Gereldvredesparlement was uitlaatklep voor frustraties Garantiefonds loet onpartijdiger Belt-ieenzegt dat 't niet nodig was origineel te sturen. enfeirt Wat denk je. Stuur ikdie Klant een kopie. Tuigdag: beter dan een saaie zondag Ofzo'nVeenman lederlandse delegatie terug uit Bulgarije ïizenbranche na zaak Christoffel: Onderzoek beveiliging Gelderse centrale 3e PROGRAM CONGRES lAG 30 SEPTEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 9 an een onzer verslaggevers 3HIPHOL Achttien le- ■n van twaalf progressieve ganisaties keerden giste- n terug van de vierdaagse jeenkomst van het Wereld- edesparlement in de Bul- iarse hoofdstad Sofia. On- inks de gemeenschappelij- verklaring van de acht- sn bleek de taxatie van het beuren in Sofia nogal uit- n te lopen. De bijeenkomst van het Wereïdvre- desparlement werd georganiseerd door de in Helsinki zetelende We- reldvredesraad, die gedomineerd wordt door Oosteuropese en derde wereld organisaties. Het was de eer ste keer dat deze raad een vredes- parlement bijeen riep, waaraan werd deelgenomen door 2260 men sen uit oostelijke, westelijke maar vooral uit derde wereld landen. Het slotdocument van de bijeenkomst die in de vredesweek werd gehou den doet een oproep alles te doen voor het vermijden van een „fatale confrontatie tussen de militaire blokken." Een van de leden van de Nederland se delegatie was PvdA Senator Uij- en. Hij bevestigde dat er tijdens de conferentie weinig gelegenheid was om kritiek te leveren op de ontwik keling door de Sowjet-Unie van nieuwe raketten voor de middellan ge afstand en op de Russische inval in Afghanistan. Uijen, die met me deweten van, maar niet namens zijn partij aan de bijeenkomst deelnam, vond wel dat het parlement een goede uitlaatklep had geboden voor de terechte frustraties die in de ont wikkelingslanden leven met betrek king tot het optreden van het Wes ten. Hij vergeleek de bijeenkomst met vergaderingen van organisaties van de Verenigde Naties. Uijen wees er verder op, dat hij als lid van de Atlantische Assemblee ook de wind van voren krijgt als hij bepaalde zaken ter discussie stelt en dat het Wereldvredesparlement aan soort gelijke eenzijdigheden leed, zij het dan de andere kant op. Overigens is de Nederlandse delega tie wel in staat geweest om in de diverse werkgroepen amendemen ten in te dienen op bepaalde resolu ties, waardoor al te grote eenzijdig heid soms kan worden vermeden. Vakbonden Van der Graaf, lid van het Onafhan kelijk Verbond van Bedrijfsorgani saties (OVB) in de Rotterdamse ha ven, wees op het grote aantal vak bonden dat vertegenwoordigd was. Zo is door het parlement een resolu tie aangenomen waarin havenarbei ders opgeroepen worden geen wa pens te laden of te lossen. Deze resolutie had ook de steun gekregen van de Oosteuropese vakbonden. Het was hem wel opgevallen dat de vertegenwoordigers van de derde wereld helemaal niet zoveel zien in beperking van de wapenhandel, aangezien ze dan niet aan materieel voor de bevrijdingsorganisaties kunnen komen. Over het democra tisch peil van de bijeenkomst deed hij nogal laconiek. Over de vrije vakbeweging in Polen is niet na drukkelijk gesproken in Sofia, al wilde Van der Graaf wel kwijt dat er in Nederland ook geen vrije vakve renigingen zijn, organisaties waar van defwn het vomkt zeggen hebben. De leden van de delegatie, die om strijd verklaarden, dat zij goed met elkaar hadden kunnen samenwer ken. bleken nogal eens onderling van mening te verschillen over de interpretatie van het gebeuren en gingen daarover tijdens de perscon ferenties ook herhaaldelijk in dis cussie Uitkomst bracht dan weer de stelling dat iedereen voor zich zelf en niet namens het initiatief comité Wereldvredesparlement sprak. een onzer verslaggevers ECHT Het bestuur het garantiefonds van de nene Nederlandse Vere- g van Reisbureaus moet en uitgebreid met een al deskundigen dat niet iatie staat met de reis- che. Dit om in de toe- it uit te sluiten, dat de en van reisorganisaties eisagenten door eigen urrenten worden gecon- itd. aanbeveling heeft een werk- van de ANVR gisteren op de ine ledenvergadering van de vereniging in Utrecht gedaan. Het advies maakt deel uit van een pakket voorstellen dat de kans op debócles, zoals die zich de afgelopen zomer met Christoffel en Relax hebben voorge daan, moet verkleinen. De voorstellen zullen aan de orde worden gesteld op de eerstvolgende ledenvergadering in november. De kans dat ze daar worden goedge keurd is groot, want al geruime tijd heerst in de reiswereld ongenoegen over de samenstelling van het be stuur van het garantiefonds, dat op draait voor de kosten als een reisor ganisatie in moeilijkheden raakt. Men wijst erop, dat tot een paar da gen voor het faillissement van Chris toffel, de directeur van dit bedrijf, André Verlinden, voorzitter was van het fondsbestuur Bevreemding heeft ook gewekt, dat de boeken van Chris toffel tot twee maal toe zijn gecontro leerd en het desondanks kon gebeu ren dat de zaak van de ene op de andere dag zijn activiteiten moest staken. Procedure Op de vergadering werd voorts mee gedeeld, dat de ANVR een onderzoek instelt naar de mogelijkheid een pro cedure te beginnen tegen Slaven- burgs bank, de financier van Chris toffel, die zich financieel garant had gesteld voor een normale uitvoering van het zomerprogramma van de reisorganisatie, maar zich voortijdig terugtrok. De ANVR en de Belgische veizeke- ADVERTENTIE ANVR-directeur drs. G. J. N. Couvreur (links) en de vice-voor- zitter van het garantiefonds, drs. D. Engelen. ringsmaatschappij, waarbij het ga rantiefonds een verzekering heeft lo pen tegen schadeclaims van gedu peerde vakantiegangers, wil de bank aanspreken voor 4 miljoen gulden, zijnde het bedrag, dat nodig was om de Christoffelzaak af te wikkelen. Van deze som moet het fonds 3,6 ton betalen en de verzekeringsmaat schappij de rest. ADVERTENTIE ADVERTENTIE NIJMEGEN (ANP) Waarnemend burgemeester J. Bergh van Dode- waard gaat onderzoeken welke maat regelen er tot nu toe zijn genomen rondom de kerncentrale in Dode- waard in verband met de aangekon digde acties op zondag 19 oktober. De heer Bergh woonde afgelopen zondag in Utrecht een vergadering bij van de actievoerders. Deze vergadering was een voorbereiding van de actie, die tot doel de sluiting van de centrale heeft. Een inmiddels geschorste medewer ker van de centrale was ook in Utrecht en vertelde daar, dat er op het terrein van de centrale onder meer valkuilen zijn aangelegd tegen mogelijke indringers. Naar de por tiersloge van de centrale zou voorts een traangasleiding zijn aangelegd en op het terrein zouden microfoons zijn aangebracht, waarmee gesprekken op de Waaldijk langs de centrale kun nen worden afgeluisterd. De directie van de centrale heeft ver der zichtbare maatregelen genomen zoals de bouw van een extra omhei ning en van een ophaalbrug naar de centrale. vrijdag 3 okt. (19.00-22.00 u.) en zaterdag 4 okt. (10.30-17.00 u.) in de Buitensociëteit te Zwolle (Stationsstr. 4) Kom eens kennismaken met ons streven naar een evangelisch-pro- gressieve politiek. Inlichtingen/aanmeldingen: post bus 1490-8001 BL Zwolle. EVANGELISCHE PROGRESSIEVE VOLKSPARTIJ N HAAG DINSDAG 30 SEPTEMBER 1980 Redactie: Hans Goslinga Bijdragen: Ferry Mingelen en Wim Wirtz ubje udzwaard zal niet toetreden tot CDA. Dat kan niet meer zon- dat gezichtsverlies en hoon deel zouden zijn. Aaizéleh tzlch in de politiek nog verdra- n, zwalken wordt dóórgaans edogenloos afgestraft. lar nu heeft Hans de Boer, voor ter van wijlen de ARP, op hem andere achterblijvers een be- p gedaan om toch naar het A mee te gaan. Dat is niet niks. Goudzwaard is er niet onbe- erd onder gebleven. Van een te- [keer zal geen sprake zijn, maar ziet nog wel een mogelijkheid met het CDA te blijven mee- coach, langs de lijn, zou je nnen zeggen, niet als speler, trvoor is nodig, dat zijn geest- rwanten die wel naar het CDA frstappen zijn manifest voor radicaal evangelische politiek ierschrijven. Dat zou voor hem teken van hoop zijn dat het IA toch nog op een juist spoor mt. dat geval zal hij geen nieuwe rtij oprichten, maar zijn vrien- in het CDA blijven steunen en geleiden. „Ik zal haar niet ver asten terwille van de tien." lat er in Genesis 18 vers 32: 'udzwaard lijkt in deze geest te ndelen. at echter, moeten „de tien" (dis enten) ermee aan? Stel dat zij zouden doen, komen zij dan it in de positie dat zij twee esters moeten dienen? Kunnen zowel Goudzwaards manifest het CDA-program onder lijven? it is mogelijk om voorbehouden maken op het verkiezingspro- am. maar men voelt wel dat een •liticus hierin niet kan grossie- n Bovendien zal moeilijk zijn te tkomen aan het beeld van een "bje binnen de club. zien de vrienden van Goud- aard het anders? Sytze Faber, i van de tien dissidenten en iervoorzitter van het CDA fet is niet zo'n gekke weg. Hij is 'al, maar begaanbaar, lijkt mij oudzwaard houdt een opening, 't is positief te waarderen, maar t schept wel verplichtingen aan te kant." •e ruimte om voorbehouden te aken op het CDA-program is er. kun je daarmee inderdaad niet k-grijp te werk gaan. Maar dat at me ook niet nodig. Het ont- ^program dat nu op tafel ligt ""4 duidelijk voort op het oude zijn - Voo; program 'Niet bij brood alleen.' Dat wordt een beetje onderschat, vind ik." „Het is natuurlijk fout als de in druk ontstaat van een groep bin nen de groep. Het is belangrijk dat de fractie zoveel mogelijk op één lijn zit. Maar er moet ruimte zijn voor afwijkende meningen. Er is nu eenmaal een kritische stro ming en die blijft heus niet alleen beperkt tot voormalige anti-revo lutionairen." Het CDA lijkt nog niet van Goud zwaard af. Handdruk (1) Soms lijkt het er op dat de PLO speciaal is opgericht om het leven van minister Van der Klaauw (bui tenlandse zaken) zuur te maken. Wat hij ook ten aanzien van deze Palestijnse bevrijdingsorganisatie doet, nooit is het goed. De officiële Nederlandse relatie met de PLO is zeer terughoudend. Aanvankelijk ontwikkelde zich onder Van der Klaauw een recht hartelijke sfeer, maar toen de minister dat in april openlijk toegaf, barstte er zoveel kritiek los, dat hij zijn beleid schielijk terugdraaide. De ambte lijke contacten met de PLO wer den bevroren, van contacten op regeringsniveau was al helemaal geen sprake meer. De nieuwe kilte in de betrekkin gen dreigt de minister volgend jaar op te breken. Hij is dan voor zitter van de Europese minister raad en voert als zodanig bespre kingen met de Arabische landen over de situatie in het Midden- Oosten. Dat kan betekenen dat Van der Klaauw in Europees pak officieel met PLO-leider Arafat (die dan net toevallig de Arabi sche kant voorzit) praat, terwijl hij als Nederlandse minister ter zelfder tijd zulke vergaande con tacten met de PLO moet af keuren. Dat levert een merkwaardige ge spletenheid op, die het succes van de Europese pogingen om in het Midden-Oosten iets nuttigs te be tekenen kunnen aantasten. Op „buitenlandse zaken" in Den Haag is daarom al de angstige vraag gerezen of de Europese part ners en de Arabieren wel akkoord zullen gaan met Van der Klaauw in zijn dubbelrol van stimulator en afremmer van de relaties met de Arabische wereld inclusief de Palestijnen Handdruk (2) Om die scherpe tegenstelling tus sen de Europese en Nederlandse PLO-contacten al vast wat zach ter te maken leek buitenlandse zaken een meesterzet te hebben uitgedacht. Wat gebeurde: op een lunch, afgelopen zaterdag, van Europese en Arabische parlemen tariërs in Wassenaar, bleek ook ineens staatssecretaris Beyen aanwezig. En wie ontmoette Bey en daar? Chaled el Hassan, top- vertegenwoordiger van de PLO. Minister Van der Klaauw had con tacten op regeringsniveau met de PLO wel verboden, maar op deze manier werd alvast een voorproef je genomen op de situatie na 1 januari. En dat voorproefje was ter plekke dan ook uitgebreid fo tografisch vastgelegd. Daar kon het Nederlandse publiek dan al vast aan wennen. Een meesterzet dus, dachten we, maar het tegendeel bleek het ge val. Minister Van der Klaauw had helemaal geen toestemming voor het contact van Beyen met de PLO gegeven, hij wist er helemaal niets van en voelde zich nu pijn lijk getroffen. De woordvoerder van Beyen en Van der Klaauw haastte zich gis teren dan ook om uit te leggen dat er vooral geen betekenis mocht worden gehecht aan deze ontmoe ting. „Minister Van der Klaauw heeft zijn terughoudende beleid ten aanzien van de PLO niet ge wijzigd. Er is geen echt contact geweest tussen Beyen en die PLO- man, ze hebben elkaar alleen maar even de hand geschud en niet met elkaar gepraat," aldus de woordvoerder van buitenlandse zaken. „Natuurlijk hebben ze daar met elkaar staan praten, zoals dat op dat soort gelegenheden gaat, met een glas in de ene hand en een zoutje in de andere. Maar dat be tekent niet dat het niets voorstel de. In zulke informele gesprekken er wel oorlogen voorkomen. Voor mij heeft die ontmoeting daarom wel degelijk politieke be tekenis," meldt PvdA-Senator Os kamp, die ook ter lunch was uitge nodigd. En wat zegt de organisator van die lunchbijeenkomst, consul Rabba- ni van Koeweit ervan? „Ach het is niet aan mij om een politiek oor deel te geven. Het was een econo misch culturele bijeenkomst, maar als de Nederlanders er zelf politieke waarde aan hechten, dan zal ik dat niet tegenspreken." Lening In de PvdA wordt genuanceerd gedacht over een wettelijke rege ling voor de abortus provocatus. Unanimiteit is er niet. Dat er op dit punt in het partijbe stuur geen principiële koers wordt gevolgd, bleek een tijdje geleden toen er voor de abortusmanifesta tie van „Wij vrouwen eisen" (afge lopen zaterdag in Amsterdam) geldt op tafel moest komen De „Rooie Vrouwen" zouden bij deze manifestatie de maaltijdver zorging dat wil zeggen: broodjes smeren en beleggen op hun schouders nemen. Maar op het al lerlaatste moment bleek dit veel geld te gaan kosten. Te veel geld. Daarom klopten de Rooie Vrou wen aan bij hun partijbestuur. Ze vroegen een lening van maxi maal 7500 gulden. En het partijbe stuur verdeeld als het wellicht is bij een kwestie als die van de abortus was de beroerdste niet. „Een hoge uitzondering," zei par tijsecretaris Wim van Velzen giste ren. „Doorgaans geven wij name lijk geen leningen. Maar voor deze ene keer deden we het wel, alleen om de organisatie van die mani festatie uit de brand te helpen." Maar is het dan niet vreemd om voor een club „Wij vrouwen eisen" die toch eigenlijk tegen het PvdA-standpunt is, zo'n hoog bedrag uit te trekken? Neen. zegt Van Velzen, en hij verwijst naar het ontbreken van een eenslui dend standpunt over abortus in zijn partij. Er is dus in het partij bestuur niet over de principiële voors en tegens gesproken? „Neen," zegt de partijsecretaris. „Maar curieus was het wel dat de Rooie Vrouwen ontbraken toen de beslissing over die lening werd ge nomen." door Johanneke Leestemaker „Er is nog steeds geen politieke partij of welzijnsinstel- ling die op de problemen van agressieve jongeren in speelt. Het zogenaamde tuig komt alleen in de publiciteit als er sprake is van vandalisme, vechtpartijen of kleine misdaden. De eerste Tuigdag hebben we georganiseerd om aan normale mensen te laten zien dat tuig ook nog iets anders kan dan rotzooi trappen," aldus Luk Fikken, straathoekwerker in Eindhoven. Het idee om tuigdagen te organi seren is geboren uit de onmacht van de straathoekwerkers uit Eindhoven en Amsterdam om werkelijk iets te veranderen aan de situatie van probleemjongeren. Positieve discriminatie is volgens Fikken de enige manier waarop de randgroepjongeren kunnen wor den geholpen. Maar voor deze vorm van hulp is weinig geld be schikbaar. De achterliggende oorzaken van het agressief gedrag van jongeren in grote en kleinere steden zijn de woningnood, werkloosheid en de sfeer in huis en scholen waardoor juist de jongeren uit de lagere milieus hun opleiding niet af maken. Om deze ooizaken aan te pakken is er een mentaliteitsverandering nodig. De bemoeienissen van poli tieke partijen en instellingen op dit gebied gaan niet verder dan een opsomming van oplossingen op papier. In de praktijk laten de welzijnsin- stellingen de randgroepjongeren links liggen en stoten ze zelfs uit de bestaande club- en buurthui zen. De injecties, die de gemeen ten toedienen in de vorm van een paar straathoekwerkers, wat acti- VaDOnet viteitengeld en een clubhuis, los- y sen de zaak ook niet op. gens slechts het topje van de ijs berg. De meeste probleemjonge ren verenigen zich niet in groepen. Zij leven vaak zonder enig ideaal of perspectief. Apathisch brengen deze jongeren hun dagen door in bed, voor de televisie en in de kroeg. Voor het welzijnswerk en zelfs voor de straathoekwerkers zijn ze onvindbaar tot dat ze in aanraking komen met de justitie. De jongerenwerkers in Eindhoven hopen dat de Tuigdagen een neveneffect met zich mee brengen en Juist de apathische jongeren naar buiten lokken. Het beleid van de straathoekwer kers was er tot nu toe opgericht de moeilijke jongeren weer onder te brengen in de bestaande voorzie ningen. De landelijke initiatief groep randgroepvoorzieningen verkondigt sinds de eerste Tuig dag dat deze doelstelling niet haalbaar is. De initiatiefgroep stelt voor om de ervaren jongeren werkers voor vijftig procent vrij te stellen zodat ze een landelijk steunpunt kunnen "ormen. Met behulp van kanalen naar de de partementen voor huisvesting, ar beid en sociale zaken kan het lan delijk steunpunt de problemen misschien fundamenteler aan pakken. „Het tuig van Eindhoven heeft nu laten zien dat ze iets waard is. Zij hebben niets aan wat zielige on dersteuning van mensen die het allemaal zo goed weten. Dat is verstikkend voor ze." meent Fik ken, „Ze zijn het waard dat er extra hulp en middelen voor hen beschikbaar worden gesteld. Ex tra middelen in het onderwijs, ex tra hulp bij huisvesting en werk gelegenheidsprojecten waarbij ze gewoon geld kunnen verdienen." De eerste Tuigdag verliep afgelo pen zondag in Eindhoven rustig, tot verwondering van de oudere toeschouwers. Op het plein voor het stadhuis lieten de Rocking Re bels, Bennekel-boys en andere groepen „tuig" aan de omstanders zien wat ze konden presteren op het gebied van autocrossen, mo torraces, deegrolwerpen en touw trekken. De jongeren zelf vonden de wat ruige sportdag altijd nog beter dan een saaie zondag. De georganiseerde tuiggroepen. zoals die zondag op de Tuigdag aanwezig waren, vormen overi- „Het straathoekwerk blijkt een te smal vangnet voor de jongeren die door de maatschappij worden uit gespuugd," meent Fikken. „Er is een bredere aanpak nodig waarbij de departementen betrokken moeten worden. Tegelijkertijd zou er voor gekozen moeten worden in de buurten kleinschalige projec ten alleen voor jongeren op te zet ten. Deze eerste opvang is net zo noodzakelijk als brood." Vanuit de overheid bestaan er gro te bezwaren tegen aparte opvang voor jongeren. „Het gevaar dat deze nieuwe instellingen over tien jaar de jongeren niet blijken te bereiken is groot en dan zitten we met hetzelfde probleem én nieuwe instellingen die niet aan hun doel beantwoorden". Volgens de wet houder van welzijnszaken van Eindhoven is het openbreken van de bestaande instellingen toch de enige oplossing. „Hoe we dat moe ten bereiken, weten we niet", gaf de wethouder grif toe. Tuigdagen zijn volgens de initia tiefgroep binnenkort in elke stad te verwachten, waar geen oplos singen zijn gevonden voor de pro blemen van agressieve jongeren. Enkele deelnemers aan de Tuigdag. ADVERTENTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9