Demonstranten heffen blokkade Dodewaard op arschau Pact ordeelt niet ver Polen !D°ic Kïesuwkado Splinters Koreanen maken elkaar zwart bij de ayatollah S Meubelfabriek Oistervvijk Aantal veiligheidsmaatregelen gehandhaafd id-Afrika I bezit van rngranaat' efficiency beurs .g p" Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER Voor f46,40 p.mnd. Ziektekostenverzekering Extra lage premies tot 40 jaar Zwolsche Algemeene erlicht werk van «ge agenten' toonaangevend in eiken RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Trouw Tot in details Bezorg Irotiw een nieuwe abotmee Trouwt u 38STE JAARGANG NR 11075 —DINSDAG 21 OKTOBER 1980 Veel bewolking en in de vroege ochtend mogelijk wat regen of motregen Middagtemperatuur ongeveer dertien graden Tot matig toenemende wind uit zuid tot zuidwest, windkracht vier Morgen en overmorgen. Veranderlijke bewokmg en waarschijnlijk wemig regen Middagtemperatuur ongeveer veertien graden Morgen zon op: 07.15 zon onder 17.29 Maan op: 17.23 maan onder 04 50 LOSSE NUMMERS 65 CENT Plas leini PAGINA 2: Theologie niet in het luchtledige PAGINA 3: Veiligheidsdagen voor boerenbedrijf PAGINA 4: Magere oogst van prijsvraag omroepbestel PAGINA 7: Splinters geven in VS de doorslag PAGINA 6: De Kleine Krant PAGINA 9: Parlement sru briek PAGINA SPORT Ausputzershow PAGINA ECONOMIE Order scheepsbouw naar Frankrijk PAGINA SERVICE: Verkeersrubrlek, strips, feuille ton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht t verslaggevers RDAM/LONDEN Zuld- rou vorig jaar september in samenwerking met Israël, emgranaat" tot ontploffing gebracht. Hierbij zou gc- jijn gemaakt van een gedeel- Nederland ontwikkeld wa- lerikaanse sattelllet heeft op mber 1979 een lichtflits men in de Atlantische Oce- p zuiden van Zuid-Afrik*. Er toen geruchten de ronde dat lirika een kernproef had geno- Biar het bewijs daarvoor is lieverd. Volgens bronnen bin- CIA zou het zijn gegaan om imenlijk Zuidafrikaans-Is- experiment, uitgevoerd tl>- heimc Zuidafrikaanse nu- gevens zijn gisteravond door omroep Granada Televlson gemaakt. In het programma in Action" beweert Granada Ö-Afrika de „kerngranaat" in heeft weten te krijgen via ital internationale clandestie- jentransacties. Daarbij is het o van de Verenigde Naties op everanties aan Zuld-Afrika malen met voeten getreden. volg op pagina 3 HBURG (ANP) De Europese ap zal vrijwel zeker vol- beslulten opnieuw aan- leningen aan te gaan om •n die, als gevolg van de gen olieprijzen ln beta- imoeilljkheden zijn geko te helpen. Van een onzer verslaggevers DODEWAARD De blokkade van de kerncentrale in Dode waard is gisteren aan het eind van de middag opgeheven. Na lange discussies gaven rond zes uur de laatste demonstranten gehoor aan de oproep van de actieleiders om terug te keren naar het negen kilometer verder gelegen tentenkamp bij het Gat van Hagen, van waaruit zondagmorgen de actie was begonnen. De waarnemend burgemeester van Dodewaard, J. P. H. Bergh, toonde zich opgelucht over de afloop van deze manifestatie, die zonder inciden ten Is verlopen. Ook bij de actievoer- ders heerste, ondanks de door de B106IÏ1611 weersomstandigheden afgedwongen voortijdige beëndiging, een zeker ge voel van tevredenheid. De actie heeft de beweging tegen kernenergie ver sterkt, menen de actievoerders. de drie blokkadepunten waren verla ten, keerden ook zij terug naar het tentenkamp Bij de plechtige viering van het honderdjarig bestaan van de Vrije Universi teit bleef gisteren in de Nieuwe Kerk in Amsterdam één stoel leeg. Eredoctor Beyers Naudé had geen toestemming gekregen de plechtigheid bij te wonen. Twee stoelen naar rechts zat Dom Helder Pessao Caraara, de Braziliaanse bisschop, die in 1975 met een eredoctoraat werd onderschei den. Hij was een van de vele genodigden bij de plechtige eeuwfeestviering van de VU. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag werd aan negen mensen een eredoctoraat verleend. Foto: Erwin Verbei jen Het verslag over de plechtigheid staat op pagina 9. ISCHAU (AFP, DPA, Beuter) De minsters van buiten- se zaken van het Warschau Pact. die de afgelopen dagen Poolse hoofdstad hebben vergaderd, hebben zorgvuldig leden in hun slotverklaring iets te melden over de blnnen- se ontwikkelingen ln het gastland. slotverklaring heet het dat de land. Deze uitlatingen worden he- ADVERTENTIES is iemand lussen 25-29 jaar volledig 3e klasse verzekerd (eigen risico f 875,- p.j.). Hel Entree-leeftijd Tarief: hoe jonger, hoe lager de premie En deze premie wordt niet verhoogd alleen omdat uw leeftijd stijgt Vergoeding van alle ziektekosten. Van huisarts tot acupuncturist Voordelig gezinstarief.Ook' voor samenwonenden. Betaal niet langer meer dan nodig is. Neem kontakt op met uw assurantie-adviseur. Of stuur een lege envelop met uw naam en adres aan: Zwolsche Algemeene, afd. RO, Antwoordnummer 4000, 3500 VB Utrecht Of bel: 030-330911. «mende landen hun respect de onafhankelijkheid, de souve- dt en de integriteit van alle schouwd als pogilngen van de rege ring ln Warschau die duidelijk moe ten maken, dat zij lang niet alles wat Betaalt u de laagste premie van Nederland? i nog eens hebben onderstreept,. er over de vrije bonden ln Polen be- niet-inmenglng in de binnen- aangelegenheden en een ver- van trouw aan de Slotacte Helsinki staan in de verklaring. Hge implicieteverwijzlng naar de ate gebeurtenissen in Polen is te fn ln de zinsnede die het bestaan bepaalde gevallen van schendin gen de soevereiniteit aan de kaak Dit kan betrokken worden op 'te beschuldigingen van de Pool- Koriteiten dat de westelijke me- &ch bemoeien met de blnnen- aangekegenheden van dat voor haar rekening r Seven Je wel een zetje' richt wordt neemt. Partij De leiders van de vrije vakbeweging. Solidariteit, bleken gisteren sterk van mening te verschillen over de vraag of uitdrukkelijk de leiding van de communistische partij erkend dient te worden. De eerste bijeen komst van alle bij Solidariteit aange sloten bnden, die gisteren in Jastrze- bie/ZdroJ werd gehouden, eindigde ln grote verwarring. Tijdens de beraads lagingen tekende zich een grote meer derheid af voor een algemene staking om een spoedige erkenning door de regering af te dwingen, maar vak bondsleider Walesa sloot de vergade ring voor de stemming. De kwestie van de uitdrukkelijke er kenning door de vakbond van de op perste leiding van de partij is een van de voornaamste struikelblokken bij de erkenning van de vrije vakbond. De regering zou op een dergelijke erkenning staan om de zaak tegen over de andere Oosteuropese landen te kunnen verkopen. De ministers van buitenlandse zaken van het Warschau Pact hebben de afgelopen twee dagen ook gesproken over de kwestie van de stagnerende verhouding tussen Oost en West. De vast zittende besprekingen ter voor bereiding van de conferentie voor Eu ropese Veiligheid en Samenwerking in Madrid stonden daarbij centraal. De ministers doen het al eerder ge ventileerde voorstel voor een apart Europees overleg over ontspanning en ontwapening, waarbij de kwestie van de mensenrechten niet meer ter sprake zou hoeven te komen. ROERMOND (ANP) Een Engelse straaljager uit het Westduitse Brtlg- gen heeft gistermiddag per abuis een lege vleugeltiptank verloren. Het alu minium gevaarte van drie meter lang kwam bij Roermond in een weiland terecht. Niemand heeft het gemerkt, behalve de piloot. Na zijn melding ging de politie op onderzoek uit, die na een paar uur zoeken de tank in een moerassig gebied vond. ADVERTED Tit Looptijd Vaste Rente 6 jaar10 5 jaar10 4 jaar9Vi% 3 jaar9 2 jaar 1 jaar8'4% Nadere informatie: 020-5912137 t postgiro rijkspostspaarbank Nadat de blokkades van de drie toe gangswegen waren opgeheven, is de gemeente Dodewaard begonnen met het opruimen van achtergebleven at tributen van de actievoerders. Met de opruiming van de door de overheid opgeworpen prikkeldraadversperring rond de kerncentrale zal nog enkele dagen gemoeid zijn. Overigens blijft na de opheffing van de blokkade een aantal extra veiligheidsmaatregelen gehandhaafd. Aan de opheffing van de blokkade zijn vele uren van over leg en discussie tussen de actievoer ders vooraf gegaan. Nadat zondag middag duizenden demonstranten de lang tevoren aangekondigde blokka de tot een feit hadden gemaakt, werd zondag aan het begin van de avond het merendeel van de actievoerders door de kou. de wind en de regen verdreven. Zij hielden het na een weekeinde van geweldloos protest tegen het gebruik van kernenergie voor gezien en trok ken huiswaarts. Het centrale blokka de-overleg adviseerde zondagavond, gezien de om itandigheden. de blok kades op te heffen, maar op elk van de drie toegangswegen bleven deson danks honderd tot tweehonderd men sen zitten. Prikacties De actievoerders zetten gisteren het overleg voort en daaruit bleek dat de meesten van de tweeduizend overge bleven demonstranten de blokkade wilden opschorten. Zij steunden een voorstel van de actieleiding om de komende dagen elders in het land prikacties te gaan houden bij onder meer toeleveringsbedrijven van de centrale in Dodewaard. Ongeveer tweehonderd demonstranten wilden echter doorgaan, maar toen twee van De actieleiding besloot tot een op roep om de blokkade te beëindigen omdat er te weinig mensen waren overgebleven om een dergelijke blok kade effectief te kunnen uitvoeren. Dat de blokkade zonder meer niet voor honderd procent kon slagen, was zondagavond al duidelijk gewor den toen met behulp van landings vaartuigen van de marine de mobiele eenheid via de wal werd afgelost. Gis termiddag werden ook via het water werknemers van de kerncentrale af gelost. In de centrale hebben zich tijdens de actie geen problemen voor gedaan en de bedrijfsvoering is niet in gevaar gekomen Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE _n\aav Splinterpartijen in de Verenigde Staten. Je hoort er weinig over, maar dat vindt onze buitenlandspecialist niet helemaal terecht. De splinterstemmers hadden vier jaar geleden zelfs Carter de zege kunnen kosten. Bezoek aan een micro-kosmos. Pagina 7 Van onze correspondent TEHERAN „U moet eens aan dacht besteden aan de samenzwe ring die de ambassade van Zuid- Korea. een nest van spionnen, be raamt tegen de islamitische revo lutie. Die is nog erger dan die van de voormalige ambassades van Zuid-Afrika en Israël. Ik hoop dat u dit aan zijne excellentie, de imam, wilt meedelen." Met die woorden aan het adres van Khomeini jr., trachtte de am bassadeur van Noord-Korea, het land dat Iran krachtig steunt in de strijd tegen Irak. Zuid-Korea zwart te maken bij de Iraanse lei ding. De ambassadeur beschuldigde Zuid-Korea er verder van de Vere nigde Staten in april te hebben geholpen bij de mislukte poging om de Amerikaanse gijzelaars te bevrijden. De diplomaat zei docu menten die dit zouden bewijzen aan de Iraniërs te hebben over handigd. Ondanks de atheïstische maatschappijvisie van zijn eigen regering kon de ambassadeur al leen maar lovende woorden vin den voor zijn fanatiek religieuze bondgenoten: „Ik ben verbaasd over de uiterste eenvoud waarin de imam leeft. Op deze tapijten kan men de Iraanse revolutie echt begrijpen. Ik word blij als ik u allen zie komen en gaan De Zuidkoreaanse ambassadeur heeft het allemaal niet op zich laten zitten en sprak van „smerige leugens". Hij voerde bewijzen aan dat eigenlijk alleen Zuid-Korea de ware vriend van Iran is. Zo neemt Zuid-Korea niet deel aan de inter nationale economische boycot te gen Iran. Bovendien bleven de Zuidkoreanen gewoon in het land. toen de andere daar werkzame buitenlanders als ratten het zin kende schip verlieten. En als klap op de vuurpijl gewaagde de am bassadeur uit Seoel van het be zoek van de sjah en zijn zuster aan Noord-Korea. Wie had de sjah voor dat bezoek uitgenodigd? Pre cies, de huidige ambassadeur in Teheran. Al met al voldoende re denen 'om in Iran gegijzeld te worden. De populariteit van Iran om er internationale confrontaties uit te vechten neemt, ondanks het isole ment waarin het land verkeert, kennelijk toe. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Brana poppetjes <B> Twee leuke hangpoppetjes van slof Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiief. Als onderlegger of voor de sier 4 Houten eierdopjes D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel, Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode I een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. OD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). i'# Voor bezorginformatie 020-5626264 V Lees een krant met overtuiging: 7/t »m i'imaiwniiiijiisi»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1