'Dwang isoleert druggebruikers' Krakers lopen te hoop in Den Haag J Schade van Zoetermeerse winkeliers nog niet vergoed Muziek, gehoord en ongehoord NUTSSPAARBANK 5 Nieuw station langs Zoetermeerlijn Demonstratie tegen leegstandswet Harde aanpak bij behandeling funest voor vertrouwensbasis UITGAAN KORT P (£FfiSCT/6!/t Haagse komt om in verkeer Bedrijfsgebouwen-Maneges-Werk plaatsen - Veestallen en Loodsen VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Uit het gehele land zullen morgen kraakgroe- pen naar Den Haag trekken voor een grote demonstratie tegen de op panden zijnde leegstandswet. Na een tocht door de binnenstad zal de demonstratie worden besloten met een manifestatie op een braakliggend terrein aan de Jan Steen straat in de Schilderswijk In Amsterdam woedt op het stadhuis en daarbuiten de dis cussie over de hulpverlening aan druggebruikers opnieuw in volle hevigheid. De gemeente streeft naar een herstructure ring van de hulpverlening. Een moeizaam proces, zeker zolang de betrokken instellingen, el kaar blijven beschouwen als concurrenten. Het drugbeleid maakt soms een wat chaoti sche indruk. Hulpverlener Jelle van Veen, werkzaam bij de stichting De Regenboog in Am sterdam, tracht in onderstaan de bijdrage helderheid te ver schaffen in de toekomstige koers van de hulpverlening. Daarbij neemt hij stelling te gen het pleidooi voor een ge dwongen behandeling, zoals! onlangs drie beleidsadviseurs uit Den Haag in een artikel ii deze krant hielden. Het Landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK) had aanvankelijk in augustus besloten tot een demonstratie op 13 september j.l. Toen echter bleek dat de behandeling in de Tweede Kamer van de leegstandswet, die begin deze maand zou plaatsvinden was ver schoven. besloot men de demonstra tie uit te stellen. Ook nu is het nog onduidelijk wanneer de wet in de kamer zal komen. Naast de demonstratie is in het LOK afgesproken felle en duidelijke acties te voeren tegen de leegstandswet. Volgens de krakers gaat het voor hen erop of eronder. Als de wet er komt zoals het voorstel van de regering er nu ligt, dan worden tienduizenden krakers en huurders zonder woonver gunning bedreigd met ontruiming. De indruk die wordt gewekt dat de wet er is om de leegstand aan te pakken is volgens de krakers onjuist. De leegstand wordt slechts ten dele aangepakt, efficiënt werkt de wet slechts in het bestrijden van krakers. De landelijke kraakgroepen eisen een verwijdering van anti-kraakbepalin- gen en strafbepalingen voor krakers' uit de wet. Verder willen zij een effi ciënt vorderingsbeleid (met de nodige financiële middelen). Het woonrecht van de woningzoekende moet volgens, hen geplaatst worden boven het pri- vérecht. Tenslotte eisen de krakers dat er naar woonbehoefte wordt ge bouwd, met uitschakeling van het winstprincipe. Geen kraakacties Overigens staan er op het program ma voor morgen geen kraakacties of, andere activiteiten die buiten de aan gekondigde mars en manifestatie val len. De Haagse kraakgroepering en het Stedelijk Overleg Stadsvernieu wing in Den Haag, dat meedoet in de organisatie, verwachten rond 5.000 deelnemers. De manifestatie wordt in de Schil derswijk gehouden omdat deze buurt volgens het SOS een schrijnend voor beeld is van speculatie en leegstand Het SOS dringt aan op een betere samenwerking tussen krakersgroe- pen en bewonersorganisaties, die „tenslotte hetzelfde doel nastreven" Op de manifestatie zal onder meer een vertegenwoordiger van de Am sterdamse zg. Woonadvocaten spre ken (juristen die een alternatieve leegstandswet hebben ontworpen) De bijeenkomst wordt muzikaal op geluisterd door de bands BVD en Grote Bluf. De demonstratieve tocht start om twee uur op het Lange Voor hout en voert over het Binnenhof naar de Jan Steenstraat. Dagelijks Vrijdag 3 oktober APPELTHEATER: Zeven vette dagen, 20.15 U SCHOUWBURG: Zonder gekheid. 20.15 u HOT- THEATER: Colas Breughnon. 20.30 u. SCHOUW BURG: Ik heb je liever. 12.45. 18 u. THEATER AAN DE HAVEN: Ooyevaer festival, 21 u CON GRESGEBOUW: Residentie orkest. 20 15 u. CON- ORESOEBOUW: Koreaanse dansers en zangers. 20.15 u. DILIGENTIA: Fons Jansen. 20.15 U. VAN DETH Aarde, water, vuur en licht, 20.30 u. VOORBURG: DE TOBBE Neum, dans. 20.30 u Zaterdag 4 oktober DEN HAAO: APPELTHEATER: Zeven vette da gen. 20.15 u. CONGRESGEBOUW: 10 jaar Schak. 10-23 u. HOTTHEATER: Colas Breughnon. 20.30 u. SCHOUWBURG: Ik heb je liever. 14 u. PIER ROT. Ploef de domme boef. CIRCUSTHEATER Lulu, opera. 20 u THEATER AAN DE HAVEN Ooyevaer festival, 21 u. DILIGENTIA. We mogen niet klagen, 20 15 u KOOMAN: T Zonnekachel- tje, 14.30 u. VAN DETH. Jessie en de grijze ko ning. 14.30 u. VOORBURG: DE TOBBE: Wild Bill Davis, 20.30 Zondag 5 oktober DEN HAAO HOTTHEATER: Dramamorgana. 14 u. SCHOUWBURO: Ik heb je liever. 12 45 u. PIERROT: Niks te doen. 14.30 u. DILIOENTIA Homero Francesch. 14.30 u. Dexter Oordon Quar tet. 20 30 u THEATER AAN DE HAVEN: Ooye vaer festival. 21 u. DILIOENTIA: We mogen niet klagen. 20.15 u. KOOIMAN: 't Zonnekacheltje. 14.30 u. VAN DETH. Jessie en de grijze koning. 14.30 u. VOORBURG: DE TOBBE: Wild Bill Davis. 20.30 Zondag 5 oktober DEN HAAG: HOTTHEATER: Dramaorgana; 14 u: SCHOUWBURO: Ik heb je liever, 12.45 u. PIERROT: Niks te doen, 14 30 u DILIOENTIA Homero Francesch. 14.30 u. Dexter Oordon Quar tet. 20.30 u. THEATER AAN DE HAVEN: Elime- iech. 20 u. Ooyevaer festival. 21 u. VAN DETH: Jessie en de grijze koning. 14.30 u. Maandag 6 oktober DEN HAAG: SCHOUWBURG National Youth Theatre. Richard 2: 20.15 u. HOTTHEATER: Ida Gerhard, poézie. 20.30 u. SCHOUWBURO: Fiesta Gltana. 20,15 u. CIRCUSTHEATER: La cerenen- tola, 20 u Dinsdag 7 oktober DEN HAAO: DILIOENTIA. Fons Jansen. 20.15 U Woensdag 8 oktober SCHOUWBURG Amadeus. 20,15 u BUURT HUIS CO VIER: Papailbre, 14 u CIRCUSTHEA TER. La cerenentola. 20 u. CONGRESGEBOUW Folklore uit Martinique. 20.15 u. DILIOENTIA Fons Jansen. 20.15 u. KOOMAN: De hippe kan goeroe, 14.30 u Donderdag 9 oktober SCHOUWBURG Ik heb je liever, 12.45 u. Ama deus, 20.15 u HOTTHEATER: Haagse conferen tie, concert, 20.30 u. DILIGENTIA: Fons Jansen, 20.15 u VOORSCHOTEN: DUIVENVOORDE: Spaanse muziek. 20.30 u WASSENAAR: DORPSKERK: Wassenaars Vo- caliter, 20 u. Films in Leiden n zo Dog day afternoon: ma di wo Bobby Deer- fleld; 7. 9.15, 12 J. LIDO 1 (071-12,41.30): Vrouwen- stad; 2.30, 8, 16 j, LIDO 2 (071-12.41.30): In de greep van zombies; 2.30 7. 9 15, zo ook 4 45. 16 J. LIDO 3 (071-12,4130); Een trap na; wo za zo 7, 9 15, ov dg 2.30. 7, 9.15. 16 J. STUDIO (071-13.32.10): The black hole; 7, 9.15, do vr ma di ook 2.30, al, TRIANON (071-12.38.751: Het teken van het beest; 2.30.7.9.15. zo ook 4.30, 16J REX (071-12.54,14): Spel zonder remmen: 2.30. 7. 9.15. zo ook 4.30, 16 J. Films in Alphen a.d. Rijn EUROCINEMA 1 (01720-20800): The Black hole, 1.45, 6.45, 9.15, zo ook 415. zl. EUROCINEMA 2 '01720-20800): Zombie holocaust; 1.30, 6.30. 9, zo ook 4 u. 16 j EUROCINEMA 4 (01720-20800); American Gigolo; 1.30. 6.30. 9.15, zo ook 4 u. 16 j door Jelle van Veen CONCERT De Noordindiase muzikant Ustad Munir Khan (op het traditionele instrument de Sarangi) en zijn zoon Zamir Ahmed (op tabla en tampura) geven vanavond een concert van klassieke muziek uit In dia in de aula van het Haags Gemeen temuseum. Met dit concert begint het muziekseizoen in het museum. Aan vang: 20.15 uur, toegang: 12,50 en 7,50 gulden. CONCERT II De concertserie van K&O in Katwijk begint van avond met een concert van het Clara Wieck Trio in de Boefitempel. Het trio, dat bestaat uit Henny Ravestein (viool), de cellist Yke Viersen en Jet Röling (piano), speelt werken van Haydn en Beethoven. Aanvang: 20.15 uur. De Haagse beleidsadviseurs Schudel, Stams en Verzijde vinden na een bezoek aan Sin gapore dat we in Nederland „prutsen in de marge" bij de aanpak van de drugsproble men (Trouw, 18 september). Zij staan een harde lijn voor en spreken over gedwongen behandeling. Amsterdam heeft al tien jaar met heroïne-versla ving te maken. Het werd al snel een massaal probleem, waar de overheid en de hulpverlening op moesten reageren. De gemeente mikt nu op het beheersbaar maken van de problematiek door middel van kleinschalige opvang, de opbouw van buurtgerichte hulpverlening en pro gramma's voor de verstrekking van vervangende middelen. Een logische reactie op het gegeven dat het ont staan van grote concentraties van verslaafden moet worden tegenge gaan (Zeedijk, Sosa, Doelen). Grote groepen gebruikers hebben immers een enorme aantrekkingskracht op de dealers, die zich in zo'n situatie weten te organiseren. Terwijl begin nende gebruikers in versneld tempo verslaafd raken. De uitgangspunten van het gemeentelijk beleid zijn erop gericht meer mogelijkheden voor de hulpverlening en de druggebruikers te creëren en tegelijkertijd de crimi naliteit tegen te gaan. De hulpverlening zal niet in staat zijn om het heroïnevraagstuk op te los sen. maar is er wel voor om de drugge bruikers een adequate sociale en me dische begeleiding te bieden. Dan kan een proces op gang gebracht wor den om het extreme gedrag van de gebruiker in de hand te krijgen, wat kan leiden tot een vorm van zoge naamd „weekeinde-gebruik" tot alge hele ontwenning. V ertrou wensbasis maar gaat ook naar de eigen omge ving van de gebruiker en betrekt de familie of andere relaties er zo moge lijk bij. Hij moet zorgen constant bereikbaar te zijn voor de cliënt. De begeleiding kan er toe leiden dat de gebruiker wordt ondergebracht in een ontwenningscentrum. Maar vaak is een opname niet direct noodzake lijk. Heroïne veroorzaakt in de regel cha os. De gebruiker maakt bij de omge ving emoties los. Hij geeft zijn geld uit aan drugs en moet op het crimine le pad om de onweerstaanbare zucht naar heroïne te kunnen bevredigen. Er lijkt geen weg meer terug. De dope, de dealer en het huls van bewa ring zijn de onderdelen van een vici euze cirkel waaruit geen uitweg meer schijnt te zijn. Üit de veldwerkerervaringen van de Risico maatschappelijke werkers van de Re genboog blijkt dat een intensieve en persoonlijke benadering een eerste vereiste voor de druggebruiker is om hulpverlening op gang te brengen. Dit betekent dat een vertrouwensba sis moet ontstaan. De hulpverlener werkt niet alleen op zijn bureau. Een harde aanpak lijkt uiteindelijk nog het enige. Maar waar leidt een gedwongen behandeling toe? Er kan dan geen sprake meer zijn van een persoonlijke benadering of een ver trouwensbasis tussen hulpverlener en cliënt. In West-Duitsland ontlopen vele verslaafden de hulpverleners omdat de laatsten hun contacten aan justitie moeten melden. De dreiging van een gedwongen behandeling leidt •er toe dat de verslaafden zich gaan isoleren. Een van de gevolgen is dat hun infecties, die ze bij het gebruik oplopen, niet worden behandeld. De lichamelijke conditie verzwakt in de loop van de tijd zo sterk, dat het risico van een fatale overdosis steeds groter wordt. Bij onze oosterburen, die ook geen vervangende middelen willen verstrekken, overlijden jaar lijks dan ook veel meer gebruikers. De beleidsuitgangspunten om tot een beheersing van de problematiek te komen liggen er nu wel in Amster dam, maar aan de uitvoering zal het voorlopig nog blijven schorten. Sa menwerking tussen de hulpverlenen de instanties is een bittere noodzaak. Daar was Jarenlang geen sprake van. Bepaalde groepen verslaafden kre gen overmatig veel aandacht in de vorm van mankracht en financiële middelen, zoals de groep extreem- problematische gebruikers (de cliën ten van de Stichting Kontaktsentra en het Princehof). In mindere mate geldt dat nu ook voor de Surinaamse gebruikers. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat deze groepen prol men van openbare orde veroorzi ten en veroorzaken. Gezamenlijke aanpak Inmiddels zijn er wel allerlei initial ven van de hulpverlening om te ko men tot een meer gezamenlijke aan pak. Voorbeelden daarvan zijn: d Stichting vervangende middeli waarin de meeste instellingen sami werken, de methadonbus voor Si naamse gebruikers, het plan voor i tweede methadonbus voor andere bruikers, de voorlichting aan hi sen, de vroeghulp aan gebruikers zijn ingesloten op politiebureaus, tandartsenvooiziening en de pli voor een ontwenningscentrum. De prioriteit zal echter zoveel mi lijk moeten worden gelegd bij hulpverlening in de buurten, waarb ook anderen dan de drughulpverl ners zich voor verslaafden open zxt len moeten stellen. De strijd tegen d handel is een zaak van de openbars orde. Verslaafden hebben echU recht op een menselijke benaderin waarvoor de hulpverlening dan w< de ruimte moet krijgen om die t< geven. Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER Het overleg over een schadevergoeding aan de winkeliers in het Zoeter meerse winkelcentrum Meerzicht, die twee maanden geleden noodgedwongen hun deuren anderhalve dag moesten sluiten, zit muurvast. De winkeliers dreigen met gerechtelijke stappen tegen de eigenaresse van het centrum, de Ennia-verzekeringsgroep als er niet snel een schaderegeling wordt getroffen. Het gemeentebestuur gelastte eind juli de tijdelijke sluiting, omdat het winkelcentrum wegens instortingsge vaar moest worden gestut. Er ont stond daarna een juridisch steekspel tussen het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond, dat de belan gen van de 23 gedupeerde winkeliers behartigt, de Ennia en de bouwer van het centrum Intervam over de vraag wie aansprakelijk is voor de schade. Films in Den Haag APOLLO 1 (46.03.40): The big red one; 2.30.7. 9.15, zo 2. 4.15. 7. 9.15. 12 J. APOLLO 2 (46.03.40); De duivel hale Je; 2. 7.30. 9.45. zo. 1.30, 7.30, 9.45, a l. ASTA (46.35.00): Being there; 2. 7, 9.30, zo. 1.30, 4, 7, 9.30. a l CALYPSO (46.35.02): Force 10 from Navarone: 2.15, 7. 9.30, zo. 1.30, 4. 7, 9.30, 12 J. BIJOU (46.11.77): The changeling; 2, 7.15. 9 45, zo 1.45. 4.15, 7.15, 9.45, 16 j. BABYLON 1 (47.16.58): Ail that jazz; 2, 7. 9.40, zo. 1.30, 4. 7, 9.30, a.l. BABYLON 2 (47.16.56): The big red one; 2. 7.15. 9 45, zo. 2, 4.16. 7.15, 9.45. 12 J. BABYLON 3 (47.16.56): Groene ogen in de nacht, 7.9.15. do., vr. ma., dl ook 2.15. 16 j CAMERA (46.72.00): Everyt hing you always wanted to know about sex; 1.45. 6.45. 9.15, 16 J. CINEAC 1 (63.06.37): When a stranger calls; 2.6.45, 9.30, zo. 1,15,4,6.45,9.30.16 J CINEAC 2 (63.06.37): Max Havelaar; 2. 8, 12 J. CINEAC 3 (63.06.37): Cruising: 2. 0.45. 9.30. zo.. za.. wo. 6.45. 9.30, 16 j. CORSO (46.72.00): De genotzoe kers; 1.45. 6.45, 9.30. zo. 1.15. 4. 6.45. 9.30, 18 J. DU MIDI (85.57,70): Once upon a time in the west: 8.15, zo ook 3.30, 12 J. EUROCINEMA (06 70 66) Hair; za.. zo., wo. 3.45. 7.45, ov. dg 1.45, 7.45. a.l. METROPOLE 1 (45.67.56): Vrouwenstad; 2.8,18 J METROPOLE 2 (45.67.56): The good, the bad and the ugly; 2, 8,10 J METROPOLE 3 (45.67.56): Het teken van het beest, 2, 6.45, 9.30, zo. 1.15, 4. 6.45, 9.30, 16 J. METROPOLE 4 (45.67.56): The long riders; 26.45, 9.30. zo. 1.15. 4. 6.45, 9.30, 16 j METROPOLE 5 (45.67.58): De linkshandige uit zendkracht; 2, 6.45. 9.30, zo. 1.15. 4. 6.45, 9.30, a.l. ODEON 1 (46.24.00): In de greep van de zombies; 1.45, 6.45. 9.30, zo ook 4.15, 16 J. ODEON 2 (46 24.00): Papillon; 2, 8. 12 j. ODEON 3 40 24.001: Funny America; 2, 6.45, 9.15, zo. ook 4.30, 12 J. ODEON 4 (48.24.00): Satyrtcon; 1.45, 6.45. 9.30. zo. ook 4. 12 j. ODEON 5 (46.24.00): The black hole; 1 45. 6.45. 9.30. zo ook 4.15, a.l. LE PARIS 1 (65.64.02): Oriental blue; vanaf 12 u„ zo. vananf 1.45. 18 j. LE PARIS 2 (65.64.02): Pomo weekend op Mallorca; vanaf 12.15, zo. vanaf 2 u„ 18 j. LE PARIS 3 (65,64.02): Deep inside; vanaf 12.30. zo. vanaf 2.15, 18 J PASSAOE (46.09.77): Caligula; 2, 8. 18 j. ROYAL 3 (60.11.92): Echt paren; ma., dl.. wo. 2, 8. ov. dg 2, 7, 9.30, 18 J. ROYAL 4 (80.11.92): Escape to Athena; ma., dl., wo. 2. 8, ov. dg 2.7,9.30, 12 J. ROYAL 5 (60.11.92). Kung fu gorilla vechters; ma- di.. wo. 2, 8. ov. dg 2. 7,9.30,18 J. STUDIO 2000 (54.22.88): Being there; 2. 7. 9.30, zo. 1, 7. 9.30. a.l. UITKIJK (54 22.88): La terrazza: 8 u. do., vr. ma.. di. ook 2 u. 16 j. Het KNOV heeft bij de Ennia een claim voor de geleden omzetschade van 70.000 gulden ingediend. Een zelf bedieningszaak en een kledingmaga zijn, die binnenkort wegens de her stelwerkzaamheden weer twee weken moeten sluiten, komen nog met een eigen claim. Hoe groot deze claim is, konden de winkels gisteren nog niet zeggen. Volgen het KNOV is de Ennia aan sprakelijk, maar de verzekerings groep wijst dit af. De Ennia wijst hierbij op bepalingen inzake aanspra kelijkheid in het huurcontract. Het is waarschijnlijk dat de eigenaresse de schadeclaim doorspeelt naar Inter vam, maar ook die acht zich niet aansprakelijk. De Intervam wil tot nu toe ook niet opdraaien voor de her- steikosten van het gebouw, hoewel het burgerlijk recht de bouwer in eerste instantie aansprakelijk stelt wanneer binnen tien Jaar na opleve ring van een gebouw consructiefou- ten worden ontdekt. Het winkelcen trum kwam in 1975 gereed. Volgende week gaan de partijen weer rond de tafel 2itten. Het herstel van het verzakte parkeerdak boven het winkelcentrum verloopt inmiddels voorspoedig. Naar verwachting eind november is er in de winkels niets meer van de herstelwerken te zien, maar het kan nog tot begin volgend jaar duren eer het dak weer voor gebruik gereed is. 7/<rf&7M55Z&5V7Z 70747 77% (£Fft5Cr/6!/<S 735H7& 77.47%) door Adr. Hager Den Haag Van de concerten die eind september in Den Haag en omgeving zijn gegeven verdienen minstens drie uitvoeringen geme moreerd te worden Het predikaat „voortreffelijk" komt de uitvoeren den toe. In het sfeerrijke Huygens- museum „Hofwljck" aan het Voor- burgse Westelnde speelden de vier leden van het ensemble Fiorl Musi- call muziek van ondermeer Vivaldi, Telemann en Couperin. Kamermu ziekspel van hoog gehalte met als hoogtepunt een werkje getiteld „Comagain" voor blokfluit van Jr. Jacob van Eijck, subliem vertolkt door Baltrick Deerenberg. Al even zeer een verrassing was het optre den van „Oktopus", het Haags Bla zersensemble. Deze jonge musici speelden op uitnodiging van de Zin gende Zolder in de Bovenzaal van de Haagse Kunstkring. Geen Ideaal onderkomen voor de Zingende Zol der, omdat de belangstelling voor de concerten veelal groter ls dan de zaal aan de Denneweg kan bergen. Oktopus, in februari 1979 opgericht, wordt geleld door Bastiaan Blom hert en die heeft zijn musici in korte tijd tot een uitstekend peil weten te stimuleren. Zij speelden op dit con cert werken van Monteverdi, De Falla, Hummel en Dvorak met als soliste de claveciniste Annelie de Man. In de komende maanden zal Oktopus nog een aantal concerten in Den Haag geven, 't loont de moei te één van deze concerten bij te wonen. De enthousiaste musici zul len U zeker niet teleurstellen. Het ls voor een muziekrecensent een genoegen zoveel goeds te kun nen opsommen. Dat is zeker ook van toepassing bij het concert In de Lutherse Kerk door De Cappella Amsterdam geleld door Jan Boeke. Muziek uit de 16e en 17e eeuw ls hun specialiteit en dat doen zij wonder schoon. Zangcultuur van zeldzaam hoog niveau, technisch en muzikaal betekent een optreden door dit en semble een verademing. Het Haags Orgel Kontakt mag De Cappella Amsterdam regelmatig terugvra gen, zij verdienen de belangstelling van een groot Haags publiek. De twintig zangers beperkten zich nu tot composities van Schein en Schütz, doch zij hebben ongetijfeld veel meer in hun mars. Promenade Ken-Ichlro Kobayashl leidt het eer ste concert in de Promenadeserie van het Residentie Orkest. Van avond, 3 oktober, presenteert hij de derde symfonie van Mendelssohn, bijgenaamd „De Schotse" en de sul- te uit de Vuurvogel van Strawinsky. Dit werk ls door het R.O. op de plaat gezet ter introductie van diri gent Hans Vonk en voor de abonne mentshouders verkrijgbaar. Cara Mia Antonello speelt het derde vi oolconcert van Saint-Saëns, de tem peramentvolle componist van on dermeer .Samson et Dalila", de Danse Macabre, Le Carnaval des animaux en van vijf pianoconcer ten. De Promenadeserie wil niet meer zijn dan een bonte afwisseling van gemakkelijk in het gehoor lig gende lichtklassleke orkeststuk ken. De opmaat van deze serie vol doet aan die opzet. Bram Beekman bespeelt vanavond het Jubilerende orgel van de Loosdulnse Abdijkerk en op zijn programma prijken wer ken van Scheldt, Walther, Stanley, C. Ph. E. Bach, Brahms, Franck en Vieme. Men is geneigd te zeggen: „m'n liefje, wat wil Je nog meer?". Beekman zal dit programma overi gens best aankunnen, na een gede gen opleiding verwierf hij nogal wat onderscheidingen en won hij enkele concoursen. Zaterdag 4 oktober van 10 tot 23 uur ln het Congresgebouw Festival voor Haagse amateurs ter viering van het tienjarig bestaan van de Stich ting Contact Haagse Amateuristi sche Kunstbeoefening (SCHAK). Het Residentie Orkest begeleidt de Sing In, Jan Eelkema heeft de Mes- se 8olennelle van Gounod uitgeko zen. Die Haghe Sanghers brengen de première van Drie Drinkliederen van Jurr. Andriessen op tekst van Van Duinkerken, het R.O. speelt met amateurs samen in werken van Schubert en Sibelius, de Kon. Mill-1 taire Kapel werkt mee, er is een kindermusical, kortom: een feest van, voor en door amateurs. Een dag om bij te wonen! Het koffieconcert van 5 oktober in de Haagse Kunstkring zal wel een zeer groot publiek trekken. De Slag werkgroep Den Haag speelt en dat houdt de belofte in van een boeiend programma in een fascinerende uit voering. Zij brengen o.a. een impro visatie op de Aminda-xylofoon, „Lahara", muziek op een India's patroon en drie werkjes van Georg Hamilton Green. Dit koffieconcert begint om 12 uur. Maandag 6 oktober brengt de Ned. Operastichting „La Cenerentola" van Rossini, een verrukkelijke ope ra. Dlego Masson leidt het Radio Kamerorkest en de solisten Zehava Gal, Lucia Meeuwsen, Thea van Putten, Henk Smit en Lleuwe Vis ser. De koorwereld kent twee onver gankelijke Haydntoppers: Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Laatstgenoemd werk zal uitvoeren den eh toehoorders ln verruxking brengen op donderdag 9 oktober in de Wassenaarse Dorpskerk. Wasse naar Vocaliter zingt o.l.v. Ad de Groot, het Gewestelijk Orkest (ge lukkig nog steeds in leven) zal de koorzang begeleiden. Films in Delft CITY (015-12.32.51): Bronco Billy; 2.30. 7. 9.15.16 J. CITY SELECT (015-12 32 51): Yanks; 8.15. do., vr.. ma., di. ook 2.30, 12 J. DOELEN (015-12 67.52): De bottenbrekers; 7, 9.15, zo. ook 2.30. 18 J. FLORA (015-12.08.14): Teenage pomo; 7, 9 15, zo. ook 2.30, 18 J. DELFIA (015-12.38.55): Zombies; 2.30, 7, 9.15, beh. za., wo.midd., zo. ook 3.30, 16 j. STUDIO D (015-12.32.80): The godfather 1: 8 u. zo. ook 2.30.16 Tentoonstellingen DEN HAAO: ARTA: Bram van Velde, tot 12 okt. ARTLINE. Bridget Riley. Oerard Verdijk, tot 11 okt. CIRCU' THEATER: Kea Tan. tot 12 nov. CONORF' OUW: Bob Busking, tot 9 okt. CENTRE L'ART: Rob flgOe. Joke Burks, Hendrien Ruys, tot? INVASER: Indiase kunst, tot 6 nov. DE KUIL: Appel, tot 20 okt. KUNSTCEN TRUM: Christiaan de Moor. tot 8 okt. NOUVEL- LES IMAGES Diverse kunstenaars, tot 12 okt. 8TAHLECKER: Ruby Martina. Paula van Hoe- sen, tot 5 okt. GEMEENTEMU3EUM: Cesar Do- mela, tot 27 okt. HAAOS CENTRUM VOOR AK- TUELE KUNST: Martin Sjardljn, tot 10 okt. KUNSTKRING: Hans van Efferen. Frits Frieb man. Jan van Spronsen, Ber Mengeis, Theo Mooy- man, tot 5 okt. OREZ MOBIEL: Pieter Engels, Jan Schoonhoven. Yvonne Kracht, Jan van Mun ster. tot 1 nov ORNI8: Thierry de Voogd, tot 12 okt POSTHOORN: Anja Mul. tot 1 nov OCKEN- BURO: Margto Spiegel-Kraemer. Rla Pastoor, Jan Stolk, tot 11 okt. GUILLAUME: Darius Oun- neweg. Peter Dekkers. Nlek van Drtel. tot 28 okt GALERIA M: Sylvia Emmons. Vojo Radolclc, tot okt. LEIDEN: HISTORISCH MUSEUM: Van allego risch naar echt-historisch en terug, tot 24 okt. DE OUDE RIJN: Fer Hakkaart, Marianne Hensel. Salvador Dali, Felix Lablsse, WUfredo Lam. tot 12 okt. ARCHIEFDIENST: Joden en Lelden, tot 9 nov. VAN DER VLIST: Rob Clous, tot 1 nov. LAK Saskia Splinter, tot 1 nov. BOERHAVE: Ik lach me ziek, tot 23 okt.. OUDHEDENMUSEUM: Oud heid op reis, tot 13 okt. VOLKENKUNDIGMU- 8EUM: Bazar, tot 5 Jan DE LAKENHAL: Heden daagse Nederlandse realisten, tot 6 okt. LEIDSCHENDAM: DE SLUIS: Japanse kunst, tot 17 okt. RIJSWIJK: ARTI/SHOCK Louise v.d. Kaay-Da- nekes, tot 16 pkt. VOORBURG: DE TOBBE Jan Venema. tot 26 okt, SWAEN8TEYN .Proost.-. tot 10" nov DEN HAAO (ANP) De 58-Jarige mevrouw M. A. David-Van der Plas is gisterochtend op een kruispunt in haar woonplaats Den Haag door een verkeersongeluk om het leven geko men. BIJ het oprijden van een bru werd zij met haar fiets vermoedeli) van achteren aangereden door et vrachtwagen. De vrouw overleed t< plaatse. ADVBRTENTIE Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER Burgemeester Hoekstra van Zoetermeer opent zaterdagochtend het elfde NS-station langs de Zoetermeerlijn. Het station Leidsewallen gaat de wijk Seghwaert bedienen. Alle huizen in de nieuwe wijk staan nu op minder dan 500 meter lopen van een spoor wegstation. Om de twintig minuten rijdt er een trein (van het type sprin ter) naar Den Haag langs. In het wijkcentrum Meerzicht ls ter gelegenheid van de opening van Leid sewallen zaterdag een tentoonstel ling te zien over de totstandkoming en de bouw van de Zoetermeerlijn. De expositie, die in samenwerking met de gemeente is opgezet, zal daarna nog enige tijd zijn te bezichtigen in het gemeentehuis. Leidsewallen is het op een na laatste station, dat langs de Zoetermeerlijn gereed is gekomen. Het station Cen trum-Oost is als laatste aan de beurt. Dit grote station komt midden in de nog te bouwen binnenstad van Zoe termeer te staan. Alle bewoners van Seghwaert krijgen morgen een vierrittenkaart in de bus. waarmee ze met de trein vanaf Leid sewallen naar Den Haag kunnen rei zen. De gratis kaart is tot 1 Januari geldig. ADVERTENTIE maar ook garages, schuren, tuinhuisjes en schuttingen in beton, hout of metselmotief Vakkundig door ons gebouwd o» in bouwpakket. Ook in kleine achtertuintjes door geheel Nederland. Gratia tekeningen en bouwaanvrage. Zo lang de voorraad strekt worden gratis grote kleurenfolders verstuurd met veel informatie. Ook bent u welkom in onze grote showroom. Op aanvraag komen wl) graag bij u tanga. A en C Betonbouw/Van Donzefs Timmerfabriek Oirachoteeweg 23-25-27 - BEST - ook na 6 uur te bereiken: 040-518127 of 04998-5312 of 3932. Slaapkamer Comet^®"p,^vcnbouw mct verlichtingen 2 nachtkastjes, alles in gloedvol mahonie. (Voor maar heel weinig meer óók in blank eiken.) Toilettafel en kast zijn even charmant geprijsd! Den Haag,Grote Markt 16,Tel.(070)469540 Zoetermeer, Delftse wallen 23,Tel.(079) 163516 - II'IIM'I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6