Machtsstrijd in Polen is nog niet ten einde Wiegel: salaris van ambtenaar verder korten Vijf doden van veerpont geborgen Beperking van staalproduktie Kiesuwkado i Meer wijzigingen in partijtop op handen Rook boven Teheran r Meubelfabriek Sr Oisterwijk Trouw Buien HET WEER RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Dagbladen op microfiche ft Water duurder Nog twee passagiers vermist 'Crisistoestand' in EG toonaangevend in eiken Trouw Ook in het klein groot Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Trouw Let Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant 38STE JAARGANG NR 11063 DINSDAG 7 OKTOBER 1980 Veel bewolking en enkele buien Middagtemperatuur ongeveer veertien graden. Harde tot stormachtige wind uit zuidwest tot west. aan de kust en op het IJsselmeer tijdelijk storm Morgen en overmorgen. Aanhoudend onbestendig Middagtemperatuur ongeveer twaall graden Zon op: 06.59 onder 17 59 Maan op: 05.50 onder 18.14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Niet tv, maar Maria middelpunt van het gezin PAGINA 3: Nieuw vaccin tegen geelzucht PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA 9: Parlementsrubriek PAGINA 4: Landschaps- ontwerpen weer toegankelijk PAGINA 5: Portret van VU- eredoctor mr. Yap PAGINA SPORT: Ausputzer-show Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Minister Wiegel van binnenlandse zaken denkt erover alle ambtenaren komend jaar een korting op hun bruto salaris te geven van 1,75 procent. Dat zou 800 miljoen guldert besparen, zoals is opgenomen in de rijksbegroting voor 1981. De korting zou komen boven op de Bestek-kortingen van 0,3 procent per half Jaar voor de lage, tot 0,7 procent voor de hogere salarissen ADVERTENTIE 958 Looptijd Vaste Rente 6 jaar10 5 jaar10 4 jaar914% 3 jaar9 2 jaar8!4% 1 jaarS'/X Nadere informatie: at 020-5912137 postgiro m rijkspostspaarbank if nog jrote ow R V VI 3T0 62 ZN V W Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Met ingang van vandaag zijn de dagbladen Het Parool, de Volkskrant en Trouw ook op zogenoemde mi crofiches verkrijgbaar. Zo'n fi che kan maximaal zestig pagi na's bevatten. Bij het lezen daar van dient gebruik te worden ge maakt van een .reader" (een leesapparaat) of een „printer" (die van elke pagina, of van een artikel dat erop staat, ook een, afdruk kan maken). De drie dagbladen, uitgaven van Perscombinatie, introduceren, dit systeem onder de naam „Mi cro-krant". Sinds begin dit jaar zijn het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad al op microfi che verkrijgbaar, en verwacht, wordt dat andere dagbladen zul len volgen. Alle kranten die sinds 2 januari van dit Jaar zijn verschenen, kunnen nog op mi crofiche worden geleverd. Er wordt belangstelling ver wacht bij onder andere biblio theken, archieven, grote bedrij ven, banken, ambassades en re-f clamebureaus. Ter kennismak Wng zal „Micro-krant" vertegen woordigd zijn op de Efficiency- beurs die van 13 tot 22 oktober in de RAI in Amsterdam wordt ge houden. Meer nieuws op pag i Minister Wiegel heeft de bonden van ambtenaren gisteren een brief met zijn gedachten over de salarisbezuini gingen geschreven. Het overleg met de bonden staat voon donderdag op het programma. Door de extra kor ting zou de „modale" ambtenaar ko mend jaar 2,5 procent in koopkracht achteruit gaan, tegenover twee pro cent voor de modale werknemer (33.500 gulden bruto jaarloon) in het bedrijfsleven. Wiegel zegt niet met zoveel woorden dat de extra korting van 1.75 percent zijn voornemen is. In de brief ge bruikt hij de woorden „zou kunnen". Hij stelt voor later pas te beslissen over de korting en de gebruikelijke voorlopige salarisverhoging voor ambtenaren per 1 januari. De minis ter wil eerst afwachten hoe het loono- verleg in het bedrijfsleven afloopt, en of daar nog een extra, al dan niet nivellerende matiging wordt afge sproken. Verder kondigt Wiegel aan dat „bin nenkort" voorstellen van hem te ver wachten zijn voor lagere aanvangssa larissen bij de overheid. De minister zegt er niet bij of deze maatregel al in 1981 iets zal opleveren. Voorts heeft Wiegel „in overweging" de werkge verspremie voor het ambtenarenpen- sioen te verlagen met een procent. De vermogenspositie van het pensioen fonds maakt dat. ook op langere ter mijn gezien, mogelijk, zo denkt Wie gel. Ook hier noemt hij geen op brengst. hoewel het een bedrag van rond een half miljard kan gaan. Ook schrijft Wiegel niet of deze maatregel en die van de lagere aanvangssalaris sen meetellen voor de beoogde bezui niging van 800 miljoen, zodat eventu eel de 1,75 procent salariskorting minder zou kunnen worden. Schatkist Wiegel deelt ook mee dat op 1 januari de zogeheten Ublnk-normen van kracht zullen worden. Hogere ambte naren bij kleinere gemeenten worden dan hoger ingeschaald voor hun sala ris. De kosten het gaat om minder dan 100 miljoen gulden zullen uit de schatkist worden gedekt. Bij de FNV-bond van ambtenaren ABVA-KABO waren gisteravond no gal wat vragen over Wiegel's brief. De FNV-bond is niet tegen een extra korting wanneer die is bedoeld als tegenhanger van de komende premie verhoging voor CAO-werknemers. Ambtenaren betalen namelijk niet de gewone sociale premies. Voor de AB VA-KABO is belangrijk dat de koop kracht van de ambtenaren niet har der achteruit gaat dan die van CAO- lonen. De CNV-bond van ambtenaren. CFO. toonde zich te leurgesteld over de extra salariskor ting die minister Wiegel voor de amb tenaren In petto heeft. De Parijse burgemeester Jacques Chirac kijkt naar het gat dat een hom in een synagoge heeft geslagen. De explosie waar een neo-nazistische beweging zich verantwoordelijk voor stelde, kostte vier mensen het leven. Vandaag wordt een algemene staking gehouden in Frankrijk uit protest tegen de aanslag en de „lakse" houding van de regering. Nieuws hierover op pagina 7. ADVERTENTIE le en 2e week oktober aanvang nieuwe clubs voor beginners indeling naar leeftijd DANSSCHOLEN °ci HEDEN INSCHRIJMNG Adm. de Ruyterweg 110, tel. 020-184044 Dirk Sonoystraat 155, tel. 020-113260 oer gezellig, met eindeloos fijne mensen I aniëls Dikke rookwolken dreven gisteren over de Iraanse hoofdstad Teheran, nadat Iraakse vliegtuigen een bombardement hadden uitgevoerd op het vliegveld. Bij de bombardementen van giste ren zouden zeker veertig slachtoffers zijn gevallen. Meer nieuws op pagina 7 was Je handen maar in het 1/369! voor de aardappelen DORDRECHT Het scheepsongeluk op de Oude Maas bij Dordrecht heeft ze ker vijf doden geëist. Toen een drijvende bok het door de binnenvaarttanker Innovatie overvaren veerbootje Adrie in normale positie had gebracht vond men in het vaartuig de stoffelijke overschotten van twee vermiste passagiers. Nog twee vermisten werden op de plaats van het ongeluk, hal verwege de rivier, opgedregd. Er worden nu nog twee men sen vermist. Het stoffelijk overschot van een man, die zich in de roef van het bootje bevond was zondagmiddag al geborgen. De slachtoffers zijn: A. van Nes (65). Zwijndrecht. M. B. Klijsters (81, Zwtjndrecht, T. J. Klijsters (38). Zwijndrecht, mevrouw E. H. M. de Jong-Hermes (24), Zwijndrecht en mevrouw M. Hagendoom-Bos (52). Rotterdam. Vermist wolden nog: het kindje Arjo Zegers (geboren in 1979) Hoek van Holland, en E. M. L. Ottens (25) Zeist. Men neemt nu als vast staand aan dat ook zij zijn verdron ken. Er zou nog een vermiste zijn maar de politie twijfelt er sterk aan of dit waar is. Nog steeds wordt op de Oude Maas gedregd en zoeken de bemanningen van polltteboten de rt- rang heeft verleend. Hii kon tot dus- vier af. ver nog niet worden gehoord. Dwars voor Van de 23 in ziekenhuizen opgeno men passagiers mocht maandag het merendeel naar huis. De toestand van de twee ernstig gewonden, onder wie de kapitein van het veertbootje, is redelijk. De Rijkspolitie te water in het district Dordrecht is onder lei ding van hoofdofficier van justitie mr. J. Wessel direct begonnen met het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Kernvraag Is waarom de kapi tein, die bekend staat als een gerouti neerde varensman, de rechtdoor va rende tanker Innovatie geen voor- WARSCHAU (Reuter, AFP, DPA) In de top van de Poolse communistische partij is een omvangrij ke zuivering doorgevoerd. Toch lijkt de machts strijd voorlopig nog onbeslist. Meer duidelijkheid zal het eerstvolgende partijcongres moe ten brengen. De maatregelen die daar genomen worden, zullen bepalend zijn voor het nieuwe gezicht van de Poolse communistische partij. Van onze redactie economie AMSTERDAM De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, wil de Europese staalproducenten dwin gend een produktiebeperking opleggen. Daarvoor moet de Commissie eerst de „crisistoestand" uitroepen. Dat kan op grond van artikel 58 van het Europese kolen- en staalverdrag maar de regeringen van de Negen moeten daarvoor wel eerst, hun toestemming geven. De Commissie zal het plan vandaag in Luxemburg voorleggen aan de ministers van buitenlandse zaken. De perschef van het centale comité van de partij, Jozef Klasa, deelde gisteren na afloop van de vergade ring, die 21 uur duurde, mee dat meer zuiveringen te verwachten zijn. Hij verklaarde openlijk dat de vroegere premier Piotr Jaroszewicz, die als be langrijkste architect van het onder partijleider Gierek gevoerde, maar mislukte economische beleid geldt, boven aan de lijst staat van degenen naar wier daden een onderzoek zal worden ingesteld. Jaroszweicz heet een beschermeling van Moskou te zijn. Woordvoerder Klasa zei verder dat de doorgevoerde wijzigingen in de top velen zullen teleurstellen, maar voor verdere veranderingen in de top verwees hij naar het partijcon gres. Technisch De veranderingen die gisteren zijn doorgevoerd, lijken voornamelijk van technische aard te zijn. Politici die op 24 augustus al uit het politiebureau en het partijsecretariaat werden ge zet, zijn nu ook van hun overige func ties ontdaan. Het centrale comité ge noemde vijftien nieuwe leden en acht plaatsvervangende leden, maar ver nieuwingsgezinde elementen bevin den zich (nog) niet onder hen. Tegen veler verwachting in, maakte de om streden generaal Moczar en de eerste secretaris van Gdansk. Tadeus Fisz- bach hun opwachting nog niet in de hoogste regionen van de partij. Een aantal hervormingsgezinde le den van het centraomité sprak giste ren openlijk teleurstelling uit over het uitblijven van ingrijpende hervor mingen. De vroegere minister van buitenlandse zaken Stefan Olszows- ki, eens weggepromoveerd naar een ambassadeurspost maar nu weer aan invloed winnend, sprak in een van de scherpste bijdragen voor de vergade ring van het centraal comité over een geloofwaardigheidscrisis en over im morele manipulatie van partijcon gressen. Woordvoerder Klasa bevestigde gis teren dat de „Sowjet-Unie waak zaam, met begrip, maar niet zonder ongerustheid" de gebeurtenissen in Polen volgt. Hij sprak overigens stel lig berichten tegen als zou partijlei der Kania vorige week naar Moskou geweest zijn. Over generaal Moczar zei Klasa: Zijn rol wordt belangrijker naarmate de democratie in het land toeneemt en omgekeerd. Poolse en Russische functionarissen ontkenden gisteren berichten als zou den de grenzen tussen beide landen gesloten zijn. Ook het treinverkeer tussen beide landen zou normaal ver lopen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken deelde gisteren mee ge loofwaardige berichten te hebben ontvangen dat de grens tussen Polen en de Sowjet-Unie op sommige pun ten dicht zit. Het zou vooral om grensposten gaan, waarlangs alleen Oosteuropeanen kunnen passeren. Verscheidene leden van het centrale comité hebben er in hun toespraken op aangedrongen dat de nieuwe onaf hankelijke vakbonden zullen worden ingepast in het socialistisch systeem. Europees commissaris Etienne Da- vignon heeft tot het laatst gepro beerd de staalproducenten te bewe gen hun produktie vrijwillig te beper ken. Dat is evenwel niet gelukt. Met name werd ernstige tegenstand on dervonden van de staalindustrie in West-Duitsland en Italië. Volgens Ita liaanse ambtenaren in Brussel zou de Italiaanse regering zich niet tegen de produktiebeperking verzetten, om dat de voorgestelde periode okto ber tot juli 1981 het minst in strijd is met de belangen van de Italiaanse staalindustrie. De Westduitsers zijn in principe nog wel tegen maar schij nen geen spelbreker te willen zijn. Indien de toestand van „crise mani feste" vandaag inderdaad in Luxem burg wordt uitgeroepen, zal het voor het eerst sedert 1952 het jaar van de oprichting van de Europese Ge meenschap voor Kolen en Staal zijn dat wordt overgegaan tot een beperking van de staalproduktie. Deze wordt noodzakelijk geacht met het oog op de grote problemen, waar in de Europese staalindustrie nu al een aantal jaren verkeert. Oorzaken hiervan o.a de teruggang van de eco nomische activiteiten in de wereld, de produktie van staal in opkomende industrielanden en de bescherming van de eigen staalindustrie door de Verenigde Staten. Naast het uitroepen van de crisistoe stand wil de EG-Commissie dat de ministers ook een bedrag van 330 tot 440 miljoen gulden ter beschikking stellen om de sociale gevolgen van de operatie op te vangen. a Klein Dat is schrikken! Wat halen ze nou weer uit? Kunnen ze daar geen vergrootglas bij leveren? Het gaat zó over Maar we wiiden even melden dat Trouw ineens veel kleiner kan. als u daar prijs op stelt. Wij worden op bestelling een Micro-Krant. Maar als u geen bibliotheek of anders bent. mag u gewoon gezellig blijven bladeren op ware grootte Een hele opluchting. Wij kunnen weer onverkleind com municeren. Het directe contact, dat altijd zo goed ver loopt. Maar het kén dus heel erg klein. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Origineel Dick Bruna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zand lopertje als garantie voor zacht gekookte eierenl De schipper van de tanker kon weinig meer verklaren dan dat het veerboot- je, waarvan hij verwachtte dat het hem vrije doorgang zou verlenen, zich plotseling dwars voor de voorsteven van zijn schip bevond. Hij had geen enkele mogelijkheid een botsing te voorkomen. Intussen bleek gisteren dat van een technische fout geen sprake is geweest. Op een werf in Dordrecht, waar de Adrie voor onder zoek naar toe werd gesleept, kwamen deskundigen van de scheepvaartin spectie tot de conclusie dat er zich geen technische storing kan hebben voorgedaan. Het veerbootje verkeer de in goede staat Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. GB. GC. GD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2192.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1