LM-vliegers gaan binnenkort staken Smaak voor Veiligheidsdagen voor boerenbedrijf Caballero Filter. Blokkade Huurverhogingen doen koopkracht extra dalen ickpit van Airbus moet aan drie mensen plaats bieden' ïbrug 'Geen gevolg aan klacht over zender Groote Keyser' Zelfstandig en veilig wonen in het prachtig gelegen appartementencomplex Park Boswijk, Doorn. Vrees Kamermeerderheid: Uitvaart prof. Romme Drieduizend ongelukken 'in een klein hoekje' per jaar MET DE PHILIPS POCKET- MALER 4 JE NIET PRAKEIOOS Rita )AG 21 OKTOBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET ADVERTENTIE n onzer verslaggevers S rELVEEN Het is vrij- zeker, dat vliegers en werktuigkundigen van nog deze maand, mi- i zelfs deze week, een (oordweronderbreking ier uur zullen houden als 5t tegen de KLM-plan- Jom de cockpit van de a tig s niet voor drie maar t »i twee man in te richten, iet n!*4aar is er morgen nog een ge- net de KLM-directie. maar wordt door de vliegers en de erktuigkundigen weinig ver- och -én jjdig met de Nederlandse actie 1 de vliegers en boordwerktulg- pn van de Belgische en van de »roc njkse nationale luchtvaart- De jiappijen het werk neerleggen. I ze landen hebben de Airbus in hn ng en al een voorkeur uitge- eb< n voor de tweemanscockpit. 1 de Westdultse vliegers ook et i meedoen is daar, volgens de eoerder van de vereniging van d«|andse verkeersvliegers, de van Vianen. „om politieke nt 4n' op het laatste moment van hï De KLM voerde aan, dat door de toepassing van geavanceerde nieuwe appapratuur, onder meer beeldscher men, in de cockpit het vliegen met de Airbus niet meer te vergelijken is met dat met oudere typen. Volgens de vliegers spelen echter fi nanciële redenen de belangrijkste rol. Een cockpit voor twee man is voorde liger dan één voor drie. En waar, met uitzondering van Air France, ook de andere Europese maatschappijen die de Airbus hebben besteld, voor do tweemansuitvoering kozen, zou dit de concurrentiepositie van de KLM wel eens nadelig kunnen beïn vloeden. Onbegrensd lai^ezal worden gehouden opeen dc cockpit van de Airbus moet er volgens de KLM-vliegers zo uitzien: niet met twee maar met drie plaatsen. ten dat de centrale haar leden, van wie er beroepshalve veel vaak moeten vliegen, zal oproepen de maatschap pij te boycotten. „in oktober tussen 6 en 10 In die periode zal geen enkel i de rilegtuig van Schiphol vertrek- let KLM-verkeer in het buiten- normaal doorgaan. Idnfen heeft de Nederlandse Cen- Hoger Personeel laten we- KpHTP haièdair met de vliegers te zijn: KLM niet aan de eisen van de voldoet, wordt niet uitgeslo- De problemen rond de Airbus 310 dateren al van het moment dat de KLM het toestel anderhalf Jar gele den bestelde (in totaal tien stuks). Hoewel er toen de keuze was tussen een cockpit voor drie man (twee vlie gers en één boordwerktuigkundige) en éér. voor twee. besloot de KLM- directie al direct tot de tweemansuit voering. De vliegers hebben daar steeds be zwaar tegen gehad, omdat zij daar mee de veiligheid niet gewaarborgd achten. De grote drukte in het lucht verkeer en de op sommige vliegvel den gebrekkige luchtverkeersbeveili ging eisen een bezetting van drie man, zeggen de vliegers, anders krij gen ze temaken met een te hoge werk belasting. Vliegers en boordwerktuigkundigen verwijten de KLM-directie haar keu ze nooit wetenschappelijk te hebben onderbouwd. Er is. zonder de vakor ganisaties te raadplegen, een keuze gemaakt op grond van het onbe grensde vertrouwen, dat alles in de praktijk wel terecht zal komen, aldus een gisteren verstuurde brief van de vereniging van verkeersvliegers aan de KLM-directie. In die brief wordt de directie ook verweten meer aandacht te hebben voor de concurrentieposi tie van de maatschappij dan voor een Juiste maatschappelijke verhouding tussen werkgevers en werknemers. Volgens de vliegers kan de klok nog gemakkelijk worden teruggedraaid. Hoewel de KLM al heeft gekozen voor een tweemans cockpit is deze bijfa brikant Airbus Industries in Toulou se nog steeds niet in produktie, ter wijl de driemansuitvoering er al lang is: Die van de grote broer van de 310, de Airbus 300. Deze cockpit kan zon der problemen zo in de door de KLM bestelde 310 worden ingebouwd. van pagina 1 tcties leverden Zuid-Afrika ;r het O 5-wapensysteem op, ïld door de Canadese firma Research in samenwerking •metaal in Zaandam, dat •ntig procent in handen is •Nederlandse staat. Deze muni- v riek maakte tot 1973 onderdeel y:: in de Artillerie Inrichtingen ;*i rug mi 5-systeem. dat in 1972 door het tgi indse leger is aangekocht, be de uit een houwitser en 155 mm- en. Space Research heeft in oo» D 000 van dit soort granaten en im iwitsers aan een Zuldafrikaanse ikt verkocht, samen met de teke- ito i en produktieschema's, aldus e da, na acht maanden onder- ét - Research zou ook hebben •ld dat het Zuldafrikaanse t Nederlandse staatsbedrijf moest benaderen voor de aankoop van draaibanken de 155 mm-granaten wor- akt. Hembrug is eind '76 door een ander Zuldafrl- Irijf en gevraagd om een te maken voor de levering van ibanken. fvragen Pen van het PvdA-Tweede-Ka- Dankert. die gewaarschuwd door personeel van Hembrug, de toenmalige minister van bui- ndse zaken Van der Stoel inder- «n onderzoek ingesteld. De di van Hembrug liet de minister dat de draaibanken niet voor luktie geschikt waren, er onze krant heeft de dlrec- r3bteren echter gezegd dat de or- safestijds niet door is gegaan van- de onrust over de mogelijke van de apparatuur „die zou en worden gebruikt voor milltai- BrJroduktie in Zuid-Afrika". Uiteln- zou Zuid-Arlka via Frankrijk aan draaibanken zijn gekomen, het Britse omroepstation zou O^Afrika aan het wapensysteem ekomen met medewerking van het Amerikaanse ministerie ftuitenlandse zaken en een aantal D bpese bedrijven. waaronder tetall dat eigenaar is van de mfabriek De Kruithoorn in Den i achtergrondveraal over de tte transactie met Hembrug op pagina 5. AMSTERDAM (ANP) De procu reur-generaal bij de Hoge Raad kan geen gevolg geven aan de klacht, die een Amsterdamse radiozendamateur heeft ingediend over het nlet-vervol- gen van degenen die de illegale zen- der(s) in het kraakcomplex de Groote Keyser bedienen. De Amsterdammer had in zijn klacht aangedrongen op vervolging van de. ministers van Justitie en binnenland se zaken en van de staatssecretaris van verkeer en waterstaat, omdat zij volgens hem verantwoordelijk zijn voor het beleid ten aanzien van de illegale omroep. De procureur-generaal schrijft, dat krachtens de grondwet onder meer ministers wegens ambtsmisdrijven in hun betrekking gepleegd terecht moeten staan voor de Hoge Raad der Nederlanden. In een voorkomend ge val is het dan zijn taak de vervolging bij de Hoge Raad in te stellen, maar hij zegt niet de wetteijke bevoegd heid te hebben op eigen initiatief tot deze stap over te gaan. ADVERTENTIE Aan u de keus in hoeverre u gebruik wilt maken van de vele faciliteiten, die het totale service-arrangement de be woners van dit geneflijke en gezellige wooncentrum biedl In dit wooncentrum zijn enkele fraaie 1 en 2 persoons-appartementen te koop vanaf f 135.000,-. (Zeer gunstige fmanciermgsvoorwaarden.) Voor geheel vrijblijvende informatie kunt u zich wenden mb| Vellinga Makelaardi] B.V., l|g Kampweg 2,3941HH Doom, Telefoon: 03430 2841. Vervolg van pagina 1 Vanaf het begin van de blokkade tot de beëindiging is er geen aanleiding geweest tot ingrijpen van de zijde van de overheid. Op verschillende plaab sen van de prikkeldraadversperring lagen bloemen en kolonel G. Feljl- brief van de rijkspolitie verklaarde gisteren dat zijn manschappen een rustige dag hadden gehad. De blok kade van de kerncentrale, zei hij, ls min of meer door belde partijen uit gezeten. Maandagochtend had minis ter Wiegel (binnenlandse zaken) ech ter nog gedreigd met een Ingreep wanneer de blokkade niet zou worden opgeheven. Dodewaards loco-burge meester Bergh liet doorschemeren met deze uitlatingen niet zo gelukkig te zijn omdat die bellsslng niet door minister Wiegel maar door de burge meester van Dodewaard had moeten worden genomen. Ons commentaar staat op pag. 5 Van onze parlementsredactle DEN HAAQ Een meerderheid van de Tweede Kamer vreest een extradaling van de koopkracht, als gevolg van de extra verhogingen van de huren die voor 1981 op het program ma staan. Wijziging van het huur- en subsidiebeleid, zoals staatssecretaris Brokx van volkshuisvesting die voor ogen staat, ls bij een meerderheid van CDA, PvdA, en D'66 dan ook buitengewoon slecht gevallen. Het CDA vindt dat wanneer van huurders volgend Jaar meer voor het wonen wordt gevraagd de laagste In komens moeten worden ontzien en beroept zich daarbij op het regeer akkoord tussen WD en CDA. De PvdA meent dat wanneer de overheid de kosten van het wonen wil verho gen, zowel huurders als kopers van woningen gelijk moeten worden be handeld. De PvdA meent dat huur ders nu onevenredig „gepakt" wor den, terwijl huiseigenaren worden ontzien. Het CDA diende twee moties ln en de PvdA één. Wanneer deze moties wor den aangenomen daar ziet het naar uit betekent dat een forse streep door de rekening van staatssecreatris Brokx. De bewindslieden op het ministerie van volkshuisvesting willen vla een De uitvaartdienst van oud KVP- leider prof. dr. C. Romme in de rk.-kerk van Olsterwijk, is giste ren door talrijke politici en oud politici bijgewoond. Van links naar rechts de oud-premiers Den Uyl en De Jong, CDA-fractielei- der Lubbers. oud-Tweede-Kamer- voorzitter Van Thiel, CDA-voor- zltter Bukman, Eerste-Kamer- voorzitter Thurlings, oud KVP- voorzitter Van Zeil, de griffier van de Tweede Kamer Knoops en de huidige voorzitter van de Tweede Kamer Dolman. ADVERTENTIE door Jac. Lelsz WEERSELO Het lelt dat er Jaarlijks ln Nederland zo'n drieduizend doden te betreuren zijn door ongelukken in en om de woning en de boerderij, méér dus dan in het verkeer, ls voor de Weerselose Vrouwenraad aanleiding geworden het tnitiatlel te nemen voor drie veiligheidsdagen. Op 29, 30 en 31 oktober zal ln deze Twentse gemeente een tentoonstelling gehouden worden, waarop aandacht wordt gegeven aan alle mogelijke aspecten van (on)velllg- heid. Mps Pocketvertaler vertaalt moeite- 2800 woorden in 9 talen, pils, Frans, Duits, Engels, Spaans, sans, Japans. Arabisch en Noors. '598,- incl. Nederlandse taalmodule. Per module: 1130,- Holder en dealeriijst van dd talen- te op zakformaat: 040 -764478 f PHILIPS Weerselo ligt midden ln een uitgestrekt agrarisch gebied. Daarom zal vooral ook stil worden gestaan bij de veilig heid in en om de boerderij. Van de drie miljoen ongeluk ken. die per jaar in Nederland gebeuren ln en om de woning en de boerderij, spelen zich er heel wat af op het landbouw bedrijf, want daar „wemelt het van de kleine hoekjes, waarin de ongelukken zitten", zoals dezer dagen in verband met deze Twentse manifesta tie is opgemerkt. De veiligheid rond de boerde rij is er door de technische ontwikkeling bepaald niet groter op geworden. Met paar den omgaan, zoals vroeger, was weliswaar ook niet van risico's ontbloot, maar de en tree van de tractor en van allerhande moderne gereed schappen. kortom de mecha nisatie, deed de onveiligheid toenemen. Een rol speelt voor al ook dat, speciaal ln het drukke seizoen, het boeren steeds meer een gezinsbedrijf is geworden. In 't verleden had menige landbouwer enke le ervaren knechten, nu ziet men dat kinderen van 13, 14, 15 jaar meehelpen. Ook de boerin doet mee. zodat het huls verlaten is. Dan ls het maar afwachten wat de kleintjes uitspoken. Rijbewijs Officieel is pas toegestaan dat men op 18-jarlge leeftijd een tractor bestuurt, tenzij men er een rijbewijs voor heeft, dan mag het met 16 ja2r. Velen echter klauteren er al op veel jeugdiger leeftijd op. Vaak mogen kleine kinderen mee rijden. ook van vakantiegan gers, en dan komt het nogal eens voor dat ze er af vallen, bijvoorbeeld als het voertuig een onverwachte beweging maakt. Ze maken dan een le lijke smak, komen onder de wielen terecht, of worden ge grepen door het voortgetrok ken werktuig, dat vaak voor een afschuwelijke executie zorgt. Bekend is ook dat er met ma chinemaaiers heel nare din gen kunnen gebeuren. Me vrouw M. A. T. Mentink, zelf boerin, secretaresse van de Weerselose Vrouwenraad, veelvoudig moeder, spreek ster op menige vergadering, zegt dat de arbeidsinspectie eist dat bepaalde delen van deze machine met zeilen wor den afgedekt. Het komt ech ter nogal eens voor dat klnde- Bekend ongeluk op het platteland: onder de tractor geraken. ren onder de zeilen kruipen bij het verstoppertje spelen. Wordt de motor plotseling ge start. dan lopen ze de kans onder het zeil tussen de maai- messen terecht te komen. Me vrouw Mentink: „Hier helpen voorschriften niet meer. maar is betere voorlichting nodig." De heer O. de Boer. medewer ker van het Landbouwschap in Overijssel, lid van de com missie veiligheid, hoopt dat de Arbeidsomstandigheden wet. die op 't moment door de parlementaire molen gaat. ook voor het agrarisch bedrijf in dit opzicht vruchten zal af werpen. Proefproject De veiligheidsdagen ln Weer selo zijn een proefproject voor heel Overijssel. Gehoopt wordt dat elders ln deze pro vincie soortgelijke initiatie ven worden genomen. Behal ve het Landbouwschap zullen politie, brandweer, keurings diensten. EHBO. Rode Kruis, de stroomleverende IJsselcen- trale. Gasmaatschappij. Vei lig Verkeer en een apotheker aanwezig zijn. De burgemeestersvrouw van Weerselo, mevrouw H. B. F. Schelberg, voorzitster van de Vrouwenraad, vertelt dat er op de tentoonstelling een keu ken komt, die het toppunt van onveiligheid is. Daarin zit let terlijk alles wat in een veilige keuken niet thuishoort. Zij verwacht dat velen er nog heel wat van kunnen opsteken want er zijn nog altijd keu kens. waarin maar wat wordt aangerommeld met appara tuur. Hetzelfde geldt soms voor het omgaan met genees middelen. Dat gebeurt overal, maar wellicht toch wat meer op het platteland. Bijvoor beeld het aan elkaar doorge ven van medicijnen. „Wat het dokter oe veurschreef'n veur de hoge bloeddruk?", waarop de een vrolijk de pilletjes van de ander gaat slikken. De Veiligheidsdagen. die ge houden worden in de voorma lige huishoudschool, zijn op 29 oktober van 3 tot 9 uur. op 30 oktober van 3.30 tot 9 uur en op 21 oktober van 8.30 tot 12 uur voor ledereen gratis toegankelijk. wijziging van het huur- en subsidie beleid volgend jaar de groei van sub sidies. die overheid geeft voor het wonen, beperken. Daarbij ls sprake van een tweesporenbeleid. Enerzijds moeten door soberder bouwen de kosten daarvan worden beperkt, an derzijds zal van huurders een grotere bijdrage worden gevraagd voor het wonen. Bouwkosten Huurders kunnen daarbij worden ge confronteerd met een aantal moge lijk heden. Allereerst zal de Jaariijk- ste huurverhoging nauwer aansluiten bij de stijging van de bouwkosten en daardoor hoger uitvallen dan in de afgelopen jaren (waarschijnlijk zeven procekt). Daarnaast zal de huurhar- monlsatie versneld worden uitge voerd, wat betekent dat goede wonin gen met een lage huur sneller op een hoger huurniveau zullen worden ge bracht, dat past bijde kwaliteit van de woning. Tenslotte wil de regering de huursub sidies beperken door het deel, dat huurders geacht worden zelf te kun nen betalen, te verhogen met een procent ln velr Jaar voor de minima en met twee procent voor modale inkomens. Van dat laatste punt maakte de Ka mer een principezaak. Het CDA-Ka- merlld Dijkman meende dat beper king van de huursubsidie hoe ge ring ook voor de vierhonderddui zend gebruikers daarvan net de drup pel zou kunnen zijn, die de emmer doet overlopen, omdat die lage inko mens al voor hogere huren komen te staan, een forse stijging van de stook kosten moeten betalen en daarnaast minder huursubsidie gaan ont vangen. Dijkman diende een motie ln waarin de regering wordt gevraagd zich nog eens te bezinnen op dit voorstel. Daarnaast wil het CDA-Kamerlid cij fers over de effecten van de voorstel len op de koopkracht van de laagste betaalden. PvdA-Kamerlid Van Dam wil, dat beperking van de huursubsi die ln het geheel van de baan gaat en diende een op dat punt scherpe motie In- Staatssecretaris Borkx cijferde de Kamer voor, dat aanvaarding van de moties de overheid volgend Jaar tien miljoen gulden zou kosten en ln de Jaren daarna een stijgend bedrag, tot het tienvoudige. De staatssecretaris bestreed, dat be perking van de huursubsidie de koop kracht van de laagstbetaalden zou aantasten. „Het betekent slechts, dat van de koopkracht een groter deel aan het wonen moet worden be steed," zei Brokx. Het CDA-Kamerlid Dijkman reageerd daarop aldus: „als de staatssecretaris volhoudt dat de beperking van de huursubsidie de koopkracht niet aantast, zie ik water branden." „Als pap dit ziet, zal hij niet geloven dat wij hier gespeeld hebben

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3