Twee procent korten de prijscompensatie Kies uw i autobedrijf =(GBI> Poolse vakbeweging dreigt met staking Romme, oud-leider van KVP, overleden x Beyers Naudé Sag niet naar VU Trouw tNicuwc Haagse/Nieuwe Leidse Courant Enkele buien HET WEER deze krant erugkeer aar Marokko geen Wondermiddel Regering doet 'suggesties' aan de sociale partners Gesprek met auteur van boekje over euthanasie Jfen wedergeboren' Imerika ontwaakt onderd jaar Kuyper BV Herman Frank brengt Beckett voor kinderen Drie doden door loolmonoxyde Samen delen? Publiek geeft minder uit handwerKpaKKeffen Van Agt: een van de grootsten S Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw 38STE JAARGANG NR 11073 - ZATERDAG 18 OKTOBER 1980 tof IJ kete, Veel bewolking en enkele buien Middagtemperatuur ongeveer 13 graden Matige tot vrl| krachtige wind uit west tot noordwest (windkracht 4 tot 5 aan de kust toenemend tot af en toe krachtige windkracht 6) Morgen en overmorgen Zonnige periode maar eerst nog kans op een bui Weinig verandering m temperatuur Morgen Overmorgen Zon op 07 00. onder 17 35 Zon op 07 11. onder 17 33 Maan op 15 53 onder 00 50Maan op 16 28 onder 02 07 rn n Prinses Manjkesttaat 5/hoek Pnnses Beatrix- laan. Den Haag. tel. 070-83.94.53. LOSSE NUMMERS 65 CENT lenit ™,t LGINA 13 4 pc [GINA15 m lGINA 17 IGINA 19 GINA 21 deni ADVERTENTIE verzekeringen ZEKER WETEN! Tel. 030 334145 *ten nimmer doden." Ook pro- dr H. Verheul, rector-magnifi- o de Vrije Universiteit, toonde an Jpfurgesteld ..De Vrije Universi- lt graag een levendige relatie leidiflaar ere-doctores. Ik had echt. sacties ADVERTENTIE VOOR LETTERS Zelfklevend of kunsts Tel. 331150 BOSMAN LETTER SI /an onze soc.-econ. redactie DEN HAAG - De regering ïeeft vakbeweging en werk gevers gisteravond laat per ïrief uitgewerkte „sugges ties" voorgelegd voor het oonoverleg. De belangrijkste mnten zijn: Korten van de prijscompensatie op 1 januari met twee procent. korting op de vakantietoeslag met een half procent. voor minimumloners geen korting op vakantietoeslag en geen twee maar anderhalf procent korting op de prijscompensatie. belastingverplichting door vergro ting van de vrije voeten met vier procent. Jamen met andere punten zou uit wring van het regeringsvoorstel lei- len tot daling van de koopkracht van ninimumloners en mensen met een ninimum sociale uitkering („sociale ninima") met bijna één procent, op- opend tot een daling met 3.6 procent oor inkomens van viermaal modaal bruto 134.000 gulden per jaar). Vakantietoeslag Sen ander punt uit het pakket voor- itellen van de regering is maximering an de vakantietoeslag voor inko- nens boven 2'A maal modaal (83.750 :ulden bruto per jaar). Dat maximum vordt dan 7.5 procent (thans acht) 'an genoemd bedrag, dus 6281 gul len bruto. Minimumloners worden \iet allemaal gekort op de vakantie- oeslag omdat de minimum toeslag hans 7.5 procent is. In 1981 zou dat erhoogd moeten worden naar het ilgemene percentage van acht. Dat :aat nu dus niet door. In plaats daar- ran wil de regering alle hoger betaal- le werknemers van acht naar 7.5 pro ent brengen. Ook veel minimumlo- ters die onder een CAO vallen, zullen lie verlaging ondergaan, omdat in de neeste CAO's al acht procent vakan- ïctoeslag is afgesproken, dus uit bande boven wat de wet minimaal oorschrijfL De vloeren (minimum bedragen) die in CAO's voor vakantietoeslag zijn afgesproken, zouden niet mogen wor den verhoogd. Voorts wil de regering afzien van de - door de Tweede Kamer sterk gekriti seerde - verhoging van de lage BTW van vier naar 4.5 procent. In plaats onze correspondent *njJfcNNESBURG De Zuidafrikaanse predikant dr. Bey- ludé mag maandag niet aanwezig zijn bij de ere- Dties van de jubilerende Vrije Universiteit in de Amster- Je Nieuwe Kerk. De Zuidafrikaanse regering heeft hem ted IBSPoort en 6611 uitreisvisum geweigerd. V*! chtgenote reageerde gisteren gehoopt dat het dr. Beyers Naudé ..De regering tracht hem tot mogelijk zou zijn gemaakt om gevolg n te brengen en te ontmenselij- te geven aan onze uitnodiging." xnJiïi haar drac.oni«che bevoegd- Dr Beyers Naudé en de Zuidafri- 3 m mensen te .bannen te ge- kaanse regering staan al jaren op maar zij zal zijn geest en gespannen voet met elkaar, hetgeen drie jaar geleden leidde tot een ver bod van zijn Christelijk Instituut en tot zijn ..banning" Met die laatste maatregel maakt de blanke overheid haar tegenstanders monddood. Slechts «oor gesprekken met familie leden of onder vier ogen kunnen ..ge- bande" Zuidafrikaners nog trachten iets van hun gedachten uit te dragen. Eens behoorde Beyers Naudé tot de blanke elite in zijn land hij was zelfs lid van de geheime Broederbond maar toen hij aan de fundamenten van de apartheid begon te tomen, keerden zijn Nederduits Gerefor meerde Kerk. de Broederbond en de overheid zich in volle hevigheid tegen hem. Bisschop Tutu: „Beyers Naudé toont wat er met Afrikaners gebeurt als zij zich eenmaal volledig hebben bekend tot de zaak van de vrijheid: Er bestaan geen halve maatregelen. Hij heeft zichzelf geheel gegeven en doet dat in feite nu nog. Een artikel over de golf van ban- nings van drie jaar geleden en de averechtse gevolgen daarvan staat op pagina 25. Ifan onze correspondent VOUDRICHEM - Een bejaard echt- jaar en hun veertigjarige zoon zijn in ie nacht van donderdag op vrijdag in ïun woonplaats Woudrichem door coolmonoxyde-vergiftiging om hst even gekomen. De tachtigjarige C. van Masbergen werd door zijn zoon thuis gebracht na een familiebezoek. Toen deze zoon niet naar zijn huis terugkeerde alarmeerde de ongeruste familie een andere zoon die pools hoogte ging nemen. Hij trof zijn ou ders en zijn broer levenloos in de woning aan Een slecht trekkende kolenkachel is volgens de politie de oorzaak van het drama ADVERTENTIE werelddiakonaat Vorige zondag was de najaarskollekte voor het werelddiakonaat - gaf u uw diakenen al hun werkkapitaal in handen? \éi giro 2211 Algemeen Di konaal Bureau van de Gereformeerde Kerken Burg.de Beaufortweg 18 3833 AG Leusden daarvan wordt nu gedacht aan selec tieve verhoging in de sfeer van BTW en accijnzen Een aantal produkten waaronder koekjes zou van het lage naar het normale tarief van 18 procent overgeheveld moeten worden. Een ander element uit het voorstel is verhoging van kinderbijslag voor eer ste en tweede kind. Verder zou de premievrije voet in de WAO met 1300 gulden extra opgetrokken kunnen worden. De opbrengst van de premies zou dan gecompenseerd moeten wor den door de premie zelf extra te ver hogen. Vervolg op pag. 3, kol. 7 Mr. C. P. M. Romme Mr. E. H. Toxopeus, de commissaris van de koningin in Groningen, verrichtte gisteren zijn laatste officiële daad. Met een druk op de knop opende hij de nieuwe sluis in het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken. De sluis vormt een goede verbinding tussen Friesland en het IJsselmeer. Binnenkort wordt de heer Toxopeus lid van de Raad van State. WARSCHAU (AFP, Reuter) De Poolse vrije vakbeweging „Solidariteit" heeft gedreigd opnieuw een staking uit te roepen als er niet snel een wettelijke basis wordt gelegd. Leiders van Solidariteit dreigden gis teren uit de regeringscommissie te stappen die zich met deze zaak bezig houdt, omdat er te weinig schot in de zaak zit. De legalisering van de nieuwe vak bond is al verscheidene malen uitge steld. Gisteren zou de rechter echter definitief de statuten goedkeuren, in het bijzijn van vakbondsleider Lech Walesa Aan het eind van de dag maakte de vrije vakbeweging echter bekend dat men uit de regeringscom missie zou stappen, als er niet voor 29 oktober een officiële status was ver kregen Wat er vandaag fout is ge gaan. werd niet bekend gemaakt. De geplande ontmoeting tussen Lech Walesa en president Jablonski ging niet door. Uit een gisteren verschenen verkla ring blijkt dat leidende figuren van Solidariteit al begin deze week heb ben gedreigd met een nieuwe staking als antwoord op het uitblijven van officiële erkenning, die na de grote stakingsgolf met de regering was overeengekomen. Een definitieve be slissing over de staking zou aanstaan de maandag worden genomen door DEN HAAG (ANP) De con sumptieve bestedingen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald met anderhalf procent ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. Een teruggang noteerde het Centraal Bureau voor de Sta tistiek in de voedings- en ge notmiddelensector (min 0,5 procent) en in de sector duur zame goederen (min 7.5 pro cent). In de eerstgenoemde ca tegorie betrof het vooral een daling in het gebruik van drank en tabak; in de laatstge noemde categorie ging het om een daling in de verkopen van auto's, caravans en schepen. In dezelfde periode liep vol gens het CBS het aantal ver strekte consumptieve kredie ten eveneens sterk terug. ADVERTENTIE MOL WE Ft DA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almere 03240-11522 Lelystad 0320Q-21600 Kampen 05202-16852 Van onze parlementsredactie DEN HAAG „Hij is een van de grootsten in onze parlemen taire geschiedenis Zo reageerde gisteren premier Van Agt op de dood van oud-KVP-leider mr. C P M. Romme. „Hij heeft nagenoeg alle publiek bestuurlijke functies bekleed, hetgeen groot respect afdwingt. Een politiek leven als dat van de heer Romme is hoogst zeldzaam." aldus Van Agt. het ..coördinatiecomité" van Solida riteit op een vergadering in Katowice. De bisschoppen van de Poolse katho lieke kerk spraken gisteren hun ver trouwen uit in de vrije vakbeweging, die mogelijk zes miljoen leden gaat tellen. Zij schreven in een gezamenlij ke verklaring dat staken soms nood zakelijk kan zijn. maar alleen als ui terste middel. ADVERTENTIES VRIENDEN IN NOOD Zimbabwe na de vrijheids strijd: 'Het organiseren van alle diensten die de kerk hier kan bewijzen aan de interne verzoening en de opbouw van het land. zal grote inspanning vragen en veel hulp ook van buiten Pakistan, waar men de meeste christenen onder de allerarmsten vindt: 'Onze kerk zou niet veel kunnen doen als we financieel helemaal op onszelf waren aangewezen Voor verre vrienden, die U zó nodig hebben, is er de kerk- kollekte op 19 oktober en GIRO 1566 WERELDMISSIEDAG DEN HAAG Romme overleed donderdag op 83- jarige leeftijd. Als leider van de KVP- fractie in de Tweede Kamer drukte hij in de naoorlogse jaren een zwaar stempel op de Nederlandse politiek. Romme bekleedde deze functie van 1946 tot 1960, toen hij om gezond heidsredenen de actieve politiek ver liet Carl Paul Maria Romme werd in 1886 in Oirschot geboren als zoon van een kantonrechter Hij begon zijn politie ke loopbaan In 1921 als lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de Rooms Katholieke Staatspartij. In de vooroorlogse jaren was Romme lid van de Tweede en Eerste Kamer. Hij trad als minister van sociale za ken op in het vierde kabinet Colijn. In deze periode kreeg hij bekendheid door een spaarregeling voor werklo zen die in de volksmond „het kwartje van Romme" werd genoemd. De grote betekenis van Romme voor de Nederlandse politiek begon in de naoorlogse jaren, toen hij als de onbe twiste leider van de Katholieke Volks Partij de voortzetting van de RKSP naar voren trad In deze periode verwierf hij zich de bijnaam „de sfinx van Overveen". Romme's tegenspeler uit die periode, oud-premier Drees. zei gisteren, dat de KVP-leider een figuur was die het ongetwijfeld waard is herdacht te worden. „Hij was een van de grote figuren in de politiek na 1945. Hij is de leider van het katholieke volks deel gebleven zolang hij in de politiek actief bleef." aldus Drees. Romme was voorstander van samen werking met de socialisten. Dit resul teerde in vier rooms-rode kabinetten onder leiding van Drees. De oud-pre mier schetste deze samenwerking gis teren als „merkwaardig„Enerzijds zag Romme het belang van een gere gelde samenwerking met de PvdA. anderzijds huldigde hij zeer specifie ke katholieke opvattingen." Twee jaar na zijn vertrek uit de Ka mer werd Romme benoemd tot lid van de Raad van State. In 1972 werd hij minister van staat. Op maat schappelijk terrein zal de naam van Romme altijd verbonden blijven aan de publiekrechtelijke bedrijfsorgani saties (PBO), die in 1950 werden inge voerd. Romme heeft daar tien jaar aan gewerkt. De CDA-fractie liet gisteren in een verklaring naar aanleiding van zijn dood weten, dat de Nederlandse christen-democratie in Romme een van haar meest markante voorlopers verliest. Een In Memoriam staat op pag. 9. Kaartenmap Europa (A) Twee Dick Bruna poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa in een handig tomiaai boekje Donkerbruine kunsi lederen ontslag. nan Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai dicrmohcl Als onderlegger o!' voor de sier Twee leuke hangpoppeljes van stof Origineel Dick Bnina ontwerp 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad mei een over tuiging. I jl erkentelijkheid ontvangt u een van deze katloos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee l\istcode en plaats;Giro: l w naam l w adres Postcode en plaats; Tel.. Voor hel kwartaalabonnement geldi voor de eerste betaalperiode een welkomsikoning van 17.50 kado naar keuze. QA DB. DC. DID. (aankruisen a u h IBon m een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. >1 bel 020-6593X8 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlormalie 02O-5f»2f»2<»4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1