t Regen en kou breken blokkade Dodewaard op Oostblok getuige van iomf Walesa Nieuwe fase in strijd Kiesuwkado i AZ'67 niet te stuiten ^autobedrijf Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Perioden met zon HET WEER Slechts paar honderd van de tienduizend zetten door ren man ontsnapt Veenhuizen, i aangehouden •rband tussen femine A en reden kanker Meer slachtoffers bij oorlog Iran-Irak Belg op de bon Uit kamperen met leeuwin nsie van mfectiebedrijven Bezorg Irouw een nieuwe abonnee Trouw 38STE JAARGANG NR 11074 - MAANDAG 20 OKTOBER 1980 Vandaag: perioden met zon. maar eerst ook nog een bui. Middagtempera- tuur ongeveer twaalf graden. Matige wind. eerst uit noordwest, later uit uiteenlopende richtingen. Morgen en overmorgen: zonnige perioden, maar later kans op regen. Middagtemperatuur omstreeks veertien graden. i Prinses Marijkestraat 5/hoek Prinses Beatrix- laaa Den Haag, tel. 070-83.94.S3. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Meer duidelijkheid nodig over bijbel PAGINA 4: Opera kan nog aan kwaliteit winnen PAGINA 5: Met frisse tegenzin begon gesprek over Euroraketten PAGINA 7: Griekenland keert terug in de NAVO PAGINA SERVICE Moderubriek, strips, feuilleton, puzsel, weerovenicht, radio- en tv-proframma's. PAGINA 6: Jos van Manen Pieters is Tuinfluiter ontgroeid ISCHAU (AFP, Reuter, AP) In de Poolse hoofdstad chau zijn de ministers van de zeven landen van het chau Pact bijeen om hun houding bij de vrijwel vastgelo- roorbereiding van de Europese veiligheidsconferentie in lid te bepalen. Zij zullen zich ook buigen over de toestand «en. gelijktijdig met de aankomst isters in Warschau maakte van de Poolse vrije vakbond lit. Lech Walesa, een triomf- »r het zuiden van Polen. In rak hij zesduizend mensen marktplein. Hij eiste spoe- voorwaardelijke erkenning vakbond door de overheid. Walesa verwacht zes miljoen arbei ders in te schrijven als leden van zijn organisatie. Hij kondigde aan dat zijn bond met ingang van vandaag zich zelf als legaal erkend zal beschouwen, of de erkenning dg dan een feit is of niet. HUIZEN (ANP) Van de ze- edetineerden. die zondag ont- m uit strafinrichtingen in Veen- waren er gisteravond drie aan- Afspraken ■non wisten gistermorgen in lichting Esserheem tijdens ren weer over een muur te kllm- tm ander zag kans te ontsnap- r een tralie in de inrichting rtaven door te zagen. De zes uit kern ontsnapten zaten straffen D twee tot negen Jaar wegens Imet geweld. De uit Norgerha- utenapte moest drie Jaar uitzlt- Mneens wegens diefstal met H Zijn ontsnapping werd gis ter- n opgemerkt toen bleek dat er huk elektriciteitsdraad uit zijn hg. Toen de mannen in Esser- over de muur klommen werden or bewakers opgemerkt f (AP) Een groep Britse >ekers heeft een duidelijk sta ll verband gevonden tussen de "leid vitamine A in het li- li van 16.000 mannen en de kans j kanker kregen. Bij mannen iet laagste vitamine-A-gehalte Ie kans bijna twee maal zo groot j de mannen met de hoogste Bderzoekers suggereren in hun ort in het vakblad Lancet dat Weringen in de voeding moge bet risico van kanker kunnen einen. zonder overigens concre anbevelingen te doen Ooede nen van vitamine A zijn onder re lever. melk. boter en margari- teren, tomaten en worteltjes. Met ■Ine-A-preparaten die bij apo- k en drogist verkrijgbaar zijn. l overigens behoedzaam te wor- oogesprongen. aangezien te gro- fcveelheden schadelijk zijn. De volledige erkenning van Solidari teit is nu al 25 dagen opgehouden doordat rechtbanken niet tot een de finitief oordeel komen. Het officiële persbureau PAP interviewde gisteren rechter Stanislaw Pawela. een van de mensen die over Walesa's aanvraag moet beslissen. Volgens hem moet een te erkennen vrije vakbond zijn gebaseerd op de afspraken die de overheid met de stakers in Gdansk heeft gemaakt, onder meer over de ideologische uitgangspunten. „We vinden deze principes niet terug in de statuten van Solidariteit", verklaar de de rechter tegen PAP. Daarmee lf voor het eerst ook officieel toegege ven dat er problemen zijn gerezer met de erkenning van Walesa's bewe ging. De top van het Warschau Pact in de Poolse hoofdstad was al voorzien vóór Polen met de laatste golf van arbeidsonrust te maken kreeg. De partners in het bondgenootschap hebben herhaaldelijk verklaard dat er „anti-communistische krachten" achter de Poolse arbeidsonrust zaten. De Poolse regering leek zaterdag ook tot deze conclusie te zijn gekomen. Zij riep in ieder geval de diplomatie ke vertegenwoordigers in Engeland, de Verenigde Staten en West-Duits- land op het matje om zich bij hen te beklagen over „ontoelaatbare inmen ging in Polens binnenlandse aangele genheden". Van onze verslaggevers DODEWAARD Het einde van de blokkade van de kerncen trale in Dodewaard leek gisteravond eerder een kwestie van uren dan van dagen. De actie werd nog slechts volgehouden door enkele honderden tegenstanders van kernenergie, die de regen en de kou trotseerden. Hun aantal is volgens de achter blijvers echter te weinig om nog lang te kunnen doorgaan. Eerder op de dag hadden ongeveer tienduizend demonstranten de drie toegangswegen tot de zwaar bewaak te kerncentrale, die aan de Waal bij Dodewaard staat, afgesloten. De eer ste demonstranten kwamen gisteren tegen het middaguur bij de blokkade- punten aan. Het gebied rond de cen trale ls afgesloten met een prikkel draadversperring. waarachter de Mo biele Eenheid staat opgesteld. Het kwam gisteren niet tot botsingen tus sen de demonstranten en de aanwezi ge politiemacht. Aan het eind van de middag lieten veel demonstranten, geteisterd door regen en kou, het af weten. De kans bestaat dat de actie, na tijdelijke stopzetting, hervat zal wor den. Een beslissing daarover zou In de loop van de nacht vallen. De gehe le avond werd druk overlegd over de vraag hoe lang de actie nog zou kun nen voortduren. Het grootste pro bleem was voldoende demonstranten te vinden voor het „aflossen van de wacht". Een deel van de „overblij- Leden van de Mobiele Eenheid praten door de prikkeldraadversperring, die op enkele honderden vers" was bereid de koude nacht te meters rondom de centrale is aangelegd, met actievoerders. trotseren. afgezien in verband met de sterke stroom op de Waal. Rustig Niet alleen op de drie blokkadepun- ten, maar ook in de dorpen in de omgeving van de kerncentrale waren geen ongeregeldheden. Hoewel het op de wegen en in de dorpen rondom de kerncentrale gistermiddag erg druk was met auto's, fietsers en wande laars, werden er nauwelijks klachten gehoord. Op het gemeentehuls in Do dewaard, dat sinds zaterdagmorgen dag en nacht bereikbaar is met het oog op klachten van bewoners, meld den zich dit weekeinde slechts twee bewoners met een klacht. In belde gevallen betrof het fout geparkeerde auto's. Vervolg op pag. 3, kol 7 Pagina 3: Kleumend bij de blokkadepunten Afgelost door Jamas Dfrsey TEHERAN De gevechten langs de Sjatt-al-Arab duurden gisteren onverminderd voort. Uit de steden Abadan en Khorramsjahr werden man-tegen-man-gevechten gemeld. De Indruk is dat de strijd tussen Iran en Irak een nieuwe fase is ingegaan, die wellicht heel wat bloediger zal zijn dan de vorige. De Iraanse bewering dat de Iraakse troepen in de strijd om de oliestad Abadan zijn teruggedreven, wordt in Teheran door buitenlandse militaire deskundigen voor waar aangenomen. Bagdad had dit weekeinde Juist be weerd dat de Iraakse troepen verwoe de Iraanse pogingen om het beleg van Abadan te doorbreken hebben afge slagen. Om een groot aantal slachtof fers te vermijden zouden de Irakiërs zich inderdaad hebben teruggetrok ken uit de directe omgeving van Aba dan. De artilleriebeschietingen zijn echter toegenomen, wat er op wijst dat de Iraakse strijdkrachten van plan zijn de stad nu met de grond gelijk te maken. Radio Teheran gaf gisteren overigens toe dat de Irakiërs erin geslaagd zijn Abadan van de rest van Iran af te snijden. Aangenomen wordt dat Irak ook de stad Khermansjah op het westelijke front zwaar zal toetakelen vanwege de strategische ligging. Verder wordt aangenomen dat het Iraakse leger nog deze week Dezfoel zal innemen. Vanuit deze stad wordt olie naar Te heran gepompt, zodat verovering RETRANCHEMENT (ANP) Op camping De Wildhof ln het Zeeuwsvlaamse Retranche- ment heeft de politie een an derhalf jaar oude leeuwin in beslag genomen. Toen de politie, gealarmeerd door ongeruste vakantiegan gers. zaterdagmiddag op de camping aankwam zat de leeu win wat verveeld te gapen naast de caravan van een Bel gische kampeerder. Het dier was via een dun kettinkje met een touwtje vastgebonden aan een in de grond geslagen paal tje. Eerder op de zaterdagmid dag was de leeuwin wat geïrri teerd geraakt nadat kinderen met pijltjes op haar geschoten hadden. De Belg blijkt de leeu- win als huisdier aangeschaft te hebben. Hij zei tegen de po litie dat hij het wel grappig vond om niet met een gewone poes maar met een leeuw op stap te gaan. De politie die met drie man op de camping verschenen was wist het dier zonder ongeluk ken binnen de afrastering van de butaan-opslagplaats van de camping te loodsen, waarna het aan de eigenaar van de leeuwin overgelaten werd om haar in een in allerijl aange voerde kooi te stoppen. Op advies van de Middelburg se officier van justitie werd de leewin in beslaggenomen. De Rotterdamse diergaarde Blij- dorp was direct bereid om de jonge, er gezond uitziende leeuwin onderdak te verschaf fen. Zaterdagavond laat kwa men werknemers van Blijdorp hun nieuwe bewoonster op halen. De Belgische eigenaar van de leeuwin heeft proces-verbaal gekregen op grond van de wet op de bedreigde uitheemse diersoorten. Van onze sportredactie AMSTERDAM Het is gevaar lijk om in deze fase van de voet balcompetitie al verstrekkende conclusies te trekken, maar op dit ogenblik lijkt geen club in staat AZ'67 in zijn jacht op het lands kampioenschap te stuiten. Ajax liet in ieder geval de mogelijkheid liggen om de spanning in de bo venste gelederen van de eredivisie terug te brengen. De Alkmaarse club hoefde maar korte tijd voluit te spelen om de 2-1-overwinning veilig te stellen. Aan één van de twee doelpunten kleefde overigens een kwalijk rie kend geurtje. De strafschop, die scheidsrechter Corver wegens hands van Sören Lerby (links op de foto) aan AZ gaf. leek meer op een som van allerlei kleine onvol komenheden dan op het bestraf fen van een zware overtreding Hoe het ook zij, op de overwinning van het Alkmaarse team, waarin Kees Kist in de tweede helft zijn rentree vierde, viel niets af te din gen. Ajax was de enige club, die zich verliezend op het Europa Cupgebeuren van overmorgen prepareerde. AZ'67, Feyenoord' (2-0 tegen Excelsior), Utrecht (3-0 tegen NAC), Twente (3-1 tegen Groningen) en PSV (6-1 tegen*Wil- lem II) schonken zichzelf aanzien lijk meer vertrouwen. Meer nieuws op de sportpa gina's. daarvan ln de hoofdstad direct te merken zal zijn. De raffinaderijen in Isfahan en Sjlraz zijn niet in staat de oliebehoefte van Teheran te dekken. Militaire waarnemers zijn van oor deel dat Iran wel in staat zal zijn een Iraaks offensief tegen Dezfoel te ver tragen maar niet om het af te slaan. Leden van de Iraanse hoge raad voor defensie bevinden zich al een week in Dezfoel ter voorbereiding van de ver dediging van de stad. Aangenomen wordt dat Irak nu met alle middelen zal proberen enkele Iraanse steden te bezetten. Zo'n over winning zou zowel voor de positie van president Saddam Hoessein als voor het moreel van de Iraakse strijd krachten goed zijn. Hoewel de Iraak se troepen in staat zijn gebleken de grenzen van Iran te overschrijden, hebben ze tot dusver geen duidelijk zichtbare en politieke verkoopbare terreinwinst geboekt. Voordeel Bij de strijd om de steden is Iran ongetwijfeld enigszins in het voor deel. Het land kan beschikken over een enorm reservoir aan Pasdaran. revolutionaire gardisten die er niet voor terugschrikken hun leven ln de strijd tegen de duivel te offeren. Irak daarentegen probeert de slachtoffers binnen de gelederen van de strijd krachten zoveel mogelijk te beper ken. Dat is de reden waarom Irak is overgegaan tot vernietiging van een stad als Abadan door middel van artilleriebeschieting en bombarde menten, waarna de stad alsnog ver overd kan worden zonder grote ver liezen. Deze vorm van oorlog voeren zal het aantal slachtoffers zowel bij de Iraan se strijdkrachten als bij de Iraanse burgerbevolking aanzienlijk verho gen. Doktoren die de afgelopen dagen uit Abadan nog wisten weg te komen, spraken van een in brand staande stad waar men noch voldoende tijd, noch voldoende mensen heeft om de doden te begraven. Vorige week zon dag werd het aantal doden in Abadan nog op 2.000 geschat. Door de verhe viging van de Iraakse bombardemen ten zou dit cijfer inmiddels al tot zo'n achtduizend zijn opgelopen. Meer nieuws op pagina 5. NIJKERKERVEEN (ANP) Voor anderhalf miljoen gulden schade is aangericht door een brand in een bedrijf waar maden en wormen wor den gekweekt voor de hengelsport en als vogelvoer. Het bedrijf, A. Bosch B.V., werd geheel verwoest. Behalve de gebouwen gingen ook drie koelwa gens verloren. AOVPBTENTIE i voor letters i Zelfklevend of kunststof Manschappen van de Mobiele Een heid zijn gisteravond via de Waal, met behulp van landingsvaartuigen van de marine, afgelost. Volgens de directeur van de kerncentrale, ir. Bakker, is het goed mogelijk dat deze vaartuigen ook worden Ingezet voor de aflossing van het personeel ln de kerncentrale. In de centrale ls overi gens een dubbele ploeg aanwezig. Een aflossing was daarom gister avond niet nodig en kan, aldus de directie, ook vandaag nog achterwe ge blijven. De actievoerders kunnen de toegang naar de centrale via de Waal niet afsluiten. Voor het begin van de actie ls wel overwogen de Waal af te sluiten met behulp van binnenvaartschepen. Volgens de actievoerders hebben de opgetrommelde schippers daarvan Kaartemnap Europa (A) Twee Dick Brana poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stof in een handig formaal boekje. Origineel Dick Bruna Donkerbruine kunsdederen omslag. ontwerp. ft 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte Anthentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro-. Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: QA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) CWÊk voor letterI Voor bezorgintormaiie 020-5626264 Ze"k'7eA"**J Lees een krant met overtuiging: TrOUW bosman lettersbbl^ I— mmmm —mm mmmm m—m mmmm mmmm mm mmmm m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1