Niet idealistisch praten over 'het gezin' Dorothee Sölle verbindt wapenwedloop en kapitalisme Trouw Chr. gereformeerden beperken samenwerking met de gereformeerden 'Stroom van geheime informatie naar Rome' NEDLLOYD SPECERIJENRACE Eenvoudige bijbeluitgaven vinden veel aftrek ORGANIST/CHOIRMASTER Arts in beweging tegen kernenergie VANDAAG VOORBIJGANGERS VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 TROUW/KWARTET ROME Op de bisschoppensynode heeft kardinaal Willebrands gisteren gesproken over de oecumene en het gemengde huwelijk Willebrands is bij deze synode aanwezig als leider van het Vaticaanse secretariaat voor de eenheid der christenen. Volgens Willebrands is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt in het gesprek tussen de christelijke kerken over het huwelijk. Men is het in hoge mate eens over de waarden van het huwelijk en ook over de problemen die huwelijk en gezin bedreigen. als echtscheiding, tweede huwelijk en geboorteregeling, zal wellicht de posi tie van de vrouw nader aandacht krij gen. Er is bijvoorbeeld vanuit Pakis tan op gewezen dat juist de r.k. kerk de waardigheid van de vrouw moet verdedigen, die vooral onder de Isla mitische opleving wordt bedreigd. Volgens Willebrands is het zaak dat de christelijke kerken samen probe ren een huwelijks- en gezinspastoraat te beoefenen, zeker waar het de talrij ke gemengde huwelijken betreft Hij zei te hopen dat de synode niet alleen spreekt over de bekende problemen van gemengde huwelijken, maar ook iets positiefs en bemoedigends aan hun adres zal zeggen. Willebrands vond dat de regels die nu nog de intercommunie van gemengd gehuw den verhinderen, opnieuw in studie moesten worden genomen Thema's De kwestie van de gemengde huwelij ken. ook met niet-christenen en niet- gelovigen is door verscheidene deel nemers naar voren gebracht. In het algemeen kan men zeggen dat de beschouwingen elkaar nu gaan her halen en dat het wel duidelijk is wat de centrale thema's zijn. Dat is om te beginnen het probleem van de zogenoemde „inculturatie": de kerk moet niet alleen of niet zozeer de „heidense cultuur" kerstenen, zij moet omgekeerd proberen de waar den van de plaatselijke cultuur op te nemen. Behalve de bovengenoemde en ook andere al eerder genoemde thema's Mannelijkheid Latijns-Amerikaanse bisschoppen wijzen op het in hun landen gangbare „machismo", de verheerlijking van de mannelijkheid die zich alles per mitteert om zich te bewijzen. Ook uit Latijns-Amerika wordt aan- BISSCHOPPENSYNODE g IN ROME door Pieter van der Ven dacht gevraagd voor de grenzeloze armoede en uitbuiting. In dat wereld deel wordt het gezin vooral door so ciaal en economisch onrecht be dreigd. Honger, lage lonen, werkloos heid, gedwongen verhuizingen rijten de families uit elkaar. Zij vinden dat de synode maar niet al te overdreven en idealistisch over „het gezin" moet praten. Het gaat, zei kardinaal Lor- scheider uit Brazilië, in het evangelie niet om het gezin, maar om het Ko ninkrijk van God. Er zijn ook een aantal onzekerheden. Zal de synode zich bijvoorbeeld nog gaan verdiepen in het abortusvraag stuk? Enerzijds lijkt het een beetje bezijden het onderwerp, anderzijds spreekt het werkdocument er al over. Bovendien heeft de paus een extra aantal fervente abortusbestrijders naar de synode gehaald: de kardina len Cooke, Benelli en Ratzinger en moeder Teresa niet te vergeten. Dit is in gemoede moeilijk los te zien van de. Italiaans campagne voor terugdraai ing van de vrije abortuswet. Hoewel er onder de r.k. bisschoppen niemand luchthartig over abortus denkt, vinden sommigen toch dat ook dit onderwerp „pastoraal" moet, worden aangepakt en niet met ge- dreig van hel, verdoemenis en moord, zoals het werkdocument doet. Niet pikant van onze verslaggever AMSTERDAM Bij de opening van het nieuwe pand van het interkerkelijk studentenpasto raat in Amsterdam heeft de Duitse theologe Dorothee Sölle gisteren fundamentele kritiek gegeven op het kapitalistische systeem en zoals zij het ziet een van zijn produkten, de wapenwedloop. De toespraak van mevrouw Sölle heette: ..Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?" en ging over het gevoel van machteloosheid dat iemand overvalt bij het zien van de wapenwedloop. Vroomheid betekent volgens de Duitse theologe dat je je geheel, met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met je hele kracht overgeeft aan Gods leven in de wereld. „Maar hoe kunnen wij dan leven met het oog op de overkill en de ondervoeding, hoe kunnen we ons bewust zijn van het Beest dat over ons regeert en leven in de heel heid waarvan we dromen?" Centraal in Sölle's toespraak stond het verhaal van de bezeten jongeling De discipelen hadden hem niet kun nen genezen, waarop de vader bij Jezus kwam. Deze wierp de boze geest uit en zei: „Alles is mogelijk voor wie geloof heeft". Daama vroe gen de discipelen aan Jezus hoe het kwam dat het hun niet lukte om de boze geest uit te drijven, waarop Je zus zei: „Er is niets dat zoiets kan uitdrijven, behalve het gebed. Machteloos Ook in deze jaren van voortgaande inflatie, onderdrukking en van groei ende bewapening en honger in de wereld, hoor je, aldus mevTouw Sölle. mensen zeggen „Niets is mogelijk, we zijn machteloos." Maar Jezus zegt: Alles is mogelijk. In de geschiedenis van de bezeten jongeling is volgens mevrouw Sölle het draaipunt de uit roep van de vader „Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp". Zij plaatste degenen die tegen de wapenwedloop zijn in de positie van de vader. „Er is hoop in de uitroep van de vader en als we maar luid genoeg zouden roepen zou er in onze roep ook hoop zijn. Waarom kunnen wij de demon van de wapenwedloop niet uitwerpen? Gelo- waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordts Dagblad. Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-5629444 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Credietbank Re'keningnr 23 00 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel. 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel. 010-115588 (redactie) tel H5700 (uilsluitend voor advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redact.ej tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen: Per maand 16,98 Per kwartaal 50,95 Per half jaar 101,90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19.30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur tele* 020- 5622797. Opgave mini-advertenties lei 020-5626262 of schriftelijk aan Mini-Adv. afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk aan onze Amsterdam se adressen ven betekent deelnemen aan Gods scheppende en heelmakende kracht. Het betekent in verzet gaan tegen de dood. Geloof en strijd zijn één. Volgens Dorothee Sölle is het eerst nodig de demon aan te wijzen en te benoemen. Een van de zwakheden van het traditionele pacifisme is vol gens haar dat het vaak naliet aan te wijzen hoe verweven de verschillende verschijnselen zijn. De demon waar wij tegen te strijden hebben is niet het bloeddorstige militarisme, noch de behoefte aan veiligheid of de mi nachting voor het leven van de mens. Het militarisme is een noodzakelijke behoefte van het systeem waaronder wij leven. Amerikaanse vrede De 170 miljard dollar die de VS van 1945 tot 1975 aan giften en leningen gaf dienden om de economieën van Amerika's bondgenoten en klanten te stabiliseren en regimes die onder de Pax Americana wensten te leven kre gen militaire hulp om zich te verdedi gen tegen hun eigen bevolking. Vol gens mevrouw Sölle zouden regimes zoals in Saoedi-Arabië, Jordanië, Ko rea. de Philïppijnen en de meeste landen van Latijns Amerika allang ten slachtoffer gevallen zijn van een volksopstand, als de VS de heersende regimes niet in stand had gehouden. Het doel daarvan is het beschermen van Amerikaanse belangen. De vrede die Amerika oplegt is gebouwd op onderwerping en uitbuiting. Hij schept de vrijheid voor de uitbuiter om uit te buiten. De militaire macht is een deel van dit neo-koloniale systeem en elke trede in de wapenladder moet beschouwd worden als een oorlogsdaad van de rijken tegen de armen. Mevrouw Sölle gaf verschillende voorbeelden van hoe de derde wereld gedwongen wordt om voedsel te ver- bouen voor de rijke landen. „De bom men vallen reeds", zei mevrouw Sölle. „Zij vallen op de armen in de derde wereld en vernietigen het leven van de achtergestelden in de krotten van onze steden. Zij vernietigen het den ken van onze wetenschappers, van wie vijftig percent werkt voor de oor log. Onze samenleving en haar insti tuties militariseren. Oorlog wordt normaal. Hiertegen is verzet nodig, dat begint met het vormen van cellen en groe pen die tegen de demon in opstand komen. Teruggrijpend naar het ver haal van de bezeten jongeling zei mevrouw Sölle dat dit verhaal niet in de Bijbel staat om ons een gevoel van machteloosheid te geven. 'Jezus' macht is gedeelde macht. Hij kan de jongeling niet genezen zonder het ge loof van de vader. Zij stelde de vraag aan de orde of wij wel voldoende geloof hebben. De meeste dingen die wij zouden willen doen de hongeri- gen voeden, de naakten kleden, de gevangenen bezoeken zijn min of meer verboden door ons economisch Van een onzer verslaggevers AMERSFOORT - De christelijke gereformeerden hebben gisteren op hun synode besloten uit twee inter kerkelijke organisaties te treden. Het zijn de stichting Landelijke Gerefor meerde raad voor Samenlevingsaan gelegenheden (GSA) en de Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB). In beide organisaties konden zij zich de laatste jaren steeds minder vinden in de toonaan gevende theologische gedachten- gang. Het besluit om uit de GSA te treden is het meest ingrijpend. Deze raad was een gezamenlijke onderneming van de gereformeerde kerken en de christelijke gereformeerde kerken. Juist deze maand zal worden her dacht, dat de GSA 25 jaar geleden door beide kerken werd opgericht. De synode sprak uit, samenwerking met de GSA niet meer verantwoord te achten, omdat steeds meer te con stateren valt, dat het werk van de GSA niet direct conform de beginse len van de gereformeerde belijdenis plaatsvindt. De theologische gedach- tengang waardoor het werk van de C-SA wordt bepaald, o a. in de publi- katies. vervreemdt zich steeds meer van de bijbelse normen, aldus de sy node. Pijn Het besluit werd met pijn genomen, omdat de synode besefte geen goed alternatief te hebben. Daarbij gold vooral de overweging, dat de GSA fungeert als kanaal van de gerefor meerde stem naar de overheid toe voor samenlevingsaangelegenheden, en ook naar de Raad voor Nationaal Weizijn. Door uit de GSA te stappen geven de christelijke gereformeerden hun inbreng prijs, die bij de modeme ontwikkelingen in het welzijnswerk, zoals de decentralisatie en democra tisering. erg belangrijk kan zijn. Bezwaren Maar de GSA treedt ook adviserend op naar de diakenen, welzijnswerkers en kerkleden toe en de bezwaren te gen die activiteiten gaven de door slag. Die bezwaren richtten zich voor al tegen de bijbelbeschouwing, die in de GSA domineert. In het verslag van de christelijke gereformeerde verte genwoordigers in de GSA (die overi gens zelf in meerderheid tegen uittre den waren» werd gezegd, dat zij te veel te maken kregen met een gebrek aan onderwerping aan het gezag van de Bijbel. Als bijbelse noties gebruikt worden, krijgen ze een andere in houd. Een voorbeeld is het standpunt van het GSA-bestuur inzake het lan delijke centrum voor Huwelijkscon tacten en de bemiddeling van buiten huwelijkse relaties, een standpunt dat ook door de gereformeerde syno de is afgewezen. Slecht viel in christe lijk gereformeerde kring ook de G8A- brochure „kerk en welzijn". Van de eigen inbreng werd daarin niets te ruggevonden. Keffend hondje In een uitvoerige nota betoogden de heren W. Huizer en W. C. van der Stel, dat de theologische ontwikkelingen binnen de gereformeerde kerken er toe hebben geleid, dat ook de GSA anders is gaan denken over de wijze waarop christenen deelnemen in de samenleving en over de functie van de kerk. Rond 1968 ging de wissel om. aldus dr. T. Brienen. Begrippen als vrede, gerechtigheid, heil werden steeds meer losgezien van het hande len van God in Jezus Christus en alleen aards gevuld. Weliswaar hiel den de christelijk gereformeerden de gelegenheid tot kritische inbreng, maar. aldus prof. W. H. Velema. meer dan een keffend hondje die de kara vaan verder zag gaan, zijn we niet geweest de laatste jaren. Hij wees op een pas verschenen boek van Brienen en Huizer en achtte het niet mogelijk, dat de visie van dat boek echt in de GSA zou kunnen functioneren. Vanaf 1971 is op de christelijke gereformeer de synodes in toenemende mate kri tisch over de GSA gesproken. Niet bruikbaar De RCOB is indertijd opgezet als overlegorgaan van de kerken met het Nederlands Bijbelgenootschap en an dere bijbelorganisaties. Tegen die functie had de synode geen bezwaar. Maar andere activiteiten van de RCOB riepen vragen op. Men had daarbij vooral het oog op de publika- ties ronde de bijbelweken van 1977 en 1979. Voor de eigen kerk werden deze niet bruikbaar geacht door de manier waarop erin met de bijbel werd omge gaan. Weliswaar werd na 1977 ruimte gekregen om zich als deelnemende kerk van bepaalde publikaties te dis tantiëren, maar voor de kerkleden werkt dit toch zo verwarrend, dat de synode er de voorkeur aan gaf, het contact te beëindigen. Beide besluiten werden met een dui delijke meerderheid genomen. Voor blijven in de GSA waren maar tien synodeleden (van de 52) en voor de RCOB dértien. ADVERTENTIE DR. DOROTHEE SOLLE systeem, dat ons steeds zegt: Niet alles is mogelijk. „We moeten van dit systeem zien af te komen, omdat het ons geloof ons vertrouwen en ons leven vernietigt", aldus mevrouw Sölle. Chr. gereformeerden op televisie Van een onzer verslaggevers AMERSFOORT - De christelijke gereformeerde synode heeft besloten te blijven bij een vroeger genomen besluit, dat de tweemaal 45 minuten televisie-zendtijd, die de christelijke gereformeerden jaarlijks krijgen, ge bruikt worden voor „evangelisatie- diensten" en dus niet voor gewone kerkdiensten. Er was een voorstel, om gewone diensten te gaan uitzen den, omdat evangelisatiediensten een verkeerde indruk zouden geven van hoe het in een christelijke gere formeerde kerkdienst toegaat. Maar de synode vond, dat deze uitzendin gen niet als doel hebben nu eens te laten zien wat specifiek christelijk gereformeerd is, maar in dienst moe ten staan van evangelisatieverkondi ging Ds. J. Plantinga uit Leeuwarden die zelf zo'n dienst leidde, vertelde dat hij tweehonderd reacties had gekregen, waarvan ruim de helft van mensen die volkomen buitenkerkelijk waren. Radiodiensten worden voor een groot deel door zieke en bejaarde kerkmen sen gevolgd, maar tv-diensten heb ben een heel ander publiek, zei hij. Daarom moet men zich daar hele maal instellen op buitenkerkelijken. C. B. Roos en C. Mak Vandaag vertrekken ds. C. B. Roos, praeses van de hervormde synode, en ds. C. Mak, oud-praeses van de syno de van de gereformeerde kerken, naar Durban in Zuid-Afrika. waar zij de synodevergadering van de Reformed Church in Africa zullen bijwonen. Dit is oorspronkelijk een zogenaamde „Indiër-kerk". Thans heeft deze kerk een interraciaal karakter. De Refor med Church in Africa is klein acht gemeenten met in totaal vierduizend leden maar zeer actief. Vorig jaar oktober heeft dr. T. E. Mannikam als afgevaardigde van deze kerk de geza menlijke synode van hervormden en gereformeerden in Lunteren bijge woond. ENGLISH REFORMED CHURCH (Church of Scotland), Begijnhof 48. 1012 WV Amsterdam Within the next four months the post of Organist/Choirmaster of the English Reformed Church will become vacant. The vacancy committee invites applications from qualified and experienced organists/choirmasters who should ideally conform with the following requirements: a sound working knowledge of English; a keen interest in „Romantic British organ music", a readiness to continue and further the tradition of English Reformed Church music both with the choir and with the series of Saturday afternoon concerts. The church has two organs: the main organ was buitt by Muller and was replaced by a Flaes organ in 1874, which was renewed by Ingram and Co. of Edinburgh in 1907; a Positive Organ, built by Rentrop in 1978. The choir consists of some 60 members at present. The duties of the organist/choirmaster are (1) the responsibility for the musical content of all services of worship, weddings and other services, and (2) training the choir at weekly (evening) practices. Salary and commencement of appointment are negotiable The salary roughly follows the Dutch Reformed Church salary scales for organists. The appointment will be on a one year temporary basis with the possibility of security of tenure after one year. For further information, please contact the Session Clerk. Mr J. Kuurman. Veldspaat 38. 1703 EL Heerhugowaard, Tel.: (02207) 40398 (evenings only). Applications in English should reach the Session Clerk at the above address, no later than 24th October 1980. A Curriculum Vitae with full details of previous experience and employment should be given as well as the names, addresses and telephone numbers of two referees. Pater dr P. Vriens: Van een medewerker UTRECHT De Australische kin derarts Helen Caldicott sluit van avond, in een bijeenkomst georgani seerd door het IKV en Vrouwen voor Vrede, de vredesweek al. Dr. Caldi cott woont in de VS en geldt daar als een van de welsprekendste tegen standers van kernenergie en kernwa pens. Zij leidt in de VS het artsenverzet tegen de nucleaire ontwikkeling „Art sen voor sociale verantwoordelijk heid". Honderden artsen doen daarin mee met als argument dat een „be perkte kernoorlog" medisch gespro ken onzin is. In geval van zo'n oorlog zou van behoorlijke behandeling van gewonden geen sprake zijn en de stra ling zou nog generaties lang nieuwe slachtoffers maken. Maar ook het be zit van kernwapens leidt tot medi sche problemen die worden onder schat. Helen Caldicott, die zelf drie kinde ren heeft, heeft haar werk als kinder arts in een ziekenhuis tijdelijk stop gezet om zich volledig te wijden aan de strijd tegen de kernwapenwed loop. Zij ziet dat als een vorm van preventieve geneeskunde. En zij vindt het dringend nodig dat vrou wen zichzelf gaan organiseren: daar ligt een nog vrijwel onbenutte bron van energie voor de strijd voor een niet-nucleaire wereld. Dr. Helen Caldicott spreekt van avond om half acht in het De Bruyne Lyceum, Koningsbergerstraat 2 (vlakbij het station). Zaterdag is zij in de Incom. John. F. Kennedylaan 36, Breda op een regionale manifestatie over radioactiviteit, die om twee uur begint UTRECHT (ANP) De verhouding tussen het Nederlandse bisschoppen college en de Romeinse curie is sinds de synode in Rome begin dit jaar niet zichtbaar verbeterd. Dit heeft mede te maken met het welwillende oor. dat Rome nog steeds leent aan de negatieve informatie van behouden de groepen, die in de bisschoppen Gijsen en Simonis hun woordvoerder hebben gevonden. Dat zegt Pater dr P Vriens, tot eind vorige maand secretaris-generaal van de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie in een interview met het ANP Volgens dr Vriens is er een voortdurende stroom van geheime in formatie naar Rome in plaats van dat er sprake is van open overleg. Het is de belangrijkste reden waarom de leider van het secretariaat van de Nederlandse RK kerkprovincie zijn ontslag heeft genomen. Vriens zegt dat de grote verdeeldheid in de Nederlandse katholieke ge meenschap in Kampen, die elkaar in groot wantrouwen bestreden en die geen middel ongebruikt lieten om ADVERTENTIE Wie van deze synode pikante uitspra ken verwacht over wat seksueel al of niet door de beugel kan. zal bedrogen uitkomen. Het gaat er veel meer om hoe bisschoppen en hun medewer kers hun gelovigen van dienst kun nen zijn. Uit veel interventies blijkt een enorme wil om mensen te helpen en met raad en daad terzijde te staan, juist nu alles zo moeilijk is. Maar velen zitten allang niet op die hulp en onderrichting te wachten. Dit punt is nog maar nauwelijks naar voren gehaald, evenmin als alle te rechte ergernis, teleurstelling en ver wonding die mensen juist in en door hun kerk hebben opgedaan. Een sy node die wil slagen zal hier echter moeilijk omheen kunnen. Dr P. C. M. J. Vriens O. F. M. Kap. hun gelijk te bevechten, zorgde voor een verslechterde relatie met Rome. „In Rome, waar men achterdochtig keek naar het nieuwe in Nederland, luisterde men graag naar de negatie ve kritiek", aldus Vriens. Die scherpe tegenstellingen binnen de Nederlandse katholieke kerk be wogen Rome er toe om ook een stem te geven aan het behoudende deel van de Nederlandse katholieken door de benoemingen van de bisschoppen Gijsen en Simonis. Vriens daarover: „Deze benoemingen hebben, on danks de eerlijke bedoelingen van paus Paulus VI, de heilloze verdeeld heid ook in het bisschoppencollege gebracht." Strauss Men mag Strauss geen nationaal- socialist of fascist noemen. Hij is de leider van de Beierse CSU. Aanstaande zondag dingt hij mee in de verkiezingen om de kanselier van West-Duitsland. De media hebben ons er over geïnformeerd. Wie hem gezien en naar hem geluisterd heeft zal het toch bijzonder moeilijk hebben gekregen met deze man. Het beeld dat hij in zijn spreekbeurten voor zichzelf oproept zal menigeen pijnlijk aan iets herineerd hebben en vragen hebben doen opkomen als: waar heb ik eerder zo horen schreeuwen en schelden? De overeenkomst strekt verder. Waaraan wij moeten denken kwam ook uit Zuid-Duitsland. Strauss was zelf als zovele wat oudere Duitsers overigens bij die beweging in de oorlog betrokken. Dat zijn ronduit griezelige dingen. Tot op de laatste dagen voor de verkiezingen Is hij op zoek naar zondebokken en strijdpunten. Als ik het goed begrijp heeft hij de hele scala van onderwerpen, van abortus tot inflatie al afgewerkt. In een vertwijfelde poging heeft hij zich zelfs niet ontzien de afzichtelijke bomaanslag met zijn slachtoffers in München aan te grijpen om zijn publiek te beïnvloeden. Hopelijk zal het Duitse volk deze manipulaties doorhebben en hem naar Beleren terugsturen. De christen-democraten in de omringende landen moeten het gevoel hebben met hem opgescheept te zitten. Je kunt Je afvragen of ze voldoende tegengas gegeven hebben. Met name zijn uitspraken over de internationale situatie doen het ergste vrezen ten aanzien van een behoedzaam omgaan met de vrede. De duizenden stromen naar hem en j zijn spreekbeurten toe. Daardoor mag niemand zich laten verblinden. Ook dat is eerder vertoond en op een afschuwelijke manier afgelopen. Wij voor ons hopen dat hij er zondag niet komt en dat de christen-democraten met zijn verhoopte nederlaag geleerd J hebben nooit meer met mensen als J hij voor het voetlicht te komen Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Oene: J. W. Mouthaan te Nunspeet: te Hazerswoude (toez.): P Heikoop te IJmuiden West; te Voor-i burg (toez.): A..T. Kramer laatstelijk- zendingspred van de chr. ev. kerk te' Timor, wonende te Oegstgeest Aangenomen het beroep tot geeste lijk verzorger van het Anthonie van Leeuwenhoekhuis te Amsterdam: T. M. Loran te Arnhem. Bedankt voor Voorthuizen (toez.): W. Verboom te Waddinxveen. Afscheid op 5 okt. van Pijnacker: O. G. 8. van Hoogstraten, ber. te Krim pen a.d. IJssel; van Spannum-Edens en Cubaard: G. Wiltink ber. te Tiet- jerk GEREF. KERKEN Afscheid van Driebergen-Rijssen- burg: G. van Andel wegens emeritaat. Intrede te Halle: (part-time): B. Aal- bers, die daar sinds 1 mei 1979 hulp diensten heeft verricht; te Beverwijk: J. C. Dondorp uit Een-Norg; te Em- mercompascuüm: E P Klarenbeek, j kand. te Voorburg (de bevestiging is 's morgens in Emmererfscheider- j veen); te Nes Ammin (Israël): A. J. Boersma voorheen pred. te Ens. Bevestiging te Rotterdam Delfsha- ven (ten behoeve van de geestelijke verzorging van de verpleeghuizen De Rustenburg) (part time): mevrouw ds. M. J. van der Veen-Schenkenveld uit i Krimpen a.d. IJssel. GEREF. KERKEN VRIJG. Beroepen te Oldehove: P. M. de Wit. kand. te Kampen. NED. GEREF. KERKEN Beroepen te Urk: P. Veldhuizen te Maassluis. Bevestiging op 3 okt. te Lelystad (in samenwerking met chr. geref. kerk): G. Roukema uit Katwijk (intrede op 5 okt CHR. GEREF. KERKEN Bevestiging op 3 okt. te Lelystad (in j samenwerking met de ned. geref. ker- i ken): K. T. de Jonge uit Steenwijk (intrede op 5 okt. te Almere). Afscheid van Rozenburg: J. Vogel ber. te Eindhoven. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Zwijndrecht: J. Karens te Opheusden: te Scherpenisse: A. M de Boer te "Norwich (Can Bedankt voor Scherpenzeel: L. Voge laar te Elspeet. - een record dat niet werd gebroken. - Gerard Dijkstra kwam 15 uur te kort. Een verslag van een zeilrace van Jakarta naar Rotterdam met storm, averij en ontberingen. Verkrijgbaar in boekhandel enkosk f14 90 De Boer Maritiem Van een medewerker CHIANG MAI, Thailand De ruim tweehonderd afgevaardigden, die sa men de ambassemblee van de bijbel genootschappen in Thailand vormen, zongen dinsdagavond: Waar zijn de kinderen? Het lied zette ineens een flink aantal deelnemers aan het den ken. Over de kinderen was op de eerste twee werkdagen van deze as semblee nog weinig gesproken. Te weinig, zeiden sommigen. En toch is 44 procent van de bevolking van Afri ka jonger dan vijftien jaar. Het the ma van de assemblee, 'Gods Woord open voor iedereen', moest toch ook voor hen waargemaakt worden. Verschillende andere doelgroepen hadden al de revue gepasseerd. Voor beginnende lezers zijn er speciale ver talingen in eenvoudige taal. Er zijn al uitgaven in meer dan 250 talen, en ze blijken aan te slaan. Grote indruk maakte het verslag van Ato Hailu, de secretaris van het bijbelgenootschap I van Ethiopië, waar miljoenen mensen leren lezen. Daardoor was het bijbel genootschap in staat om hen de nieu- j we. eenvoudige bijbeluitgaven in handen te geven. Duizenden zijn daardoor christen geworden. Een andere en veel moeilijker doel- gToep voor de bijbelgenootschappen vormen de 856 miljoen analfabeten. De secretaris van het bijbelgenoot schap in Bangladesh vertelde van een proefproject dat daar plaats vindt. Het genootschap maakt gebruik van uiterst goedkope cassetterecorders die geplaatst worden waar veel men sen komen. Voor minder dan twee cent per luisteraar kwamen duizen- den in zijn land op die wijze voor het eerst in aanraking met het Evangelie j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2