Iran sluit elk compromis in oorlog tegen Irak uit PvdA'er wil debat over kritiek Wiegel op Polak Knoppen Kiesuwkado autobedrijf Khomeini zwijgt over gijzelaars Nieuw kabinet moet brede basis hebben Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Opklaringen eerderjarig et 18 jaar nzineprijs at omhoog CDA-werkgroep in manifest: Wiegel duizelig Nederland niet bij overleg Noord-Zuidtop Akkoord over metaal-CAO Trouw Constructief Bezorglrouw een nieuwe abonnee Lees een krant metovertnigiiig:7?OflW H 38STE JAARGANG NR. 11082 WOENSDAG 29 OKTOBER 1980 rouw HET WEER In de ochtend af en toe regen daarna opklaringen en bijna overal droog. Middagtemperaturen ongeveer dertien graden. Zuidwesten wind. in het binnenland matig tot vrij krachtig, windkracht vier tot vijf. Aan de kust en op het Usselmeer krachtig tot harde wind windkracht zes tot zeven, in de ochtend afnemend. Morgen en overmorgen droog en vrij zonnig, enige daling van temperatuur. Prinses Marijkestraat 5/hoek Pnnses Beatnx- laan Den Haag, tel. 070-83.94.53 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Meer onbevangen omgang met bijbel bepleit PAGINA 3: Kalfmesterijen overtreden wet PAGINA 4: Dans-festival met experimenten PAGINA S: Emmen loopt te hoop tegen staatssecretaris PAGINA 7: Saoedi-Arabië breekt met Libië PAGINA 9: ABOP in beroep tegen Zeist PAGINA ECONOMIE: Consumenten rubriek: Koflie-apparaat sterk verbeterd PAGINA SERVICE: Parijse mode, rtv-program- ma's, strips, feuilleton, puzzel, weer. I onder dit kabinet HAAG (ANP) De leeftijd x>p Iemand meerderjarig wordt »g deze kabinetsperiode worden Lagd van 21 tot 18 jaar. Dat heeft ster De Ruiter (Justitie) aan de ede Kamer meegedeeld. verlaging betekent onder ande- at mensen vanaf hun achttiende kunnen trouwen zonder dat zij roor toestemming nodig hebben hun oudera. Ondanks bezwaren t Kamer en ook daarbuiten zegt Ruiter de regeling over de flnan- gevolgen van de verlaging te tn handhaven. minister liet voorts weten dat het zeker Is of nog gedurende deze toetsperiode een nieuwe wettelij- regeling voor de studiefinancle- tot stand komt. KERS 159 161 Actie 'Ontdek het »s' trok 100.000 vakantiegangers 'an een onzer verslaggevers DEN HAAG De actie „Ont dek het bos" van Staatsbosbe- Jeer en de Nederlandse Spoor wegen heeft ruim honderddui- tend mensen tijdens de her fstvakantie het bos in gelokt. In twaalf van de 83 staatsbos- wachterijen kon men In die tijd zelf een wandelroute sa- lellen langs een aantal aangegeven punten. Op bord jes langs de route kreeg men nltleg over wat er in het bos te tien is en wat er gedaan moet woiden om het bos voor nu en later goed te houden. De actie blijkt ook veel be langstellen voor de rest van de S3 boswachterijen te hebben Cetrokken, hoewel daar geen speurtochten waren georgani seerd. Staatsbosbeheer spreekt over een opmerkelijk poter aantal bezoekers dan normaal en houdt het totaal op 3,5 miljoen. In de twaalf boswachterijen hebben velen van de bezoekers al laten weten, dat ze ook in de toekomst tekenen voor een zelfgemaakt wandeltraject in plaats van helemaal met weg- Wijrera vastgelegde routes. Voor Staatsbosbeheer is dat aanleiding met de boswach ters te gaan praten over de vraag of men van het wande len langs zelfgemaakte routes een blijvend instituut zal inze parlementsredactle HAAG Een prijsverhoging enzlne. waarschijnlijk met drie of meer per liter, ligt In het ilet. Het ministerie van econo- t zaken voert momenteel be togen met de ollemaatschapplj- «r een prijsverhoging van benzi- andere aardolleprodukten, die volgende maand van kracht worden. iverleg ls het gevolg van twee jrijke ontwikkelingen: een stij- van de dollarkoers en een niet izienlljke stijging van de prijzen rtje markt", de zogeheten Rot- tnse spotmarkt. Het ls vooral de gaande strijd tussen de oliepro- ende landen Iran en Irak, die de togen op de spotmarkt de af ge- tijd opgestuwd heeft. t dit Jaar werd benzine In ons goedkoper, nadat de prijzen op otmarkt daalden. In Nederland de prijs-aan-de-poenp nauw sa- met de ontwikkelingen op die t. Het bestaande maximumprij- ysteem heeft grenzen, waardoor e prijsstijgingen niet volledig Ie consument worden „doorgege- BInnen die grenzen ls een prijs- ng (én daling) van maximaal cent mogelijk. De jongste ont- elingen op de spotmarkt en de ng van de dollarkoers, maken ?chter mogelijk die grenzen te ichrljden. i overleg tussen overheid en olie- itsehappljen spitst zich daarom op de vraag, of de komende prijs- fing tot drie cent beperkt blijft, is volgens het ministerie van eco- ische zaken nog niet zeker, of al november een hogere prijs-aan- mp berekend zal worden. TEHERAN BELGRADO, WASHINGTON (Reuter, ADP, AP) Irans sterke man en geestelijk leider, Ayatollah Ruhollah Khomeini, heeft in een onver zoenlijke toespraak in Teheran elk compromis in de oorlog tegen Irak uitgesloten. Hoewel er onder zijn gehoor verscheidene leden van het Iraanse parlement aanwezig waren repte Khomeini met geen woord over de kwestie van de Amerikaanse gijzelaars. Zodat dat parlement, als het vandaag de debatten over de voorwaar den waar onder die gijzelaars kunnen worden vrijgelaten hervat, het zonder een zwaarwegende uitspraak van de geeste lijke leider zal moeten stellen. Van onze verslaggevers DEN HAAG/AMSTERDAM Het PvdA-Kamerlid Kosto zal minister Wiegel van binnenland se zaken ln een spoeddebat aan de tand voelen over diens kritiek op burgemeester Polak van Amsterdam, inzake de ontruiming van het gekraakte complex De Groote Keyser. Mogelijk wordt dit debat morgen al gehouden. De minister zei gisteren voor de radio dat het een zaak is van de burgemees ter hoe hij het overleg met de krakers wil voeren. „Maar het overleg duurt natuurlijk wel buitengewoon lang en het is ook de vraag of er wat zinnig, uit komt," aldus Wiegel, die zijn kri tiek een dag eerder via het ochtend blad De Telegraaf spuide. Burgemeester Polak, die heeft ver klaard dat hij schoon genoeg heeft van kritiek van een minister die hij „in geen maanden heeft gesproken", ls Wiegel maandagavond tegen het lijf gelopen in het Amsterdamse Ara- stelhotel. In een „plagerige sfeer", zoals een woordvoerder het noemt, hebben ze elkaar lik op stuk gegeven. Een echt gesprek is het niet geworden en beiden volhardden in hun stand punten. Polak vindt dat Wiegel zich niet heeft te bemoeien met zijn pogin gen om de krakers het pand uit te praten. Wiegel vindt dat Polak al lang met harde hand had moeten ingrij pen en dat hij ten onrchte is terugge komen van de „afspraak" dat de kra kers er op 4 november zouden worden uitgezet. raad had het Amsterdamse college bovendien beloofd dat de huidige krakers een kans zullen krijgen op permanente bewoning van het te ver bouwen complex. In zijn brief aan Polak herinnert mi nister Wiegel hem aan een gesprek op 3 oktober. Gezien de afspraken die toen gemaakt zouden zijn en gezien de opstelling van de Tweede Kamer vindt Wiegel dat hij er van uit mag gaan dat er alsnog een gedwongen ontruiming zal komen als de opstel ling van de krakers daartoe noopt. Ons commentaar staat op pag. 5. Van onze parlementsredactle DEN HAAG De werkgroep „Niet bij brood alleen" vindt, dat er een kabinet moet komen van brede samenstelling, waarvan zeker PvdA en CDA deel uit maken. Dit staat in het politiek manifest van radicaal-evangelische stroming binnen het CDA, dat vandaag wordt gepubliceerd. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Ongeveer zes duizend jongeren van twaalf jongerenorganisaties van poli tieke partijen en vakbonden (waaronder de soldatenvak- bond VVDM) hebben gisteren in Utrecht een grote demon stratie gehouden tegen de re geringsplannen om te korten op de jeugdlonen. Na afloop was er een bijeenkomst in een tent aan de Weg van de Vere nigde Naties. Vanavond vragen militairen van de kazernes in Ossen- drecht en Bergen op Zoom aandacht voor de zaak door demonstratief over de Belgi sche grens te trekken. Volgens een woordvoerder van de VVDM zijn daarover tot nu toe minder moeilijkheden ge weest met de kazerne-leiding dan over de demonstratie in Utrecht: „in sommige kazernes is gepoogd soldaten binnen te houden door extra wachtdien sten te laten lopen." Gisteren was er met spanning uitge keken naar de rede van Khomeini in de hoop dat hij het verlossende woord zou spreken waarmee aan de Impasse in het Iraanse parlement een einde zou zijn gekomen. Dat woord kwam niet en in de Verenigde Staten werd voorzichtig gereageerd. Woord voerder John Trattner van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken zei geen commentaar te heb ben, „want wij hebben geen hoop en wij kunnen dus moeilijk teleurge steld zijn". Hij herhaalde dat er noch indirecte noch directe onderhande lingen worden gevoerd door Iran en de Verenigde Staten over vrijlating van de gijzelaars. Wel houden de VS de Iraanse autoriteiten volledig ver antwoordelijk voor het welzijn van de gijzelaars, hoewel die worden vastge houden door militante islamieten, die door de VS als terroristen worden gezien. 'In zijn paleis' In zijn toespraak van gisteren, die herhaaldelijk werd onderbroken door kreten als „God is groot. Khomeini is onze leider en dood aan Saddam" (de Iraakse president), verwees Khomei ni sechts een keer naar de Verenigde Staten. Zijn hand uitstrekkend over de menigte zei de tachtigjarige leider. „In welke oorlog ging president Car ter naar het front? Hij zit In zijn palels en geeft bevelen. Welk front heeft Saddam Hoessein bezocht? Hij is bang voor zijn eigen soldaten. Al leen bij ons zie Je presidenten en premiers van het ene front naar het andere reizen". Diplomaten in Teheran wezen op de uiterst gematigde toon jegens de Ver enigde Staten in deze uitspraak en meenden dat die geen radicaliseren de invloed zou hebben op de debatten over de gijzelaars in het parlement. Allesbehalve een gematigde toon je gens Irak en de Iraakse leider, presi- Intrekking Blijkens een brief die minister Wiegel gisteren naar burgemeester Polak heeft gestuurd, heeft Amsterdam op 22 oktober een verzoek om politiebij stand ingediend bij het ministerie en dat de volgende dag per telex weer ingetrokken. Die intrekking vond plaats nadat de krakers bereid bleken te zijn voor een gesprek en de gemeenteraad de aan koop van De Groote Keyser had goedgekeurd. Onder druk vanuit de DEN HAAG (ANP) De Eerste Ka mer heeft gisteren de behandeling van een aantal voorstellen tot grond wetswijziging uitgesteld tot 11 no vember, omdat minister Wiegel van binnenlandse zaken om gezondheids redenen de besprekingen niet (meer) kon bijwonen. De bewindsman had last van duizeligheid. Na een schor sing deelde de voorzitter van de Eer ste Kamer mee dat Wiegel niet meer in de Kamer zou verschijnen. De bewindsman was naar zijn minis terie vertrokken, „waar hij het rustig aan doet. WIJ verwachten dat de be windsman vandaag gewoon weer aan het werk gaat," aldus een woordvoer der van het ministerie van binnen landse zaken. SCHIEDAM Het 18-jarige meisje A. Y uit Schiedam dat vrijdagmid dag werd ontvoerd, is terecht. Het meisje dat de Turkse nationaliteit heeft, werd gisternacht in Apeldoorn aangetroffen in het gezelschap van haar landgenoot R. Y. Het manifest waarschuwt, dat de ko mende kabinetsformatie niet mag ontaarden in „gesjacher" om perso nen. Om dit te voorkomen zou de formateur uiteindelijk het laatste woord moeten hebben bij de keuze van de ministers, terwijl het oordeel van de partijen beperkt moet blijven tot het kabinetsprogramma en de ze telverdeling. De tien „dissidenten" in de CDA- fractie hebbben inmiddels al laten weten, dat zij dit manifest in grote lijnen onderschrijven. Dit was een voorwaarde die professor Goud zwaard, inspirator van de werkgroep, stelde om het CDA kritisch te blijven volgen en niet tot nieuwe partijvor ming over te gaan. Olieboycot Enkele uitspringende punten uit het manifest zijn: Nederland dient onverwijld een olieboycot en een investeringsstop te gen Zuid-Afrika ln te stellen. Geen kernwapens op Nederlands grondgebied. Een eenmalige inkomensmatiging van vier procent en een stabilisatie op dat niveau voor een reeks van Jaren. Handhaving koppeling sociale voorzieningen aan het minimumloon. Invoering van een wettelijk maxi muminkomen (vier maal modaal). Verscherping van de controle op misbruik van sociale voorzieningen en belastingen. Een sociale dienstplicht voor jon geren. Geleidelijke afschaffing van de Ster-reclame op TV. Voorlopig geen aanleg van nieuwe wegen. Afremmen privé-gebruik auto en bevorderen openbaar vervoer. De leden van de werkgroep zullen zich volgende week zaterdag op een congres in Utrecht over het manifest uitspreken. Tevens zal dan beslist worden over de vraag of de groep binnen het CDA blijft opereren of als zelfstandige partij verder gaat. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Nederland is niet uitr genodigd bij de voorbereidingen van een wereldtop van staats- en rege ringsleiders over de- Noord-Zuidver houding Ministers van buitenlandse zaken van een aantal landen komen volgende week in Wenen bijeen om het tijdstip, de deelnemers en moge lijk de agenda van een dergelijke topconferentie te bepalen. Gastheren voor een mogelijke top bijeenkomst zijn de Oostenrijkse' bondskanselier Bruno Kreisky en de Mexicaanse president Lopez Portillo. Het feit dat Nederland niet naar het voorbereidend overleg gaat betekent volgens een woordvoerder van de mi- nister voor ontwikkelingssamenwer king nog niet, dat ons land op de topconferentie niet de partij zal zijn. Voor „Wenen" is slechts een beperkt aantal landen uitgenodigd Naast Oostenrijk en Mexico, zijn dat Alge rije. Joegoslavië, India. Nigeria. Ca nada. Frankrijk en Zweden. dent Saddam Hoessein. Khomeini maakte duidelijk dat er van een com promis over vredesonderhandelingen met Irak geen sprake kan zijn. „Sad dam geeft niets om zijn volk. Een paar duivels fluisteren bevelen in zijn oor die hij gewoon opvolgt. Nu ver langt hij naar yjede. Hoe kunnen wij vrede met hem sluiten. Hij die zoveel misdaden in eigen land en in ons land heeft begaan, die zovele moslims heeft gedood. Hoe kan onze presi dent, onze premier en ons parlement met hem aan een tafel zitten en zeg gen „wij geven jou de SJatkel-arab als Je ons met rust laat. Wie kan dat tegenover God en de profeten verant woorden", aldus Khomeini in een moskee in Teheran-noord, waar de massa's langsdeinden en leuzen lie ten horen als: „Khomeini, wij zijn Jouw soldaten, wij wachten op Jouw bevelen" en de vrouwen bij het zien van de oude man in tranen uitbarst ten. Evenzo liet de Iraakse minister van buitenlandse zaken Sadoen Hamma- di in een brief aan de Verenigde Na ties weten dat ook Irak niet van wij ken wil weten. Hij voorspelde zelfs dat Iraakse troepen zouden proberen verder in Iran door te dringen; „mili tair gezien zijn er betere posities als wij voorwaarts gaan, die zijn er niet als wij ons terugtrekken". Niet allen oorlogszuchtige taal ln de kwestie Iran-Irak. Volgens berichten van Arabische diplomaten in de Iraakse hoofdstad Bagdad en de Pa lestijnse bevrijdingsbeweging PLO in de Joegoslavische hoofdstad Belgra do, maakt een vredesmissie van de beweging van niet-gebonden landen zich op een bezoek te brengen aan Teheran en Bagdad. Volgens de PLO zouden de deelnemers gisteravond nog in New York bij elkaar komen. Vervolg op pagina 7 DEN HAAG (ANP) Werkge vers en vakbonden hebben gisteren een principe-akkoord gesloten over acht nieuwe CAO'S voor de metaalnijver heid. De collectieve arbeids overeenkomsten gelden tot 31 maart 1982 en hebben betrek king op 250.000 werknemers. In het akkoord is de volledige prijs compensatie gehandhaafd per 1 janu ari, 1 juli en 31 december van het volgend jaar. Naast verwerking van de 26 gulden toeslag volgens de loon maatregel als één procent in de sala risschalen per 1 Januari 1981, zijn de werkgevers en vakbonden een alge mene salarisverhoging van een kwart procent per 1 januari overeenge komen. Van de loonsom zal één procent wor den gereserveerd voor herziening van de functieclassificatie. Werknemers zullen met 62 jaar vervroegd kunnen uittreden (VUT). Daarnaast zal de basisvakantie met een dag worden uitgebreid tot 24 dagen en zal de minimum vakantietoeslag worden aangepast aan salarisverhogingen die al hebben plaatsgehad. De belangrijkste CAO's waarop het akkoord betrekking heeft, zijn die voor het metaalbewerkingsbedrijf, het auto- en garagebedrijf, de elektro technische installatiebedrijven en het loodgieters- en fitterebedrijf. „Iets nieuws bedenken met het nieuws is moeilik." Wij weten het uit ervaring. Toch nooit te beroerd om het bij anderen te constateren. Twintig jaar Brandpunt in „Naar de knoppen", de blijmoedigste rtv-rubriek van Nederland en omstreken. Pagina 4 dus. Kaartmmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag. Twee Dick Bruoa poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes \an stof Origineel Dick Bmna ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Hon ten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Ons land blijft grote belangstelling houden voor deelname aan het top- overleg, onder voorbehoud dat dat goed wordt voorbereid. „Als je derge lijk hoog overleg begint mag het ge woon niet mislukken", zo wordt ge zegd. Wat betreft het tijdstip gaat de voorkeur uit naar half volgend jaar. Op die manier zouden staats- en rege ringsleiders een impuls kunnen geven aan de VN-mammoetconferentie over ontwikkelingssamenwerking die als hij doorgaat volgend jaar janu ari tot september moet duren. Er is overleg gevoerd met Oostenrijk, Mexico, de Europese Gemeenschap, gelijkgezinde landen (onder andere de Scandinavische) en enkele landen in de derde wereld over mogelijk Ne derlandse deelname Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee. Adres nieuwe abonnee: Bastcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro:. Postcode en plaats: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1