Teheran dreigt oorlog in Golf uit te breiden Debat verdaagd door ziekte premier Van Agt Kiesiiwkado /Ommandant ME wil niet naar 'Dodewaard' i Staking Iraanse geestelijke leider stelt zich hard op leyers Naudé vraagt iitreisvisum voor VU Nieuwe honden- en kattenverzekering met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Hagel en onweer HET WEER van der klugt Sociale diensten zelf in nood in den Beid ziet elastingverlaging "liet zitten Prinsendam hangt achter sleepboot Een BROEK van Schuttersveld coiduroyzitgoed, stóatgoed Letopditetiketof hangkaartje Oct ewetensbezwaren tegen optreden tegen anti-kernenergie-acties 1 en. H 38STE JAARGANG NR. 11065 DONDERDAG 9 OKTOBER 1980 Wisselend bewolkt en buien sommige me! hagel en onweer. Middagtempe- ratuur ongeveer twaalf graden. Vrij krachtige westenwind windkracht vijf. - Morgen en overmorgen Vrij koud en afnemende kans op buien Zon op: 06.54 onder. 17.55 Maan op: 07.56 onder 18.56 bedden centrum EEN ZAAK MET HART VOOR ij Haarlemmerstr.202 Leiden Tel: 131846 •matrassen •dekens«ledikanten e.d.» LOSSE NUMMERS 65 cent PAGINA 2: Steeds minder gereformeerden PAGINA 3: Kinderen bij acties onderwijzers PAGINA 4: Amerikaanse tv-opera in toneelversie PAGINA 5: PAGINA 7: De lijn van Ronald Reagan PAGINA 8: Brieven van lezers PAGINA S: Uit de weekbladen PAGINA ECONOMIE: Ontslagen bij Phlllps-Elcoma gevreesd PAGINA SERVICE: Pope tand, radio- en tv stripe, feuilleton. SBURG Dr. CJP. Beyers Nandé heeft bij de autoriteiten ln „d-Afrika een vlaum gevraagd om te kannen deelnemen aan de viering a bet honderdjarig bestaan van de Vrije Universiteit ln Amsterdam. HIJ _rft op sijn venroek, bet derde sinds hij gehand la, nog geen antwoord Itnnfen. Dr. Beyers Nandé ia de vroegere directeur van het Christelijk itltnat in Zuid-Afrik*. Hij is In 1976 tot oen gehand persoon verklaard. n vroeger» medewerker Peter Randall, die ook gehand ls, heeft toestem- ni gekregen een bezoek te brengen aan de Frankfurter Buchmesse, die tot oktober duurt. De Westdnltse ambassade in Pretoria soa hierbij hebben jnlddeld. Randall was tot voor de sluiting van het Christelijk Instituut de ree leur van de uitgeverij Ravan Press. onze parlementaredactte N HAAO Wegens ziekte van premier Van Agt heeft de «ede Kamer gisteren de voortzetting van het debat over regeringsbeleid voor 1881, met minstens 24 uur uitgesteld. (RECHT (ANP) - Directeur Van |i Beid van het Centraal Planbu- U ziet de plannen van het CDA om je miljard belastingverlaging door [voeren teneinde de koopkracht n mensen met de laagste Inkomens handhaven, niet zitten. Die belas- verlaging zou voor de helft moe- i komen uit het vergroten van het Incieringstekort en dat ls volgens in den Beid ln economisch opzicht ült moment zeer ongewenst. to overheid ls blut", zei Van den e« gisteren desgevraagd nadat hij Nederlands centrum van dlrec- Jtten had toegesproken. Behalve feit dat hij het financieringste- jrt niet graag verder ziet oplopen ls I van mening dat ook de laagstbe- Uden hun steentje moeten bijdra- n in het kader van de algemene jnmatiging. Men Beid verwacht eind dit Jaar dieptepunt van de wereldecono- toet een langzame verbetering ln »eede helft van 1981. „Het kan 1 anders of de werkloosheid in Triand stijgt volgend Jaar scherp «40.000 naar 280.000", aldus de r van het planbureau. De premier had last van maag- en darmstoornissen en ls daarom gister morgen naar huls ln Nijmegen ver trokken. De avond te voren aan het slot van de eerste dag van de algeme ne beschouwingen, voelde hij zich al beroerd. HU heeft toen met zijn Jas aan het kabinetsberaad bijgewoond, zo werd ln Den Haag gemeld. Problemen De ziekte van Van Agt leidde ln de wandelgangen van het Kamerge bouw tot enige speculatie over de problemen voor de CDA-WD rege ringsploeg om het eens te worden over het beleid in de komende dagen. De regeringsfracties van CDA en WD hebben nameUJk volstrekt te gengestelde eisen aan het kabinet gesteld om de grote sociaal-economi sche problemen op te lossen. Het ls al eerder voorgekomen dat Van Agt ziek werd ln UJden van oplopende span ning. Op het Binnenhof werd echter bena drukt dat de premier echt ziek ls en dat het dus niet om „een politiek griepje" gaat. Als Van Agt vandaag weer op de been ls, zal de Kamer wegens de verloren dag ln leder geval morgen door vergaderen. In de loop van morgen wordt dan beslist of het debat (waarschijnlijk diep ln de nacht) helemaal zal worden afgerond, ofwel wordt afgebroken en dinsdag wordt voortgezet. Deze keus is niet geheel van politiek belang ontbloot. Indien het kabinet echt ln problemen komt zou uitstel politiek aantrekkelijk kunnen zUn, te meer daar dan het eerste „echte" CDA-congres zaterdag ln Den Haag. hiermee niet direct belast wordt. DEN HAAO Mr. L. van Heljnlngen, de gewezen raadsman van Pieter Menten, ls van plan een kort geding tegen de Nederlandse staat aan te spannen als zUn vroegere cliënt niet op korte ternüjn ln vrijheid wordt gesteld. Menten wordt sinds enige tijd verleegd ln het ziekenhuis van de strafgevangenis ln Scheveningen. De wijze waarop hij daar zou worden behandeld ls volgens mr. Van HeU- ningen niet „optimaal". Vandaar zijn verzoek en mogeUJk gerechteUJke stappen. door James Doreey TEHERAN Als de Arabische staten Irak in de oorlog tegen Iran blijven steunen, zal Iran zeker tegen hen optreden. Dit zei ayatollah Behesjti, na Khomeini de geestelijke met het meeste gezag in Iran. gisteren ln een Interview met deze krant. Van onze redactie economie AMSTERDAM Eigenaren van honden en katten kunnen hun huisdieren nu ook bU ziekte en ongevallen een goede verzorging geven. ZU kunnen nameUJk een ziektekosten- en ongevallenverze kering sluiten voor hun viervoe ters. Oebleken, ls, dat er behoefte be staat aan een dergeUJke verzeke ring, omdat de kosten van medi sche behandeling flink kunnen op lopen. Honden en katten Neder land telt er meer dan 2,5 miljoen worden daarvan nogal eens de dupe. Een schadeverzekeringsmaat- schappU in Arnhem heeft na uit voerige studies een verzekering geïntroduceerd, die voor Neder land uniek ls. Op grond van deze verzekering ls het mogeUJk de kos ten van medische behandeling als gevolg van ziekte of ongeval te dekken. Uitkering maximaal 1000 per Jaar; eigen risico 20 pro cent Premie 100 per dier per Jaar (de verzekering moet voor drie Jaar worden gesloten). Eigenaren van honden kunnen bo vendien nog een verzekering slui ten die hen recht geeft op een uitkering 500, wanneer hun hond dood gaat ten gevolge van een ongeval. De premie wordt dan ƒ180. Dieren die Jonger zUn dan drie maanden en ouder dan tien Jaar kunnen niet worden verzekerd. Voor een dier, dat bU aanmelding ouder dan vUf Jaar ls, geldt een premietoeslag van 50 procent. Honden of katten, die een „be roep" uitoefenen (Jachthonden, waakhonden, fokdieren) zUn van de verzekering uitgesloten. De honden en kattenpolis geeft recht tot opname ln een opspoorcentra- le ln geval van vermissing van het huisdier. Omdat premier Van Agt wegens een darminfectie moest laten af weten gingen de Algemene Be schouwingen in de Tweede Ka mer gistermiddag niet door. De regeringstafel bleef leeg. Ook de Kamerleden, die massaal pre- OpDOSitfe sent waren, konden weer ver- trekken. De uitspraak van Behesjti komt op het moment dat de Verenigde Staten de Arabische landen en dan vooral Jordanië waarschuwen zich niet te mengen ln de oorlog ln de Perzische Golf. De woorden van Behesjti ber gen het gevaar ln zich van uitbreiding van de oorlog naar de andere landen rondom de Golf. Uitbreiding van het conflict in de Perzische Golf zou wel eens kunnen betekenen dat de Verenigde Staten zich rechtstreeks met het conflict gaan bemoeien, zo verluidt ln Was hington. De Verenigde Staten zullen positief reageren op eventuele verzoe ken om steun van niet bU de oorlog betrokken landen, die ln moeilijkhe den komen. Ook Saoedi-Arabië UJkt zich serieus voor te bereiden op uit breiding van de oorlog. Volgens be richten uit Beiroet hebben de Saoedl- sche autoriteiten buitengewoon zwa re veiligheidsmaatregelen genomen met het oog op de bescherming van hun olievelden. Ayatollah Behesjti noemt de Arabi sche steun aan Irak een poging om de aandacht af te leiden van de binnen landse problemen. Met een glimlach op de lippen zegt WJ: De niet-islamiti- sche regeringen van de buurlanden van Iran kunnen niet toestaan dat de Islamitische revolutie een succes wordt. Alle Islamitische volken ver langen namelijk naar een Islamiti sche regering." ROTTERDAM Het cruise-schip Prinsendam hangt sinds gisteren achter de door Holland America Crui se Lines gecharterde sleepboot en ls op weg naar een beschutte plek waar een eerste inspectie zal moeten uit wijzen wat er moet gebeuren. Er kwam gisteren nog maar heel weinig rook uit het ongeluksschip. De be manning van de sleepboot heeft een tros kunnen overbrengen nadat het weer ln de Golf van Alaska iets verbe terde. Meer nieuws pag. 11 Behesjti, die we ontmoeten ln zUn met fraai hout afgewerkt kantoor op het Iraanse ministerie van Justitie, weegt zijn woorden nauwkeurig. HU meent dat de volken van Saoedi-Ara bië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten zich verzetten tegen de steun die de regeringen van deze landen aan Irak geven. „De Iraanse revolutie heeft sterke opposi tiebewegingen ln de Arabische lan den doen ontstaan. Maar wanneer de Arabische regeringen Irak blijven steunen, zal hun door ons en door hun eigen volk een passend antwoord worden gegeven. Iran zal hun ln het kader van het afslaan van de aanval een lesje leren," aldus de ayatollah. Behesjti noemt de Iraanse steun aan Arabische verzetsbewegingen ln dit verband een eerste stap, maar waar schuwt dat een „Iraanse militaire in terventie ln de Arabische landen niet moeten worden uitgesloten." Behesjti herhaalt het bekende Iraan se standpunt dat over een wapenstil stand met Irak niet te praten is voor dat Bagdad alle Iraakse troepen van het Iraanse grondgebied heeft terug gehaald. Opnieuw beloofde 1ÜJ ook dat de strategische Straat van Hor- moez open zal büjven. Grootste vijand Overigens staat het. voor Behesti vast, dat ondanks de strijd tegen Irak, de Amerikanen de grootste vij and van Iran blijven. „ZU kunnen niet neutraal büjven vanwege hun politieke, economische en strategi sche belangen in de Perzische Golf. Meer nieuws op pagina 7 ADVERTENTIE. ADVERTENTIE ADVERTENTIE le en 2e week oktober aanvang nieuwe clubs voor beginners indeling naar leeftijd DANSSCHOLEN h Sociale onrust bij de gelijknamige diensten: heden geen uitkeringen tenzij er uitzonderlijke toestanden zijn. Een welvaartsstaat op een koopje leidt tot doldraaien, mel den de overwerkte ambtenaren. Sociale diensten zeil in nood: pagina 5. Trouw Inzichtelijk I an/é/s HEDEN INSCHRIJVING Adm. de Ruyterweg 110, tel. 020-184044 Dirk Sonoystraat 155, tel. 020-113260 oer gezellig, met eindeloos fijne mensen Kaaitcnmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsdederen omslag Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Brnna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Hooten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren 4 f onze Haagse redactie yds HAAG Commandant lopmans van de Mobiele leid in het district ZwoUe niet ingezet worden bij tegen kernenergie of Wapens. Hij heeft zijn be en kenbaar gemaakt in Haag, bij de algemeen ecteur van het korps ipolitie. Deze zal pas na Beplande blokkade van Bewaard" een oordeel in. aans heelt de algemeen inspec teur, de verantwoordelijke man voor de organisatie en het beheer van het korps rijkspolitie, gevraagd om ont heven te worden van M.E.-diensten bij demonstratieve acties, die gericht zijn tegen kernenergie- of wapens. Hüj wil zijn geweten niet langer belasten met het verrichten van zulke dien sten. Als het aan Hopmans ligt komt er een principiële discussie op gang over de vraag: kunnen de gewetens bezwaren van een politiefunctionaris gerespecteerd worden? Besprekingen De algemeen inspecteur zal zich niet vóór 18 oktober de dag, waarop de kerncentrale van Dodewaard geblok keerd dreigt te worden uitspreken over de wens van Hopmans. De korpsleiding wil nameUJk de „tacti sche besprekingen" over de gang van zaken op de 18e oktober niet combi neren met de gewenste „principiële discussie". De korpsleiding betreurt het, dat Hopmans zo kort voor de actie bezwaar aantekent tegen M.E.- diensten. De voorgenomen blokkade van de kerncentrale is eerder deze week scherp bekritiseerd door de grote po- Utieke partijen in de Tweede Kamer. Lubbers (CDA) en Rietkerk (WD) waarschuwden, dat de veiligheid van mensen in en om de centrale in ge vaar kan komen. Oppositieleider Den Uyl viel hen bU, maar voegde er aan toe dat het „de dure pücht" van de regering is om een open, democrati sche discussie over (kernenergie op touw te zetten. Motie Bij de Kamer ligt nu een motie- Beckers (PPR) en Den Uyl (PvdA), waarin de regering wordt gevraagd „onduidelijkheid en misverstanden" rond de aangekondigde maatschap pelijke discussie weg te nemen. Vol gens mevrouw Beckers moet die dis cussie óók gaan over de vraag, of de bestaande kerncentrales (Dode waard, Borssele) kunnen büjven „draaien". Als de regering die toezeg ging doet, kan zij aldus PPR/PvdA met de actievoerders-in-spé gaan praten, teneinde geweld op 18 okto ber te voorkomen. Minister Van Aardenne (economische zaken) Uet gisteren in een brief aan de Kamer weten, dat de impasse rond de maatschappeüjke discussie nog steeds bestaat. De bewindsman is nog altijd op zoek naar „wUze heden" voor de stuurgroep, die de discussie in goede banen moet leiden. De alge mene energieraad, die twee jaar gele den al adviseerde over de opzet van de discussie, begint ook ongeduldig te worden. De minister gaat binnen kort praten met de voorzitter van de raad over de vraag: hoe nu verder? Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro._ Postcode en plaats: - _Tel.:. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: OA. DB. DC. DD. (aankruisen au.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TtDUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1