Amerika komt Iran tegemoet Zeker 67 doden bij explosie in school Tarwe Kiesuwkado Voorwaarden voor vrijlating gijzelaars aanvaard V. [Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Buien HET WEER ^kenfondspremie at met 0,4 cent omhoog lan wegens Islastering veroordeeld Automatisering slecht voor kwaliteit werk Unifilsoldaten korte tijd vastgehouden Honderden schapen dood in Seveso Sowjet premier Kosigin vertrekt Hartoperatie- luchtbruggen blijven nog Trouw Exclusief Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I rouw 38STE JAARGANG NR 11078 - VRIJDAG 24 OKTOBER 1980 Wisselend bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer twaalf graden Matig tot krachtige wind uit zuidwest tot west. windkracht vier tot zes. Morgen en overmorgen: Wisselend bewolkt en kans op een bui Middag- temperatuur ongeveer elf graden Zon op: 07.20 zon onder: 17.23 Maan op: 18.56 maan onder: 09.04 MED FIRST IN SAFETY GARAGE GRUNO B.V DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter alstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT 'S-Ml SINA 2: Jiakonaal centrum plaats van kerk :tie in België gen kernenergie door James Done? SINA 4: euwe Rubriek «•.dj lii AGINA 5: Jongeren i rervreemden f^yan politiek AGINA 7: l/yszynski bij aus te rade van dl ™iAGINA 9 restitutie te >1 mannenzaak' 3INA ECONOMIE: jnsument geeft linder uit iij detailhandel DDIUM ast de Arjos het CDA? LVEEN (ANP) De premie f verplichte ztekenfondsverze- I zal volgend jaar waarschijn- pt 0,4 procent stijgen. Deze for- ng is. volgens de ziekenfonds- odzakelijk. omdat de rijksbij laan de verplichte ziekenfonds lering in 1981 met 310 miljoen I daalt Andere jaren bedroeg liestijging hoogstens 0.1 of 0,2 tndere reden, die volgens de raad tot premieverhoging moet leiden. 4 et feit. dat de lonen volgend jaar J rschijnlijk niet of nauwelijks zul- rzrik stijgen, waardoor er niet automa- jr- b een hogere bijdrage naar de enfondsen gaat. Het advies voor premieverhoging werd gisteren - n;em genomen op een vergade- van de ziekenfondsraad. Htl U was gisteren in de ziekenfonds- li alom kritiek op de manier waar- A de overheid de laatste Jaren om- oj. Ingt met de rijksbijdrage. Vooral f werkgevers en de vakbeweging len het een grillig beleid, dat het jaar de sociale fondsen spekt en t volgende jaar plundert. Deze ng betekent dat bij een jaar- in van 20.000 gulden veertig meer betaald moet worden ihet ziekenfonds en bij een jaarin- van 40.000 gulden tachtig gul- fmeer. «J raadi 3 t/ffl Van onze correspondent DEN BOSCH De rechtbank in Den Bosch heeft de 25-jarige H. v s. uit Den Bosch wegens godslastering veroordeeld tot acht weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar De officier van justitie meester J. van Mierlo had acht weken gevangenisstraf geëist waarvan zes voorwaardelijk. H. v. S. was vorig jaar de Sint Janskathedraal in Den Bosch binnengegaan in gezelschap van een man en een vrouw die zich ook provocerend gedroe gen. Met de hostie die hij bij de communie had ontvangen was de man naar buiten gelopen, roepend dat hij wel eens zou onderzoeken of Onze Lieve Heer daar werkelijk in zat. Ten slotte had hij de hostie aan een Turkse voorbijganger gegeven. I Het is voor het eerst sinds I twaalf jaar dat iemand wegens I godslastering is veroordeeld. I De laatste die wegens godslas- 1 tering voor de rechtbank moest I verschijnen was de schrijver I Gerard Reve. maar hij werd in ""3 door de Hoge Raad vrijge- f sproken De maximum straf voor godslastering is drie rnaanden gevangenisstraf of een boete van 240 gulden TEHERAN De Verenigde Staten zijn bereid de vier voorwaarden die Iran stelt voor de vrijlating van de 52 Amerikaanse gijzelaars te aanvaarden. Ze zijn bovendien bereid de Iraniërs ook op andere punten verregaand tegemoet te komen. Dit blijkt uit een officieel Amerikaans document dat is toegestuurd aan de Iraanse president Bani Sadr. De vrijlating van de gijzelaars lijkt hiermee zeer dichtbij te komen. Het document dat op 16 september al in Teheran werd ontvangen en waar van delen gisteren aan deze verslag gever werden bekend gemaakt, ls af komstig van het Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken. Diplo maten, die nauw betrokken zijn bij de Iraans-Amerikaanse contacten, noe men het document „zeer positief". Uit het document blijkt dat de Ame rikanen akkoord gaan met de voor waarden die Khomeini eerder ge noemd heeft voor de vrijlating van de gijzelaars: vrijgeven van de in de VS in beslag genomen Iraanse bezittingen overdracht van de bezittingen van de sjah aan Iran annulering van de Amerikaanse claims tegen Iran een belofte dat de VS zich niet in de binnenlandse aangelegenheden van de islamitische republiek zul len mengen De Amerikanen blijken geen moeite te hebben met het vrijgeven van de Iraanse bezittingen en met de belofte Iiyi voortaan met rust te laten. Ook zij», de VS bereid de claims tegen Iran te 'aten vallen, al willen ze nader gesoeclficeerd zien om welke claims het precies gaat. Zo hebben de Ameri kanen schadevergoeding gevraagd voor de bezetting van de Amerikaan se ambassade in Teheran, voor de gegijzelde Amerikanen in de ambas sade en voor door Amerikaanse be drijven geleden verliezen In Iran. De Amerikanen wijzen er verder op dat ze juridisch niet het recht hebben de bezittingen van de sjah zo maar aan de Iraanse autoriteiten over te dragen. Wel stelt het document dat de VS bereid zijn „op geëigende wijze het recht van Iran te erkennen om voor de Amerikaanse rechtbanken zaken aanhangig te maken, zodat Iran zijn rechten kan laten gelden op de zich in de VS bevindende bezittin gen die deel uitmaken van het vermo gen van de overleden sjah of die di rect of indirect onder beheer staan van diens familie." Verontschuldiging Volgens het document zijn de Vere nigde Staten verder bereid Iran tege moet te komen in zijn verlangen naar een verontschuldiging voor het Ame rikaanse beleid ten aanzien van Iran in het verleden. Diplomaten wilden niet precies zeggen hoe ver de Ameri kanen in dit opzicht zullen gaan. Een van hen zei: „Er zijn allerlei formule ringen mogelijk. Bij voorbeeld: een brood ls een brood, maar Je kunt een heleboel zeggen over de tarwe, het meel en de melk die bij de bereiding ervan gebruikt zijn. Je kunt het zo inpakken dat je tegelijkertijd naar andere zaken verwijst." Iran en de VS hebben de afgelopen dagen over en weer onofficiële bood schappen uitgewisseld om misver standen over hun respectievelijke po- sltles te vermijden. Vervolg op pagina 5 DEN HAAG (ANP) Verdergaande automatisering leidt eerder tot ver slechtering dan tot verbetering van het overblijvende werk. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor preventieve geneeskunde TNO. Het onderzoek werd, met subsidie van de ministeries van economische en soci ale zaken, uitgevoerd in opdracht van de commissie voor ontwikkelingspro blematiek van bedrijvevvan de Soci aal-economische raad c Eerdere stadia van automatisering, in de jaren vijftig en zestig, gaven vaak een verbetering van de werkom standigheden te zien, aldus de onder zoekers. Maar naar mate de automa tisering verder gaat, ontstaan veel bewakingsfuncties, waarin alleen nog maar bij onregelmatigheden hande lend moet worden opgetreden. Dat ervarcb «ie werknemers als negatief. Mensen in dit soort functies zijn min der tevreden over hun werk, zij heb ben meer gezondheidsklachten en een hoger ziekteverzuim. De auteurs concluderen dat bij het ontwerpen van nieuwe installaties en produktieprocessen te veel uitslui tend op technische en economische eisen wordt gelet Volgens hen zal men meer aandacht moeten geven aan het aanpassen van de nieuwe arbeidssituaties aan wat een mens wel en niet goed kan. De onderzoekers wijzen ook op het belang hiervan voor de veiligheid van industriële installaties. Bij een ver keerd ontwerp is het vaak niet goed mogelijk, bij storingen op een juiste manier in te grijpen, aldus het rap port De onderzoekers hebben 24 meer en minder geautomatiseerde arbeidssi tuaties vergeleken, waarin ingewik kelde technische installaties vanuit een regelkamer worden bewaakt en bestuurd. Het ging om chemische be drijven. elektriciteitscentrales, admi nistratieve computercentrales en der gelijke. DEN HAAG (ANP) Drie Neder landse Unifilmilitairen zijn woensdag enige tijd vastgehouden door een in woner van het Zuid-Libanese dorp Hanagye. zo heeft het ministerie van defensie gisteren bekend gemaakt. Het drietal was in een jeep op weg van Naqoura naar het Nederlandse hoofdkwartier in Haris, toen zij door twee mannen van wie een gewapend was, gedwongen werden te stoppen. Om het stopteken kracht bij te zetten werd een aantal schoten afgevuurd, waarbij de jeep werd geraakt; nie mand werd gewond. Even later werd ook een patrouille van Unifilmilitai ren van de Fiji-eilanden aangehou den en samen met de Nederlanders meegenomen naar een nabijgelegen huis. In het daaropvolgende gesprek bleek dat een van de twee mannen vond dat hij tijdens een controle bij een Fiji- post onheus was behandeld en zich op deze manier wilde revancheren Nadat de militairen hem hadden uit gelegd hoe dergelijke controles in lun werk gingen, mochten zij hun .veg weer vervolgen, aldus defensie Van de school bleef vrijwel niets staan. ORTUELLA AFP, DPA, Reuter. UPI) Een ontploffing In een lagere school in het Baskische mijnstadje Ortuella heeft aan minstens 67 personen het leven gekost. Alle slachtoffers op twee na zijn kinderen tussen de zes en tien jaar. Ook een onderwijzer en een loodgieter werden gedood. Negentig kinderen werden gewond. SEVESO (AP) De Italiaanse antoriteiten hebben een ondersoek gelast naar de dood van tweehonderd schapen in gebied dat vier jaar geleden werd verontreinigd met dioxine, door een ongeluk in een chemische fabriek in Seveso. Volgens Luigi Noe. de regeringscommissaris belast met het schoon maakproject, hadden de schapen gegraasd in verboden gebied, dat nog maar gedeeltelijk van het gif was gezuiverd. De herders verklaarden tegenover de politie dat zij met hun kudde van 250 schapen geen afzettingen of waarschu wingsborden hadden gezien. Het incident hernieuwde onmiddellijk de vrees onder de bevolking voor dc gevolgen van het ongeluk voor hun gezondheid op lange termijn. Noe verklaarde onlangs dat de ziekte- en sterftecijfers in het gebied van Seveso overeenkwamen met die in de regio. Maar het periodiek medisch onderzoek van de bewoners, zei hij, zal nog jaren worden voortgezet. MOSKOU (Reuter, AFPr De Sow jet premier Alexej Kosigin is afgetre den. Hij wordt opgevolgd door Niko lai Tichonow, die met zijn 75 jaar een jaar jonger is dat de al lange tijd door ziekte gekwelde Kosigin. Het aftre den van Kosigin en de benoeming van Tichonow werden bekend ge maakt tijdens de vergadering van de Opperste Sowjet, het Sowjet parle ment, die het aftreden en de benoe ming direct unaniem goedkeurde. Hoewel Kosigin eervol vertrekt, lag er toch een schaduw over. Het Russi sche journaal meldde gisteravond eerst ander politiek nieuws alvorens het aftreden van de premier bekend Een beschouwing staat op pagina te maken. 11 Gevreesd wordt dat onder het puin meer slachtoffers liggen. De autori teiten sloten bijna onmiddellijk de mogelijkheid van een aanslag uit. Vermoed wordt dat door een vonk van een apparaat van de loodgieter, die werkte aan het verwarmingssys teem van de school, een gascilinder en de verwarmingsketel zijn geëxplo deerd. Overigens werd later verklaard dat de gascilinder na de explosie nog heel was. wat de verwarring over de oor zaak vergrootte. Volgens de autoriteiten waren er ln AMSTELVEEN (ANP) De lucht bruggen voor hartpatiënten zullen ze ker nog wel twee tot drie Jaar nodig zijn. De capaciteit voor open hartope raties in Nederland is nog te klein. Dit zei algemeen secretaris Marselis van de Ziekenfondsraad gisteravond na afloop van een besloten gesprek tus sen de ziektekostenverzekeraars, de Begeleidingscommissie hartchirurgie en een vertegenwoordiger van het mi nisterie van volksgezondheid in Am stelveen. Op het ogenblik worden er in ons land ongeveer 4500 open hartopera ties uitgevoerd. Dat moeten er in de toekomst 6000 worden. Pas als dit streefgetal is bereikt, zullen de lucht bruggen, waarmee nu tussen de acht honderd en duizend hartpatiënten naar buitenlandse hartcentra worden overgevlogen, tot het verleden beho ren. aldus Marselis. IMP-Amsterdam weigert drie miljoen te betalen AMSTERDAM (ANP) Het Insti tuut voor multidisciplinaire psycho therapie (IMP) in Amsterdam zal zich met alle mogelijke middelen verzet ten tegen een vordering van drie mil joen gulden van de bedrijfsvereni ging voor gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. Volgens deze bedrijfsvereniging heeft het Am sterdamse IMP jarenlang verzuimd sociale premies te betalen voor free lance psychotherapeuten. De staf van het IMP heeft sterk het gevoel dat de bedrijfsvereniging met de vor dering een nieuw beleid wil uittesten, namelijk de werkgevers verantwoor delijk stellen voor het afdragen van de premies over uitbetaalde uur-ho noraria. De staf van het IMP stelt dat. al zou de vordering correct zijn, het gezocht is deze met terugwerkende kracht in te dienen, omdat er in het verleden niemand een beroep op een uitkering heeft gedaan. De staf meent dat het totale tekort van het instituut dus niet het telkens genoemde bedrag van 4.8 miljoen gulden bedraagt, maar 1.8 miljoen gulden. de drie schoolgebouwen die samen het Colegio Marcelino Ugalde vor men, op het moment van de explosie rond het middaguur meer dan 800 kinderen aanwezig. De kracht van de explosie was zo groot dat een van de drie verdiepingen hoge gebouwen volledig van de fundamenten werd gerukt, waarna de kinderen onder tonnen puin werden bedolven. De twee andere schoolgebouwen werden minder ernstig beschadigd. Ouders renden naar de school en be gonnen met hun blote handen in het puin te graven nog voordat de eerste hulpploegen ter plekke waren. Bijna elk gezin uit het 9000 inwoners tellen de dorp, dat 14 kilometer ten westen van Bilbao ligt, heeft kinderen op de school. Meer dan 5000 mensen poli tie, burgerwachten, soldaten, brand weermannen. Rode-Kruiswerkers en vrijwilligers zijn bij de reddings werkzaamheden betrokken. Medi sche teams richtten in nabijgelegen huizen klinieken in om gewonden te behandelen. Koningin Sofia vloog naar Bilbao om zich persoonlijk op de hoogte te stel len van de situatie in Ortuella. Ko ning Juan Carlos, premier Suarez en ook de 35 landen die aanwezig zijn bij de voorbereidende besprekingen voor de Europese Veiligheidsconferentie in Madria, hebben condoleantiebood- schappen gestuurd en de Baskische premier Carlos Garaicoechea brak besprekingen in Madrid af om naar de plaats van de ramp te vliegen. „Een brood is een brood, maar je kunt een heleboel zeggen over de tarwe, het meel en de melk die bij de bereiding ervan gebruikt zijn." Diplomatieke wijsheid van de hoogste orde. geoogst door onze man in Teheran. Boeiende tijden. Kaartenmap Eoropa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Bruna poppetjes <B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Origineel Dick Bnina ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:„ Ftostcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: QA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TtOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1