t VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 TROUW/KWARTET P 14 - R 18 - HS 16 ^'■"eerkeiiJ J 1152-915 Col Mi-UePw"6' \9 H 80.134- 1/10 Familieberichten Wij vinden het fijn dat onze grootvader Stellingwerf in Tiel vandaag 90 jaar mag worden. Jaap, Peter. Jeanette en Sjoukje uit Zevenaar Hinkeen Jeanne Marie uit Amersfoort. Hartelijk gefeliciteerd lieve Opa en Oma met uw 40-jarig huwelijk van Gerda en Anneke, Erik, Ingrid en Cora, Lennard en Henri. 55 jaar door God samengehouden Simon Snieder en Dirkje van der Sluijs 8 oktober 1925 - 8 oktober 1980 EBENHAEZER Als dankbare ouders en kinderen vieren wij D.V. op 4 oktober in besloten kring dit feest. Geen bezoek aan huis. Swaensborch 61 1141 WE Monnickendam Onze hartelijke dank mede namens de kinderen voor uw belangstelling bij ons 50-jarig huwelijksjubileum. L. M. Dijkstra G. G. Dijkstra-Wits De Singel 26 9133 NJ Anjum (F.) oktober 1980. Langs deze weg willen wij een ieder heel hartelijk bedanken voor de belangstelling, geschenken, bloe men en kaarten die wij bij ons 50-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. Het waren voor ons onvergete lijke dagen Joh. Hoogstraten N. M. Hoogstraten-Bette Hoofddorp, oktober 1980, v. d. Berghlaan 92. Na een droevig ongeval, bij haar familie in Canada, nam de Here tot Zich mijn innig geliefde vrouw, onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder en oma Ariaantje Rodenburg echtgenote van P. van Mannekes op de leeftijd van 67 jaar. Berkel en Rodenrijs: P. van Mannekes Oude Tonge: A. Dogterom-van Mannekes J. Dogterom Paul, Mieke, Jacob-Jan Berkel en Rodenrijs: A. van Mannekes L. J. van Mannekes-van Geest Johan, Paul Zwolle: N. Kroon-van Mannekes J. Kroon Sophie, Elisabeth, Jan-Paul Rhoon: A. van Mannekes J. P. van Mannekes-Kroon Marije, Cathelijne 2651 CH Berkel en Rodenrijs, 29 september 1980 Klapwijkseweg 37 De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zater dag 4 oktober om 14.00 uur op de begraaf plaats van de Nederlandse Hervormde Ge meente te Berkel en Rodenrijs, Kerksingel 1. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in gebouw Rehoboth. Met verslagenheid vernamen wij dat door een ongeval tijdens een familiebezoek in Canada is overleden onze lieve schoonzuster en tante Ariaantje van Mannekes-Rodenburg op de leeftijd van 67 jaar. 7>ooste God haar man en kin deren. Psalm 103 Berkel ZH: C. van Mannekes J. van Mannekes-Kromkamp Rhenen: A. Bos M. Bos-van Mannekes Pijnacker: N. Huysman G. J. Huysman-van Mannekes Rotterdam: L. Poot A. Poot-van Mannekes Baarn: K. Groenewegen A. J. Groenewegen-van Mannekes Berkel ZH: J. M. v.d. Tas H. H. v.d. Tas-van Mannekes "Delft: J. Hordijk M. A. Hordijk-van Mannekes neven en nichten Berkel ZH, 30 september 1980 Na een korte ziekte is onze lieve moeder en oma gestorven Berendina Davidse-Manhave Zij werd 81 jaar. „Hij i« voor ons gestorven om ons in staat te stellen samen met Hem te leven, ongeacht of we nog in deze wereld ver keren of al gestorven zijn." 1 Thess. 5:10 Oegstgeest: Bram en Anne Davidse-Dekker Marjo, Ineke, Corry Grand Rapids: Inie en Roel Bijkerk-Davidse Ann en Mark, Roelof, lentie Jeanne Bennekom: Trudy en Bert Ubels-Davidse Jan, André en Elly, Gerdienke Landsmeer, 1 oktober 1980 Calkoenstraat 23 Corr.adres: Hofdijck 70, 2341 NE Oegstgeest Een dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden in de Geref. Kerk, Calkoenstraat 12A te Landsmeer op maandag 6 oktober a.s. om 13.00 uur. Daarna zal de begrafenis plaats vinden omstreeks 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Landsmeer, Zuideinde. Gelegenheid tot condoleren op zaterdag 4 okto ber van 16.00-17.30 uur in „De Voorhof", Cal koenstraat 12 A en na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Geen bloemen. Geen toespraken. Bestuur, direktie en redaktie van de Stichting Elisabethbode geven met hartelijk meeleven kennis van het overlijden van haar oud-voor zitter Ds. W. A. Wiersinga Meer dan 40 jaren heeft hij als bestuurslid met hart en ziel zich gewijd aan het werk van de Stichting, die hij niet in het minst door zijn redaktionele arbeid heeft gediend. Vele hon derden brieven schreef hij als Raadsman om mensen in hun moeilijkheden te helpen en daarin was hij vervuld van evangelische bewo genheid. Lochem, 1 oktober 1980. De kerkeraad en de gemeente van Weesp den ken bij het overlijden van ds#W. A. Wiersinga met dankbaarheid terug aan de arbeid, die in de jaren 1927 tot 1932 door hem met zoveel enthousiasme en blijmoedigheid werd ver richt. Moge God mevrouw Wiersinga en haar familie in deze dagen troosten en bemoedigen. Namens de Gereformeerde kerk te Weesp: Drs. C. W. Thijs, praeses N. van Sloten, scriba. De Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage-Loosduinen geeft hiermede kennis van het overlijden van ds H. A. Wiersinga Ds Wiersinga arbeidde in 's-Gravenhage-Loos- duinen van 12 oktober 1932 tot 27 februari 1946 en was in het bijzonder werkzaam op het terrein van de evangelisatie waarvoor hij in deze gemeente de grondslag legde. Velen zul len hem nog steeds dankbaar zijn voor zijn liefdevolle pastorale arbeid. De Kerkeraad voor Algemene Zaken ds A J. R. Brussaard, praeses mevr. A. B. Simons-Riksen, scriba 's-Gravenhage, 2 oktober 1980. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, of sterft zichzelf, wij zijn met Christus één. Wanneer wij leven leven wij voor Hem, wanneer wij sterven horen wij zijn stem. In leven en in sterven weten wij: wij zijn geborgen in zijn heerschappij. Gez. 91:1. Zeer onverwacht is na een kortstondige ziekte op de leeftijd van 54 jaar opgenomen in het Huis van zijn Vader mijn zeer geliefde echtge noot en onze zorgzame vader Johan Hendrik Vermeijden A. G. Vermeijden-van Spronsen Jaap Gebke Henk Roel 5221 BM 's-Hertogenbosch-Engelen, 30 septem ber 1980. Graaf van Solmsweg 65. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden zaterdag 4 oktober a.s. om 13.00 uur in het Dorpshuis „De Engelenburcht", Heuvel 18 te Engelen, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in „De Engelenburcht". Onverwachts wefd op de leeftijd van 54 jaar in het Huis van onze Vader opgenomen onze geliefde schoonzoon, broer, zwager en oom Johan Hendrik Vermeijden echtgenoot van A. G. van Spronsen. Den Haag: R. van Spronsen Amsterdam: J. Vermeijden A. A. G. Vermeijden-Terpstra Den Haag: M. J. Vermeijden P. S. E. Vermeijden-Wille Leeuwarden: A. Plaatsman E. Plaatsman-Vermeijden Den Haag: I. J. Vermeijden Den Haag: J. Vermeijden P. W. E. H. Vermeijden-Dissel- koen Den Haag: R, van Spronsen E. L. van Spronsen-Schalekamp Breda: W Vos G. C. Vos-van Spronsen Waddinxveen H Smitskamp J. I. Th. Smitskamp-van Spronsen neven en nichten. 's-Hertogenbosch-Engelen, 30 september 1980 Ik ben er zeker wan dat niets ons van God kan scheiden: dood of leven, goede of slechte geesten, heden of toekomst. machten bouen of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons liefheeft in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 8:38 en 39. Bedroefd geven wij u kennis van het onver wacht heengaan van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma, dochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht Antonia Maria Boekhout-de Lange op de leeftijd van 50 jaar. C. Boekhout Anja en Ab Rik Roel en verdere familie Berkel en Rodenrijs, 30 september 1980 Berkeniaan 25 Geen bloemen, liever geen bezoek aan huis. Er zal een dienst ter harer nagedachtenis ge houden worden op zaterdag 4 oktober a.s. in de Gereformeerde Kerk „De Ark". Oranjestraat 1, Berkel en Rodenrijs om 10.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar om plm. 11.20 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de zaal van de Kerk. In plaats van kaarten! Op 29 september 1980 nam God van ons weg, onze lieve tante Johanna Christina Houtzagers geboren Lucasse weduwe van Ds. J. C. Houtzagers Geboren 4 december 1892 Openbaring 14:13. Uit aller naam: L. Jongmans, notaris Exec.Test Soestdijk, 2 oktober 1980 Parkflat Vredehof 14. De begrafenis heeft heden in kleine familie kring plaatsgevonden. Tijdens een verblijf in Noord-Amerika is plot seling overleden, de heer J. A. van der Vlies president-commissaris van onze vennoot schap. Een toegewijd en kundig bestuurder, die wij node zullen missen, is van ons heengegaan. Hij zal bij ons in herinnering blijven als een goede vriend, die door zijn warme belangstel ling voor het bedrijf en de mensen die daar werken veel voor ons heeft betekend. Commissarissen en directie B. V. Scheepswerf en Machinefa briek „DE MERWEDE" v/h Van Vliet en Co. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 6 oktober 1980 om 15.00 uur op de begraafplaats aan de Kerkweg te Hardinxveld-Giessendam. Hardinxveld-Giessendam, 28 september 1980. Geen bloemen. Geen toespraken Zij is verlost God heeft haar welgedaan Na een liefderijke verpleging in „Gelders Hof', opgenomen in Heerlijkheid onze zus, schoon zus en nicnK Neeltje de Vries Draagster van de gouden medaille in de Orde van Oranje-Nassau 24-10-1916 2-10-1980 Ravenswaaij: E. Loerakker-de Vries E. Loerakker Dieren: W. G. de Vries Doetinchem: C de Vries J. de Vries-Bosveld Hilversum: H. W. G. de Wit Dieren, 2 oktober 1980 Correspondentieadres: W. G. de Vries, Pr. Irenelaan 9, 6951 AG Dieren De overledene is opgebaard in de aula van het verpleeghuis „Gelders Hof", Harderwijkerweg la, Dieren. De rouwdienst zal worden gehouden maandag 6 oktober om 14.00 uur in voornoemd verpleeg huis, waarna om 15.00 uur de teraardebestel ling zal plaatshebben op de Algemene Nieuwe Begraafplaats aan de Imboslaan te Dieren. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid op de begraaplaats, in het ver pleeghuis „Gelders Hof" te Dieren. Nog onverwachts heeft de Heere tot Zich geno men onze Broer, Zwager en Oom Willem Lanning 72 jaar oud. Zwinderen: H. Lanning J. Lanning-Wolting Hoogeveen: C. Schelhaas T. Schelhaas-Lanning neven en nichten Noord Sleen, 1 oktober 1980. Nog onverwachts is uit onze familiekring weggenomen onze geliefde schoonzoon en zwager Willem Lanning echtgenoot van Eesje Nijkamp op de leeftijd van bijna 73 jaar Beilen: Opa Nijkamp Nieuwe Pekela: Henk en Jo Wirdum: Herman en Ditty Zuidhorn: Egbert en Fenna Assen: Jo en Jaap Nieuwe Pekela. 1 oktober 1980 Ik heb een klein stukje geschiedenis gezien en een heel lang stuk toekomst, o zo mooi! In Jezus ontslapen mijn lieve man, onze zorg zame vader en fijna opa Jan Timmers echtgenoot van A. Versteeg op de leeftijd van 70 jaar. Nieuw Vennep: A. Timmers-Vers teeg Leersum: Henny en Riep Rypko en Menno Nieuw Vennep: Nettie en Eep Rien Jan en Walter Nieuw Vennep: Joke en Henk Vabine en Mirël Nieuw Vennep: Pieter en Suzan Nieuw Vennep: Sjaak 2153 BG Nieuw Vennep, 1 oktober 1980. Kamperfoeliestraat 16 De rouwdienst zal gehouden worden op zater dag 4 oktober a.s. om 11.00 uur in „De Rank" Eug. Prévinaireweg 14 Nieuw Vennep, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats. Geen bloemen. Geen bezoek aan huis. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in „De Rank". Onze geliefde broer, zwager en oom Jan Timmers is in zijn Heer en Heiland ontslapen op de leeftijd van 70 jaar. Overveen: H. W. Voerman-Timmers Haarlem: L. M. Timmers-v. Wort P. v Wort Wormerveer: H. P. Halff-Timmers Nieuw Vennep: M. Timmers-Verhoeff Schagen: G. C. Timmers P. J. Timmers-Bijster Soest: L. P. Timmers H. J. A. Timmers-Westerveld Overveen, 2 oktober 1980. De Here nam uit ons midden weg onze geliefde schoonzuster Antje v. Egmond echtgenote v. Willem Driebergen op de leeftijd van 76 jaar. Namens families: Driebergen Schoneveld v. Muijen v/d Gugten Rijnsburg 1 oktober 1980. DsrW. A. Wiersinga Vanaf de oprichting, in 1947, tot 1963 is hij als direkteur verbonden geweest aan het evangeli satiecentrum. Daarna bleef hij, achtereenvol gens als voorzitter en als adviseur van het deputaatschap, nog tot 1972 direkt betrokken bij het werk van het evangelisatiecentrum. De ontwikkeling van het evangelisatiewerk vanuit de Gereformeerde Kerken heeft hij in die reeks van jaren op een bezielende wijze en met grote werkkracht gestimuleerd. Met dank baarheid denken deputaten en staf terug aan zijn persoon en zijn werk. Namens deputaten voor de evangelisatie: A. Corporaal, wnd. voorzitter Namens de staf van het evangelisatiecentrum: H. Wesseling, sekretaris Leusden, 2 oktober 1980. Deputaten voor de evangelisatie van de Gere formeerde Kerken en de staf van het evangeli satiecentrum ontvingen het bericht van het overlijden van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16