Ruimte,luxe,comfort. Toch slechtsf20.490,- Kijken,vergelijken, proefrijden. En Het Beste boek als attentie:* ri i Kijk wat de Princess 2000HLvoorf20.490,- "All in" meer biedt dan andere in deze klasse. Dan komt u in elkgeval vooreen proefrit. En voor Het Beste boek voor de Weg. Uit brieven van lezers WIJ GEVEN U MEER DAN U BETAALT. Kinderen zijn kinderen Vfoaischuwen is niet geno Hou ze in de gated DONDERDAG 9 OKTOBER 1980 TROUW/KWARTET Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen ot reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 AW Amsterdam Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. Jeugd en seks(4) Hierbij toil ik graag reageren op het voorlichtingsbrochure „Vrijen is meer dan van de Rutgersstich- ting. In het artikel over „Jongeren en seksualiteit" (zie Trouw van 25 sep- temberi wordt geschreven, dat deze nieuwe uitgave positief is ontvangen. Dat kan wel zijn. maar door wie? Zeker niet door ons. want de plat vloerse taal. die je daaruit tegemoet komt is ergerlijk Moet je door middel van schutting woorden je kinderen en leerlingen over seksualiteit vertellen? Uw ver slaggever heeft zich zeker iets wijs laten maken door de Rutgersstich- ting. Laten de „heren" van die stich ting het hun eigen kinderen maar zo vertellen, maar niet de kinderen van anderen en laten ze maar reclame maken in schoolagenda's. Bah. Gellicum fam. Donga. Jeugd en seks (5) Kees de Leeuw heeft met „Seksuali teit jongeren erkennen" een ontzag lijk onderwerp aangesneden De jeugd is kritisch, speels en brutaal. Het seksuele leven is aantrekkelijk en jongeren zijn soms tamelijk vroeg rijp. Toch hebben de ouders de enor me taak om kinderen in die drang tegen te houden. Op school is het soms ook al mis en gaan jongens en meisjes, die elkaar leuk vinden in de pauze naar een park of andere stille plekjes. En dan kan het wel eens fout gaan. zoals dat vroeger ook het geval was. Kunnen wij hen in de seksualiteit opleiden tot de verrichtingen van ouderen? Heel voorzichtig is het zaak toch zoveel mogelijk het reine op te zoeken. Het hangt van de ouders af. hoe zij hun kinderen wensen voor te gaan. Het spreken erover moet aanleiding zijn de kuisheid te bevorderen. Daar om dient er ook op school tactisch over seks te worden gesproken en over het vertrouwelijk met elkaar omgaan, want sommigen zijn zwak. Ik geloof dat wij ouderen allemaal onze moeilijkheden hebben gehad en dat niemand van ons vrijuit gaat, maar het evangelie kan daarbij een steun zijn. Het artikel in Trouw was mijns inziens te open voor jonge kin deren en die paar ordinaire uitdruk kingen passen er niet in. Toch blijft het zaak de reinheid te volbrengen en zal er een eerlijk ver trouwen tussen ouders en onderwij zers moeten komen in deze kwestie. Haarlem A. Hendriks Arbeidsplaatsen In Trouw van 6 september wordt naar aanleiding van het onderwijs arbeids plaatsenplan (oap) van de Nederland se Federatie van Onderwijsvakorga nisaties (NFO) onder meer het vol gende gezegd: „Pais bekeek het plan en noemde het onrealistisch. Erover praten wilde ij niet." Dit is een onjuis te voorstelling van zaken De onder staande chronologie kan wellicht ver helderend werken: Op 11 juni 1979 ontving ik het oap. 20 juni was het oap onderwerp van gesprek in de bijzondere commissie. 3 augustus ontving ik een correc tie op het oap van de onderwijs sa menwerkende centrales (osc) 18 oktober 1979 ontving ik een brief van de osc met de vraag waar mijn reactie op het oap blijft. Deze reactie zond ik een week la ter toe op 24 oktober 1979. Op 12 december 1979 was deze reactie onderwerp van discussie in de bijzondere commissie. Op 4 januari 1980 ontving ik een schriftelijk commentaar van de osc en de NFO op mijn reeds eerder mon deling becommentarieerde bijdrage aan de discussie. Op 27 februari 1980 gaf ik, in ant woord op dit schriftelijke commen taar van 4 januari 1980, mijn afslui tende reactie. Hierin schrijf ik onder meer dat het opstellen van omvang rijke wensenlijsten, die vijf miljard guldens extra per jaar kosten, welis-^ waar sympathiek is, maar geen basis vormt voor een zinvol overleg over reële problemen. Overigens zei ik in dezelfde brief be reid te blijven om in de bijzondere commissie de dialoog over de uit gangspunten van een werkgelegen heidsbeleid te voeren. Den Haag dr. A. Pais Schoolboeken Het is juist dat u vragen stelt bij de combinatie van advies- en schrijvers functie door dr. R. Schöndorff voor het vak economie van de vwo-scho- len. Uit uw artikel blijken echter onvol doende de grote bezwaren die er te gen een dergelijke vermenging be staan. De adviescommissie heeft de uitdrukkelijke opdracht gekregen om een leerplan te ontwikkelen waarbij de economie-leraren uitgebreid ge hoord zouden worden. Zodra een uit geverij begonnen is met de produktie van een leerpakket, terwijl de ontwik keling van het leerplan nog gaande is, is het voor deze uitgeverij van het grootste belang dat er geen verande ring meer komt in het leerplan. Een commissielid met zakelijke belangen in deze uitgeverij zal ieder voorstel tot wijziging trachten te blokkeren en zal zeker niet openstaan voor veran deringen. Een tweede grote bezwaar is de mo nopoliepositie die een uitgeverij door vóórinformatie verkrijgt: door als eerste een nieuw leerpakket op de markt te brengen kan zij de markt gaan beheersen, hetgeen gevolgen heeft voor de prijs van het leerpakket en voor verdere vernieuwingen. Rotterdam J. van Lantvelt Indianen Helaas wordt in berichten als het bericht over Volkswagen en de Euro pese autoindustrie in Trouw/Kwartet van 1 oktober, pagina 13, niet ver meld dat de door industrieën als volkswagen gedane investeringen in Zuid-Amerika veelal inhouden: het opkopen van grote lappen oerwoud welke daarna ontgind worden. De al daar levende indianen worden dan ..opgeruimd". Ik vind het onverkrop- pelijk dat er in de media over derge lijke praktijken zo summier bericht gegeven wordt. Hilversum R. Alsemgeest Woonkosten Op de Podiumpagina van Trouw d.d. 26-9 haalt dr. Spijkerboer dr. J. Pen aan, die gezegd heeft dat wij met ons allen veel te goedkoop wonen. Met het laatste ben ik het eens, maar laat ik het eens duidelijk stellen: het is niet zó dat wij met z'n allen véél te goedkoop wonen: ten slotte is er in Nederland een grote groep mensen, die zich de nodige offers getroost heb ben en nu een eigen huis bewonen; deze mensen wonen dus niet op een koopje en zorgen zelf voor de woon kosten, die gemiddeld zo'n 15 30% van hun inkomen uitmaken! Van de grote groep Nederlanders (zo n 60 procent) die een woonhuis huren, is bekend dat een zeer groot percentage van hen (ik las 75 procent) minder dan tien procent van hun inkomen verwonen. Zou het niet mogelijk zijn met het wonen opnieuw beginnen? Dat zou inhouden dat er teruggegaan wordt naar het punt waar de zaak scheefge groeid is na 1945 en van daaruit zou een beter beleid gevoerd dienen te worden. Mogelijk zal men dan ontdekken dat er géén woningnood is; hoewel, er is wel een aantal mensen die de eigen reële woonlasten niet wil opbrengen. M.Deventer Amstelveen Politiek Dinsdag stond er in uw krant een uitslag van een enquête gehouden onder leden van het parlement, waar uit blijkt dat 82 tot 94 procent van de kamerleden vermoedt dat hun kie zers niets van politiek weten en alleen stemmen uit eigen belang. Ik denk dat deze percentages inderdaad niet zo ver van de werkelijkheid afwijken. Wat wil je ook anders? De verkie zingsstrijd gaat steeds meer om de mannetjes Wiegel, Van Agt, Den Uyl en Terlouw. Wat wil Je ook anders van kiezers die nergens anders over horen dan over de aftrekbaarheid van hypo theekrente, volledige prijscompensa tie, aantasting van de minimumlo nen, enzoovoorts. Er werden prachti ge verkiezingsprogramma's geschre ven, maar kamerleden, die zich daar werkelijk aan willen houden, worden zo'n beetje voor rotte vis uitgemaakt, belangrijke minderheden in een par tij worden monddood gemaakt door het applaus voor de grote leider, een ultimatum van de andere grote leider en door een voor het grijpen liggende verkiezingswinst voor de partij met die kleurloze, zeer redelijke en vrien delijk ogende leider. Als het over za ken van dood en leven gaan zoals in de kwesties van de kernwapens dan is de opstelling van de ene grote leider nog miezeriger dan die van de ander Noem je zelf christen, socialist, libe raal of democraat, zet je oogkleppen op en stem. als beloning krijg je dan de minachting van de door jou geko zen volksvertegenwoordigers. Geluk kig zijn er ook nog partijen zonder grote (mis)leiders, maar die blijven waarschijnlijk ook daarom klein. Eenrum Eppo Vroom Klap om Iran (3) „Vertrouwen" dat God de menselij kerwijs gesproken onontkoombare derde wereldoorlog om Iran zal voor komen is in verband met onze geeste lijke opnamecapaciteit het enige dat ons redden kan. Leven zonder hoop -maakt immers een echt leven onmo gelijk. Maar van ons wordt niet alleen „vertrouwen" verwacht, maar ook een heftige en niet aflaatbare strijd voor rechtvaardigheid. Er valt name lijk geen vogel van zijn tak zonder dat God het wil. Maar als een vogel niet strijdbaar of waakzaam meer is, valt hij uit zichzelf van die tak af en wordt opgevreten door de eveneens strijdbare kat. Ik hoop dat de enige oplossing van dit intemationele con flict, namelijk het erkennen van door Amerika gemaakte grove fouten, door het „westen" spoedig zal kun nen plaats vinden. Daar heeft Iran recht op. Eerst dan zal de spanning zich kunnen ontladen en de redelijk heid zijn weg kunnen vinden. In Te heran, Bagdad, Washington, Moskou en Brussel. Een wonder? Ja dat wel maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Waddinxveen Jan Oosthoek Sekten De film over Bhagwan heeft mij (Trouw, 30 sept.) niet kunnen impone ren. Het verwijt van Slpke v.d. Land dat deze leider „God zit te spelen" acht ik volkomen Juist. Zelfs de op pervlakkigste kijker zal dat gemerkt hebben. De Bhagwan-beweging kan ik dan ook moeilijk als een groot gevaar voor de mensheid zien. Er zijn meer religies en/of filosofieën die zich zo opstellen. Christenen die in de bijbel thuis zijn, hebben geen behoef te aan dergelijke pseudo-wijsheden. Hun Meester is Jezus Christus, de Weg. de Waarheid en het Leven, de enige troost in geven en in sterven. Met wat meer studie van de bijbel, neem bijv als nevengeschrift de Hei- delbrgse Catechismus, zou de unieke waarde van de christelijke gods dienst zonder moeite kunnen worden vastgesteld. Rotterdam F. L. Stolk Austin I Morris I BLNederland Nieuwe Gouwe OZ 40.2803 RA Gouda. 01820 -11122 Prijzen incl btw af fabriek. Rijklaarmaakkosten f 322.- incl. btw, excl benzine 200 Verkooppunten m Nederland. Uw dealer informeert u gaarne over financiering van uw auto bij LFN. Rjblicalie aangeboden door dil blad in samenwerking Vt de Stichting Ideele Reclame HIT KSTt B0B( VOOR Ot WK »o» tie Op zoek naar een ruime,grote middenklasser die extra veel biedt voor zo'n 20 mille? Dan kunt u niet m de Princess 2000 HL heen. Vul het vergelijke! lijstje maar in. En kom proefrijden om de rijkwa teiten van de soepele, zuinige 2-liter mot® ^1 op 13,3 bij 90-km/u constant) aan de -.tand te voelen. En als u de proefrit achter de rug hebt, een gloedi J»^exemolaar van Het Beste boeki de Weg, voor maar een tientje verzend- en administratiekost Namens de BL-dealerdie u raag als Princess-rijder terug! Tot 1 dec. 1980 gratis LPG-instal op de Princess 1700 en 2000. ter waarde van f 2.000,-. Princess1700 HL, incl. gratis LPG-installatie f 18.990,-. Excl. afleveringskosten Zolang de voorraad SPECIFICATIE PRINCESS 2000 HL INTERIEUR: DASHBOARD: EXTERIEUR INTERIEUR: DASHBOARD EXTERIEUR: Sigareaansteker voor en achter Centrale armsteun achter Radiokit Luidsprekers in deuren Vloerbedekking tapijt Ontwaseming zijruiten Recirculatie systeem Console In de hoogte ver stelbare bestuur dersstoel Klokje Regelbare verlichting Voltmeter Aanjager 3-snelheden Choke-verklikker lampje Verklikkerlampje veiligheidsgordels Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje Voorwielaandrijving Onafh. voor/achter wiel ophanging Hydragasvering Gelaagde voorruit 10/20 Kunststof steenvangers in spatbord 185/70 banden 2e buitenspiegel Stuurbekrachtiging Dubbele koplampen Getint glas Cilinderinhoud 1993 cc Vermogen kw/tpm 68/4900 Sigareaansteker voor en achter Centrale armsteun achter Radiokit Luidsprekers in deuren Vloerbedekking tapijt Ontwaseming zijruiten Recirculatie systeem Console In de hoogte ver stelbare bestuur dersstoel Klokje Regelbare verlichting Voltmeter Aanjager 3-snelheden Choke-verklikker lampje Verklikkerlampje veiligheidsgordels Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje Voorwielaandrijving Onafh. voor/achter wiel ophanging Hydragasvering Gelaagde voorruit 10/20 Kunststof steenvangers in spatbord 185/70 banden 2e buitenspiegel Stuurbekrachtiging Dubbele koplampen Getint glas Cilinderinhoud Vermogen kw/tpm

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8