Geen genoegen nemen met wat is Tekening van era lezer Waarborg voor omgang kind gescheiden ouders van een edelsteen knap je op Trouw Commentaar Uitgevers Marinus Ruppert zet punt achter bewogen loopbaan Pleidooi samenwerkingsverband: moederliefde toeval? trug stille bank 5 VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 i BINNENLAND TROUW/KWARTET Het roemloze einde van het nog zo jonge weekblad Nieuwsnet wordt in de journalistieke vakkringen met enig leedvermaak gadegeslagen. Dat is begrijpelijk voor wie zich de uitbundige, opgeklopte reclame campagne herinnert waarmee de VNU, Nederlands grootste uitgever van gedrukt papier, dit blad ruim een jaar geleden lanceerde. Toch zullen journalisten die wat verder willen kijken weinig plezier beleven aan het ongenoegen van hun colle ga's van Nieuwsnet. Met de lotge vallen van dit blad is immers aan te tonen dat er iets grondig mis is met de wijze waarop de Nederlandse samenleving haar vrije pers heeft georganiseerd. Vanouds hebben er bij het uitgeven van dagbladen en tijdschriften al tijd twee belangen door elkaar ge speeld. Aan de ene kant was er de behoefte bepaalde gedachten en overtuigingen door middel van het gedrukte woord te verspreiden Aan de andere kant was er het inzicht dat met zulk drukwerk geld was te verdienen. Die eerste behoef te bestaat nog onmiskenbaar, niet alleen bij de beroepsschrijvers maar ook bij de tallozen die in hun vrije tijd schrijven voor kerk- en verenigingsblaadjes of de rubriek voor lezersbrieven in dag- en week bladen. Het gevaarlijke is echter dat deze behoefte juist steeds geringer wordt bij de mensen die van het uitgeven van het gedrukte woord hun beroep hebben gemaakt. Bij de uitgevers lijkt het in toenemende mate om dat geld te gaan en dat is op den duur funest voor de Nederlandse journalistiek. Zo lijkt Nieuwsnet misschien een journalistiek debacle, maar in feite is het alleen maar een uitgeversaf faire. Het was de uitgever die be hoefte had aan een blad waarmee hij een graantje kon meepikken van de groeiende markt voor adverten ties in kleurendruk. Rondom die mooie en dure kleurenadvertenties is een blad bedacht. Op grond van een analyse van de Nederlandse bladenmarkt en met enkele buiten landse voorbeelden voor ogen werd er een ..nieuwsmagazine" ont worpen Bij dat ontwerp zijn vervolgens journalisten en lezers gezocht. Dat eerste lukte nog net, dat tweede niet. Het is gemakkelijk om nu die journalisten maar in de schoenen te schuiven dat zij geen goed blad maakten, maar dat is niet eerlijk. Zij slaagden er gewoon niet in de door de uitgever gewekte verwach tingen waar te maken en kregen daardoor de volle laag toen de pretentieuze reclamecampagne als een boemerang ging werken De redactie heeft tot het laatst geprobeerd er het beste van te ma ken, maar voor de uitgever was de aardigheid er snel af. Het „project" bracht de kosten niet op en moest daarom worden geschrapt. Dat mogen uitgevers doen, zoals ze ook vrij zijn om wekelijks grote hoe veelheden roddel en kletskoek, op keurig papier gedrukt, aan de man en de vrouw te brengen. De trieste les van het debacle van Nieuwsnet is dat het uitgeven van pulp zoveel gemakkelijker is en ook zoveel beter loont dan het opzetten van een serieus journalistiek produkt. Dat is altijd al zo geweest Dat is in de eerste plaats de schuld van de lezer die roddel verkiest boven degelijkheid. Maar het is dan de verantwoordelijkheid van de uit gever toch te zorgen voor voldoen de degelijkheid. De uitgever van Nieuwsnet is voor die verantwoor delijkheid weggelopen. Een veeg teken als we bedenken dat het hier de grootste uitgeversmaatschappij van Nederland betreft. De topmen sen van de VNU mogen zich als ondernemer zeer geslaagd voelen; als uitgevers hebben ze een zeer pover figuur geslagen Marinas Ruppert (70) heeft dexe week defini tief een pant geset achter xijn bewogen en rijk geschakeerde loopbaan. Oppervlakkig be schouwd is bet bet verhaal van de tuinders- knecht, die bet tot „onderkoning" van dit land beeft gebracht. Het is een term, waarmee nogal eens de vice-president van de Raad van State wordt onaschreven. Maar Ruppert self verfoeit dese aanduiding, omdat zij op geen enkele wljxe recht doet aan de werkelijke inhoud van dese functie, die in de eerste plaats een adviserende is. In dieselfde oppervlakkige aanduiding past het om te seggen dat Ruppert groot is gewor den door bet Christelijk Nationaal Vakver bond, een organisatie waarvan hij twaalf jaar voorxitter is geweest. Maar Ruppert, die aich ook nu nog graag omschrijft als „een jongen van de vlakte", doet er wat afwerend grom- merig over: „hm, wat is loopbaan?" Zelf geeft dese Lutheraan in hart en nieren er de voor keur aan te praten over de sociale actie van het CNV en meer in bet algemeen het werken aan het zichtbaar maken van het koninkrijk Gods. Deze invalshoek maakt iets duidelijk van zijn „gevecht" met de ARP, de confrontaties met voormannen als Colijn en Schouten en het verklaart ook iets van zijn aarzelingen om thans toe te treden tot het CDA. Dit staat ln een rapport dat het sa menwerkingsverband „Beter Om gangsrecht" gisteren aan minister De Ruiter van justitie en de Tweede Ka mer heeft aangeboden Het verband, waarin een viertal be langenorganisaties samenwerken, doet hierin voorstellen ter verbete ring van het wetsontwerp van de Rui ter Inzake het omgangsrecht. Volgens de organisatie, die zich heeft laten adviseren door een tiental kinderpsy chiaters. biedt dit ontwerp geen voor uitzicht op een verbetering van de toestand. Veeleer valt een vererge ring te vrezen, menen zij. Het rapport constateert, dat elk jaar. 20.000 tot 25.000 kinderen bij een,' scheiding zijn betrokken. Bij deze kinderen doen zich naar verhouding vaker problemen voor, zoals leer- en Onbelemmerd door Willam Breedvald WASSENAAR Tijdens een vakbondsbijeenkomst ln Zeeuws-Vlaanderen heelt een collega- bestuurder van Ruppert zijn gehoor ooit eens aldus toegesproken: „Zolang Jullie nog een stukje christelijkheid ln Je vingers hebben, horen Jullie bij ons en niet bij die rooien." Er is anno 1980 een hele gedachtesprong voor nodig om deze zinsnede ln zijn Juiste samenhang te zien. Toch haalt Ruppert, ondertussen be- dachtzaam naar zijn sigaartje turend, juist deze anekdote op om duidelijk te maken welke Idealen het CNV toen en ook nu nog voor ogen staan. „Mijn vader." zegt Ruppert, „heeft het eens vergeleken met een gebouw. Dat kan een andere bestemming krijgen. Het vakbewegingsgebouw kan het woord christelijk niet zomaar schrappen, want het christelijke zijn de stenen zelf. Zonder het woord christelijk geen vakbeweging." Het klinkt wellicht aanmatigend, maar Ruppert bedoelt er dit mee. „De vakbeweging is van huis uit de christelijke vakbeweging geweest. Wij zijn niet, zoals wel gezegd werd, de knechten van de kapitalisten, die door dominees van de Sociale strijd werden afgehouden. Nee, van huls uit ls de christelijke vakbeweging de rechtmatige voortzetting van de eer ste arbeidsorganisaties. Later hebben anderen, i.e. de socialisten wezens vreemde elementen, zoals de klasse- strijd in de vakbeweging gebracht. Zij waren het breekijzer van de een heid en niet de dominees, zoals wel meesmuilend werd gezegd en ge dacht." Voorzichtig Van onze Haagse redactie DEN HAAG De omgang tussen kinderen en ouders na een echtscheiding moet beter worden gewaarborgd. De bestaande regeling is onbevredigend en mede-oorzaak van de vaak zeer ernstige problemen bij kinderen van gescheiden ouders. „Op grond van deze eenheidsgedach te," zegt Ruppert, „zijn we altijd erg voorzichtig geweest met het woordje christelijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de naamgeving van de organisa ties ln die tijd; zoals Patrimonium. Unita's, Plicht tot Recht. Het ging ons erom inhoud te geven aan het slot van met name de Bergrede, namelijk eerst het koninkrijk Gods te zoeken en de gerechtigheid. Dat koninkrijk is voor mij iets heel concreets. Het betekent dat Je geen genoegen kan en mag nemen met wat is. Nee, we zullen eraan moeten werken om lets van dat koninkrijk zichtbaar te maken. We zullen kortom de maatschappij moe ten hervormen." Het ls die gedachte van die ene en tegelijkertijd christelijke vakbewe ging. die er de ooizaak van is dat het CNV op vele fronten tegelijk heeft moeten vechten. Bijvoorbeeld tegen de neiging van sommige Calvinisten om de christelijke vakbeweging bin nen het raam van de gereformeerde wereld te plaatsen. Ruppert. „Ik kan niet ontkennen dat we als organisa ties hebben geprofiteerd van het Kul- perlaanse activisme. Die gerefor meerden zijn geweldige organisato ren. Ik misken hun bijdrage daarom zeker niet, ook al plaag ik ze graag, die Calvinisten. Maar waar we wei eens moeite mee hadden, was het op een laag pitje zetten van de sociale actie. Ik herinner me bijvoorbeeld nog goed hoeveel we verwachtten van Colijn toen hij tijdens het hoogte punt van de crisisjaren het jubileren de CNV zou toespreken. Dat was wat, dat de grote Colijn ons toesprak en ledereen zat daarom ook met zijn notitieblokje klaar om op zijn minst te vernemen welk perspectief hij had voor het sociale vraagstuk. Het werd een grote tegenvaller. Colijn zei ons dat hij gisteren in de kerk was, alsof dat op zichzelf Iets nieuws was. En daar had de dominee gepreekt over een dag van grote vreugde. Nou en toen kregen we een preek te horen. Daar hadden we net zo goed een predikant voor kunnen Inhuren." Teleurstelling Teleurstelling ook ln de na-oorlogse Jaren toen een deel van de christenen zich Inzette voor de doorbraak (naar de PvdA) en het andere deel niet tot samenwerking in staat bleek. De „doorbraak"-chrlstenen hebben vol gens Ruppert de, zoals hij dat noemt, „scheurmakers" binnen de vakbewe ging aardig in de kaart gespeeld Ons draagvlak werd erdoor versmald en dat proces dreigde zich nog verder voort te zetten door het uitblijven van een samenwerking tussen CHU en ARP „En eerlijk gezegd Jan Schouten heeft het ons niet gemakkelijk ge maakt. Het heeft ons heel wat moeite gekost hem op het spoor van het sociale vraagstuk te krijgen. Er moest wat ln de samenleving veran deren, met name ln de ondernemin gen. Het ging om bevoegdheden en medezeggenschap voor de werkne mers, de vormgeving ook van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie. Het evangelie vorderde dat en Ja, uiteindelijk ging Schouten om. Hij hield een pleidooi in de Kamer. Rom- me, die in die tijd ook geporteerd was voor dit soort ideeën pikte het op Drees niet. De PvdA hechtte ln die tijd niet zo aan hervormingen van de onderneming. De socialisten willen om het wat schematisch te zeggen de onderneming aan de gemeenschap brengen. Wij daarentegen willen er een gemeenschap van maken. Vent van ons Overigens ondanks de spanningen in die tijd geen kwaad woord van Rup pert over Schouten. Het was een vent van ons. die zich bovendien uitste kend heeft gehouden in de oorlogsja ren. Ik herinner me nog hoe hij in de oorlogsjaren eens niet op kwam dra ven op een vergadering. Niemand durfde toen op zijn stoel te gaan zitten. Er was een bange afwachting Toen hij uiteindelijk in de deur stond had meningeen meoite met zijn neus. Er werd met zakdoekjes gewerkt en in neuzen gepeuterd. Ja. ik was zeer gehecht aan die man. Misschien daar om heb ik ook zo met hem gewor steld. Nu, zoveel Jaar later stelt Ruppert vast, dat het heel goed gaat met het Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat, sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden Voor geplaatste prenten is er een boekenbom levensmoeilijkheden. Jeugddelin quentie en gevallen van zelfmoord. Volgens het rapport ls een onbelem merde omgang van kinderen met bel de ouders na schelding een vanzelf sprekende en natuurlijke zaak. Het kind zowel als de ouder-nlet-voogd hebben er recht op. Dit recht kan alleen tot gelding worden gebracht. Indien de wet een aantal waarborgen bevat, aldus de organisaties. Zo zou een aantal nonnen moeten worden geformuleerd waaraan de omgangsregeling moet voldoen. Nor men voorkomen strijd, aldus het rap port. Daarnaast zouden er sancties moeten komen op het niet naleven van de omgangsregeling. Hiervan zou ook een preventieve werking uitgaan. In eerste instantie zou kunnen wor den volstaan met begeleiding, door een instantie of persoon. Vandaag begint het centrale loonoverleg Dr. M. Ruppert CNV. De organisatie werkt nog steeds doeltreffend met de oude idealen, het aanpakken van het sociale vraagstuk vanuit een algemene christelijke vi sie. Het CNV heeft het naar zijn me ning ook goed getroffen met de huidi ge voorzitter Harm van der Meulen. Hij heeft het voorrecht een arbeiders jongen te zijn. „Hij weet aan te spre ken. De emotie schep je van zijn gezicht. Dat het goed gaat met het CNV vind ik belangrijker nog dan de vraag of het goed gaat met de politie ke partijen." Blauwe lading Op dit punt blijkt Ruppert duidelijk zijn aarzelingen te hebben. Hij laat merken, dat de politieke partijen er vaak maar een potje van maken als het om het sociale vraagstuk gaat Kijk, zo stelt hij vast, de liberalen en de confessionele partijen hebben ons (het CNV) altijd nodig gehad als een soort oranje wimpel op een blauwe lading. Anderssoortige kabinetten hebben ons niet nodig. Het kabinet Den Uyl met. Boersma en De Gaay Fortman in zijn gelederen was wat dat betreft een uitzondering. Nee, het gaat om bijvoorbeeld de kabinetten De Quay, De Jong en nu Van Agt. Die hadden ons nodig als vlag en echt niet uit waarachtige lief de. Ikzelf heb altijd voor die eer be dankt. hoewel ik vele malen voor het ministerschap gevraagd ben Het is een open vraag of het CDA echt zoveel meer klaarmaakt in een kabinet met de liberalen. Ik geloof er niets van. Het CDA moge dan getals matig de meerderheid hebben, de werkelijkheid is dat het CDA nog nooit zoveel te vertellen heeft gehad als uitgerekend in het kabinet-Den Uyl. Want ga maar na. In dat kabinet beheerde het CDA twee zetels in de sociaal economische driehoek en had het bovendien de twee bestuursde partementen in zijn vingers. Nu ma ken voor een belangrijk gedeelte libe rale conservatieven de dienst uit. Nee, nee, namen noem ik niet Welke garanties biedt het CDA dan wel als het op het sociale vraagstuk aankomt? Op elf oktober wordt Rup pert die van ARP-huize is automa tisch lid van het CDA. Kan hij deze stap wel maken? Ruppert: „Onder geen beding laat ik me automatisch overschrijven. Ik moet er eerst nog eens rustig over nadenken. Want eer lijk gezegd heb ik de laatste jaren de partijpolitiek niet meer zo nauwkeu rig gevolgd. Trouwens er komt nog iets bij. De mensen in het CDA met wie ik mij het meest verwant gevoel (de dissidenten-W.B.) nemen ter zake van de kernbewapening een stand punt in, dat ik niet deel. Nederland zou moeten afzien van de kernbewa pening, omdat de wereld stuk dreigt, te gaan. Ik vind dat nogal wat, temeer waar de consequentie is. dat we in een psychiatrisch concentratiekamp terecht komen. Moet ik daaraan de voorkeur geven? Ik heb de indruk dat de eerste helft van de jaren tachtig weieens van beslissende betekenis kan zijn. Op zo'n moment afzien van de kernbewapening vind ik een regel rechte uitnodiging tot een derde we reldoorlog. Men onderschat gewoon weg het wezen van een totalitaire staat. Hoe satanisch dat is en boven dien ook hoe atheïstisch. Twee koninginnen Er zouden nog vele onderwerpen met Ruppert aan te snijden zijn. Kort heidshalve alleen nog de mening van hem over de twee koninginnen Julia na en Beatrix die hij als eerste advi seur heeft gediend: „Het is niet waar. dat koningin Juliana alleen maar een toehoorder was van een man die alles beter weet. Dat zou bijzonder arro gant zijn. Nee. het advies komt tot stand in een gesprek en daarin had Juliana met haar enorme ervaring een belangrijke bijdrage. Bovendien heeft zij de gave om goed te kunnen luisteren en goede vragen te stellen Zij kent °norm veel mensen, beter dan wie dan ook. Met Beatrix is een nieuwe generatie aan het bewind ge komen. Zij is uitstekend opgeleid en zij heeft zich ook uitstekend ge vormd. Zij kent Nederland als geen ander. Zij is intelligent, trouw en har telijk. Ik ben erg op haar gesteld Wie op het standpunt staat dat al wat geschapen is leven, kracht, energie of hoe je het maar noe men wilt. in zich bergt, zal niet vreemd staan tegenover de op vatting dat edelstenen een mens van een kwaal zouden kunnen afhelpen of die voorkomen. Dui zenden mensen dragen intussen al een bepaalde steen op hun lichaam en zeggen er baat bij te hebben. Een paar jaar geleden schreef mevrouw Mellie Uyldert er een heel boek over en zij is niet de enige en zal zeker niet de laatste zijn die zich met dit on derwerp bezighoudt. Na het lezen van datzelfde boek begon de Soestenaar O. P. Espeet een soort proefhandel in edelstenen om te proberen of en hoe de ste nen werken. Sindsdien hebben zeker achtduizend mensen een bezoek aan zijn edelstenenslijpe- rij gebracht, zich in een zaaltje in het bedrijf door hem laten; ver tellen waarom er zoveel edelste nen gedragen worden, en zelf voor gemiddeld vijftien gulden een steentje aangeschaft „Ik word er echt niet rijk van", verklaart Espeet tegenover Zipi- taja-redacteur (van de School voor de Journalistiek dus) Michel Kok. „Ik verkoop de stenen tegen kostprijzen." Dat laatste kan na tuurlijk nooit helemaal kloppen. want waar betaalt een zakenman zijn eigen boterham, die van zijn personeel en het onderhoud van zijn eigen bedrijf dan van? Maar goed. Behalve zakenman is Es peet ook een idealist, die mensen van hun slapeloosheid, hoofdpij nen, duizelingen, bronchitis en nog veel verdergaande ziekten en kwalen wil afhelpen. Aan de hand van wat hij zelf over edel stenen geleerd en gelezen heeft, adviseert hij zijn klanten die soms met bussen vol naar Soest komen een bepaalde steen aan („het beste is om de steen op het zieke orgaan te dragen, maar je kan hem ook gewoon aan een kettinkje om je nek hangen; de straling is sterk genoeg"). Soms blijkt een steen niet te helpen. Dat komt dan doordat de verko per de verkeerde „diagnose" ge steld heeft. Kan gebeuren, als de koper bijvoorbeeld zegt rugpijn te hebben, maar niet weet waar de pijn door veroorzaakt wordt. Zo kun je een steen meekrijgen die net niets voor jouw kwaal doet Espeet houdt nauwkeurig de re sultaten bij. Hij houdt er „kwa- lenlijsten" op na. waarop de toe gepaste stenen staan met daarbij een minnetje of plusje voor geen of wel succes. Iedereen die met een steen vertrekt krijgt er een formulier bij met het dringende verzoek dat in te vullen. Zo krijgt hij een overzicht van de mate waarin een steen voor een be paalde kwaal helpt. Achtduizend formulieren zijn er op die manier de deur uitgegaan, waarvan er maar zeshonderd teruggestuurd zijn. Maar daarvan zijn de meeste dan wel positief. Dat is ook te zien aan de bedankbrieven die hij in ordners bewaart. Jammer vindt Espeet het dat niet meer klanten de moeite nemen het for mulier terug te sturen; hoe vaker goede resultaten met een edel steen, hoe beter hij de mensen de juiste steen voor de juiste kwaal zou kunnen geven. Hij heeft een aantal artsen onder zfjn klanten gehad die, zegt hij. met zijn stenen geholpen waren. Meestal weten dokters volgens hem niets van edelstenen en hun werking af. „Ik hoop van harte, zegt hij, „dat de doktoren dit eenvoudige en vooral onschuldi ge middel aan hun medicijnkast willen toevoegen. Van geen enke le patiënt hebben we vernomen dat het dragen van een steen een serieuze schadelijke werking had. En dat is van medicijnen niet altijd te zeggen." Nog vuri ger hoopt hij. dat er ooit een student bij hem komt om op het onderwerp te promoveren. Dan zouden edelstenen pas echt be kendheid krijgen. Dat dokter Meinsma. door Kok benaderd, er nog nooit van gehoord had, is eigenlijk alleen maar gunstig; was het een in het oog lopende vorm van kwakzalverij geweest, dan had hij er natuurlijk wèl van geweten. Overigens zegt Espeet de kracht van edelstenen aan de lijve te hebben ondervonden: een ame thyst hielp zijn schoonzuster van haar migraine af. dankzij een car- neool verdween zijn eigen suiker ziekte en na het dragen van een topaas was 2'/3 jaar na zijn hartin farct geen spoor van een litteken meer te ontdekken Het schooljaar is voor leerlingen en personeel van de christelijke mavo 't Lichtschip in Dronten met hard werken begonnen. Niet alleen omdat de school nu een maal gewerkt en geleerd moet worden, maar ook omdat 't Licht schip vijftien jaar bestaat. En omdat de school zo lang en zo goed draait, willen ze daar ook anderen in de feestvreugde laten delen. Een actie dus Actie voor Kasih Bunda, Maleis voor „moe derliefde". Dat is een stichting die het voor wees- en verwaar loosde kinderen, voor ouden van dagen en invaliden in de armste wijken van Jakarta opneemt, 't Lichtschip wil geld inzamelen voor opvang en begeleiding van de kinderen die bij Kasih Bunda terechtkomen. Tienduizend gul den is het streefbedrag, waarvan ook de operatie van twee Indone sische jongetjes bekostigd moet worden. Om dat kapitaal bij el kaar te krijgen wordt er van alles georganiseerd in en om Dronten: personeel van de school voert een toneelstuk op, Drontens ds Velt- kamp die in Indonesië heeft ge werkt. laat dia's van dat land zien, er zijn cadeau-, doe-het zelf-, rommel- en spelletjes-markten, een Indonesisch eettentje, een lo terij, film- en diavertoning, er zijn wedstrijden en er worden artike len uit de Derde Wereld verkocht, dat alles in het schoolgebouw. En natuurlijk worden er giften inge zameld De komende week is tot actie week gebombardeerd. Dan ge beurt het allemaal, wat niet wil zeggen dat er tot nu toe niets gebeurd is. De schoolkrant is vol geschreven over Kasih Bunda. er wordt hard georganiseerd en ge werkt aan spullen die verkocht moeten worden, (oud-)leerlingen en ouders staan te trappelen om allerhande klusjes te doen die geld op kunnen brengen Aan het eind van de volgende week. als iedereen amechtig op de actie kan terugzien, zullen ze weten of het doel bereikt is. Opvallender dan de spitsvondig- ste leuzen die de demonstreren de onderwijzers en onderwijze ressen woensdag op spandoeken met zich meedroegen („Pays-Bas Pais, bah!" en „Pais of Pias" bij voorbeeld) waren deze twee: „Dit is gehijdt krimienalitijd" en „Pais, trug naar af". Wat nu? Weten onderwijzers ook al niks meer van spelling? Sommigen hebben er uit begrepen dat de woorden expres fout gespeld wa ren om te laten zien wat er ge beurt als er niet meer voldoende onderwijzers zijn. Van die eerste willen we dat wel geloven; die is té fout om gewoon fout te zijn. Maar of de tweede ook opzet is, valt te betwijfelen. Er was op die regel niet eens meer ruimte om terug van „trug" te maken. Een slordigheidje van een peda goog. zullen we maar zeggen. Wat is er aan de hand als meer dan veertig procent van het per soneel zegt zich plotseling ziek te voelen en minstens drie dagen thuis te moeten blijven? Dat ge beurde bij de Alfa Romeo-fabriek in Pomigliano d'Arco, in de buurt van Napels, en de bazen van de fabriek wilden dan ook wel weten welke geheimzinnige ziekte in één klap bijna de helft van het personeel geveld had Ze werden al gauw wantrouwig: toevallig was er op de eerste ziektedag een belangrijke voetbalwedstrijd op de televisie en er was een solidari teitsactie met zo'n veertiendui zend Fiat-collega's gaande, voor wie ontslag dreigde De autofa- briek, waar ze altijd al veel te maken hebben met afwezigheid van werknemers op vrij grote schaal, heeft de vakbonden ge vraagd de massale ziektemeldin gen te onderzoeken, en gedreigd met tegenmaatregelen: ruim vijf honderd werknemers krijgen hun ontslagbrief als ze zich niet snel beteren Het zal een stille bedoening zijn in dat net geopende filiaal in Bar celona van de Spaanse bank Ba- nesto. Het is de eerste bank in Europa voor doven die zich bijna uitsluitend met gebarentaal ver staanbaar kunnen maken Al het personeel van het filiaal is met gebarentaal vertrouwd gemaakt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5