Ultimatum Poolse vakbond Maatregel tegen jerkoop van murwoningen' Incident Ministerie begint anti-rookcampagne Kiesuwkado Nieuwe staking als overleg met regering mislukt deze krant I GINA 3: 'Groote Keysers' praten met wéthouders Poolse top naar Moskou Iriieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Couram Trouw Opklaringen HET WEER mpromis in de maak Premier haalt economische banden met China aan Brennerbaan tot vanavond dicht Trouw Soms zelfs terughoudend aking van derwij zers Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I I I I I I Trouw H 38STE JAARGANG NR 11083 - DONDERDAG 30 OKTOBER 1980 Afnemend buiig en geleidelijk meer opklaringen Middagtemperatuur rond eff graden Noordwesten wind. m het binnenland matig, aan de kust eerst nog krachtig; in de loop van de dag afnemend Morgen en overmorgen Droog weer en opklaringen Kans op nachtvorst en middagtemperatuur omstreeks twaalf graden MORGEN: zon op 07.32 onder 17 11 i 1 ANDREW STEWART Laan van Meerdervoorl 87 Den Maag. tel. 45.54.14 Loden Mantels (Salko) S Double face 100% wollen jumpers, vesten. bijpassende tweeds (rokken) Zaterdags na 1 uur gesloten LOSSE NUMMERS 65 CENT GINA 2 ;t gebrek aan j ededogen PAGINA 5: Meer bloedplasma nodig ereldwijd plan voor I irkgelegenheid PAGINA 7: Gelijkspel Carter-Reagan H GINA 4: PAGINA 9 Uit de weekbladen PAGINA ECONOMIE: Westduitse economie tussen hoop en vrees inst op VU-campus: egevoegde fsiering PAGINA SERVICE: Rubriek Popstand, strips, feuille ton, puzzel, weer, rtv. I onze parlementsredactie N HAAG Regering en parlement zullen in gezamenlijk heg de komende dagen bezien of maatregelen tegen de loop van huurwoningen kunnen worden opgenomen in de I voorkeursrecht gemeenten. De behandeling van dat wets- verp is daarom tot nader order geschorst. PEKING (ANP.AFP) Tijdens het bezoek van een Nederlandse delega tie aan Peking, heeft remier Van Agt gistermiddag een tweede onderhoud gehad met zijn Chinese ambtsgenoot Zhao Ziyang. Onderwerp van de be sprekingen waren de betrekkingen tussen Nederland en China op econo misch, politiek en cultureel gebied, waarbij vooral de economische ban den werden aangehaald. Tijdens het gesprek heeft premier Van Agt Chi na finacniële steun van de Neder landse overheid toegezegd, voor pro jecten die door Nederlandse bedrij ven in China worden uitgevoerd. De Chinese premier hield een exosé over de economische politiek, zoals 'die door de huidige Chinese regering wordt gevolgd. Terwijl minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) sprak met zijn Chinese ambtsgenoot Hnan Hua, bracht Van Agt de och tend dor met het beklimmen van de Chinese Munr ten noorden van Pe king. Meer nieuws op pag. 14 Van Agt geeft een kort inter view aan vermoeide vertegen woordigers van de Nederlandse en Chinese media, nadat hij in Olympisch tempo de Chinese muur heeft beklommen. door J. den Boef WARSCHAU Uiterlijk op 12 november zal de onafhankelijke vakbeweging Solidariteit een nieu we staking uitroepen als morgen tijdens het overleg in de Poolse hoofdstad tussen de regering en verte genwoordigers van de nieuwe vakbond geen over eenstemming wordt bereikt over de eisen die dins dag in Gdansk op tafel zijn gelegd. Het dreigement van Solidariteit kan leiden tot eenzelfde situatie als in augustus in Gdansk bestond, toen vice-premier Jagielski ook onder tijd druk moest onderhandelen De perio de van twaalf dagen die nog resteert- kunnen door de regering gebruikt als nog tot een oplossing te komen. Het ziet er echter met naar uit dat men uit de zeer ernstige impasse komt. als men van de zijde van Solidariteit niet bereid is een compromis te sluiten. De positie van de vakbeweging is thans niet zo sterk als in de augustus dagen. toen er al gestaakt werd en men ook in Silezië op het punt stond het werk neer te leggen. Er bestaat nu alleen een stakingsdreiging op ter mijn. die op zichzelf wel ernstige ge- volken kan hebben, maar de deur voor overleg nog tenminste twaalf dagen openhoudt, als niemand zijn zenuwen verliest Gematigd ring is bereid, zo lieten de laters Beelaerts van Blokland huisvesting) en De Ruiter (jus- gisteren weten, een bepaling het wetsontwerp toe te voegen. Vee gemeenten als eerste in krking komen bij de verkoop [oedkope huurhuizen (woning klingen) Eerder hadden de mi- s gezegd die kwestie niet bij de ■y' oorkeurs recht gemeenten te wil- anpakken maar wel in de wet op jL adsvemieuwing, omdat het daar I IJ zou passen tit IU Kamer lid Nora Salomons, die ils andere fractiegenoten, steeds gepleit voor ..een dam tegen de rkoop van goedkope huurworun noemde de toezegging van de Mlslieden „een doorbraak." De ezwaai van de regering kan ver worden uit het feit dat ook partij het CDA. inmiddels geporteerd is voor aanpak van probh r overleg tussen regering en par Tit is nodig omdat de wijziging u moet worden toegevoegd een ingrijke problematiek omvat de nodige voetangels men digde aan dat die grenzen (nu 570 gulden) met 25 procent kunnen wor den opgetrokken. Daarnaast is een wijziging van de woningwet in de maak die het split sen van huurwoningen, teneinde die te verkopen, tegen moet gaan Vol gens de minister kan die wijziging begin volgend jaar worden verwacht. Dit najaar nog werden grote gemeen ten in moeilijkheden gebracht, om dat eigen verordeningen op dat punt onwettig werden verklaard (Am sterdam) Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Amsterdamse wethouders Schaefer (volkshuisves ting) praten vanavond in de Keizers- grachtkerk met een delegatie van krakers over de ontruiming en be stemming van de Groote Keyser- panden. Vorige week dinsdag had het college ADVERTENTIE ■culanten eenten klagen voortdurend dat •blemen hebben huurders te «sten. omdat zij hun bestand [oedkope huurwoningen zien af in door verkoop van die wonin- door speculanten. Gemeenten n dat geval de huurwoningen n behouden door ze zelf aan te n. vissen nogal eens achter het versterking van de positie van enten bij verkoop van huurwo- m in de wet voorkeursrecht ge iten. zullen ook andere instru- en aan plaatselijke overheden verschaft, die de greep van enten op distributiewoningen versterken Voor het einde van laar zullen de grenzen worden trokken, die bepalen of een wo- onder de gemeentelijke verorde- m valt. dan wel als vrije seetor ng moet worden aangemerkt, ster Beelaerts van Blokland kon van b en W de huidige bewoners van de kraakpanden voor dit gesprek uit genodigd. De krakers gingen daar een dag later mee akkoord.Zlj zeiden toen dat ze er van uitgingen na ver bouwing in de Groote Keyser terug te keren Wethouder Wollfensperger verklaar de tijdens het vorige week gehouden raadsdebat over de aankoop van de Groote Keyser. dat naast officieel ge registreerde urgenten ook andere wo ningzoekenden in aanmerking ko men voor huisvesting in de Keizers grachtpanden. Letterlijk zei Wolffen- sperger toen: „Het is zeker niet uitge sloten dat daar ook mensen bij zitten die nu in de betreffende kraakpanden wonen". Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Zeker tot vanavond is de Brenner autobaan, die de verbin ding vormt tussen Oostenrijk en Ita lië voor alle verkeer gesloten. Enkele duizenden bewoners uit omliggende dorpen hebben met enkele honder den auto's de weg geblokkeerd omdat ze de toltarieven te hoog vinden. Zij eisen vrijstelling van tol voor alle autobezitters uit de dorpen De beide wethouders en de krakers zullen het vanavond eerst eens moe ten worden over het verzoek van B en W ambtenaren in de Groote Keyser toe te laten voor het opmeten van de panden in verband met de verbou wingsplannen. Een ander belangrijk element is dat de bereidheid om opnieuw te gaan staken niet overal meer in eenzelfde mate bestaat als in augustus en sep tember. Men heeft mij verteld dat bij voorbeeld Lech Walesa een gematig de houding wil aannemen Maandag jongstleden, toen beslist moest worden hoe opo de gerechtelij ke uitspraak over de erkenning van Solidariteit moest worden gerea geerd. wilde Walesa volgens mijn zegslieden een juridische uitspraak van het hoogste Poolse gerechtshof uitlokken en intussen voortgaan met consolidatie van de beweging in het gehele land Men wilde echter niet naar hem luisteren en zo werd geëist dat premier Pinkowski naar Gdansk zou komen Maatregel DDR Het is echter de vraag of de mensen van Solidariteit die een harde lijn willen volgen, dat ook zullen doen als er werkelijk moet worden beslist over een nieuwe staking. Misschien zullen in de twaalf dagen die hen nog van de twaalfde november scheiden, de meer gematigde elementen in de nieuwe vakbeweging de overhand krijgen In regeringskringen zal men er echter goed aan doen. bij de onderhandelin gen niet te veel van deze veronder stelling uit te gaan De maatregelen van de DDR betref fende het toeristenverkeer tussen dit land en Polen werden hier al enige tijd verwacht. Het feit dat zij van daag al van kracht worden heeft ech ter toch wel voor enige verrassing gezorgd, zodat niemand bereid of in staat was om enig commentaar te geven. Er kunnen drie redenen wor den aangevoerd voor de maatregel van de DDR. de meest militante van de landen die tot het Sowjet-blok behoren en het land. dat altijd als eerste stappen neemt die de Sowjet- Unie wenselijk acht In de gespannen situatie van deze dagen wordt vanzelfsprekend gauw gedacht aan de mogelijkheid dat Moskou voorbereidingen treft om in Polen tussenbeide te komen. Het slui ten van de grens voor individuele toeristen uit beide landen zou daar mee in verband kunnen worden ge bracht. Een andere mogelijkheid is dat de DDR in overleg met Moskou op deze wijze wil demonstreren dat Polen nu eindelijk eens orde op zaken moet stellen, voordat er van herstel van de normale situatie sprake kan zijn. Besmetting Een derde mogelijkheid is dat Oost- Duitsland de maatregel genomen heeft, omdat het bevreesd is voor besmetting, zodat door veelvuldige contacten tussen Polen en Oostduit sers in de DDR eenzelfde situatie zou kunnen ontstaan als in Polen nu al enkele maanden het geval is. De eer ste mogelijkheid lijkt uitgesloten maar er zou sprake kunnen zijn van een combinatie van beide andere eventualiteiten Overigens hebben voor het toeristen verkeer tussen de Sowjetunie en Po len altijd soortgelijke bepalingen be staan als die welke de DDR for meel in overleg met Polen thans met betrekking tot het Pools-Oost- duitse toeristenverkeer heeft inge voerd. WARSCHAU (AFP) De Poolse par tijleider Kania en de premier Pin kowski gaan vandaag naar Moskou. Dit is het eerste bezoek van Kania aan de Sowjet-Unie sedert hij op 6 september het partijleiderschap overnam van Gierek. De vraag is in hoeverre deze ontmoeting van in vloed kan zijn op het gesprek tussen de vakbond Solidariteit en de Poolse regering morgen. Het Poolse Polit bureau heeft gisteren een onaange kondigde bijeenkomst gehouden om over de economische en sociale situ atie in het land te praten. In de mededeling van de Poolse televisie werd geen verband gelegd met het bezoek van Kania aan Moskou. Wat gebeurde er met de Britse koningin op staatsbezoek in Marokko? Zóóó'n stoet journalisten in het gevolg, die ongerechtigheden rapporteren. Maar volgens Marokko niets aan de hand, en Buckingham Palace bevestigt dat hartelijk. Een gemengd bericht dus. Van onze parlementsredactie DEN HAAG In de eerste helft van het volgend jaar wordt een grote campagne ge houden om mensen er toe te bewegen met roken te stop pen In advertenties op radio, televisie en in dag- en week bladen zal op het gevaar van roken worden gewezen. Staatssecretaris Veder-Smit van volksgezondheid zei dit gisteren tijdens de behande ling van de begroting volksge zondheid voor volgend jaar. Veder-Smit noemde de subsidiëring van deze campagne een troostprijs voor degenen in de Kamer, die meer hadden verwacht van de staatssecre taris' beleid ten aanzien van het ro ken. Vooral het CDA toonde zich bui tengewoon ontevreden over de resul taten van een anti-rookbeleid. waar de fractie al Jaren geleden naar heeft gevraagd. De staatssecretaris zei dat voor niet-rokers voorlopig geen wet telijke maatregelen kunnen worden getroffen, iets waarom CDA-woord- voerder Borgman nadrukkelijk had gevraagd. Preventie Het debat in tweede termijn spitste zich voornamelijk toe op de preven tieve kanten. De voornemens van de staatssecretaris ten aanzien van alco hol houden onder meer in: een verbod op reclame voor alcohol en een beper king van het aantal punten, waar drank mag worden verkocht. Ook zou er meer voorlichting over de nadelen van alcoholgebruik, moeten worden gegeven. Het probleem is echter dat ook ande re departementen zich over de voor nemens van Veder-Sit moeten bui gen. Voooral het ministerie van eco nomische zaken heeft problemen met de beleidsmaatregelen van Veder- Smit In antwoord op vragen en mo ties zegde minister Ginjaar toe een nota te zullen opstellen over het voe- dingsbeleid. Die nota zou er volgens ADVERTENTIE 1930 1980 2e Oosterparkstraat 222 1092 BV Amsterdam 1 november a s. is het 50 jaar geleden, dat mijn broer Bern. Lemkes zijn eerste begrafenis regelde. Sindsdien hebben wij zeer velen naar hun laatste rustplaats begeleid en mochten een hulp zijn voor de nabestaanden. Wij danken allen, die ons hun vertrouwen gaven en hopen in de toekomst met dezelfde persoonlijke inzet u van dienst te zijn. de minister binnen enkele maanden kunnen zijn. en en moet worden ge zien als uitgangspunt voor de komen de wijziging van de warenwet. Daar bij geeft de minister ook een beeld van hoe het in de toekomst met de voeding gesteld dient te zijn uit een oogpunt van preventieve volksge zondheid. Door de heffing van een eigen-bijdra ge op bevallingen in een ziekenhuis, blijkt de vraag naar kraamzorg thuis fors te zijn toegenomen Veelal moet die hulp worden gewei gerd. omdat er een tekort aan kraam verzorgsters is. Het aantal verzorg sters dat op het ogenblik wordt opge leid, is lang niet toereikend om het tekort aan te vullen. PvdA. CDA en D'66 vragen de staatssecretaris om in overleg te treden met de Nationale Kruisvereniging om de opleidingsca paciteit uit te breiden. Bovendien moet de bewindsvrouwe nagaan of met part-timers en „oud"-kraamver- zorgsters het tekort kan worde aange vuld. De staatssecretaris zei de houding van de medische specialisten, die op het ogenblik samenwerking met de overheid boycotten, te betreuren Nu de commissie van Mansvelt, die over honorering en structurering van de medische specialistische stand advi seert, niet verer kan. kan er een mo ment komen waarop de staatssecre taris beslissingen neemt zonder ad vies. Erg veel kans op zo'n situatie is er echter niet Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Uuropa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van siof. Origineel Dick Bnina omwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro:. Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. C3D. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1