estduitse regering ferdedigt beleid abour-partij nog erder verdeeld Bemiddeling nog zonder succes Polen staken tegen regering Onderzoek naar dood Biko is onbevredigend President Irak vaart wel bij oorlog |)litie laat verdachten van aanslag vrij AFPEReuteri Apo£rincen<van De oorlog tussen Irak en Iran ruk op Italiaanse aie valt mee Eschel Rhoodie op vrije voeten )AG 30 SEPTEMBER 1980 BUfTENLAND TROUW/KWARTET 7 (AP. AFP, Reuter) De Westduitse regering heeft minister van binnenlandse zaken t Baum in bescherming genomen tegen de bittere aanvallen van de oppositie, dat hij te ig heeft gedaan om de bomaanslag in München te voorkomen. Bij de aanslag kwamen if mensen om het leven, en werden 215 gewond. Tien gewonden verkeren nog in nsgevaar en velen van hen zullen een arm of een been moeten missen. De zes mensen die in land met de aanslag tijdens de oktoberfeesten waren aangehouden zijn weer op vrije an gesteld. ■rale minister van buitenlandse Hans-Dietrich Genscher trok i leer tegen uitlatingen van de n-democraat Franz Josef s dat minister Baum alle ver- oording voor de explosie op zich nemen. Strauss treedt zondag 5 algemene verkiezingen in het tegen Bondskanselier Helmut Mt ens Genscher heeft Baum juist inuari de „militaire sportgroep" de neo-nazileider Karl-Heinz mann verboden. Hoffmann is een de arrestanten die inmiddels zijn vrijgelaten. Genscher wees dat Baum voortdurend heeft ge schuwd voor de gevaren van po- extremisme van rechts en links liberale bewindsman deed een gende oproep op alle partijen de [die in München buiten de ver- ngsstrijd te laten. minister van justitie Hans- ïen Vogel heeft de regering de (te anderhalf jaar juist blijk gege- van haar bezorgdheid over het >mende rechtse extremisme, al na een waarschuwing van de gere bondskanselier Willy idt. Het zonder aanzien des per- K ts doden van mensen, aldus Vo- 1! IE (AFP. Reuter) De economi- gevolgen van de val van het n aanse kabinet zijn tot nu toe n| ;evallen Politici vreesden een ie ■devermindering van de lire door iil onzekerheid. Een strengere con- op de valutahandel en het ver- n van het disconto de centrale >n|e hebben dat tot nu toe voor- ■r en. demissionaire regering heeft be- in de economische maatregelen ■Jaarover zij eerder was gevallen zover mogelijk door te voeren, behelsden onder meer een prijs- loging voor benzine, verhoging de BTW en bezuiniging op de ale voorzieningen. Ook werden nmaatregelen voorgesteld voor loodlijdende industrieën in het >n van het land. lident Pertini, die een reis door heelt afgebroken, overlegde gis- »n met de oud-presidenten Sara- en Leone, en met de voorzitters de twee kamers van het parle- it, Jotti en Fanfani ACKPOOL (AFP, Reuter) De Britse Labour-partij is onnen aan zijn jaarlijkse partijcongres, nog verder ver- b ;ld dan de partij toch al was. Voorbereidend overleg legde verschillen tussen de linker- en rechtervleugel verder bloot. gel. is tot nu alleen gebeurd door rechts-extremisten. Links-extremis ten zoeken hun slachtoffers doelge richt uit. Hij noemde daarbij ook de aanslag op het station van Bologna, vorige maand. Toen kwamen 84 men sen om het leven Kritisch Ook de pers heeft zich over het alge meen kritisch over Strauss uitgela ten. Die heeft ook verklaard dat mi nister Baum (binnenlandse zaken) de politie zo heeft gedemoraliseerd dat deze niet behoorlijk meer kan werken. De Stuttgarter Nachrichten beschul digde Strauss van een ..slechte smaak" en meende dat hij een „poli tieke vergissing" begaat. De Süd- deutsche Zeitung noemde de poging van Strauss om politici verantwoor delijk te stellen voor de aanslag „ab surd en schandalig" De Frankfurter Rundschau wees erop dat de aanslag op Robert Kennedy in 1968 tijdens de verkiezingsstrijd in de Verenigde Sta ten door niemand is uitgebuit. „On gelukkigerwijs wordt dat voorbeeld bij ons niet nagevolgd". Kanselier Schmidt en drie ministers zullen vandaag een ceremonie in München bijwonen ter nagedachte nis van de slachtoffers. De zes neo-nazis zijn volgens de poli tie vrijgelaten omdat uit hun verhoor niet is gebleken dat zij iets met de aanslag te maken hadden. Karl- Heinz Hoffmann zei na zijn vrijlating dat hij de vermoedelijke dader, de 21- jarige geologiestudent Gundolf Köh- ler drie jaar geleden vluchtig had leren kennen, maar sindsdien nooit meer iets van hem had gehoord. De autoriteiten blijven er echter van overtuigd dat Kohier, die bij de aan slag zelf om het leven kwam. niet op eigen houtje heeft gehandeld. Volgens Hoffmann heeft men totaal, niets tegen hem kunnen bewijzen. Hij heeft tijdens het onderzoek zijn mond gehouden, vertelde hij, wegens het onbeschofte optreden van zijn ondervragers. Politiefunctionarissen zouden tijdens het verhoor tegen el kaar hebben gezegd dat onder de andere slachtoffers een „jonge Vi king" is een andere extreem-recht se groep Volgens Hoffmann moeten <Je baders in ^ie richting worden ge zocht. Ons commentaar staat op pag. 5 AFP, Reuter) Pogingen van diplomaten om te bemiddelen in het geschil tussen Irak en Iran hebben tot nu toe bitter weinig opgeleverd. PLO-lei- der Jasser Arafat verliet giste ren zonder resultaat de Iraan- se hoofdstad Teheran. Voor zijn vertrek had de leider van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO nog een gesprek met de Iraanse president Bani Sadr. Hoewel er over de resultaten van dit gesprek niets bekend is gemaakt, werd wel duide lijk dat Iran teleurgesteld is dat Ara fat niet zonder meer de Iraanse zijde heeft gekozen. Ho ja to les lam Ahmad Khomeini, de zoon van de ayatollah, zei dat hij Arafat had gevraagd zich duidelijk uit te spreken in het conflict en niet te proberen de partijen tot elkaar te brengen. „Ik heb hem ge zegd dat het niet goed voor zijn pres tige in Iran is om op onderhandelin gen aan te dringen." aldus Khomeini Jr. Arafat had in Teheran nog een ontmoeting met de Russische ambas sadeur, maar ook daarover werd niets bekend gemaakt. dag al een ontmoeting zullen hebben, maar de Pakistaanse leider wilde eerst in Irak en Iran een poging wa gen de partijen tot elkaar te brengen. Het bezoek van Zia Oei Haq, de presi dent van Pakistan, aan Teheran en Inmenging Bagdad lijkt ook weinig te hebben opgeleverd. Zia, die bemiddelt na mens de islamitische landen, zal van daag in Parijs een gesprek hebben met de Franse president Giscard d'Estaing. Frankrijk heeft als enig westers land nog redelijke contacten met Irak. Giscard en Zia hadden zon- Zia zal waarschijnlijk vanavond voor de Verenigde Naties verslag uitbren gen van zijn pogingen. De Pakistaan se minister van buitenlandse zaken Agha Shahi had gisteren een gesprek met zijn Amerikaanse collega Mus- kie. Shahi heeft Muskie verteld dat zijn land tegen militaire interventie is in het Golfgebied. dus ook tegen in menging van de Verenigde Staten. Hij wilde verder niet ingaan op de resultaten van de bemiddelingspo gingen van zijn president. Irak heeft zijn minister van buiten landse zaken. Hammadeh. naar New York gezonden om daar voor de Vere nigde Naties het Iraakse standpunt toe te lichten. Verwacht wordt dat hij daar ook informele ©ntacten met de Amerikaanse regering zal leggen. Op weg naar New York had Hammadeh een ontmoeting met koning Hoessein van Jordanië, die Irak openlijk steun heeft betuigd. Iran heeft een gezant naar India gestuurd om daar te pogen steun te krijgen Volgens de Japanse regering hebben de Verenigde Staten „voorlopig" af gezien van de eerder voorgestelde topontmoeting tussen de leiders van zes westerse landen over de mogelij ke gevolgen van de oorlog tussen Iran en Irak. Van onze buitenlandredactie BAGDAD Een oorlog went snel. Het dagelijks leven in de Iraakse hoofdstad Bagdad heeft zich er al helemaal op ingesteld. En president Saddam Hoessein maakt handig gebruik van de strijd om zijn populariteit te verhogen. Nazi-leider Karl-Heinz Hoffman Zweden schudt aan vreemde duikboot STOCKHOLM (AFP) De Zweedse marine heeft beslo ten met beheerst geweld op te treden tegen een onderzeeboot die ondanks herhaalde waar schuwingen al twee weken in haar territoriale wateren ope reert. We willen hem niet tot zinken brengen, aldus een woordvoerder, maar we gaan wel aanzienlijk dichterbij dieptebommen tot ontploffing brengen, om hem te dwingen naar het oppervlak te komen of de Zweeds wateren te verla ten. Dat kan voor het vaartuig wel risico's opleveren. Tot dan toe had men met waarschuwende explosies een afstand van meer dan honderd meter in acht genomen. De on derzeeboot is volgens de Zweedse regering geïdentifi ceerd, maar over de herkomst zijn geen officiële mededelin gen gedaan. Volgens de pers zou het een Russisch, Pools of Oostduits schip zijn. Het werd twee weken geleden door een helikopter ontdekt in het zui den van de eilanden van Stockholm, waar de Zweedse marine verscheidene bases heeft. Er worden wel vaker vreemde onderzeeboten in de Zweedse wateren ontdekt, maar de hardnekkigheid van deze onaangekondigde bezoe ker is nieuw. Haj Mohammed Zuwat gebaart zijn klanten stil te zijn, terwijl hij de radio harder zet. Hij luistert gespannen naar het nieuws over nieuwe Iraakse overwinningen aan het front en glim lacht. „We horen van alles over de oorlog met Iran. maar we hebben er weinig mee te maken", vertelt de 60- jarige Zuwat, in kleermakerszit op de vloer van zijn winkeltje in de souk, de centrale overdekte markt van Bag dad Nog geen vier uur eerder raasden Iraanse gevechtsvliegtuigen over de stad en wierpen hun bommen af bo ven de militaire basis in het zuidoos ten van Bagdad. Voor Zuwat is dat de moeite van het noemen niet meer waard. De nu al meer dan een week durende grensoorlog met Iran heeft de olietoe voer naar het Westen voor een groot deel afgesneden, maar heeft weinig invloed op het dagelijkse leven in de hoofdstad. De winkels liggen vol met vers gebakken brood en ook rijst en vlees zijn voldoende voorradig Diplo maten tonen zich zelfs verbaasd over de grote hoeveelheden in de winkels. In normale tijden ontstaan er regel matig tekorten in de door de regering gecontroleerde economie Bloed In de souk is het even druk als elke dag. Jongens dragen hoge stapels en zakken met onbekende goederen op hun hoofd en stoffige boeren drijven hun zwaarbeladen muilezels door de mensenmassa. De oorlog lijkt een ge liefd onderwerp tijdens het handelen. .De eer is pas heilig gesteld, als die is gedrenkt in bloed", meent Zuwat. die net als de meeste winkeleigenaars er prat op gaat dat zijn zoon in de front linies strijdt. Hij helpt mee aan de ..bevrijding" van Arabistan letter lijk: Land van de Arabieren, de Iraak se naam voor de Iraanse provincie Khoezestan. waar de bevolking Ara bisch spreekt. De in de souk geventileerde menin gen zouden het ook goed doen op de voorpagina's van de in Bagdad ver schijnende kranten. „Ze houden ons land sinds 1975 bezet", zegt de 45- jarige Abdoel Mohsen. met twee broers in het leger. Nu nemen we het President Saddam Hoessein stelt zich in zijn auto persoonlijk op de hoogte van het moreel van zijn troepen en burgerbevolking. terug, omdat zij weigerden het ons op een vreedzame manier terug te ge ven". Hij zegt bereid te zijn een deel van zijn welvaart op te offeren voor de oorlog, als dat nodig mocht zijn." Zover is het nog niet. Alleen 's nachts brengt de plicht tot verduisteren van de stad wat ongemak. Het luchtalarm overdag is al routine geworden. Zodra de sirenes beginnen te huilen verdwij nen voetgangers in openstaande deu ren en is er binnen een mum van tijd geen auto meer te zien. Verkeerspoli tie en burgerwachten helpen de aan wezigen bij het zoeken naar dekking. De mensen in de souk van Bagdad twijfelen er niet aan dat Irak de oor log zal winnen. En dat hebben ze te danken aan één man: president Sad dam Hoessein. Het portret van de voormalige guerrillastrijder hangt op iedere hoek van de straat en zelfs de jonge zangeresjes op de televisie dra gen zijn afbeelding op hun boezem Hij verschijnt in levende lijve overal in de stad en in de omliggende dor pen. om het moreel van de bevolking hoog te houden. Als het luchtalarm over de stad gilt, stapt hij met zijn naaste medewerkers krachtig verder door de straten, om de Irakezen zijn moed te tonen. „Het lijkt wel eer verkiezingscampagne van een Ameri kaanse president", merkte een Wes terse diplomaat op. Alleen zal Sad dam Hoessein de onzekerheid var verkiezingen niet hoeven te dragen sinds hij ruim een jaar geleden aan d« macht kwam, heeft hij zijn rotsvasti positie als absoluut staatshoofd al leen nog maar verstevigd. Verkiezin gen zijn er hooguit voor de schijn zoals eerder dit jaar bleek. BLOEMFONTEIN (AP, Reuter) Het Zuidafrikaanse hof van beroe heeft de voormalige onder-minisü van voorlichting. Eschel Rhoodi vrijgesproken. Rhoodie was het brei achter een propagandacampagne o: de wereldopinie ten gunste van Zui< Afrika te beïnvloeden. Vorig jaar werd Rhoodie tot zes ja: veroordeeld, maar hij ging daartegi in beroep. De voormalige bewind man werd beschuldigd van het ve duisteren van overheidsgelden om campagne te kunnen financieren. egenstellingen spitsen zich toe op Europese Gemeenschap, het de- iebeleid en nationalisatie van ondernemingen en banken chts" is des duivels over het feit het uitvoerende comité van de ftfij steun heeft betuigd aan een s voorstellen, zoals het opzeggen het Britse lidmaatschap van de en het ontmantelen van de Ame- sianse wapendepots in Groot-Brit- ïië. „Links" aldus de critici, is uit voorschriften zo veranderen, dat een eventuele volgende socialistische re gering gebonden is aan de uitspraken van het partijcongres. Tot nu toe werden dergelijke uitspraken door gaans terzijde gelegd. Om dit te be werkstelligen moet het uitvoerend comité van de partij nauwer betrok ken worden bij het regeringsbeleid, en moet er een meer open verkiezing komen van de volgende socialistische premier. In de praktijk betekent dit GDANSK, WARSCHAU (AP, Reuter) De onafhankelijke vakbonden in Polen zullen nu king ook in het belang van de rege- definitief vrijdag een staking van een uur houden om te protesteren tegen wat wordt genoemd ring ia. „wilde stakingen zouden an- „het niet nakomen van toezeggingen" door de regering. ders "ie1 te voorkomen zijn." een grotere greep van de overheid een grotere invloed van de vakbon- Ji Ue e onomie, en op het vergroten de overheidsuitgaven om de üoosheid in het land aan te pak- maar wil allereerst meer invloed e partij. linkervleugel van de partij wil de den op de nieuwe minister-president. Thans wordt de premier aangewezen door de Labour-parlementsleden. De huidige leider van Labour, ex-pre mier James Callaghan. zal naar ver wachting in de herfst terugtreden De aankondiging kwam na een stormachtige vergadering van verte genwoordigers van 47 afdelingen van de vrije vakbonden op het hoofd kwartier van de beweging in de ha venstad Gdansk. Zij werd aan de toegestroomde menigte bekend ge maakt via luidsprekers. De voornaamste klacht is dat van de loonsversverhogingen, die de rege ring heeft toegezegd, nog niets te recht is gekomen. De kranten in Po-, len werden beschuldigd van het on dermijnen van de solidariteit van de arbeiders. De leider van de Poolse arbeiders. Lech Walesa, zei dat de staking alleen zal worden afgelast als de regering uiterlijk woensdag de eerder gemaak te afspraken nakomt en als de vrije bonden toegang krijgen tot de media. Toegezegd De staking, aldus WEüesa. is ook be doeld om aan te tonen hoe sterk en georganiseerd de onafhankelijke vak bonden zijn. Vooral het openbaar ver voer en alle bedrijven met meer dan 1500 werknemers zullen door de werk onderbreking worden getroffen. De regering had eerder toegezegd dat de loonsverhogingen uiterlijk eind september hun beslag zouden krij gen. Met die toezegging maakte zij een einde aan massale stakingen langs de Poolse kust en in Silezië. Volgens woordvoerders van de onaf hankelijke bonden is er echter tot op heden niets gebeurd, en wordt in gro te delen van het land nog steeds onderhandeld over loonsverhogin gen. Zij zeiden dat de werkonderbre- Uitgesteld Tijdens de vergadering in een oud hotel in Gdansk werd overlegd ovei verdere samenwerking met het comi té voor zelfverdediging (KDR). Wale sa beschuldigde de regering ervan KOR-leider Jacek Kuron in diskre diet te brengen. Een lid van de KOR zal worden opgenomen in de leiding van de vrije vakbonden. Daarmee zijn de banden tussen dissidente ar beiders en intellectuelen in Polen ver der aangehaald. Een vergadering van het centraal c mité van de Poolse communistisc. partij is opnieuw uitgesteld, door rr ningsverschillen over de vraag hoe crisis in Polen het beste kan word' opgelost. De vergadering had aa vankelijk al afgelopen vrijdag zuil worden gehouden, maar zal nu op zi vroegst donderdag plaatsvinden V( schillen kwamen ook naar buit door het wegblijven van de leider v. de officiële vakbonden. Romua Jankowski. van een persconferent Zegslieden gaven toe dat de boi uiteen valt. nu steeds meer arbeid* zich scharen achter Walesa e. ,r Hennie Serfontein APSTAD Het besluit van de Zuidafrikaanse medische bond J ISA) om de zaak Biko als afgehandeld te beschouwen heeft een storm i protest losgemaakt binnen en buiten Zuid-Afrika. De MASA steun- ruim twee weken geleden de bevindingen van de Medische en H idheelkundige Raad over de omstandigheden waaronder de leider i de zwarte bewustzijnsbeweging stierf. i zwarte bewustzijnsbeweging i >ral in de medische wereld bestaat de tuiging dat de activiteiten van de drie en die Biko destijds behandelden in de [pot worden gestopt. Artsen in Johan- )urg. Kaapstad. Durban en ook Enge- I hebben de MASA nu verzocht de zaak o te heropenen. Bovendien heeft een tal artsen, onder wie.alle zwarte medici, reigf het lidmaatschap van de twee me- che bonden op te zeggen. Biko kwam in september 1977 onder flachte omstandigheden in gevangen ap om het leven. Hij werd behandeld f de artsen Benjamin Tucker. Ivor Lang Colin Hirsch Wijzen or het gerechtshof kwamen de volgende hjzen op tafel: Tucker en Lang hadden 1 patiënt naakt op een kleed op de grond zien liggen, vastgeketend aan een radiator. Ze gaven daarop een vals certificaat aan de politie, waarin stond dat er niets aan de hand was met Biko Ze stonden de politie toe de behandeling voor te schrijven. Steve Biko mocht, nog steeds naakt, 's nachts worden vervoerd naar Pretoria, een afstand van duizend kilometer, en ze lieten na gege vens over zijn gezondheid mee te geven. Professor Francis Ames, hoofd van de neu- rologie-afdeling van de universiteit van Kaapstad noemde de bevindingen van de MASA die geen verdere actie meer wil on dernemen. „ongeloofwaardig". Bovendien kwamen de besturen van de medische fa culteiten van de universiteiten van Kaap stad en Johannesburg bijeen om de beslis sing van de MASA te bespreken De afdeling Kaap Midland van de MASA heeft een onderzoek gevraagd naar het ge drag van Tucker, waarbij ze bewijzen over legde dat de opstelling van deze arts onjuist of schandelijk was. De MASA echter hield de drie artsen de hand boven het hoofd en stelde de integriteit van de verschillende medische raden die bij het onderzoek be trokken waren buiten twijfel. Het parlementslid van de oppositie Brian Bamford noemde de verschoning van de artsen „onbegrijpelijk". Hij zei graag te willen weten „op welke gronden" de raad tot deze beslissing kwam en welke leden van de MASA getuigden over het gedrag van de artsen. Brian Bamford zei verder dat de staat schadevergoeding heeft betaald aan de familie van Biko als een soort rege ling bulten de rechtbank om. „Dit was een duidelijke erkenning van het verkeerde ge drag van de politie en/of de artsen," aldus Bamford. Geheim Nthato Motlana, oprichter van de Zuidafri kaanse medische discussiegroep, die tach tig zwarte Transvaalse artsen vertegen woordigt. dreigde naar aanleiding van de beslissing van de MASA uit deze bond te stappen Motlana noemde het een schan daal dat de MASA vond dat er geen bewijs was van het onfatsoenlijke gedrag van de artsen. Waar is het bewijs waarop hun be sluit is gebaseerd? Als zij geheime informa tie hebben, waarom maken zij dit dan niet bekend aan het publiek en de leden van de bond? Een andere zwarte arts. die in het bekende Rand-ziekenhuis werkt, betwijfel de de objectiviteit van de MASA. welke organisatie „deel uitmaakt van het rege ringssysteem" Hij verklaarde dat zwarte artsen zich afvragen of de MASA wel werkte voor de belangen van alle artsen van alle rassen. Verder heeft professor Marius Barnard (van het bekende hartteam) gevraagd op welke bewijzen de beslissing gebaseerd is. en heeft de medische faculteit van de universiteit van Witwatersrand om een spoedvergade ring van de federale raad van de MASA gevraagd. Professor Philip Tobias van deze faculteit zei dat de federale raad de kans moet krijgen om het besluit van de uitvoe rende raad af te keuren voordat er een eventuel massale uittreding van leden plaatsvindt. De medische faculteit in Kaapstad heeft een commissie in het leven geroepen die de zaak gaat onderzoeken. Dit voorbeeld zal waarschijnlijk worden gevolgd door de uni versiteit van Witwatersrand Britten Meer dan honderd Britse medici hebben in een verzoekschrift aan de Zuidafrikaanse minister van gezondheid Munnik gevraat het onderzoek naar de zaak Biko opnieu te openen. De brief namens de artsen we* geschreven door mevrouw Elisabeth Gc don. de bekende Londense chirurg die a: het hoofd staat van de medische groep vi de Britse afdeling van Amnesty Internati nal. De brief, die werd ondertekend do< vooraanstaande specialisten en andere ar sen. verwijst naar een bijeenkomst die o: langs is gehouden op de medische faculte van de universiteit van Kaapstad. Da; verklaarde professor Ames, dat de bela: grijkste taak van de medische raad in c zaak Biko is het bewalcen van de mediscl normen in Zuid-Afrika. Volgens de Brits brief werd er op deze bijeenkomst unaniei een motie aangenomen waarin de raad wer gevraagd de gevolgen van de zaak Bik voor het medische beroep als geheel i beschouwing te nemen. „We steunen mt kracht dit gezichtspunt en doen een beroe op de raad om op de volgende bijeenkom} in oktober het onderzoek te heropenen." Ruim twee weken geleden werd nog d speciale gedachtenisdienst voor Steve Bik gehouden in Kaapstad en andere steden Zuid-Afrika Popo Wa Molefe. de voorzitte van de afdeling in Soweto van de Volkso: ganisatie van Azania zei toen. dat we „bij d nagedachtenis aan Steve Biko niets ander kunnen doen dan onze aandacht richten oj de slechte regering die hem zag sterven i: haar eigen handen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7