B Iran beperkt zich tot oude eisen ambia pakt erzet aan Kesuwkado i AZ: voorsprong opnieuw groter leze krant Teheran en Washington stellen zich soepel op ïieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking en regen HET WEER Van den Berg zet D'66 onder druk over kernwapens Kraakbeweging haalt zender uit Groote Keyser >P letano dood Arjos gaat niet akkoord met fusie Doodstraf voor 5 Zuidkoreanen Bezorglroow een meawe abonnee Lees een krant met overfarigiog: 7rCM/W? I I I h I I I rouw P 38STE JAARGANG NR 11080 - MAANDAG 27 OKTOBER 1980 Veel bewolking en af en loe regen of motregen Middagtemperatuur ongeveer 14 graden Matige tot krachtige wind. windkracht 4 tot 6 uit zuid tot zuidwest. Morgen en overmorgen. Al en toe regen. Middagtemperatuur ongeveer 14 graden. ADVERTENTIES Bel 020-5626262 L In-mkl lin i r nu l mi MIM. LOSSE NUMMERS 65 CENT GINA 2. js streng synode GINA 5: alesa vecht greep van Jitbank aan GINA 7: rikkelingshulp de stoep GINA 9: I Sipke op opaganda-JV GINA 11: fii Boltini niet als tine jongen ionder PAGINA 4: Simon C. Jansen overleden Kunst: Jonge vrouwen onderzoeken Ibsen - Eigentijds van gisteren - Ongevaarlijke humor - Nieuwe barokpaden tINA SERVICE: e - feuilleton - rtv-programma's - strips - puzzel en weer door James Dorsey TEHERAN Het gisteren achter gesloten deuren van het Iraanse parlement behandelde rapport over de gijzelaars, rept slechts van de vier bekende voorwaarden voor vrijlating. Er zijn niet, zoals werd gevreesd, nieuwe eisen aan toegevoegd. lKA (AFP, AP) Het hoofdbureau van politie In Lusaka dit weekeinde onder zware bewaking na de arrestatie ier critici van de regering. In de Zambiaanse hoofdstad p geruchten de ronde dat ook een dertigtal militairen was Ehouden. rdag werd ai spertijd ingesteld. Ie een vliegverbod boven delen ^^fetmbia. De regeringsgezinde ^aBkTimes of Zambia schreef gis- de avondklok de regering In WW stellen „buiten- en binnen- fc krachten die mot ondergrond- Ëboden hebben geprobeerd vre- £|9 eenheid te verstoren" onder ■te te krijgen. patregel. aan de vooravond van Kiende verjaardag van de onaf- fkjkheid. was volgens de krant ..anarchie en chaos" te tanen fcr gearresteerden zijn een voor- Britse hoge commissaris in en directeur van een staats- toming voor industrie. Eli as Valentine Musakanya. directeur van de centrale Patrick Chisanga. directeur ka staats energiebedrijf en de Edward Shamwana. Volgens lent Kenneth Kaunda zouden Do en Musakanya plannen heb- behad om hem te vermoorden, mo was een naaste medewerker Caunda. totdat ln 1973 menings- bllen ontstonden over het rege- keleid Musakanya en Kaunda In elkaar al van ver voor de bnkelijkheid. en leken tot zijn ■tie nog steeds goede vrienden, r werden zonder formele aan- [tdrie andere Zambianen aange alsmede de correspondent het Franse persbureau AFP. Cros. Volgens de politie zit Cros vast in verband met een „mis daad" en niet wegens journalistieke activiteiten. Spanning ontlaadde zich eerder deze maand in Zambia tijdens een vuurge vecht tussen veiligheidstroepen en een zwaar bewapend privé-leger, dat zijn kampen op een boerderij ten zuiden van Lusaka had opgeslagen. Kaunda zou diplomaten hebben ver teld dat daar jlannen werden ge smeed voor een staatsgreep Onder de samenzweerders zouden behalve Zambiaanse dissidenten ook tegen standers van de Zaïrese president Mobuto Sese Seko zijn geweest, die steun kregen van Zuid-Afrika. Iraanse woordvoerders had den de afgelopen dagen laten blijken dat het parlement mo gelijk de terugtrekking van de aan Saoedl-Arabië geleen de verkenningsvliegtuigen zou eisen. Verder zou Was hington druk moeten uitoefe nen op de bondgenoten in het Midden-Oosten de steun aan Irak ln de oorlog tegen Iran te staken. Hiervan is geen sprake. Teheran en Washington lijke zich bei de soepel te willen opstellen. Uit een op 23 oktober aan Iran toegestuurd geheim document blijkt dat de Vere nigde Staten bereid zijn Iran verre gaand tegemoet te komen. Waarne mers ln Teheran waarschuwen echter voor een te groot optimisme omdat er nog een behoorlijk aantal hindernis sen voor vrijlating van de gijzelaars zijn. Op Amerikaanse bases bij Frankfurt in WestrDultsland wordt overigens al les in gereedheid gebracht voor de opvang van de diplomaten, die bijna een jaar vast zitten. Van psychiaters tot journalisten wachten in spanning af. na een korte openbare zitting begon de Majiis (het Iraanse parlement) me teen aan de besloten vergadering over het lot van de Amerikanen. Hoe wel officieel niets werd meegedeeld over de zitting, die vandaag wordt voortgezet, onthulden parlementsle den dat noch in het rapport van de parlementscommissie die verslag uit brengt over de gijzeling, noch in de parlementsdiscussie. sprake is van nieuwe voorwaarden Het blijft bij de door ayatollah gestelde eisen: Vrijgave van de in de Verenigde Staten in beslag genomen Iraanse bezittingen; Overdracht van de bezitting van de sjah aan Iran: Annulering van alle vorderingen tegen Iran; en Een Amerikaanse belofte dat zij zich niet in de binnenlandse aangele genheden van de islamitische repu bliek zullen mengen. Bij het bespre ken van mogelijke beletpmeringen voor vrijlating wordt erop gewezen dat het Iraanse parlement vandaag het debat afsluit Tot dan toe bestaat nog steeds de mogelijkheid dat als nog nieuwe voorwaarden zullen wor den toegevoegd. Ayatollah Khomeini heeft zich niet uitgelaten over de jongste ontwikkelingen. Mogelijk zal hij dat doen tijdens een bezoek dat enkele parlementsleden aan hem zul len brengen. Ook dat kan leiden tot nieuwe eisen. Onduidelijk is ook of Iran beseft dat het politieke en juridische stelsel in de Verenigde Staten een simpele overdracht van de bezittingen van de sjah zoals wordt geëist onmoge lijk maakt. Tevens is Teheran weinig gelukkig met de koppeling van vrij gave van Ln de Verenigde Staten in beslag genomen Iraanse bezittingen aan de Amerikaanse vorderingen te genover Iran. Iran zal mogelijk eerst een althans gedeeltelijke inlossing van de Amerikaanse beloften eisen, alvorens de gijzelaars vrij te laten. Vervolg op pagina 5 Voorzitter Rafsanjani van het Iraanse parlement. Van onze parlementsredactie DEN HAAG PvdA-partij voorzitter Max van den Berg vindt dat D'66 zich duidelijk moet uitspreken tegen de modernisering van de NAVO-kemwa- pens. wil toekomstige regeringssa menwerking met de PvdA mogelijk zijn. „Het PvdA-congres moet over regeringssamenwerking beslissen, maar Ik kan me geen PvdA voorstel len die deelneemt aan een regering die ruimte open laat voor die nieuwe kernwapens", zei Van óJn Berg giste ren desgevraagd. De PvdA-voorzitter zegt zich bezorgd te maken over de onduidelijkheid die momenteel ln D'66 over de kernwa- penmodernisering dreigt te ontstaan. Voor- en tegenstanders van deze mo dernisering in D'66 hebben zich de afgelopen week gevonden in een com promistekst. die volgens Van den Berg ..volstrekt verwerpelijk is. Iede re partij heeft recht op zijn eigen compromissen, als deze compromis- nen D'66. maar op zo een hoofdpunt van het beleid als de kernbewapening wil ik mijn zorgen toch wel uitspre ken. Ik hoop dat het D'66-congres volgende week geen onduidelijkheid op dit punt laat bestaan", aldus de PvdA-voorzitter. Meer nieuws op pag. 3 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Radio Vrije Key ser, de illegale spreekbuis van de Am sterdamse krakers en als zodanig een doorn in het oog van justitie en poli tie. zendt niet meer uit vanuit het krakersbastion de Groote Keyser. Blijkens een uitzending gisteravond op de FM-band hebben krakers beslo ten vanuit andere kraakpanden hun illegale uitzendingen voort te zetten. Een kraakster las een verklaring voor waarin zij erop zinspeelde dat ook binnen de kraakbeweging grote kri tiek was geuit op het functioneren van de zender. Via de omroep werden de afgelopen maanden meermalen bij ontruimin gen instructies gegeven aan degenen die in de stad zich verzetten tegen politieoptreden. B. en W. van Amster dam hebben als toekomstig eigenaar van de zes kraakpanden aan de Kei zersgracht laten weten dat de uitzen dingen vanuit de Groote Keyser die nen te stoppen. Amsterdam zal bin nenkort met de krakers overleggen over de verbouwing van de panden voor jongerenhuisvesting. Volgens de verklaringen, die gisteravond werd uitgezonden, wilen de krakers niet met het college praten over het stop zetten van radio Vrije Keyser. Om echter niet op grond van de aanwezig heid van de illegale zender een ontrui ming over zich af te roepen, hebben de krakers de zender elders onderge bracht. aldus de verklaring. LONDEN (Reuter) Ongeveer 50.000 Britten hebben gisteren een demon stratie bijgewoond tegen de kernbe wapening. De organisatoren spraken van de grootste betoging van de laat ste twintig jaar. Hn IBON (AFP) De ex-premier rortugai Marcelo Caetano is ln de Janeiro overleden. Dit werd ravond bekend gemaakt door fa- deden van Caetano. De voormali- «nier. die tot voor de revolutie '4 aan de macht bleef en daarna ülngschap ging is overleden na •rtaanval. Caetano was 74 jaar do was de opvolger van Oliveira hr die Portugal als dictator leid- aan zijn dood in 1968. Na een bgreep moest Caetano op 25 1974 de macht overdragen aan faal Spinola. ei" doen om dier beschermen Oud-voorzitter van de ARP De Boer, de vroegere minister van binnenlandse zaken De Gaay Fortman en de voormalige fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer, Aantjes (van links naar rechts) tijdens de ledenraad van de Arjos in Utrecht. sen maar duidelijk zijn. In dit geval is dit niet zo. In die D'66 tekst wordt enerzijds de modernisering afgewe zen en anderzijds voor de toekomst toch weer opengelaten. Dat is onvere nigbaar met de PvdA-opstelling die zich zonder meer tegen de modernise ring keert. Ik hoop dat de komende verkiezingen een duidelijk referen dum worden voor of tegen de nieuwe kernwapens", aldus Van der Berg. „Het is zorgelijk dat juist bij D'66 nu een soort onduidelijkheid dreigt die tot nu toe het CDA zo gekenmerkt heeft. Als voorzitter van een andere partij moet ik me bescheiden opstel len ten aanzien van de discussie bin- Van een onzer verslaggevers UTRECHT De Arjos-ledenraad is zaterdag in Utrecht niet akkoord ge gaan met een voorstel van het be stuur van deze AR-jongerenorganis tie om de Arjos op te heffen en met KVP- en CHU-jongeren te fuseren tot het Christen Democratisch Jongeren Appel. De voor dit voorstel benodig de driekwart meerderheid werd op vier stemmen na niet gehaald. De fusie zou aanstaande zaterdag haar beslag moeten krijgen. De KVP- jongeren gingen vorige week al ak koord met een fusie, de CH-jongeren deden dat afgelopen zaterdag. Deze beide organisaties hebben inmiddels al laten weten vast te willen houden aan 1 november als oprichtingsda tum voor het CDJA. In een gisteren uitgegeven verklaring zeggen zij. dat het besluit van de Arjos niet weg neemt, dat het CDJA zo snel mogelijk tot stand moet worden gebracht. Meer nieuws op pag. 3. SEOEL (Reuter) Ir. Zuid-Korea zijn zaterdag vijf personen ter dood veroordeeld wegens medeplichtig heid aan de opstand in Kwangjoe in mei van dit jaar. Daarbij werden toen ongeveer 190 mensen gedood Onder de ter dood veroordeelden is de student Tsjoeng Dong Nyon. die volgens de beschuldiging 17.000 gul den zou hebben gekregen van de poli tieke dissident Kim Dae Jung voor de financiering van de studentenbeto gingen. Zeven personen werden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en 163 anderen tot straffen van vijf tot twintig jaar straf cel. Kim Dae Jung is zelf in hoger beroep gegaan tegen zijn ter dood veroorde ling. Zijn zaak is op het ogenblik in behandeling. Kaartemnap Europa (A) Iwee Dick Bnma poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes in een handig formaat boekje Origineel Dick Bruna Donkerbruine kunsdederen omslag ontwerp ï-Jh 4 Hooien eierdopjes (DJ Van onze sportredactie AMSTERDAM Het zal niet lang meer duren voordat de leiding van AZ'67 de bloemen voor het landskampioen schap voetbal gaat bestellen. De ploeg uit Alkmaar heeft na tien speeldagen al een onoverbrugbaar lijkend gat geslagen met een groepje volgers, dat al nauwelijks meer als concurrentie aangeduid kan worden. AZ'67 bleef ongeslagen door een 4- 1 overwinning op MW en ver grootte daardoor de voorsprong op Feyenoord. dat in en tegen Groningen op 0-0 bleef steken. FC Twente ging de boot in bij FC Den Haag (1-0) en Ajax kon de schade bij PEC Zwolle nog beperkt hou den (2-0). De huidige landskampi oen heeft nu al negen punten min der verzameld dan het leidende AZ Opmerkelijk was de afwezigheid van Pier Tol in het duel van AZ tegen MW. De Volendamse aan-, valler, die onlangs debuteerde in het Nederlands elftal, moest wij ken voor Kees Kist. die door trai ner Georg Kessler weer in genade is aangenomen. Tol toonde zich bijzonder ongelukkig over deze gang van zaken, maar mocht in de slotfase tien minuten voor tijd wisselde Kessler Tol in voor Arntz toch nog een persoonlijk suc cesje boeken. Met een magnifieke boogbal vanaf de middenlijn ver schalkte Tol MW-doelman Ge- rards. die te ver voor zijn doel stond opgesteld. Het moet raar lopen, wil Tol in de volgende wed strijd van AZ niet in het basis team worden opgenomen De continuïteit van de subsidië ring van het betaalde voetbal is m AZ heeft alle reden om een feestje te bouwen. Niet alleen heeft Nygaard net tegen MW de marge tot een veilige 2-0 voor sprong vergroot, de Alkmaarders lijken na dit weekeinde bovendien de belangrijkste kandidaat voor de landstitel. gevaar gekomen, nadat de onder handelingen over een cao in deze bedrijfstak zijn vastgelopen. Het PvdA-Kamerlid Joop Worell heeft al aangekondigd dat hij en zijn fractie het subsidiebeleid voor de gezondmaking van het betaald voetbal -bij de begrotingsbehande ling van CRM in heroverweging zullen nemen. Antheatiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermoiief. Als onderlegger of voor de sier. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee:LÜ Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Rastcode en plaats: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een v/elkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1