t\ Kamermeerderheid tegen plannen Pais Irak kondigt kort bestand af Haast Kiesuwkadb met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig HET WEER i 1 ZbJËm jT 'Niet eenzijdig korten op salarissen' Sn dezs Iran garandeert vrije doorvoer van olie Iran bevestigt aanval nucleair centrum niet eminent CNV heeft geen vertrouwen meer in leiding van RSV Specialisten vechten prijsbeschikking Van Aardenne aan Kinderboekenweek Piloot stort bij ouderlijk huis neer Alle clubs overleven eerste ronde Trouw Dagelijks vers Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Trouw H 38STE JAARGANG NR 11059 DONDERDAG 2 OKTOBER 1980 Zonnige perioden vrijwel overal droog. Middagtemperatuur omstreeks zeventien graden. Matige tot krachtige wind uit west tot noordwest wind kracht vier tot zes. In het Waddengebied af en toe hard, windkracht zeven later afnemend. Morgen en overmorgen: eerst zonnig later wolkenvelden Waarschijnlijk droog. Middagtemperatuur ongeveer zeventien graden Zon op 06.42 onder 18.11 Maan op 00.28 onder 16.10 LOSSE NUMMERS 65 CENT ANDREW STEWART Laan van Meerdervoorl 87 Oen Haag, tel. 45.54.14 Loden Mantels (Salko) S Double face 100% wollen jumpers, vesten. bijpassende tweeds (rokken) Zaterdags na 1 uur gesloten k/ t - Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een grote meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het plan van minister Pais (onderwijs en wetenschappen) om volgend jaar 265 miljoen gulden uit de onderwijssalarissen te halen. Het CDA en de oppositiepartijen vinden het onaanvaardbaar dat de onderwijsgeven den, los van de ambtenaren, worden „gepakt PAGINA 2 Het verschil tussen leer en leven PAGINA 3 Scriptie vaak struikelblok student PAGINA 4 Het teloorgaan van een vrouwenleven Ook de WD-fractie staat op het standpunt dat het kabinet niet om de koppeling tussen onderwijs- en amb tenarensalarissen heen kan. De par tijraad van de WD heeft zich boven dien onlangs tegen het salarisplan van Pais uitgesproken. CDA-fractieletder Lubbers zal vol gende week bij de algemene beschou wingen het onaanvaardbaar uitspre ken over het plan van de onderwijs minister. Hij zal tevens met de sug gestie komen om de ambtenarensala rissen bij de bezuinigingsoperatie te betrekken, zo is gisteren uit goed ingelichte bron vernomen. Er zou dan slechts een deel van het bedrag van 265 miljoen uit de onderwijs- en amb tenarensalarissen gehaald moeten worden. De rest zou moeten komen ADVERTENTIE CNV-voorzitter Harm van der Meulen spreekt de demonstrerende onderwijskrachten op het Haagse Malieveld toe. NEW YORK (AFP, AP, Reu ter) Irak zal zondag eenzij dig de wapens neerleggen in de oorlog met Iran. President Bani Sadr van Iran heeft de Verenigde Naties echter laten weten dat er van een bestand geen sprake kan zijn. Wel heeft Iran toegezegd de olie toevoer voor het westen door de straat van Hormoez zo goed als het kan veilig te stellen. Het nieuws van het eenzijdige Iraak- se bestand werd gisteravond beves tigd door hooggeplaatste functiona rissen van de Islamitische Conferen tie In New York. De Iraakse strijd krachten zullen van 5 tot 8 oktober hun wapens neerleggen, ln de hoop dat Iran dit voorbeeld volgt. De Iraakse legers krijgen opdracht pas terug te slaan als Iran aanvalt. Het besluit tot dit eenzijdige bestand zou al dinsdag door de Iraakse president Saddam Hoessein aan bemiddelaar Zia Oei Haq zijn medegedeeld. Het ls niet bekend waarom het zo lang ge- helm ls gehouden. TEHERAN, PARUS (AFP) De leiding van de Iraanse strijd krachten weigerde gisteren te bevestigen dat dinsdag een luchtaanval was uitgevoerd op het Iraakse centrum voor ker nonderzoek bij Bagdad. Radio Teheran riep een militair com muniqué van deze strekking om nadat het dagblad „Islamitische revolutie" ln vette koppen had gemeld dat de kerninstallaties in Irak waren vernietigd. Volgens de berichten van dins dag, afkomstig van de Franse ambassade in Bagdad, waren bij (de luchtaanval slechts bijgebou wen van het onderzoekcentrum beschadigd. Het centrum en de onderzoekreactor die er het hart van uitmaakt, worden door Frankrijk geleverd. De zeventig Franse onderzoekers en technici die er nog werkten, zijn volgens het Commissariaat voor atoome nergie in Parijs inmiddels geëva cueerd. Zij zijn overigens niet naar hun vaderland terugge keerd, maar wachten in de Jor daanse hoofdstad Amman het verloop der gebeurtenissen af. Tot het vernietigen van het Iraakse nucleaire centrum, waar volgens sommiger vrees materi aal voor kernwapens zou kunnen worden gemaakt, was de Iraanse luchtmacht vorige week door Is raëlische militaire deskundigen ongeveer in het openbaar uitge nodigd. Volgens diplomatieke bronnen ln het Midden-Oosten hadden Iraanse vliegtuigen het centrum al eerder als doelwit, maar ze zouden toen door lucht doelraketten zijn afgeslagen. Vijand Het is niet waarschijnlijk dat Iran het voorbeeld van zijn vijand zal volgen. In een reactie op de oproep van de Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties de strijd te staken schreef presi dent Bani Sadr van Iran aan Kurt Waldhelm dat hier geen sprake van kan zijn zolang „de Iraakse agressie- oorlog tegen de islamitische repu bliek Iran voortduurt en de territoria le souvereinitelt van Iran wordt ge schonden." Wel had de Iraanse regering eerder op de dag de wereld de garantie gegeven alles te doen wat in haar vermogen lag om de straat van Hormoez open te houden voor de aanvoer van olie. Deze garantie werd bekend gemaakt door het officiële persbureau Pars, dat later de Verenigde Staten nog maals waarschuwde zich buiten het conflict te houden. Iran veroordeelde de zending van vier Amerikaanse AWACS-vliegtuigen. die tjokvol zit ten met moderne radarapparatuur. Onder het mom van beschrmlng van de olievelden ln Saoedi-Arablë meng en de V8 zich zo in de oorlog, aldus Iran. De Amerikaanse marine voert reeds ln het geheim gesprekken met Groots Brlttannië, Frankrijk. Australië, Nieuw-Zeeland en Italië over de vor ming van een vlooteenheid, die de vrije dootvaart door de straat van Hormoez moet garanderen. Dit schreef het doorgaans goed ingelich te dagblad Washington Post gisteren. Saoedi-Arabië, Oman en de Verenig de Arabische Emiraten zouden bij beraadslagingen zijn ingeschakeld, aldus de krant. Iran en Irak hebben gisteren tanksla gen aan het front gemeld. Iran meld de dat het een Iraakse tankaanval op de essentiële Iraanse havenstad Khorramshar aan de omstreden wa terweg Sjatt el-Arab had afgeslagen. Irak verklaarde dat zijn infanterie- en pantsereenheden alle toe ganswegen tot de strategische belangrijke garni zoensstad Dezful hadden bezet Het Iraakse opperbevel kondigde de spoedige val van de stad aan. die alle verbindingswegen over land tussen de olieprovincie Khoezestan en Mid- den-Iran controleert. Meer nieuws op pagina 7 Hoor eens hoe snel uspeelt! Haal de demonstratieplaat. Bij uw orgelspecialisi VLISSINGEN (ANP) Het CNV gaat niet akkoord met het voorstel van de Koninklijke Maatschappij de Schel de in Vlissingen dat gistermorgen door het merendeel van de stakers werd aanvaard. De bond heeft gister middag in een verklaring het vertrou wen opgezegd in de raad van bestuur van het Rijn Schelde Verolmecon- cern. Volgens het CNV heeft het bestuur van het concern zich als onderhande lingspartner volstrekt onbetrouw baar getoond, daar waar het gaat om het oplossen van de problemen, bij de Schelde. De industriebond CNV eist nu van de raad van bestuur een schriftelijke verklaring waarin zij toe geeft fouten te hebben gemaakt bij de onderhandelingen. De industriebond is verontwaardigd omdat zij evenals de Unie BHLP (ho ger personeel) niet was uitgenodigd bij het besloten overleg en de onder tekening van het akkoord tussen de raad van bestuur, de FNV, en de stakingsleiding. De bond was wel steeds bij de voorafgaande onderhan delingen betrokken. Het CNV zegt tevens in een boze verklaring de ex cuses te verwachten van de directie van de Koninklijke Maatschappij de Schelde. Meer nieuws op pag. 3. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het centraal bestuur van de Landelijke Speciallstenvere- niging (LSV) heeft gisteravond beslo-' ten. dat de vereniging de prijsbe- schikking die dinsdag door minister Van Aardenne is uitgevaardigd, juri disch zal aanvechten. Bovendien zul len door de aangesloten specialisten in de nabije toekomst geen medische gegevens meer worden verstrekt aan de overheid, voorcover deze gegevens worden gebruikt voor planning. Ook worden alle activiteiten opgeschort voor de sociale verzekeringen en keu ringen. Dat wil zeggen, dat de specia listen niet meer zullen keuren voor de overheid, waar het de Algemene ar- beidsongeschiktheidswet, militaire keuringen, keuringen voor het Pensi oenfonds en dergelijke betreft. Dat willen de specialisten alleen nog doen, wanneer zo een keuring wordt aangevraagd door de patiënt zelf. Vooralsnog zal de actie van het con tant laten betalen van de zieken fondsverzekerden niet doorgaan, om dat zulks nog niet aan de orde is. De prijsbeschikking had immers alleen betrekking op particuliere patiënten. Niettemin vindt de LSV dat het ver trouwen zeer grondig geschaad is. Meer dan ooit is beoordeling door neutrale deskundigen vereist, zo heeft de LSV bekend gemaakt. Gelet op de wijze waarop de regering aan vankelijk inhoud meende te kunnen geven aan „overleg met de LSV inza ke het inkomensbeleid voor medisch specialisten, was het vertrouwen no gal geslonken. De laatste weken leek het zich echter enigszins te verbete ren en was er een begin van vertrou wen ontstaan. Meer nieuws op pagina 3 nu zal ik eens een boekje over jullie open doen VENLO. (ANP) Een eenpersoons NF-5 straaljager van de koninklijke landmacht is gistermorgen in Venlo neergestort. De piloot.de 25-jarige re serve tweede-luitenant Sleegers, kwam hierbij om het leven. Het onge luk gebeurde op nauwelijks honderd meter afstand van zijn ouderlijk huis. Volgens ooggetuigen zou de piloot in een duikvlucht naar zijn ouderlijk huis zijn gevlogen en daarna zijn neergestort. Het toestel was 's och tends opgestegen van de basis Gilze- Rijen voor een oefenvlucht. De straaljager kwam op een~5Heenstaan de, houten woning terecht, die tot de grond toe afbrandde. Een 68-Jarige bewoner en een 28-jarige huishoude lijke hulp konden zich ternauwer nood in veiligheid stellen. Het tweetal moest met een shock en lichte brand wonden in een ziekenhuis worden op genomen. Een 62-jarige voorbijganger liep eveneens een shock op, terwijl een 58- jarige man, die zat te vissen, gewond raakte door rondvliegende brokstuk ken. Bij de blussingswerkzaamheden raakte een brandweerman gewond. Volgens kolonel Van der Spek, commwnant van de vliegbasis Gilze- Rijen, was er voor het ongeluk geen radiocontact met de piloot geweest uit een extra verhoging van de colle gegelden voor studenten en wellicht ook uit de schoolgelden CDA-onderwijsspecialist Deetman' zei gisteren dat ook gedacht zou kun nen worden aan incidentele salaris maatregelen voor bepaalde catego rieën van onderwijsgevenden. Onder het vorige kabinet is daar ook al eens gebruik van gemaakt. Collegegeld Van onze sportredactie AMSTERDAM Op papier valt er in de Europese bekertoernooien nog niets af te lezen van een sterke terug gang van het Nederlandse voetbal Voor het eerst heeft Nederland zes clubs in deze toernooien en alle zes slaagden er in de eerste schifting te overleven. Toch staat al vast dat Ne derland volgend jaar met een plaats minder genoegen zal moeten nemen, omdat de resultaten van vorig jaar dan doortellen. In het toernoi om de UEFA Cup wa ren de spannendste wedstrijden te vinden. PSV hield de poort bij Wol verhampton Wanderers (waar de strijd langdurig moest worden onder broken omdat het licht uitviel) lang gesloten en Incasseerde tenslotte een nederlaag van 1-0 die de 3-1 zege van veertien dagen terug niet wegpoetste Een nerveus FC Utrecht vocht verbe ten tegen het Roemeense Arges Pi- testi en won tenslotte met 2-0. De eerste ontmoeting was in een doel puntloos gelijksel geëindigd. De der de club in dit toernooi, FC Twente, verloor van IFK Göteborg (2-0) maar had thuis met 5-1 een goede basis gelegd. AZ'67 had eerder Red Boys Differdingen uitgeschakeld. In het toernooi der bekerwinnaars handhaafde Feyenoord zich tegen het Finse lives Tampere. De Rotter dammers hadden uit al met 3-1 ge wonnen en plakten daar nu een 4-2 zege aan vast. In het Europa Cup I toernooi, waar bekerhouder Nottingham Forest voor de tweede keer van CSKA Sofia ver loor en dus uitgeschakeld werd, lever de de Nederlandse kampioen Ajax een rampzalige vertoning tegen de Albaniërs van Dinamo Tirana af. Het gehandicapte Ajax won tenslotte met 1-0, dankzij een strafschop. Meer over het Europa Cup-gebeuren op de sportpagina's. Ook binnen de WD-fractie wordt een dergelijke mogelijkheid overwogen, bevestigde gisteren de onderwijsspe- cialiste van de liberalen, mevrouw Ginjaar-Maas. Een andere mogelijk heid om te bezuinigen ..maar niet meer dan een mogelijkheid" noem de zij het terugbrengen van het aan tal lesuren in het voortgezet onder wijs. Verder denkt haar fractie in elk geval aan een verhoging van de colle gegelden. Overigens wordt in de CDA-fractie met de gedachte gespeeld om een deel van de aardgasbaten aan te wen den voor extra werkgelegenheid in het onderwijs. Hoe groot dat deel zou moeten zijn is echter nog niet duide lijk. PAGINA 5 Terpstra (CNV): vijfurendag goed tegen werkloosheid PAGINA 7 Laboor wil uit EG PAGINA 9 Uit de weekbladen PAGINA 11 Strauss loopt zichzelf in de weg PAGINA ECONOMIE: Met stoom meer olie PAGINA SERVICE Eetrabrlek, strips, feuilleton, puz- radlo- en tv-programma'i weeroverzicht ij ADVERTENTIE Het wat schielijk ingevoerde strippen gaat in menig openbaar vervoermiddel al prima. Maar het ministerie van verkeer moet, bijna door haast ingehaald, nog een kleinigheidje in het systeem veranderen. Zoek niet in uw folder, die was al gedrukt. De krant dus. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunsdederen omslag. Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van slof Origineel Dick Bmna ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotiel. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: - Postcode en plaats: Tel.: Een brandweerman blust de restanten van het woonhuis dat door een neerstortende straaljager werd getroffen. Op de voorgrond brokstukken van bet vliegtuig Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW c l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1