kleine krant t Wij tennissen niet alleen beter dan pa, sparen kunnen we ook beter. \Trouw de Straatgevecht tussen buren -x 1 Sparen bij de Amro Bank. Hoe jonger, hoe beter. Oorlog Irak-Iran duurt voort Vrije dag Kinderen in de bajes Schelpen r Kindermishandeling L Meestal bij jou in de buurt, ook dat is Dactylo. Voel je thuis in je tijdelijke baan. fsjl dactylo Rij-examen? De Amro Florijnenvloot (van 0-15 jaarX Met 5 of 10% premie. DINSDAG 30 SEPTEMBER 1980 30 september 1980 De kleine krant Medewerkenden Johanneke Leestemaker Pief Hagen Hanneke Wiigh Gilles Sloop Brieven aan Trouw De kleine krant postbus 859. 1000 AW Amsterdam Van een onzer verslaggevers STRAAT VAN HORMOEZ r Hoewel iedereen roept dat er vrede moet komen, blijven Irak en Iran elkaar beschieten. Maar of ze dat nog lang volhouden is de vraag, want beide landen lijden grote verliezen, niet alleen aan mensenlevens (dat valt nog mee. maar vooral door beschadiging van de belangrijke olie-installaties. De oorlog tussen Irak en Iran is in de eerste plaats een gren- soorlog. Irak. dat ditmaal be gonnen is. wil de baas zijn over de grensrivier Sjatt-al- Arab Ook wil Irak dat Iran drie eilandjes teruggeeft aan de landen bij de Perzische Golf. waarvan Iran ze had af gepikt Die eilandjes liggen in Straat van Hormoez. dat is de zeestraat die de uitgang vormt van de Perzische Golf. Net als de grensrivier is deze zeestraat van het grootste be lang voor het vervoer van olie. Irak en Iran zijn allebei olie landen. In de afgelopen da gen hebben zij meermalen el- kaars olie-installaties gebom bardeerd. Grote oliebranden zijn daarvan het gevolg. En wat erger is: de olieverkoop wordt daardoor lam gelegd. Dat is niet alleen nadelig voor de landen die deze olie nodig hebben (zoals Nederland), maar ook voor Irak en Iran zelf. Het is immers hun belan grijkste bron van inkomen Allah De beide oorlogvoerende lan den hebben meer gemeen- denken dat ze daardoor als schappelijk dan de1 olie. Het broeders samenleven, maar zijn ook allebei islamitische landen. Nu zou je misschien Over vrede Geachte meneer Carter. U moet zich het niet zo aantrekken van Bresnjev Als hij oorlog met wil met uw land. komen wij u hel pen Wilt u ook vrede heb benWij willen het graag want wij hebben niet zo veel wapens als in uw land. Wilt u zich niet met de oorlog in Iran en Irak bemoeien want dan begin nen er misschien meer landen en dan krijgen we misschien wel een derde wereldoorlog. En dat is niet zo fijn. Wilt u niet zoveel neutronenbommen en atoombommen maken. Ik vind dat u er wel een paar moet weggooien. We hadden het op school over oorlog en vrede. We mochten kiezen wie we een brief zouden sturen, u. Bresnjew of Sacholev Ik heb u gekozen. Schrijft u nog eens terug Marjam Morrem Dronten Geachte president-me neer Bresnew. Hier in Nederland ivillen we graag vrede. We willen niet vechten. Alleen één ding- Waarom gaat u men sen tot ballingen maken? U moet die wapens weg doen. Dan houdt Amerika er ook mee op. Als u een leger stuurt, dan verdedi gen we ons pas. Als u vre de wilt. schrijf dan een brief naar ons. Jan de Vries Dronten dat is niet zo. Net zoals de christenen verdeeld zijn in protestanten en katholieken (in Noord-Ierland geeft dat nog steeds mot), zo zijn de dienaren van Allah verdeeld in sjiieten en soenieten. In Iran wonen vooral sjiieten en ze hebben ook een sjiitische regering onder leiding van Khomeini. Maar Irak. waar de meerderheid van ae bevol king ook sjiiet is. heerst een soenitische regering. De Irakiërs dachten dat ze het door de burgeroorlog ver zwakte Iran wel even een les je konen leren. Dat leek eerst aardig te lukken: het Iraakse leger boekte verschillende successen. Maar een vlugge overwinning, zoals Irak had gehoopt, zat er niet in Als jij van school weg blijft met toestemming van de meester of juffrouw, heet dat geoorloofd schoolverzuim Maar als je stiekem weg blijft, heet dat spijbelen. Er is ook nog een derde manier je vader of moeder laten opbel len dat je ziek bent. terwijl je eigenlijk helemaal niet ziek bent. Zo is het morgen ook met de onderwijzeressen die in Den Haag gaan demonstreren, omdat minister Pais hun sa laris wil verminderen Som migen nemen een vrije dag en noemen dat staken Het schoolbestuur moet dan één dag salaris inhouden. Ande ren vragen het bestuur of ze een halve of hele dag vrij kun nen krijgen voor vakbonds werk. Ais het bestuur dat goed vindt, is er niets aan de hand. Weigert het bestuur, dan kan de meester zich na tuurlijk altijd nog ziek mel den. Schoolziek wel te ver staan. Meryen. Aram en Sabri en nog acht kinderen zitten met hun ouders sinds vrijdag in de Bijlmerbajes Oe drie ge zinnen komen uit Turkije. Zij willen in Nederland wonen en werken omdat ze in Tur kije als christenen een moei lijk leven hebben. Maar het ministerie van Jus titie heeft besloten dat de gezinnen niet in Nederland mogen blijven. Om te voor komen dat de gezinnen met hun kinderen zouden onder duiken voordat zij het land uitgezet worden, heeft de politie de zeventien Chris ten-Turken van hun bed ge licht en naar de gevangenis overgebracht. Nu spelen de kinderen in de gang van de gevangenis. De deuren van de cellen staan open en de bewakers doen hun best om het verblijf in de Bijlmerbajes zo gezellig mogelijk te maken voor de kinderen. Voor Meryen (9) en Aram (7) is het toch geen leuke lo geerpartij. De ouders van de elf kinderen zijn erg angstig voor de uitspraak van de rechtbank, die beslist of de gezinnen toch voorlopig mogen blijven of weg moe ten, en dat merk je als kind drommels goed. Meryen en Aram moeten nog zeker negen nachtjes slapen in hun bedden in de cel. Volgende week donder dag beslist de rechter. Zondag, misschien wel de laatste warme zondag van dit jaar. loopt een jongetje van een jaar of tien met zijn ouders over het strand bij Zandvoort Keurig in de kleren. Als hij een paar schelpen opraapt, slaat zijn vader die uit zijn hand. Laat lig gen die rommel, zegt pa. Je hebt thuis al schelpen ge noeg. Wat beteuterd veegt de jon gen zijn hand af aan zijn broek. Wat. roept zijn moe der boos. hoe durf je je vie- ze handen aan je broek af te vegen? Stotterend kan het jongetje' nog net uitbrengen: het wa ren van die mooie schelpen. Waar gebeurd. an :h in sa n -fed 30 september 1980 O O Soms is het huis te klein, vader schreeuwt en moeder schreeuwt terug, problemen, huilen en geen oplossingen. Kinderen kunnen op zo'n moment het beste even in de koekoeksklok kruipen net als het klei ne geitje uit het sprookje „Roodkapje en de boze wolf" Als ze één van de wanhopi ge ouders voor de voeten lopen, kunnen ze een lel verwachten. In hele moeilijke omstandigheden weten ouders soms niet wat ze doen. Zo kunnen moeders hun eigen baby in een driftbui een levensgevaarlijke klap verkopen. En vaders hun eigen kinderen van de trap afgooien. Ze kunnen de problemen dan niet meer aan en er is niemand om er over te praten. Elk jaar gaan er meer dan honderd baby's in Nederland dood aan de gevolgen van kindermishandeling Twaalfduizend kin deren lopen min of meer ernstige verwon dingen op door het wanhopige gedrag van hun ouders. De meeste van deze kinderen (negentig procent) zijn jonger dan zes jaar Vooral de kleintjes kunnen nog niet aanvoelen wanneer elke opmerking of beweging te veel is voor hun ouders. Als een baby honger heeft, huilt-ie gewoon. En als een kleuter zich angstig voelt, kruipt-ie bij zijn moeder. Dat het op een bepaald mo ment net teveel kan zijn. snapt zo'n klein tje nog niet. Daarom lopen de kinderen tot zes jaar de meeste klappen op. Grotere kinderen gaan even buiten spelen of iets eerder naar school als er thuis grote moei lijkheden en ruzies zijn. Voor de ouders is het heel verdrietig. Zij hebben meestal hele erge spijt van het slaan van hun eigen kind. Maar als de problemen een week of een maand later weer de pan uitrijzen, kan het wel weer opnieuw gebeuren. Daarom bestaat er een vereniging tegen kindermishandeling. Deze vereniging be staat nu tien jaar Samen met vertrou wensmensen proberen de mensen <je ge zinnen waar kindermishandeling voor komt te helpen. Soms kunnen er proble men opgelost worden, door bv. een groter huis te versieren of door er alleen eens over te praten. Want de ouders en de kinderen vinden het verschrikkelijk als ze elkaar pijn blijven doen. ,3ULi voorde baan die je past ISr uitzendburo Ridderkerk, tel 01804-23848 Amstelveen, tel 020-456303 Harderwijk, tel 04310-17451 Leusden, tel 033-942809 Monster, tel 01749-47016 Autofinanciering en verzekering AUTOVERZEKERING premies kunnen omlaag W A vanaf 177. All Rtsk v a f 372. Dorsman Assurantiën Zandvoort. 02507-4534 Accessoires en onderdelen Te koop nieuwe SCHOKBPE- KERS Alle merken 50% kor ting. 020-830026 Service en reparatie U4N.VAN DEN BROEK Remmen-Centrum gratis inspectie gespec monteurs originele onderdelen vooraf pnjsopgave volledige garantie Diversen De WITTE TANDENWINKEL, specialist in mondhygiëne. Runstraat 5. Adam Tel. 233443 PASFOTO'S DIRECT GE REED. STUDIO HENO. KAL- VERSTR. HK. MUNTPL. Vraag de gratis brochure ZO SLAAGT U IN EEN KEER Ned Verkeersinstiluut Postbus 60 - Harderwi|k Zelf VERHUIZEN door geheel Nederland. G. Hulshoff Zn. B V Tel. 020-323630/369392 Besteldienst kamerverhuizen expeditie bill tarief 020- 151143 Verhuur en verkoop Sint en Piet costuums. Tevens baar den. pruiken enz. Fa B B. 020-122446 Last van ongedierte zoals MUIZEN. KAKKERLAKKEN. HOUTWORM enz PREVENTA 023-262784/333467 Voor al uw verhuizingen Tel 020-763419/980547 Wie jong is, moet slim zijn. En vraagt daar om zijn ouders al vroeg een spaarrekening te openen bij de Amro Bank Want de Amro Bank doet wat extra's voor jonge spaarders, om ze later niet met lege handen te laten staan. Een spaarrekening om de goeie vaderlandse spaarzin al heel jong aan te wakkeren. Ten eerste door een hoge rente van 7'/.»% per jaar. En ten tweede door iets extra's, een premie van 10% over het totaal gespaarde bedrag plus rente. De (minimum) inleg is f 30,- tot (maximum) f 720.- per jaar. Wat betreft die 10% extra premie nog even dit: daar moet je wel 10 jaar achter elkaar voor sparen. Spaar je korter, dan krijg je in ieder geval een premie van 5%. Aan het eind van het jaar waarin je 15 wordt wordt de extra premie uitgekeerd over het totaal gespaarde bedrag plus rente. En daarmee heb je dan meteen een prima start voor de Zilvervloot De Zilvervloot (van 15-20 jaar). Met 10% premie. Als je tussen de 15 en de 20 bent is Zilver- vlootsparen bij de Amro Bank heel interessant Niet alleen vanwege de hoge Amro rente (81/: maar ook omdat je aan het eind van de termijn nog 'ns een riikspremie van 10% over het totaal gespaarde bedrag plus de rente ontvangt Met een (minimum) inleg van f30.- r-i tot f 480.- (maximum) per jaat kan dat LU I oplopen tot een aardig kapitaaltje VÜ/ Dt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8