^ng^ Van Aardenne vindt blokkade 'totalitair' Gezicht ICiesuwkado [ij actie Iran duizend raakse soldaten dood 'Verlicht werk jonge agent' raag naar jrsoneel lalt fors Callaghan treedt af Tabak raakt bij jeugd uit de gunst tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Veel bewolking HET WEER ANDREW STEWART jens onbevestigde berichten rokkelverbod Rheden Kniktanker in twee stukken Gesprek over Dodewaard levert niets op IScheerbom Kamerlid: 'Pistool op zak en puistjes in gezicht' Trouw Opmerkelijk Bezorg Trouw een nieuwe abonnee rouw 38STE JAARGANG NR 11071 - DONDERDAG 16 OKTOBER 1980 Veel bewolking en af en toe een bui. Middagtemperatuur ongeveer elf graden Tot matig toenemende wind uit noord tot noordoost Morgen en overmorgen: Enkele buten, s nachts minder koud. overigens weinig verandering in temperatuur Morgen zon op: 07.06 onder 17.40 M^n °P 14 43 onder 23.39 i Laan van Meerdervoorl 87 Den Haag. tel. 45.54.14 Loden Mantels (Salko) Double face 100% wollen jumpers, vesten, bijpassende tweeds (rokken) Zaterdags na 1 uur gesloten LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: 'Waar zeuren die vrouwen toch over'? PAGINA 3: Werkgevers blij met uitspraak Kamer PAGINA 4: De gemeenschapskunst van Antoon Derkinderen e parlementsredactie IfJAAO Bij de huidige sterk lende werkloosheid neemt het, 0 vacatures aanzienlijk al. Dat e beeld schetst het ministerie ale zaken in het Jongste rslag over de arbeidsmarkt rnber daalde de vraag naar mchten met 4700 man (in dit lijn seizoensinvloeden ver- jQ.De vraag naar personeel ,,be- 1 Och in de richting van het me dieptepunt van 39.500 gen vrouwen", aldus het mi ll. Dit dieptepunt werd bereikt "ter van 1975. losheid liep. zoals uit voor- pre al bleek, vorige maand 1.500 mannen en vrouwen, je economische problemen [het „bekende beeld" van brloden. aldus het ministe- I neemt de werkloosheid on- Rrvakarbeiders toe. Na ver- a tijd volgen andere beroeps- i. met name de metaalbewer- PAGINA 5: Vijftig jaar 'Montessori' PAGINA 7: Bonn reageert koel op houding DDR PAGINA 17 Nieuwe werkplaats biedt blinden kansen PAGINA ECONOMIE Nobelprijs voor Amerikaan Klein PAGINA 9: Uit de weekbladen PAGINA SPORT: België gelijk tegen Ierland PAGINA SERVICE: Popstand, strips,feuilleton, puz zel, radio- en tv-programma's. w eeroverzicht ■beroepsbevolking. 6.3 percent ADVERTENTIE OAD. TEHERAN (AP. AFP) Iraanse troe- lebben gisteren vanuit Kht tijdens een groot- tegenoffensief Iraak- ngen overmeesterd en trdan duizend Iraakse sol daten om het leven gebracht. Dit maakte radio Teheran gis teravond bekend. Bij de actie zou gebruik zijn gemaakt van eenheden gewapende para chutisten. Het bericht kon gisteravond nog niet door waarnemers worden bevestigd. Volgens de radiouitzending hebben de „dappere strijders van de lucht landingsdivisie" twee Iraakse bases in het oosten van Iran vernietigd. In de verklaring van het opperbevel van de Iraanse strijdkrachten stond ver der dat er vijf „vijandelijke bunkers" waren vernield. De actie zou hebben plaatsgevonden in de streek Ilam. het noordelijk deel van het front. Begin deze week leek het er even op dat de Iraanse lucht macht stil was komen te liggen, maar dinsdagavond kwamen er weer be richten over bombardementen op Iraakse grondgebied. Irak leek gisteren de definitieve slag om de oiiestad Abadan nog even uit te stellen. Volgens sommige waarne mers werden Iraakse troepen vanuit dit gebied plotseling verplaatst in de richting van de stad Ahwaz en men sloot een verrassingsaanval op deze stad niet uit. Mijnen kse soldaten poseren op een buitgemaakte Iraanse tank die in dad op een wapententoonsteiling werd getoond. ADVERTENTIE VRIENDEN IN NOOD Nicaragua. Sunname. Zimbabwe begonnen aan een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis Delen van India. Oeganda en andere landen proberen de gevolgen van overstroming en hongersnood te boven te komen In al die situaties wordt ook op de plaatselijke kerken gerekend voor hulp. opbouw, geestelijk herstel. Dan moet die kerk ter plaatse wel overeind kunnen blijven, met haar medewerkers, haar instellingen, haar gods vertrouwen en haar evangelische bewogenheid GIRO 1566 WERELDMISSIEDAG DEN HAAG Publicatie Nationaal Missiebureau PMW Postbus 93140 - Den Haaq De commandant van de Iraanse ma rine heeft in een gesprek met een krant in Teheran gedreigd de Perzi sche Golf vol te leggen met mijnen als de Verenigde Staten zich mengen in de oorlog. „Maar onder de huidige omstandig heden is daar nog geen aanleiding toe." aldus kapitein Bahram Afzali. Wel zei hij de houding van de Ver enigde Staten in het conflict erg ver dacht te vinden, omdat men van de gelegenheid gebruik maakte de mili taire macht in het gebied te ver groten. Iran heeft gisteren geweigerd de eva cuatie toe te staan van vijftig Japan se en 22 Italiaanse arbeiders van een constructiemaatschappij, die in het oorlogsgebied werkzaam is. De buitenlandse arbeiders werden zondag opgepakt toen ze in de Straat van Hormoez op een boot wilde stap pen om zo het oorlogsgeweld te ontlo pen. Iran heeft gezegd dat ze pas naar huls mogen als de oorlog is afgelopen. ROTTERDAM De kniktanker ..Energy Concentration" is gisteren in twee stukken uit het dok op de Verol- me-werf op Rozenburg gegleden. Vol gens een woordvoerder van Verolme is het de bedoeling de twee delen sleepklaar te maken Wat er dan gaat gebeuren, is nog niet bekend. Volgens Verolme is het aannemelijk dat de stukken naar Spanje of Taiwan wor den gesleept om daar gesloopt te wor den. Reparatie van de mammoettan ker kost enkele tientallen miljoenen guldens: De „Energy Concentration" knakte deze zomer in Rotterdam om dat de lading niet goed was verdeeld LONDEN (Reuter. AP) De leider van de Britse Labour Party. James Callaghan. heeft gisteren bekendge maakt dat hij aftreedt Oud-premier Callaghan geeft hier mee toe j.an de druk die de rechter vleugel van zijn partij op hem uitoe fende. Deze vleugel hoopt nu de scha- duwmlnister van financiën. Denis Healey. naar veren te kunnen schui ven als nieuwe partijleider. Binnen Labour is een debat aan de gang over een herziening van de procedure voor de verkiezing van een partijleider. Vooral de linkervleu gel. die de laatste jaren sterk aan invloed heeft gewonnen, zou graag zien dat de partij en de vakbeweging hierbij een grotere stem in het kapit tel krijgt ten koste van de fractie, die nu nog de partijleider kiest. Een geschreven portret van Ja mes Callaghan staat op pagina 7. üoosheid bedroeg vorige Minister Van Aardenne (links) legt tegenover een groep tegenstanders van kernenergie uit. waarom hij ^Uitgedrukt ineen percentage tegen een sluiting van de kerncentrale In Dodewaard is. Het gesprek bracht de partijen niet nader tot elkaar. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Van Aardenne (economische zaken) heeft tegenstanders van kernenergie, die zich opmaken voor een blokkade van de kerncentrale te Dodewaard, het verwijt gemaakt dat zij een „totalitaire oplossing" van het energie vraagstuk nastreven. Het gesprek tussen een groep actievoer- ders-in-spé en de bewindsman, gisteren in Den Haag. werd beheerst door twijfels aan eikaars democratische gezindheid. De partijen kwamen in het, door de Tweede Kamer zeer gewenste gesprek, niet nader tot elkaar. Er kwam een einde aan de discussie, toen Van Aardenne weigerde een ver klaring te tekenen, die z n gespreks partners hadden meegebracht. Met dit document zou de minister de wat zij noemden „feestelijke slui ting" van de Gelderse kerncentrale mogelijk kunnen maken. Na de wei- DEN HAAG (ANP) Minister Van Aardenne heeft tot nu toe „precies" twee personen benaderd met de ▼raag of zij voorzitter willen worden van de stuurgroep die de brede maat schappelijke discussie over kerne nergie moet begeleiden. Andere verhalen die hierover de ron de doen zijn niet juist, aldus Van Aardenne. Dat zei hij gisteremiddag na afloop van het gesprek met verte genwoordigers van de „Dodewaard- actievoerders". De bewindsman wilde niet zeggen wie hij had benaderd. Wel zei hij dat een heeft bedankt omdat hij het niet eens was met de opzet van de discussie, terwijl de ander een te drukke fucntie bekleedt en het voorzitterschap van de stuur groep daar niet bij kon doen. gering van de bewindsman besloten de actievoerders onverrichterzake huiswaarts te keren. „De tijd is toch bijna om", reageerde de minister, die te verstaan had gekregen: „Alleen als u de verklaring tekent kan de voorge nomen actie worden afgelast." De gesprekspartners van de minister („wij zijn woordvoerders van een ac tie. die zichzelf organiseert") recht vaardigden hun actie ..Dodewaard gaat dicht" met een beroep op de wil van de Nederlandse bevolking. Een meerderheid van de bevolking is te gen kernenergie, of heeft in elk geval twijfels, aldus de actievoerders. In hun ogen is sluiting van Dodewaard, en wel onmiddellijk, de enige echte democratische daad. die de overheid kan verrichten Pas dan zou te aan gekondigde maatschappelijke dis cussie over kernenergie zinvol zijn. Van Aardenne gaf het begrip demo cratie een andere inhoud: ..De wil van de bevolking vindt z'n uitdrukking in parlementaire besluitvorming. Na de maatschappelijke discussie zal de be sluitvorming tover toepassing van kernenergie) opnieuw plaatsvinden. Vervolg op pagina 3. kol. 1 DORDRECHT De Rotter dammer J. H. P. M. Antheunis- se (21) merkte gisteren op het Dordtse spoorwegstation dat zijn reiskoffertje begon te brommen en te trillen. De man vertrouwde dit niet, temeer niet omdat, toen hij een trein kaartje had gekocht, een vrouw zijn koffertje dat was omgevallen even had opge pakt. Hij maakte dé perronchef deelgenoot van zijn zorgen en die bedacht zich geen moment: hij pakte het koffertje aan en wierp het van zich af. Vervol gens stuurde hij de op het per ron wachtende mensen weg, waarschuwde hij de politie en zijn superieuren en nam hij maatregelen dat binnenko mende treinen buiten het sta tion moesten wachten. Terwijl de heer Antheunisse met enke le spoorweg-employé's in af wachting van de komst van gealarmeerde bomexperts stond te praten, zei iemand uit het gezelschap langs zijn neus weg: „Het kan wel een scheer- apparaat zijn". Op dat mo ment realiseerde de eigenaar van het koffertje zich dat zijn op batterijen werkend scheer- apparaat zich inderdaad daar bevond. De schakelaar was door het omvallen kennelijk op scherp komen te staan Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Tweede Kamer vindt het bezwaarlijk, dat jonge politie-agenten dikwijls met het zwaarste werk worden belast. „Pistool op zak en puistjes in het gezicht", zo vatte gisteren het CDA-Kamerlid Faber het probleem samen in het debat over het politiebeleid van de ministers Wiegel van binnenlandse zaken en De Ruiter van justitie. WD en PvdA pleitten voor het schrappen dan wel het aanmerkelijk verhogen van de maximum-leeftijds grens (29 jaar) voor toelating bij de politie. De liberaal Jacobse wilde er naast dat de minimum-leeftijdsgrens (17jaar) wordt opgetrokken. Andere suggesties waren het verlen gen en verbeteren van de opleiding en het inzetten van meer ervaren politie mensen. die nu veelal bureauwerk doen. op straat door verandering van organisatie en werkwijze. Alle grote fracties drongen aan op meer aandacht voor het bestrijden van de kleine criminaliteit, zoals fietsdiefstallen en vernielingen. Er moeten meer wijkteams en wijkagen ten komen en meer surveillances te voet en per fiets. Volgens de Kamer wekt juist de kleine criminaliteit ge voelens van onveiligheid bij de bur gers. Extra aandacht is ook noodza kelijk. zei deWD'er Jacobse. om par ticuliere bewakingsdiensten, particu lier wapenbezit en knokploegen te stuiten delen van de burgerij." Volgens het CDA-Kamerlid moet een politieman een opdracht uitvoeren.ongeacht zijn eigen opvattingen. „Dat hij een dienstbevel zoumogen weigeren, is een uiterst gevaarlijke opvatting." PvdA en D'66 toonden zich teleurge steld over het politiebeleid van de bewindslieden. Zij geven te weinig aanzetten voor vernieuwingen en opereren nog te veel volgens het re cept. dat meer politie meer veiligheid betekent, zo luidde de kritiek. Het CDA zette vraagtekens bij de verklaring van minister Wiegel, dat hij ondanks de moeilijke financiële positie grote voorrang geeft aan de politie. Volgens Faber is dit twijfel achtig. zolang niet duidelijk is, waar de minister op gaat bezuinigen Overleg Verdeeld bleek de Kamer over een verschoningsrecht voor politiemen sen. PvdA en D'66 vinden, dat princi piële bezwaren tegen het verrichten van een bepaalde opdracht.erkend moeten worden. Niet formeel, maar in overleg. Het CDA was fel tegen Fa ber zei: „Het is een volstrekt verkeer de ontwikkeling, als bijvoorbeeld een politieman niet behoeft te worden ingezet bij een demonstratie, ais hij het eens zouzijn met de doelstellin gen van de demonstranten. Dan staan we aan de vooravond van een heilloze polisarisatie tussen politie en „Pistool op zak en puistjes in het gezicht". Kenschets van het politiebeleid dat de jongste agenten op de hete kastasjes afstuurt. Zomaar geoogst in de Tweede Kamer (dankuwel meneer Faber). Politiek en verbeeldings kracht zijn dus toch nog te combineren. UTRECHT (ANP) Enige tijd geleden heeft de stichting volksgezond heid en roken vastgesteld dat jongeren minder gaan roken en dat ook steeds meer jeugdigen dat helemaal niet doen. Die tendens is nu bevestigd door een onderzoek bij drie mavo-scholen in Broek op Langedijk. De jeugdarts J. C. Muller heeft een onderzoek dat op deze scholen in 1972 werd gehouden dit jaar herhaald. Het aantal rokers was in die tijd flink teruggelopen. In de tussentijd is het „type" leerlingen niet veranderd en er zijn ook geen speciale anti-rook-acties geweest. De daling van het aantal rokers was het meest spectaculair bij de jongsten. In de leeftijdsgroep van 12 tot 14 jaar steeg bij de jongens het aantal niet-rokers van 13 tot 67 procent en bij de even oude meisjes van 16 naar 71 procent. Bij de ouderen (15 tot 17 jaar) was de stijging echter ook beduidend. In 1972 rookte vijftien procent van de oudere jongens en drie procent van hun vrouwelijke leeftijdsgenoten niet. Nu zijn die percentages 44 en 27. Kaartenmap Europa (A) IX1 kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunst lederen omslag. Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stol Origineel Dick Bmna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee. Postcode en plaats; Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: -Giro: .Tel:. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: GA. DB. DC. DD. (aankruisen u.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TftHJW t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1