Poolse staking gaat door Drama Kiesuwfcado Minimumloner gaat er 24 gulden op vooruit Uw#* ïivmw Werkonderbreking bij Müller Thomsen deze krant Russische manoeuvres aan grens met Nieuwe Haagse/Niéuwe Leidse Courant Trouw Droog GARAGE GRUNO B V. Maandelijkse verhoging gaat 1 december in Acteurs leren politie niet in paniek te raken Albeda ontraadt motie CDA Ziekenfondsen zijn tegen betaling extra kosten hartkliniek 'Ziekenhuis negeert nieuwe abortuswet' Gezondheidszorg levert drie procent koopkracht in Lekkerkerk haalt duizendste vat gif boven water Trouw Altijd beheerst Protest tegen dreigend ontslag 253 mensen - I BezorgTrouw een nieuwe abonnee Trouw H 38STE JAARGANG NR 11060 - VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 Droog weer met enkele zonnige perioden. Middagtemperatuür ongeveer negentien graden. Eerst weinig wind. minder dan windkracht drie. later op de dag een matige zuiden wind. windkracht drie. Morgen en overmorgen: enkele opklaringen maar mogelijk ook een korte regenperiode. Zon op: 06.42 onder: 18.11 Maan op: 00.28 onder: 16.10 ALFA HUmtU FIRST IN SAFETY OEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT Pagina 3: 'Alle-mensenkrant tegen racisme' Pagina 4: Oudheid weerspiegeld op vazen en kannen Pagina 5: Vraaggesprek met dr. M. Ruppert Pagina 7: Strauss houdt greep op CDU Pagina 9: Nieuw verkiezingsprogramma VVD Pagina economie: 'Koopkracht niet te sterk beperken PODIUM CDA moet het hebben van nuancerinaen WARSCHAU (AFP, AP, Reuter) Leiders van de nieuwe onafhankelijke vakbonden in Polen hebben aangekondigd dat een staking van een uur vandaag gewoon doorgaat, ondanks alle verwijten die door de regering aan hun adres gericht zijn. Aan de Poolse grens zouden Russische troepen oefeningen houden. De vice-voorzltter van de overkoepe lende solidariteitsbeweging van de vrije vakbonden verklaarde, dat van daag tussen twaalf en één een groot aantal fabrieken en het openbaar ver voer zullen worden stilgelegd. In an dere bedrijven zullen arbeiders ban den om de arm dragen om te laten zien dat zij de eisen voor het nako men van toezeggingen voor hoger Van onze sociaal economi sche redactie DEN HAAQ Het netto mi nimumloon en de laagste so ciale uitkeringen zullen waar schijnlijk op l december met netto rond 24 gulden per maand worden verhoogd. De ze verhoging van 1 januari, waarvan dan niet veel zal overblijven. Een en ander vloeit voort uit een CDA-mo- tie die de Kamercommissie voor sociale zaken gisteren heeft aangenomen. Minister Albeda van sociale zaken had de motie echter ontraden, en wilde niet zeggen of hij haar zal uitvoeren Met het aannemen van de motie maakte de Kamercommissie duide lijk wat er moet gebeuren met de koopkracht van de laagste inkomens. Doordat de prijzen sneller stijgen dan verwacht, zal de koopkracht van het minimumloon en de laagste sociale uitkeringen dit jaar 120 gulden min der voorstellen dan over heel 1979. Bij uitvoering van de CDA-motie wordt dat tekort teruggebracht tot 96 gulden. ARNHEM (ANP) De politie in Arnhem gaat beroepsac teurs en actrices in de arm ne men om vooral jonge agenten te leren hoe zij in conflictsitua ties het publiek kunnen bena deren. Het gaat om een proef, waarmee begin volgend jaar wordt begonnen en waarvoor het ministerie van binnenland se zaken ongeveer 35.000 gul den beschikbaar heeft gesteld. Het ministerie zorgt er ook voor dat de proef door enkele psychologen wetenschappelijk wordt begeleid. Het gaat er vooral om dat politiemensen leren bij conflicten op straat, in een café of in een woning niet in paniek te raken. De oplei ding op politiescholen voorziet daarin onvoldoende. Het idee is in Arnhem geboren. Mogelijk wordt de proef ook nog in een andere gemeente genomen. De CDA-motie kwam nadat het voor stel voor een uitkering ineens van vijftig gulden netto aan alleen gezin nen met een minimum inkomen tech nisch niet uitvoerbaar bleek. Van de nieuwe motie zullen, indien uitge voerd. ook thuiswonende minimum- jeugdloners. bejaarden met nevenin komsten naast hun AOW, en gezin nen met meer dan een minimumloon of sociale uitkering gaan profiteren. Het nieuwe CDA-plan kost dan ook de schatkist zestig miljoen gulden, terwijl minister Albeda met 25 mil joen klaar had willen zijn. In beide gevallen gaat het overigens slechts om een uitgave voor een keer. Koppeling De CDA-motie wil dat de halfjaarlijk se automatische verhoging van mini mumloon en sociale uitkeringen van 1 januari wordt vervroegd naar 1 de cember. Die verhoging wordt voorlo pig geraamd eind november is er pas zekerheid op 2.5 procent. Bruto is dat voor de minimumloner 47 gul den per maand. Netto blijft daarvan in december 24 gulden over plus twee gulden volgend jaar mei netto hogere vakantietoeslag. Datzelfde bedrag ontvangen mensen met een mini mum sociale uitkering, want die zijn gekoppeld aan het netto minimum loon. Op 1 januari blijft het mini mumloon dan bruto hetzelfde. Netto komt er mogelijk dan toch nog een geringe verhoging, als gevolg van de inflatiecorrectie in de belastingen en van veranderingen in de sociale pre mies. Als er echter onvoorziene tegen vallende premiestijgingen optreden, zou na de 24 gulden netto verhoging per 1 december op 1 januari een klei ne netto daling kunnen optreden. Deskundigen van het ministerie van sociale zaken achten de kans daarop echter klein. Minister Albeda had de motie niet alleen maar ontraden omdat hij van minister Van der Stee (financiën) niet meer dan 25 miljoen mocht uitgeven voor een maatregel voor de koop kracht van minimum inkomens. Vervolg op pagina 3 Van een onzer verslaggevers BREDA De Brabantse ziekenfond sen voelen er weinig voor om op te draaien voor alle extra kosten, die voortvloeien uit de conflicten rond het hartchirurgische centrum De Klokkenberg. Bij de ziekenfondsen in Midden- en West-Brabant met zo'n anderhalf miljoen verzekerden maakt men zich ernstig zorgen over de financiële positie van de hartkli niek. De directe kosten van alle moeilijk heden worden op acht ton geschat, maar de indirecte op een veelvoud ervan. Algemeen secretaris D. Blan ken van de vereniging van Neder landse ziekenfondsen liet al eerder weten, dat de fondsen dergelijke kos ten via aangepaste tarieven niet langer meer moeten betalen. Directeur C. Welthuner van het On derling Algemeen Ziekenfonds voor West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen heeft in een brief aan het college voor ziekenhuisvoorzieningen gepleit voor een vergoedingensysteem, waarbij De Klokkenberg een bepaald budget krijgt om mee te werken. Daaraan gekoppeld moet er een periodieke controle van de boeken komen. loon en toegang tot de media van de nieuwe bonden ondersteunen. Zegslieden van vier ministeries in Warschau verklaarden gisteren een stemmig dat de stakers de gemaakte afspraken schenden, en niet de rege ring. De woordvoerder van de com munistische partij Bareczki wees op het grote produktieverlies in de Pool se industrie. De regering heeft de stakers er eerder van beschuldigd, uit te zijn op chaos in het land. Gdansk Overleg in de havenstad Gdansk het brandpunt van de stakingen en kele weken geleden tussen vice- premier Jagielski en de vrije bonden heeft niets opgeleverd. Jagielski was de man achter het akkoord tussen de bonden en de regering, dat een eind maakte aan de stakingen langs de kust en in Silezië. Jagielski heeft in wat vriendelijker bewoordingen de uitlatingen van een collega vice-pre mier herhaald, dat de vrije vakbon den de afspraken schenden en ge zegd. dat de regering haar beloften zal inlossen. Voor,de solidariteitsbe weging is dit niet voldoende. Zij wil dat dit zo snel mogelijk ook daadwer kelijk gebeurt. Ondertussen is in Amerikaanse mili taire kringen vernomen, dat Russi sche manoeuvres plaatsvinden aan de Pools-Russische grens. Volgens een zegsman lijkt het erop dat zij oefenen voor een eventuele inval In Polen, maar hij wilde geen bijzonder heden geven over hit aanbal troepen. Ten oosten van de grens zijn verschil lende Russische divisies gelegerd, terwijl in Polen zich nog eens twee Russische divisies bevinden. Naar schatting gaat het daar om 30.000 man met 650 tanks. Ook twee weken geleden werd melding gemaakt van een verhoogde Russische militaire activiteit aan de grens. Trouw De Poolse partijleider, Kania, heeft in een telegram aan de Russische president Breznjew zijn trouw be tuigd aan de Sowjet-Unie. Breznjew is overigens niet komen opdagen voor een diner dat te zijner ere was aange richt door de Indiase president Red- dy, die een bezoek brengt aan Mos kou. De Russische premier Kosygin zou met hartklachten in het zieken huis liggen. In het telegram schrijft Kania dat hij vast van plan is Polen te leiden op de socialistische weg Het is kennelijk een antwoord op de Russische felici taties na Kania's benoeming tot pre mier op 6 september, als opvolger van Gierek. Deze moest wegens de stakin gen het veld ruimen. Officieel werd hij ziek gemeld en juist gisteren kwam het bericht dat hij aan de bete rende hand is. Van een onzer verslaggevers ZEIST De Nederlandse ziekenhui zen waarin de ingreep abortus wordt toegepast, zullen daarmee doorgaan, ongeacht een nieuwe abortuswet. Dit blijkt uit het rapport „Abortus provo- catus in het ziekenhuis" van het Ne derlands Instituut voor Sociaal Sek- suologisch Onderzoek, dat vandaag verschijnt. Het onderzoek is gehou den in vierendertig ziekenhuizen, ver spreid over heel Nederland. Men rede neert daar: „We overtreden officieel al tien jaar de wet door te aborteren, er is inmiddels een beleid op het gebied van de abortushulpverlening tot stand gekomen, en daar gaan we gewoon mee door, nieuwe wet of niet." het jaarlijks aantal abortus-ingrepen bijna tweemaal zo hoog ligt als door de ziekenhuizen wordt opgegeven Het zijn vooral de ziekenhuizen met i een rooms-katholieke signatuur die- meer abortussen verrichten dan ze officieel opgeven. Voor de vrijlating van zijn twee dochters en een neefje heeft de Westduitse televisie-journalist Dieter Kronzucker 4,5 miljoen gulden betaald. Het losgeld werd overhandigd via geestelijken van het aartsbisdom Florence. Martin Wechtler (links) en zijn nichtjes Suzanne (in korte broek) en Sabine vertelden dat hun ontvoerders erg godsdienstig waren. „Een van hen bad iedere avond met ons." Van onze sociaal-economische re dactie DEN HAAG De meeste van de rond 400.000 werknemers in gezond- heidszprg en bij gesubsidieerde in stellingen. de „trendvolgers", zullen komend jaar twee tot drie procent koopkracht moeten inleveren. Dat is ruim een procent meer dan de door snee CAO-werknemer in het bedrijfs leven. Dit blijkt uit de antwoorden van de regering op Kamervragen over de miljoenennota In de becijferingen over het kabinets beleid levert de modale CAO-werkne mer (33.500 gulden bruto jaarloon) komend jaar 1,75 procent koopkracht in, de modale ambtenaar echter 2,5 procent en de modale trendvolger drie procent. De grotere teruggang komt door de salariskortingen uit hoofde van Bestek '81, die nog in de pijplijn zitten, en de ruim 800 miljoen gulden die het kabinet komend jaar aanvullend wil bezuinigen op salaris sen van overheidspersoneel en trend volgers. onder meer door lagere aan vangssalarissen. De precieze voor stellen voor die aanvullende beper king worden begin volgende week door minister Wiegel (binnenlandse zaken) bekend gemaakt. In bovenver melde cijfers is uitgegaan van een evenredige verdeling van die extra beperking over alle inkomenscatego rieën. Voorts blijkt uit de antwoorden dat minister Albeda (sociale zaken) ko mend jaar 7500 WAO'ers met nu nog een volledige uitkering, deels wil te rugzetten op een werkloosheidsuitke ring omdat zij feitelijk deels arbeids geschikt zijn. Albeda denkt dat d,e helft van deze 7500 aanvullend werk zal vinden. De andere helft krijgt dan een halve WAO-uitkering plus een halve WWV-uitkering. Die WWV-helft duurt twee jaar, en wordt dan vervan gen door bijstand (RWW). De bij stand vult echter slechts aan tot heit netto minimumloon. Gedeeltelijk WAO'ers met spaargeld of een eigen huis krijgen daardoor na twee jaar een halve WWV-uitkering niets meer naast hun halve WAO. Een aantal anderen met een halve WAO krijgt slechts heel weinig of geen bij stand, omdat hun laatste werkne- mersloon zo hoog was dat een halve WAO-uitkering (dat is veertig pro cent van het laatstverdiende loon) netto al heel dicht bij de bijstands norm (netto minimumloon) komt, of er zelfs overheen gaat. Uit het onderzoek blijkt tevens dat M«r ni'uws P*kina 3- Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK Tijdens het af graven van de gifwijk in Lekkerkerk- west is deze week het duizendste vat gif omhooggehaald. Het graafwerk is gevorderd tot in het derde van de vijf compartimenten waarin de wijk is opgedeeld. De afgelopen week wer den hoge concentraties lood, cadmi um en fenol aangetroffen. Ook zijn kunststofzakken gevonden met op schriften als zinkoxyde en sulfaat. Volgende week zal gegraven worden onder de tachtig woningen die op houten funderingen zijn gebouwd. Het is nog niet zeker of de construc ties van deze huizen stevig genoeg zijn om de ontgraving te doorstaan. Wel zijn er inmiddels noodfunderin- gen aangelegd bij deze woningen. De politie is het antwoord op haar wervingsvraag (,.Hoe zou jij dat nou aanpakken?") kennelijk zeil bijster geworden. Ze gaan in Amerika nu jonge agenten con flicthanteringen leren, met toneelspelers. Bij wijze van proef. Het psycho-drama ligt gewoon op straat. Dertienjarige snoepers niet in advertentie Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag. Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van slof. Origineel Dick Bmna omwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermolief Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertjeals garantie voor zacht gekookte eieren Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De ruim dertienhonderd werknemers van het stukgoedbedrijf Mül- ler-Thomsen in de Rotter damse haven hebben gisteren het werk enkele uren neerge legd uit protest tegen het plan van de directie om 253 men sen te ontslaan. Verdere ac ties en mogelijk een staking worden niet uitgesloten ge acht. Onder heh personeel van Müller-, Thomsen, een dochterbedrijf van In- ternatio Muller, heerst grote onrust. Gevreesd wordt dat de door de direc tie aangekondigde reorganisatie niet beperkt zal blijven tot het ontslag van 253 mensen en het in „sluimer toestand" brengen van de locaties Lekhaven en Schiehaven. De verontruste werknemers worden gesteund door de vervoersbonden FNV. Tijdens een bijeenkomst in de kantine verklaarde bondsbestuurder Kees Voormeulen gistermiddag dat niet alleen de werknemers, maar ook de ondernemingsraad en de vakbewe ging niet op de hoogte zijn van de toekomstplannen van de directie. De bonden weigeren in te stemmen met het ontslag van. de 253 werknemers zolang de directie geen volledige openheid van zaken heeft gegeven over de achtergronden van dit ont slag en de toekomstverwachtingen voor Müller-Thomsen. Maandag dient een kort geding voor de president van de Rotterdamse rechtbank. Via dit geding willen de vervoersbonden gedaan krijgen dat Müller-Thomsen verplicht wordt de boeken te openen. Direct gevolg van de actie van giste ren was dat er een vrachtschip met 65.000 sinaasappels, dat bij Müller- Thomsen zou worden gelost, weer is terug gegaan naar zee. Aangenomen wordt dat het schip nu in Antwerpen zal worden gelost. Gerucht Müller-Thomsen heeft zeven locaties in de Rotterdamse haven, waarvan er nog zes in bedrijf zijn en straks nog vier. Op het bedrijf doet het gerucht de ronde dat de bedrijfsleiding de locaties Lekhaven en Schiehaven be wust laat overlijden. Er zou de laatste jaren bijna niets aan werving van nieuwe klanten zijn gedaan. Daar komt nog bij dat de moeder maatschappij, Intematio Muller, be halve belangen in het conventionele stukgoed (Müller-Thomsen) ook gro te belangen heeft in de florerende containersector (Europe Container Terminus), in de graanoverslag (Graan Elevator Maatschappij) en in het massagoed (Frans Swarttouw). Kees Voormeulen: „Wij hebben de indruk dat Intematio Muller zich stil letjes terug wil trekken uit de geva renzone van het stukgoed en wil in vesteren in de kip met gouden eieren, de containeroverslag." Directeur W. P. Mouton van Müller- Thomsen wijst deze beschuldigingen van de hand. Ook ontkent hij dat de bonden onvoldoende ingelicht zijn over de noodzaak van het ontslag van 253 mensen. Merkwaardig Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- Ituiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. INaam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Dat Müller-Thomsen onvoldoende werk heeft, vinden de vervoersbon den „uiterst merkwaardig", omdat andere stuwadoorsbedrijven in de Rotterdamse haven het werk nauwe lijks aankunnen. Volgens de werkge versorganisatie in de Rotterdamse haven is Müller -Thomsen echter niet het enige stukgoedbedrijf dat met problemen kampt. In de sector van het conventionale stukgoed, de meest arbeidsintensieve in de Rotter damse haven, worden volgens de ha venwerkgevers miljoenenverliezen geleden. Postcode en plaats: _Tel.:. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfXHIW i -Ü

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1