Kansen keren in oorlog Plan CNV: één procent inleveren voor iedereen Meeste tarieven specialist omlaag Open Kiesuwkado i Pr autobedrijf Hoeveel veren moet het onderwijs nog laten: ?:.&SE DDBXEWS0- In deze krant VS sturen radar vliegtuigen met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Regen HET WEER Nationaal Werkgelegenheidsfonds Bezuiniging treft pro deo-advocaat Roerig debat in Iran over lot gijzelaars Bibeb in gesprek met Willem Aantjes; Schmelzer over het CDA; Hugo Claus; Het John Lennon interview VN's Kinderboeken-bijlage Vr\j Nederland: Aantjes Noot Mies Wim Toren in Groningen bezet door Onkruit aandrijftechniek Rode Kruis helpt Vietnam Zeeuwse giro-actie tegen kerncentrale Samenwerking met Indonesië nauwer Huisarts vandaag kwartje duurder Trouw Mensenwerk BezorgTroow een nieuwe abonnee I I I I I I Trouw H 38STE JAARGANG NR 11058 - WOENSDAG 1 OKTOBER 1980 In de ochtend nog wat zon. in de middag toenemende bewolking gevolgd door regen. Middagtemperatuur omstreeks zestien graden. Tot matig toenemende zuidwesten wind. in de kustgebieden tot krachtig of hard. Morgen en overmorgen: Droog en zonnig Koude nacht. Middagtemperatuur ongeveer zestien graden. Morgen zon op: 06.40 onder: 18.13 maan op op: 00.00 onder: 15.32. Prinses Manjkestraat 5/hoek Pnnses Beatrix- laaa Den Haag, tel. 070-83.94.53. LOSSE NUMMERS 65 CENT Pagina 2: Alcohol grotere bedreiging dan drugs Pagina 3: Voeding oorzaak borstkanker? Pagina 4: Parijse Biennale weinig opwekkend Pagina 5: Ambtenaren- overleg beter regelen Pagina 7: Nek-aan-nekrace in Portugal Pagina 9: Medisch falen in openbaarheid Pagina 11: Gesprek met Simone Schell Pagina 13: Reclamecode voor snoepgoed Pagina 17: Eetrubrlek. strips, feuilleton, puz zel, radio- en tv-programma s. weeroverzlcht ADVERTENTIE Vandaag demonstreren alle onder wijsvakorganisaties massaal in Den Haag. Ook wij van het NOL. Wie als leraar nooit de noodzaak in zag om lid te worden van een vak bond. die heeft nu een dringende re den gekregen. Vul meteen de bon in. BON Ik wil lid worden van hei Nederlands Genootschap van Leraren. Neemt u zo spoedig mogelijk kontakt met mij op. BAGDAD, TEHERAN (AFP, AP, Reuter) De kansen in de oorlog tussen Iran en Irak lijken te keren. Iran beantwoordde een aanbod voor een bestand met een bombardement op de Iraakse hoofdstad Bagdad en zei geen enkele behoefte te hebben aan bemiddeling. De Verenigde Staten sturen vier geavanceerde radarvliegtuigen naar Saoedie-Arabië om de olietoevoer vanuit dit land veilig te stellen. Iraakse strijdkrachten begonnen gis teren een groot offensief op de Iraak se oliestad Abadan, maar stuittne, daar op felle tegenstand. Ook in an dere delen van de Iraanse olieprovin cie Khoezlstan bleek het verzet van Iran verrassend groot en op sommige plaatsen gaf het de defensieve hou ding zelfs op en ging over tot de tegenaanval. Verslaggevers stelden vast dat een aantal steden die vol gens Irak de afgelopen dagen waren veroverd, nog steeds stevig in Iraanse handen waren. Bescherming Prinses Margriet opende gisteren de nieuwbouw van een vestiging van het werkverband industriële objecten van de Ergonbedrijven. Na de opening bezichtigde de prinses de werkhallen in gezelschap van directeur Gerritsen. President Carter Van de Verenigde Staten heeft naar aanleiding van de verdere verslechtering van de situatie besloten vier zogeheten Awcsvlleg- tuigen naar Saoedi-Arabië te sturen om de olievelden rond de Perzische Golf te beschermen tegen eventuele luchtaanvallen van Iran. Deze vliegtuigen zijn uitgerust met zeer verfijnde radarapparatuur en zullen volgens het Pentagon worden ingezet om Saoedi-Arabië te waar schuwen voor een mogelijke lucht aanval. Volgens een woordvoerder van het Pentagon betekent dit niet dat de Verenigde Staten de neutrale houding laten varen. President Breznjew van de Sowjet-Unie waar schuwde Carter geen munt te slaan uit de oorlog tussen Iran en Irak. Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT Het CNV wil dat iedereen één procent van zijn bruto-salaris inlevert. Dat zou 2,7 miljard gulden op moeten leveren en samen met de 1,3 miljard aan extra aardgasbaten in een nationaal werkgelegenheidsfonds moeten worden gestoken. Het CNV heeft uitgerekend dat het plan al in 1981, 15.000 tot 16.000 arbeidsplaatsen op zou kunnen leveren, waarvan 8.000 in de bouw. Op deze manier kunnen de lasten eerlijker worden verdeeld en de werkgelegenheid gerichter worden gestimuleerd. CNV-voorzitter Harm van der Meu- len. die het plan gisteren lanceerde bij de presentatie van de discussie over het arbeidsvoorwaardenbeleid van het CNV. zei in het CNV-plan meer heil te zien dan in de kabinets plannen. „Ons plan heeft veel meer élan en is veel meer toekomstgericht dan de kabinetsvoorstellen die uit gaan van een oude situatie van door modderen." Het plan van het CNV heeft volgens de CNV-voorzitter op korte termijn veel meer effect dan de matiging van acht naar zes procent loonsomstij ging zoals voorgesteld in de brief van minister Albeda. Dit zou pas over vijf DEN HAAG Het CDA-Tweede-Kamerlid Weijers staat positief tegenover het plan van het CNV om een werkgelegenheidsfonds in te stellen. „Het is een gedachte die onze aandacht verdient, want voor ons staat één ding voorop: elke actie om de werkloosheid terug te brengen moet goed worden bekeken," aldus Weijers. Hij zei nog geen afgerond oordeel te kunnen geven over de uitwerking van het plan, maar hij herinnerde eraan dat het CDA al bij het eerste debat over de Bestekkortingen indertijd een dergelijk plan heeft gelanceerd. „Dat is toen in een rotsige bodem gevallen. Het CNV-plan nu valt bij ons in een zeer vruchtbare bodem," aldus de CDA'er. jaar 25.000 arbeidsplaatsen opleve ren. Bovendien bestaat er geen enke le garantie dat deze werkgelegenheid wordt geschapen in sectoren die op langere termijn gezien perspectief hebben, aldus Van der Meulen. Vervolg op pagina 3 Naam: Adres: Plaats: Invullen en opsturen (zonder postzegel) aan NGL, Antwoordnummer 46, jJ300 VB Dordrecht. TEHERAN (Reuter, AP) Het parlement van Iran heeft een commissie ingesteld die zich bezig zal gaan houden met de kwestie van de Ameri kaanse gijzelaars, die sinds november vorig jaar vast zit ten. In het parlement bleek grote onenigheid te bestaan over het wel of niet contact opnemen met de Amerikanen over deze kwestie. Ondanks de oorlog net Irak vond het parlement gisteren vrijwel de gehele zitting tijd te beraadslagen over de positie van de 52 gijzelaars, die door Islamitische „studenten" worden vastgehouden. De commissie, die uit zeven parlementariërs bestaat, krijgt geen enkele beslissingsbevoegdheid en moet het parlement van de bevin dingen op de hoogte houden. Bovendien moet de commissie zich houden aan de richtlijnen van ayatol lah Khomeini, die bepaald geen voor stander ls gebleken van een snelle vrijlating van de gijzelaars. De aya tollah wil daarover pas praten als de Verenigde Staten het vermogen van de overleden sjah teruggeeft en hun spijt betuigen over hun houding inza ke Iran. Waarnemers vrezen dat de commissie daar nog een aantal voor waarden aan toe wil voegen. Overigens was het parlement het niet erg eens over de te voeren strategie. Yaddolah Sahabi, een van de oudste afgevaardigden, veroorzaakte een storm van protest toen hij voorstelde direct te onderhandelen met het Amerikaanse volk, of zelfs met rege ringsfunctionarissen. ADVERTENTIE inhoud". poüüeW.Uierarviur. wetenschap, ta VRIJ NEDERLAHD MHB Bibeb en Aanijes: 'Ik had de parlementaire democratie nooit met zoveel overtuiging kunnen dienen als ik de oorlogservaringen niet had gehad'; over de ware toedracht, zijn terugkeer. Van Agt. Norbert Schmelzer opnieuw actief in de politiek; over het CDA, over kernraketten. Breek Atoomketen Nederland: reportage van een prikactie; het escalerend verzet en de nieuwe wapens van de ME. Interview: Hugo Claus, over zijn nieuwe stuk, zijn nieuwe film. Ook: na vijf jaar: het John Lennon-interview. Opmerkelijk: Princess Daisy! Case-history: van woonwijk tot speculatiewijk. De overleden patiënten en de Klokkenberg. De financiering van het wielrennen. Irak/Iran. Kleurkatern: het schrijven en illustreren en uit geven van kinderboeken. Hansje Knipperdolletje, Freek de Eekmuis, Babar, en vele anderen. Voor de kinderen: een extra aflevering van De Blauw Geruite Kiel. Ayatollah Khomeini van Iran beves tigde nog eens dat een verzoening is uitgesloten. „Met Saddam Hoessein is geen enkele verzoening mogelijk, want hij ls goddeloos en verdorven", zei de geestelijke leider voor de radio. In tegenstelling tot eerdere meldin gen over een „lange strijd", spraken Iraanse bevelhebbers gisteren van een op hande zijnde „definitieve over winning". De Iraanse luchtmacht voerde giste ren verasslngsaanvallen uit op een grote elektriciteitscentrale in Bagdad en op het veelbesproken centrum voor kernonderzoek, dertig kilometer vakbeurs jaarbeurs, utrecht w 29septtm. 4okt.1980 U dagelijks: 10.00-17.30 uur, do 2/10:10.00-21.00 uur en za 4/10:10.00-15.00 uur ten oosten van de Iraakse hoofdstad. De elektriciteitscentrale werd in brand gebombadeerd. Er vielen vol gens de eesrte berichten elf doden en 85 gewonden. Van het onderzoeks centrum werden slechts enkele bijge bouwen geraakt, liet de Franse am bassade kort na de aanval weten. Van de zestig Franse technici die er werk ten, werd niemand gewond. Over slachtoffers onder het overige perso neel kon de ambassade niets mee delen. De door Frankrijk geleverde onder- zoekreactor is niet beschadigd Hoe wel het Commissariaat voor atoom energie in Parijs daarover niets wil meedelen, staat praktisch vast dat de brandstof voor de reactor, enkele tientallen kilo's hoogverrijkt urani um. nog niet was geleverd. Wel zou zich in het centrum twee tot drie kilo van dit materiaal bevinden voor ge bruik in een „kritische" proefopstel ling. Ongebruikt uranium levert nauwe lijks bijzondere gevaren op. Dat ligt anders wanneer het kernsplijtings proces eenmaal begonnen is. Daarbij ontstaan sterk radioactieve splij- tingsprodukten die zeer behoedzaam hanteren nodig maken. Er wafen in het centrum „noodzakelijke veilig heidsmaatregelen" genomen, aldus Parijs. Men kan zich voorstellen dat de proefopstelling na het uitbreken van de Iraaks-Iraanse vijandelijk heden uit bedrijf is genomen en met extra lood of beton afgeschermd. DEN HAAG (ANP) Het Nederland se Rode Kruis heeft vijftig duizend gulden bijgedragen aan de interna tionale Rode Kruls-hulpactie voor aanschaffing van medicamenten en aanvullende voeding voor de Vietna mese bevolking, die voor de derde keer binnen een maand is getroffen door een orkaan. Dit is gisteren door het Nederlandse Rode Kruis bekend gemaakt. Na de orkanen Joe en Jim heeft op 25 september „Ruth" voor grote over stromingen in het land gezorgd. GRONINGEN (ANP) Ongeveer vijftien leden van de anti-militaristi sche actiegroep Onkruit hebben gis teren enige uren de Martinitoren in Groningen bezet. Zij wilden daarmee kracht bijzetten aan de eisen van de zeventien dienstweigeraars die in ver schillende gevangenissen, verspreid over het hele land, zijn opgesloten. Circa veertig andere leden van de actiegroep zijn gistermorgen in Am- hem begonnen aan een tweedaagse bustocht langs die acht strafinrich tingen. Van de zeventien dienstweige raars zijn er nog drie in hongersta king. Aanvankelijk waren er elf in hongerstaking, maar de meesten van hen zijn er volgens Onkruit op me disch advies na ruim een week mee opgehouden. In Amsterdam zijn gisteren de vijf tien leden van Onkruit die vrijdag werden gearresteerd wegens lokaal vredebreuk. voorgeleid aan de offi cier van justitie Een van hen ls op vrije voeten gesteld. De anderen blij ven voorlopig in voorarrest. Zij wer den aangehouden, nadat zij de afde ling militaire zaken van de burgerlij ke stand in Amsterdam hadden bezet. VLISSINGEN (ANP) Het Energie- komitee Zeeland gaat deze maand de Zeeuwse energieverbruikers oproe pen hun rekeningen niet meer auto matisch of met acceptgirokaarten aan de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) te betalen, maar met gewone giro- of bankover- schrijvingskaarten. De actie die ge voerd wordt onder de naam „geen kernenergie nou door giroblauw" past in het streven van het energieco- mité de kerncentrale in Borssele ge sloten te krijgen. Door over te gaan op deze wijze van betaling die meer werk voor de administratie van de PZEM met zich meebrengt kan de gebruiker zijn ongenoegen over het gebruik van kernenergie laten blijken. DEN HAAG (ANP) Nederland en Indonesië gaan technisch en weten schappelijk nauwer samenwerken. Nederland stelt geld ter beschikking om te inventariseren hoe dat het bes te kan. Dit is de voornaamste uit komst van een officieel bezoek dat minister Van Trier (wetenschapsbe leid) de afgelopen tien dagen aan Indonesië heeft gebracht. Een concrete afspraak werd gemaakt over een Nederlandse bijdrage van zeven miljoen gulden aan de bouw van een windtunnel In Indonesië. Het land geeft een vrij grote prioriteit aan de vliegtuigindustrie, om het verkeer tussen de vele eilanden van de archi pel te verbeteren. ADVERTENTIE DEN HAAG (ANP) De meeste tarieven die specialisten mogen berekenen voor hulp aan particulier verzekerden zul len van vandaag af aanzienlijk lager moeten worden dan tot nu toe het geval is. Alleen in die specialismen waar in het inkomen beneden het zogenoemde „norminkomen" ligt, mo gen van vandaag af iets hogere tarieven worden gevraagd. De huisartsen mogen hun tarieven voor particulier verzekerden vandaag met een kwartje verhogen. Een con sult (spreekuurbezoek) gaat met in gang van vandaag over het algemeen voor niet-ziekenfondsverzekerden 21,50 puUien kosten en een bezoek van de arte aan huis 32,25 gulden. Dit blijkt uit een gisteren in de Staats courant gepubliceerde prijsbeschik- king van minister Van Aardenne (eco nomische zaken) en staatssecretaris Veder-Smit (volksgezondheid). Van de medische specialisten moeten de radiologen de grootste veer laten: 18,1 procent. De radiotherapeuten daarentegen mogen hun tarieven met 5,3 procent verhogen. Al naar gelang of de tarieven naar boven of naar beneden afwijken van het norminkomen, moeten en mogen de specialisten hun tarieven vanaf vandaag verlagen of verhogen. Een verlaging geldt voor radiologie (18,1, procent), cardiologie (10,2), hartchi- rurgie (10,8), urologie (11,1), laborato rium-onderzoek (15,5), pathologie/ anatomie (14,2), longziekten (13,3), orthopedie (6.9), chirurgie (6.6), gy naecologie (6.5), anesthesie (1.1), in terne geneeskunde (5,9), oogheelkun de (8,1), keel-, neus- en oorheelkunde (7,4), neurologie (6), psychiatrie (6) en maag- en darmziekten (2,2 procent). Binnen enkele andere specialismen mogen de tarieven daarentegen om hoog: neurochirurgie (2,8), plastische chirurgie (2,5), dermatologie (1,5), kin dergeneeskunde (2,3), allergologie (1.8), revalidatie (2,9), rheumatologie (3.9) en radiotherapie (5,3 procent) Een ziekenhuis is een organisatie van mensen, waar dus ook fouten worden gemaakt. Van louten kun je leren. Mits je ze niet wegmoffelt. Heel simpel allemaal. Nieuws: voor het eerst wil een ziekenhuis gewoon hardop over fouten praten. Wonderlijk eigenlijk. Kaarten map Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig fonnaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag. Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Bmna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee od Trouw, het ochtendblad met een over- Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: _Tèl.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1