Kleine kuil in de straat vóór 't Rijksmuseum Aantal gereformeerden daalt, bijdragen stijgen Steek je licht op met elkaar CNVJ Ook wat! Bellen er steeds maar relaties. Hoe we toch zulke beeldschone kopieën maken. Trouw Nou,gewoon deVeenman iA[if Repro 100. JA Baptisten bestaan honderd jaar Vredesdiensten in de Duitslanden Geldenhuys teleurgesteld over zijn eigen NGkerk VANDAAG VOORBUGAN< Conferenti DONDERDAG 9 OKTOBER 1980 TROUW/KWARTET door AJ. Klei Voor het eerst van mijn leven zit ik in een commissie. Ik heb me tot dusver met grote vaardigheid buiten commissies weten te houden, maar nu gaat het om een commissie ter voorbereiding van het afscheid van onze wijkpredikant en och. je wiitzo'n man toch niet met stille trom laten vertrekken. Daarom zei ik dapper „ja" toen de vraag kwam. of ik van deze commissie deel wilde uitmaken. Dit brengt mee dat ik tegenwoordig zeer veelvuldig moet vergaderen. Ik had wel gedacht dat dit eraan vast zat. maar ik had er niet het geringste vermoeden van. hoe meeslepend commissievergaderingen kunnen zijn. Ik geef hiervan een voorbeeld. Op een gegeven moment moesten we bespreken of het gewenst was. de afscheidsdienst een uur te verzetten. Ik. onervaren, meende dat dit een alleszins overzichtelijk agendapunt was. dat slechts enige minuten in beslag zou nemen. Maar nee hoor. we hebben er uren lang met verhitte koppen over gediscussieerd en ik heb me daarin ook volledig gegeven. Het is werkelijk verrukkelijk hoe je er van alles bij kunt slepen; onvermoede vergezichten deden zich aan mij voor. Ik was dan ook dolblij, dat de zaak niet in één keer bekeken was en van de week zijn we er weer druk mee bezig geweest. Bijna hadden we reeds een beslissing genomen, doch gelukkig diende zich op het laatste moment nog een nieuw vraagstuk aan. Moeten, als de dienst een uur later zou beginnen, de mensen die van buiten komen, na afloop gespijzigd worden en zo ja, hoe? Op een wonderbare broodvermenigvuldiging zullen we maar niet rekenen, zei iemand, want in onze commissie kan er op z'n tijd best een grapje af. Met grote geestdrift stortten wij ons op dit nog braakliggende probleemveld. Het zal duidelijk zijn dat ik niet aan de openbaarheid kan prijsgeven, wat we allemaal geopperd hebben, het water liep me soms om de tanden. Toch hielden we ook bij deze beraadslagingen voor ogen, dat het in de kerk tenslotte niet draait om de spijze die vergaat. Anderzijds hebben we de opdracht, onze broze lichamen niet te verwaarlozen. We hebben, zo wierp ik in het midden, te waken voor het gevaar van de twee- naturenleer. Hioermee bracht ik het gesprek op een hoger plan Ook ditmaal kwamen we er niet uit en we stelden de datum voor een volgende vergadering vast. Omdat ik geen agenda bij me had (ik heb trouwens niet eens een agenda) was een der commissieleden zo vriendelijk, datum en plaats van samenkomst voor mij op een los velletje papier te schrijven. Ik vouwde het op en verliet met dankbare gevoelens ons vergadervertrek. Wie ben ik, dat ik zo va?k vergaderen mag? Oncfttweg naar huis ben ik dat papiertje kwijtgeraakt. Mijn woning ligt achter het Rijksmuseum en om thuis te komen, fietste ik onder het museum door. Nu bevindt zich in het wegdek van de geasfalteerde straat vóór het Rijksmuseum een kleine kuil. die om onnaspeurlijke redenen nooit geëffend wordt, terwijl de afdeling bestratingen in Amsterdam anders toch waarlijk niet stil zit. Overdag fiets ik er altijd omheen, 's avonds weet ik meestal ook die kuil te ontwijken, maar ditmaal, na die opgewonden vergadering, lette ik niet goed op en reed er middendoor. Dit bracht een kleine schok teweeg als gevolg waarvan ik het velletje papier, dat ik nog steeds in mijn hand hield, liet vallen. Het woei terstond weg. Dat was niet erg, het stond in mijn geheugen gegrift waar en wanneer we weer zouden samenkomen. Maar 's nachts droomde ik dat een rechercheur dat weggewaaide papiertje van me vond en dacht dat hierop tijd en plaats van een zorgvuldig beraamde inbraak stonden. Daarom werd die avond het bewuste pand omsingeld door een geweldige politiemacht en gingen wij, de commissieleden, als verdachten de cel in. Ze lieten ons pas vrij nó de afscheidsdienst en toen vernamen we, dat alle mensen van buiten van de honger waren omgekomen. Het leven, althans de nachtrust, van een commissielid gaat niet over rozen. Van onze kerkredactie LEUSDEN Het aantal mensen, dat zich In 1979 aan de geretormeerde kerken heeft onttrokken, is bijna driemaal zo hoog als het aantal buitenstaanders, dat vorig jaar gereformeerd is geworden. BONN (LWF) De dochter van de vroegere Westduitse bondspresident Heinemann, prof. Uta Ranke-Heine- mann heeft scherpe kritiek geuit op de kosten van de pauselijke reis naar de Bondsrepubliek. De rooms katho lieke theologe vindt de uitgave van twintig miljoen mark voor een pelgri mage te hoog. Dat geld zou wellicht beter voor een ander doel kunnen worden gebruikt. Zij wierp de vraag op of een „vroomheidsspektakel niet met het leven van vele verhongerde mensen betaald wordt." Het recht van de armen in de wereld moet vol gens Uta Heinemann hoger aangesla- Uta Heinemann: iaat paus maar wegblijven gen worden dan het bevredigen van de kij klust van de volgegeten vromen De jezuïet pater Leppich heeft reeds voorgesteld dat de paus naar de ar men reist in plaats van naar de Bondsrepubliek. Dan kan hij die twintig miljoen mark meenemen. Mevrouw Heinemann vindt ook de aanleiding van de reis van de paus, de ADVERTENTIE Dit blijkt uit de uitgewerkte jaarsta tistiek. die nu gepubliceerd is in het maandblad Kerkinformatie. Sinds 1974 loopt het aantal gereformeerden langzaam terug. In 1979 was er een daling van 871-209 naar 868.900 Vorig Jaar verlieten 9209 gereformeer den hun kerk, de meesten zonder zich bij een andere kerk aan te sluiten Dit getal ligt al enkele jaren rond de negenduizend. Anderzijds traden er 3401 van buiten tot de gereformeerde kerken toe Ook dit aantal is de laat ste jaren stabiel. Van degenen die toetraden, kwam meer dan de helft (1808) uit de her vormde kerk, 531 waren Onkerkelijk. 284 gereformeerd (vrijgemaakt). 281 christelijk gereformeerd en 267 rooms-kathoiiek Van hen die ex-gereformeerd werden, is maar voor ruim de helft bekend, waar zij naartoe zijn gegaan. Waar schijnlijk zijn de anderen in grote meerderheid buitenkerkelijk gewor den. Ook van hen, wier bestemming bekend is, (5747) werd de grootste groep (2579) buitenkerkelijk Relatief veel aantrekkingskracht op gereformeerden hebben de pinkster- groepen. In 1979 gingen 348 gerefor meerden naar hen over. Verder wer den 1630 gereformeerden hervormd. 296 christelijk gereformeerd. 237 ge reformeerd (vrijgemaakt). 152 rooms- katholiek en 146 baptist. Hierbij moet aangetekend worden, dat de gereformeerde statistici de Ne derlands-gereformeerden meer dan tien jaar na hun ontstaan nog altijd op één hoop gooien met de vrijge- maakt-gereformeerden. Verhuizen Gereformeerden lijken minder te ver huizen. Elk jaar worden er namelijk minder attestaties afgegeven. Dat zijn de kerkelijke papieren, die je meeneemt als jé van de ene plaats verhuist naar de andere. In 1979 wer den er 33.098 attestaties verstrekt, in 1976 waren dat er nog 42.258. Een verklaring voor dit verschijnsel is niet te geven, want ook het aantal gereformeerden dat verhuist zonder attestatie aan te vragen, loopt terug: in dezelfde periode van 2127 naar 1905. Er wordt ook minder getrouwd: het aantal huwelijken daalde in deze drie jaar van 6647 naar 6007. Bijna de helft van deze huwelijken (2796) is „ge mengd". Het komt erop neer, dat momenteel drie van de tien gerefor meerden in het huwelijk treedt met een niet-gereformeerde partner. Wat gereformeerden daarentegen elk Jaar beduidend meer doen, is geven aan hun kerk. Ondanks het dalend ledental stijgen de inkomsten Jaar lijks aanzienlijk. Voor het eerst lagen ze in 1979 boven de 200 miljoen. In 1979 bedroegen de totale inkom sten 209 miljoen, dat is 250 gulden per ziel. In 1978 was dat 228,35. In acht jaar is deze opbrengst verdubbeld. ADVERTENTIE waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordte Dagblad, Nieuwe Haagse Courant mat Nieuwe Leidse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel. 0205629444 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Credietbank Rekeningnr 23 00 12 574 REGIO ROTTERDAM/OORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel. 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel. 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO OEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel. 070-469445 (redactie) tel. 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwotte Abonnementsprijzen: Per maand 16.98 Per kwartaal f 50.95 Per half jaar 101,90 Per jaar 201,60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen bovenj Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vri|dag Op zondag van 18-20 uur tele! 020- 5622797 Opgave mini-advertenties tel 020-5626262 ot schriftelijk aan Mini-Adv afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk aan onze Amsterdam se adressen HANNOVER (EPD) In de evangeli sche kerken in Oost- en West-Duits- land wordt in het weekeinde van 9 november een bijzondere voorbede gedaan voor de vrede. De EKD in West-Duitsland en de Bond in de DDR houden die dag vredesdiensten in verband met de tweede herzie ningsconferentie van de akkoorden van Helsinki, die eind november in Madrid begint. Volgens de onder de 15.000 paro chies van de EKD verspreide orde van dienst zal in de vredesdiensten gebeden worden voor het slagen van de conferentie en „dat de politici naar elkaar luisteren, elkaar in openheid ontmoeten en ertoe bijdragen dat het vertrouwen tussen de staten groeit. Van onze kerkredactie BOSCH EN DUIN Van 15- 17 oktober houdt de unie van baptistengemeenten in Ne derland haar honderdste alge mene vergadering, in het ker kelijk centrum De Regenboog te Groningen. Bij de unie, die in 1881 werd opgericht en die volgend jaar haar honderdja rig bestaan hoopt te vieren, zijn thans 81 gemeenten met ruim twaalfduizend (belijden de) leden aangesloten. De unie is een federatief verband, waarin baptistengemeenten met el kaar samenwerken op het gebied van evangelisatie en zending, de predi kantenopleiding, kerkbouw, diakona- le hulpverlening, pastoraat, Jeugd- en vormingswerk. Zij is sinds jaar en dag lid van de baptisten wereldalliantie, die 115 landelijke kerkformaties met in totaal bijna dertig miljoen gedoop te christenen in 84 landen omvat In Nederland vindt men de baptisten- gemeenten vooral In het noorden en oosten. Maar in het westen van het land is het aantal gemeenten na de oorlog eveneens sterk toegenomen. Het bureau van de unie, waarin ook het seminarium is ondergebracht, is te Bosch en Duin. gemeente Zeist. Van daaruit wordt niet alleen leiding gegeven aan het landelijk werk, maar wordt de gemeenten ook hulp gebo den op plaatselijk en regionaal ni veau. De honderdste algemene vergadering begint woensdagavond met een be groetingssamenkomst. Daarin houdt de voorzitter van de (besturende) commissie der unie, ds. J. Broertjes te Groningen, zijn openingstoespraak. Voorts zullen de beide stad-Oronin- ger gemeenten, in wier midden de algemene vergadering wordt gehou den en die dit jaar eveneens hun 700-ste sterfdag van Albertus Mag nus. de reis niet waard, omdat deze theoloog „de ontdekker was van de minderwaardigheid van de vrouw." Volgens haar heeft Magnus belang rijk bijgedragen aan de belastering van de vrouw in de kerk en samenle ving. Mevrouw Heinemann is de eer ste theologisch hoogleraar ter wereld voor katholieke theologie. In de ogen van Albertus Magnus die In 1941 door paus Plus XII tot patroon van de natuurwetenschappers werd be noemd is de vrouw een blunder van de natuur en een mislukte man met een geringer verstand. De Evangelische kerk in de Bondsre publiek en de Verenigde evangelische kerk (VELKD) willen bij het bezoek van de paus een inhoudelijk gesprek met hem hebben. De bisschoppen van de VELKD zijn niet bereid deel te nemen aan een uitsluitend protoco laire ontmoeting met de paus. De paus behoort te merken dat hij niet in een geheel katholiek land komt, als hij het land van Maarten Luther be zoekt. PRETORIA (ANP) Na veertig jaar predikantschap weiger ik te aanvaar den dat wij elkaar in dit land moeten uitmoorden om een oplossing voor onze problemen te vinden. Dit heeft dr Frans O'Brien Geldenhuys gezegd in zijn afscheidspreek als secretaris voor oecumenische zaken van de Ne derduitse Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika O'Brien Geldenhuys zei: Veel mensen beweren christen te zijn. maar zij willen zich niet met anderen verzoe nen. Veel blanke christenen weigeren, zei Geldenhuys, zwarte christenen als huisgenóten des geloofs te aanvaar den. Wat hier nameas de kerk ge beurt behoort tot de lelijkste dingen in de kerkgeschiedenis, zei Gelden huys. Ds. J. Broertjes Donderdagmorgen vinden de eerste plenaire zitting en de sectievergade ringen plaats. Des middags is er van half drie tot vijf uur een bijeenkomst, die zal staan in het teken van het eeuwfeest van de unie. Een panel zal van gedachten wisselen over de plaats en taak van de baptistenge meente in de jaren tachtig naar aan leiding van een korte inleiding door prof. dr. J. Reiling, de rector van het seminarium. Donderdagavond is er de viering van het avondmaal, terwijl de algemene vergadering vrijdagmid dag zal worden gesloten. ADVERTENTIE door ds. J. Broertjes De plannen voor de derde Bijbel- week. die van 23 tot 31 januari 1981 gehouden zal worden, omvatten meer en reiken verder dan die voor de beide vorige Bijbelweken. Het is de bedoeling, dat mensen, die een bijbel in huis hebben, met elkaar aan de praat raken, of ook met anderen, die er meer van willen weten. Op concre te wijze kan dan het advies van prof. dr. H. Berkhof (op de Bijbeldag in Zwolle) in praktijk gebracht worden, om „de bijbel in onze dagelijkse ont moetingen ter sprake te brengen.'' Het samen bijbellezen helpt zowel het persoon lijke als het gezinsgebruik. Het geeft gelegen heid om elkaar over de kerkmuren heen en tevens gesteund door de kerken op een avond door-de-week (een morgen of middag mag natuurlijk ook) te ontmoeten rondom de opengeslagen bijbel. Daarvoor zijn hulpmiddelen beschikbaar in de vorm van handige vouwbladen met aanwijzin gen, hoe we zo n gesprek kunnen voeren. Het speciale vouwblad voor het gesprek bevat ver schillende mogelijkheden, die bijzonder aan sluiten bij het schriftgedeelte Matteüs 5 vers 13-16: „U bent het zout der aarde. U bent het licht der wereld. Vandaar het thema „Steek je licht op met elkaar." Een thema met een dubbele bedoeling Bovendien is dit gedeelte gekozen, omdat het op zondag 8 fe bruari in vele kerken aan de orde is. De moge lijkheid bestaat, dat deze gesprekken een bij drage vormen voor de kerkdiensten op die zondag. Begin zondag Op zondag 25 januari begint de Bijbelweek op de „slotzondag" van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Zo wordt deze bijbelweek een heel zinvolle aansluiting op het samen bidden in de vorm van samen bijbellezen. Als alles goed gaat, zullen de diensten van de deenemende kerken in het teken van deze week staan. De kerkgangers kunnen daar de affiches en vouwbladen in ontvangst nemen en terstond thuis ophangen. Het zal een feest zijn al op zondagmiddag overal voor de ramen de affiches te zien verschijnen. Meteen kan ieder, die dit wil, initiatief nemen om bij de ander aan te bellen en tot een afspraak te komen. Een stoutmoedige droom? Want met het ophangen van een affiche, hoe bescheiden ook, stel je jezelf toch wel erg open op Durven de mensen dat wel? En dan nog bij Embleem van de nationale bijbelweek 1981, afgebeeld op tiet affiche van deze week. een ander aanbellen? Er is heel wat drempel vrees te overwinnen. Lukt het misschien niet? Blijft het bij een droom? De organisatoren zien deze vragen wel. Maar het affiche is niet uitda gend en duidt met de cirkels rondom het open boek slechts aan. dat we ons bij de anderen willen scharen om samen te luisteren naar de TROOST „Ik heb m'n hele leven gehoord dt: politiek niet op de kansel hoort, ft kerk moet ons troost geven". Ja.»| v! echt verdriet is. daar moeten we natuurlijk troosten. Maar dat we „troost moeten preken", dat is n* algemeen. Voor troost is verdriet nodig. Ik wil dan wel weten waar» de mensen verdriet hebben. Waai hebben ze echt zorgen over? Hetij wel wat anders of je verdriet hebt over de hoogte van de belasting ol 1 koers van de dollar, óf over de sluiting van OKTO en de werkloosheid. Dat laatste, dóór ik nou verdrietig van. Die afgang] '0 niet meer te kunnen functioneren Ook op die problemen moeten dt kerken trachten een visie te geven één die helpt om daarbij het gelod houden. Dót soort zorgen: verli werk, de bmgc-in een huwelijk, mensen immers brengen tot c; spreken over het leven. Een cy is, letterlijk, honds: het geeft s we nergens meer in geloven. Dóórvoor moeten we elkaar behoeden. Wanneer we dan in de] troost zoeken, moeten we bovt beseffen dat ons dat verplicht troost te géven. Als ik troost vindj het besef dat niemand van het dal valt zonder dat God er bij is. dan verplicht mij dat om om te zien na1 al die mensen in de wereld die vj dak vallen. Steeds weer wordent tot heel concrete „dienst" gei (Ds. J J van Hllle. februari 1980) Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen: te Dalfsen O. J vand den te Dieren; te Dordrecht!] Woudenberg te Huizen (NH). Bedankt: Voor Strijen en voofjj wouden J. W. Glashouwer teJi ieusen. Beroepbaar: Mw R. M hart Savornin Lohmanlaan 3 te I foort; P. J. Teeuw, Van Goghi te Lekkerkerk. GEREF. KERKEN Beroepen: te Oost-Souburg P. Ij te Rotterdam-Kralingen; te F J. Boer te Zoetermeer; te Bal kei A. J. van der Schaft, f Drachten, te Wetsinge-Sauw Hogehuls kand. te Kampen. Beroepbaar: A. C. Hogenhuis, f| straat 14 te Kampen. GEREF. KERKEN (VRIJG.) Beroepen: te Hilversum M. A (f te Zuidwolde (Dr.); te ZaamsU de Wit, kand. te Kampen. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen: te Barendrecht: M. J stra te Bunschoten (reet.) Ds. J. E. Potgieter, die was aange zocht om O'Brien Geldenhuys op te volgen, nadat deze vorige maand plotseling was afgetreden, heeft deze benoeming geweigerd. Hij mikt op het voorzitterschap van de synode om dr. E. P. J. Kleynhans op te volgen het komend voorjaar. Nu is als opvol ger van Geldenhuys aangewezen dr. Pierre Rossouw. die evenals Oelden- huys tot de verligte dominees in de NO kerk behoort. bijbel, er samen over te praten, op welke wijze dit boek in ons dagelijkse leven meer betekenis kan gaan krijgen. Bij meer dan dertienduizend kerke- en paro chieraden liggen momenteel de volledige sets met vouwbladen en bestelkaart op tafel. Op grond van de vóór 15 oktober (uiterste datum 30 oktober) ontvangen aanvragen wordt de oplage van de herdruk bepaald. Vouwbladen en affiches kosten slechts een kwartje per stuk, bij 25 of meer exemplaren maar twee dubbel tjes. plus wat verzendkosten. Er zijn vijf vouwbladen over de opzet van de week, over het meewerken aan de voorberei ding van een preek, een bijdrage tot tekstuit leg (voor zondag 25 januari), over mogelijkhe den voor een viering met kinderen en tenslotte voor de gespreksgroepen door-de-week. Samen in één enveloppe kosten ze een gulden plus verzendkosten. Alle bestellingen kunnen gezonden worden aan de Raad voor Contact en Overleg betref fende de Bijbel (RCOB) p.a. Postbus 620, 2003 RP Haarlem. In deze raad hebben momenteel veertien kerken en christelijke geloofsgemeen schappen. vier bijbelorganisaties en „Youth for Christ" zitting. Ds. J. Broertjes, baptistenpredikant te Gro ningen, is verbonden aan de ROCB (raad voor contact en overleg betreffende de bijbel). Kernenergie, voor Brabant geren, 17-19 oktober, De Spiw M Westelbeers. Opg. tel. 040-1234 nw roll De zwaardmacht van de ovt ten (oorlog t n vrede), jeugdconle n I „Schrift en Getuigenis" m.m.v. nel H. Meijer. 18-20 oktober, r gebouw. Putten. Aanm. teL I 54173 wm Geloofs- en gebedspraktiki 25 oktober. Bezinning! Smakt bij Venray (tel 04782-^ Open deuren dichte i Contactdag voor mensen Open Deur/Goede Tijding zaterdag 18 oktober, Kerk en 1 Driebergen (tel. 03438-12241). j Verslag van Boston conferenti Van onze kerkredactie AMSTERDAM Voor wie r in alle rust de voordrachten! clusies van de conferentie in 1] over geloof en wetenschap n zen heeft de Horstink een overt lijk boek samengesteld Het| een voorwoord van dr. H. M. dT ge, lid van het bestuur van de kerk en samenleving van de i IH' raad van kerken. Het boek besloten met een literatu I Daartussen vindt men een keui p" voordrachten en de aanbevt lie van Boston. De prijs is 14,96 ^0| Sv IN DE WAO ZIT roe JE NIET VOOR DEI eV lit Niet kunnen werken doet soms) genoeg. Dan moeten ze niet od Opi eens aan je uitkering gaan krat) jgt Het CNV is daar vierkant tegen hen die onontbeerlijke steun inö laat ze niet alleen staan. M# IS moet u natuurlijk wel lid Doen. Vandaag nog. Beroep: SAMEN OP DE GOEDS I Christelijk Nationaal Val

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2