positie. De Lei- denaren wonnen dinsdagavond in Oud-Beijerland met 73-115 van BOB en versloegen gistéravond in Haaks bergen Tonego met 96-117. de schreef gaat. Ik heb vaak gezegd dat de clubs op die manier hun éigen graf graven en misschien komen we nu in dat gat terecht wat we zelf gegraven hebben. Ik vind het alleen niet Juist, dat de minister de héle zaak straft, omdat er een klein aantal clubs de spelregels te buiten gaat" PORT-ELIZABETH (Zuid-Afrika) Rugby is nog steeds de meest racisti sche sport in Zuid-Afrika. Dit ver klaarde Desmond Tutu. secretaris ge neraal van de Zuidafrikaanse raad van kerken. De bisschop richtte zich tot een gehoor van 500 personen tij dens een ontvangst in .de zwartè woonwijk Kwazakhele bij PoFt-Eli2a- scheiding „sportiefste club van het jjaar" aan de plaatselijke rugbyclub. Tutu noemde zich'een tegenstander •van sportenl die pretenderen multi- raciaal te zfjtt „Zwarten moeten nog alUjd de slechtste baantjes opknap pen. Soms mogen ze als uithangbord dienen, zoals Erol Tobias bij die bela chelijke rugbytoer door Zuid-Ameri- ka Volgens Monseigneur Tutu wordt de zwarten in Zuid-Afrika nog steeds wijs gemaakt, dat sport niet met het gewone leven te maken heeft. „Maar. waarom staat men ons op dat terrein rechten toe, die we anders niet heb ben". aldus de bisschop. „Wat bete kent geïntegreerde sport als men leeft jn fnitjes xpefc eèn dak van plat gestampte. olievaten, in straten zon der verlichting en als men is aange wezen op volstrekt - ortVoldoende openbaar vervoer, omdat de wet voorschrijft dat ons getto op zoveel kilometer afstand van ons werk moet liggen" De bisschop verklaarde zich tegen internationale sportuitwisselingert met. Zuid-Afrika. omdat dergelijke contacten niets veranderen. „Het zijn de isolatie en de uitgeoefende druk, die de mensen gedwongen hebben van mening te veranderen". Verleden week heeft de Zuidafrikaanse anti- apartheidsbeweging „Azapo" een op roep gericht tot de zwarte Zuidafri kaanse bevolking om alle voorstellin gen van buitenlandse artiesten te boycotten en andere anti-apartheids- groepen hebben gedemonstreerd te gen de komst in Zuid-Afrika van het Franse rugby-team, dat zondag in Johannesburg is gearriveerd. De Fransen hebben ondertussen al hun eerste wedstrijd gespeeld en gewon nen. Natal werd met 27-16 verslagen Bij de rust stond het Zuidafrikaanse provincieteam nog met 10-4 voor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 21