Iraks wil geen geld voor ituurbehoud vrijmaken Militairen richten vredesberaad op Rekenen Kies uw kado UNIEK CONCERT Sow jet-graanoogst valt zwaar tegen opervoor 'he Times In deze krant Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Lichte opklaring HET WEER van der klugt servaten aankopen uit pot ruilverkaveling' I Bloemen niet luurder maken' 'Kernbewapening in krijgsmacht bespreken' Nieuw overleg over mogelijke acties tegen kerncentrale Spaarbrieven bij bank gestolen Trouw Broodnodig Dreigende staking bij KLM afgewend Bezorg Trouw een nieuwe abonnee rouw 38STE JAARGANG NR. 11077 - DONDERDAG 23 OKTOBER 1980 Veel bewolking en eerst nog af en toe regen, later ook enkele opklaringen Middagtemperatuur ongeveer dertien graden Wind draaiend naar zuidwest tot west en geleidelijk afnemend tot vrij krachtig. Morgen en overmorgen: Af en toe een bui. ook opklaringen, middagtempe ratuur ongeveer twaalf graden Morgen zon op: 07.18 onder 17.25 maan op: 18.21 onder: 07.40 gordijnen |j en tapijt V ff/V zaak met hart voor u persoonlijke aandacht stalenservice opmeetservice LOSSE NUMMERS 65 CENT dorpsraad van Wijk aan Zee heeft er jaren op aangedrongen op de aanleg van een kunstduin de massieve gebouwen en de talloze pijpen enigszins weg te werken. Tussen het dorp (onder de foto) en de Hoogovens (boven) wordt de kunstduin op kosten van Hoogovens nu felegd. oze parlementsredactie HAAG Minister (landbouw) zal zich met en tand verzetten tegen jen vanuit de Tweede om geld „ln te leve- 1 gunste van natuurbe- get Idee van de PvdA eld uit de pot ruilver- j te halen, vindt nogal, erklank binnen Braks' |partij, het CDA. Een de CDA-fractie zou stel willen steunen, socialisten „niet het I uit de kan willen." IA lanceerde het vooratel giste- leen nadrukkelijke verwijzing ttspraken van CDA-voorman N'DEN (AFP, AP. Reuter) Het eerbiedwaardige Britse [blad The Times was nog t te koop. of er meldde zich een belangstellende. Perga- npers. dat meer dan drie- aderd tijdschriften bezit en rlijks ruim duizend boeken [eeft, wil een bod doen. eigenaren van de Times en zustrrkrant Sunday Times ;n weten dat als er niet r maart volgend jaar een er is gevonden, beide bla- voorgoed zullen verdwij- Belangrijke reden zijn de eidsmoeilijkheden binnen bedrijf die zich al jaren Brtslepen. Vorig jaar ver henen beide kranten ni»t tfens moeilijkheden over de voeringen van nieuwe grafi- technieken en wegens tslagrn. In augustus gingen or het eerst sinds de oprich- van The Times in 1785 de ■rnalisten in staking wegens loonconflict. kranten werden in 1966 ge- »cht door wijlen Lord Thom- i of Fleet, die er miljoenen stopte. De verliezen duren hter voort. ji 'EN HAAG Bloemen en Pan ten mogen niet duurder Wden. Een meerderheid in de weede Kamer heeft zich nu ai «gesproken tegen welk plan ook sierteelprodukten, net bijvoorbeeld koekjes, onder hoge BTW-tarief te bren en Tariefsverhoging van di- erse luxe produkten is één an de suggesties, die het kabi- flet aan de sociale partners eo" 'vakbeweging, werkgevers) •eeft voorgelegd _J ®°k het landbouwschap en de •ereniging van bloemenveili- wjgen protesteren tegen een "•gelijke BTW-verhoging. Lubbers. Lubbers liet zich bij de alge mene politieke beschouwingen, even als z'n WD-coilega Rietkerk overi gens, bezorgd uit over de verwaarlo zing van natuur en landschap. De PvdA-fractie me^nt, met een deel van de CDA-fractie*. laat een gedeelte van Braks' extra miljoenen voor ruilver kaveling volgend Jaar gebruikt moet worden voor de aankoop van natuur reservaten. De bewindsman heeft ai laten merken daar volstrekt niets voor te voelen. De landbouw-specialisten in de CDA- fractie zijn het met de minister eens. Zij wijzen er op, dat ruilverkaveling van groot belang is voor de in komenspositie van agrariërs. Juist de Verwijt advertentie CONCERTGEBOUW TE AMSTERDAM grote zaal, dinsdag 28 oktober om 20.15 uur. 5 jonge Japanse kinderen (10 16 jaar) boeien hun publiek met eigen composities en improvisaties op vleugel en elektronisch orgel. De opbrengst van dit beroemde Yamaha Junior Original Concert is voor Terre des Hommes; voor het kind in nood. Kaartverkoop vanaf 22 oktober aan het Concert gebouw te Amsterdam en bij alle VVV-bespreek- kantoren door Ferry Mingelen DEN HAAG De onrust in militaire kring over de kernbewapening heeft geleid tot de oprichting van een speciaal VTedes- en veiligheids beraad krijgsmacht (WBK). Het is een gezelschap van tot nu toe zo'n dertig mensen merendeels beroepsofficieren zorgvuldig hebben voorbereid. De groep heeft op 22 september mi nister De Geus van haar bestaan op de hoogte gesteld en om een gesprek gevraagd. Gisteren, dus een volle maand later, ontving de WBK-voor- zitter, de Haagse luitenant-kolonel der genie J. H. A. Mohr, bericht van de defensieleldlng dat (op ambtelijk niveau) zo'n gesprek op 11 november mogelijk zal zijn. voor discussie over deze zaak. maar dat de beroepsmilitairen die zich nu zonder meer tegen kernwapens uit spreken. maar beter ontslag kunnen nemen. De indruk bestaat dat de mi nister met dit standpunt de verder gaan de discussie binnen de krijgs macht over de rol van de kernwapens aan duidelijke grenzen wil binden en de onrust wat wil temperen. De brief van defensie kwam een dag Anf.„c4 voordat minister De Geus (vandaag) vmruai met de Tweede-Kamercommissie voor defensie overleg pleegt over de Volgens overate Moto dreigt minister Itemwapen bezwaarden ln dekrljgs- De Oeus echter het tegendeel te be- macht. De minister heelt vorige week reiken van wat hij beoogde, „de on- per brie! aan de drie krljgsmachtde- rust Is nu Juist veel groter geworden len meegedeeld dat er wel ruimte is Het stuk schiet zijn doel voorbij. We hadden liever eerst met de minister over de problemen gepraat." Mohr heeft de indruk dat minister De Geus de mensen met problemen over de kernwapens teveel op één lijn ziet met de radicale luchtmachtkapitein Stelling. Stelling is lid van het VVBK, maar wij zijn nadrukkelijk geen groep rond Stelling. De meeste leden van het WBK gaan veel minder ver dan hij" zegt Mohr. huidige, zorgwekkende inkomenspo sitie van velen in de land- en tuin bouw is een centraal thema in het gisteren begonnen Kamerdebat over Braks' begroting voor volgend Jaar. „De erv aring leert dat ruilverkaveling leidt tot duidelijke inkomensverbete ringen," aldus het CDA-Kamerlid Van der Linden. Minister Braks De minister moest gisteren het ver wijt incasseren, dat hij te weinig doet om de Inkomens op te vijzelen en de bestaande ongelijkheid ln land- en tuinbouw te verkleinen. NIJMEGEN (ANP) De actie „Dode- waard gaat dicht" houdt op zondag 2 november in Utrecht opnieuw een Landelijke vergadering ter bespre king van mogelijk nieuwe acties te gen de kerncentrale. Ook zal de afge lopen blokkade uitvoerig worden na besproken. Ruud Bökkerink van de persgroep van de actie denkt in de eerste plaats aan alternatieve acties tegen de cen trale. Een nieuwe blokkade volgend voorjaar sluit hij echter niet uit. De genie en de rijkspolitie zijn inmid dels nog druk doende hun materieel rond de centrale op te ruimen. Daar gaat de rest van de week nog wel mee heen. aldus een woordvoerder van de rijkspolitie. De tweeduizend perso nen van de mobiele eenheid zijn al vrij kort na afloop van de blokkade verdwenen. De centrale blijft echter onder verscherpt politietoezicht staan. Het WBK stelt zichzelf ten doel een platform te worden om binnen de krijgsmacht over de kernwaqenpro- blemen te kunnen praten. Het initia tief voor de oprichting van deze be raad s groep werd genomen door twee geestelijke verzorgers: de legerpredi- DEN HAAG (ANP) Inbrekers heb ben in het weekeinde van 20 en 21 september, zo is thans bekend gewor den. uit een administratief kantoor van de Rabobank ln Den Haag blan co spaarbiljetten aan toonder gesto len ter waarde van 11,5 miljoen gul den. De Haagse recherche en ook enkele andere politiekorpsen ln het land zijn begonnen aan een intensief onderzoek. De directie van de Rabo bank heeft inmiddels alle nummers van de ontvreemde spaarbiljetten la ten blokkeren. De Haagse politie meldde onlangs alleen dat tijdens een inbraak op de zevende etage van een administratief kantoor van de Rabobank aan de Koperwerf ln Den Haag gouden en zilveren munten ter waarde van 29.000 gulden waren ontvreemd. De Inbrekers waren via de brandtrap naar boven geklommen en hadden daar een ruitje ingeslagen zodat ze in de kantoorruimten toegang kregen. Pogingen om de kluis open te breken mislukten, doch het betekende wel een schadepost van 13.000 gulden. Een woordvoerder van de Rabobank wilde alleen kwijt, dat het onderzoek involle gang is. MOSKOU (Reuter, AP) De economische groei van de Sowjet-Unie verloopt minder voorspoedig dan vooralen en de graanoogst is dit jaar 54 miljoen ton achtergebleven bij de ramingen. Dat was de in moeilijk verstaanbare woorden verpakte boodschap die het parlement van de Sowjet-Unie. Opperste Sowjet geheten, gisteren te horen kreeg. tot de conclusie komen dat de graan- produktie dit Jaar 180,9 miljoen ton moet hebben bedragen. In het vijfja renplan was voorzien ln een produk- tie van 235 miljoen ton. Als een van de oorzaken van de tegenvallende uitslag noemde Balbakow het slechte weer De voorzitter Van de staatsplannings- commissie, Nikolai Balbakow, had de ondankbare taak de droeve tijding te brengen. Hij slaagde erin die bood schap zo te formuleren dat de gemid delde Sowjetburger die niet heeft be grepen. Hij deelde mee dat de graan- produktie in het lopende vijfjaren plan, dat ln december eindigt, twaalf procent hoger is dan ln de vorige vijf Jaar van 1971 tot 1975. Wie met dit gegeven het statistisch jaarboek van de Sowjet-Unie doorwerkt dat ove rigens moeilijk te krijgen is moet Balbakow verv»pht voor volgend jaar een economische groei van 4,1 procent, het laagste cijfer ln de Jaar plannen vanaf de tweede wereldoor log. Voor dit Jaar bedraagt de econo mische groei vier procent, een half procent minder dan was voorzien. advertentie kant ds Fokkens en de humanisti sche raadsman Bos. „De bedoeling Is duidelijk te maken dat een brede groep militairen problemen heeft met de kernbewapening en daarover wil praten. We willen die mensen steun geven, ze staan nu vaak alleen in het militaire apparaat. Het is echter geen actiegroep die actief mensen wil wer ven om zo het (anti-kernwapen) evan gelie binnen de krijgsmacht te ver spreiden." aldus ds Fokkens. De geestelijke verzorggers zelf zullen zich binnenkort apart over de brief van minister De Geus ten aanzien van de gewetensbezwaarde militairen beraden. De vraag is met name of de minister zijn boekje niet te buiten is gegaan met zijn opmerking dat de geestelijke verzorgers zich zijn brief over de kernwapens ook moeten aan trekken. „Deze zaak raakt de hele geestelijke verzorging, ik hoop dat er van onze kant een duidelijke uit spraak zal komen dat de geestelijke verzorging vrij moet zijn om de dis cussie over de kernwapens vrijelijk te voeren." aldus ds Fokkens. Een vraaggesprek met luitenant kolonel Mohr staat op pagina 5. PAGINA 3: 'Verder gesprek over lonen is zinloos' PAGINA 4: Componist Pendereckt dirigeert eigen werk PAGINA 5: Kamer wil actiever deeltijdbanenbeleid PAGINA 7 VS leveren veel graan aan China PAGINA 9: Uit de weekbladen PAGINA ECONOMIE Fransen kregen order door 'vals spel' PAGINA SERVICE: Brieven van lezers, strips, feuille ton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht. PAGINA'S SPORT Bayern-Ajax 5-1 Hvidorve-Fnoord 1-2 PSV-Hamburg 1-1 Twente-Dresden 1-1 Utrecht-Frankf. 2-1 advertentie Hoeveel graan hebben de Sowjet-boeren dit jaar binnen gehaald? Dat is een zó strategisch gegeven, dat plan commissaris Baibakow het in het parlement niet hardop zegt. Twaalf procent meer blijkt 23 procent te weinig te zijn. Een groot politicus. Balbakows sombere verhaal werd on der meer aangehoord door president Breznjew die een dag eerder tijdéns een vergadering van het centraal co mité van de partij het gebrek aan vlees en melk hekelde. Op de eerste rij ontbrak premier Alexej Kosigin. die al geruime tijd ziek is. sedert hij een Jaar geleden een zwaar hartin farct had. Wel zat nu op de tweede rij Michail Gorbatsjow. de nieuwe 49- jarige landbouwspeclalist van het Po litbureau. Meer nieuws op pagina 7 Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermonef. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zachi gekookte eieren Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De dreiging van een staking van liegers en boordwerk tuigkundigen bij de KLM die voor deze maand was aangekondigd, is gisteren op het laatste moment afge wend. Na bijna tien uur vergaderen zijn directie van de KLM en de vakorgani saties gisteravond laat tot een over eenkomst gekomen. Deze houdt in, dat de KLM-directle toezegt, een nieuwe studie te zullen verrichten naar de indeling van de cockpit van de Airbus 310. Aanvankelijk had de KLM-dlrectie gekozen voor een twee mans-cockpit. terwijl de vliegers en boordwerktuigkundigen om veilig heidsredenen stonden op een drie- mans-uttvoering Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaaLs: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _TeL:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: GLA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW -Ü

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1