Aantal vervallen woningen in Den Haag groeit alleen maar Leiden wil weer een oude gracht openmake Bewoners Schilderswijk: 'Wat doen we hier nog?' Politie heeft weinig vat op verduistering in Schevenings casino Provincie schrapt wegenbouwplannen KORT 'Dood bejaarden storm in een glas water' Schols heeft er nog plezier in Ondanks stadsvernieuwingsplannen Raadsdebat over Palace-affaire Wandelingen langs Haagse bouwstijlen Coasterkapitein is er vandoor Gemeente werkt aan plan voor Kort Rapenburg Fraude van vijftal wel opgelost DINSDAG 30 SEPTEMBER 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De provincie Zuid- Holland heeft uit geldgebrek een zes tal wegenbouwplannen opgeschort. Voor de plannen was al geld gereser veerd. maar dit is opgeslokt door al in uitvoering zijnde wegwerken. De nijpende financiële situatie heeft twee oorzaken. Ten eerste drukken de verliezen, die de provincie op de Kiltunnel lijdt, zwaar op het wegen budget en ten tweede ontvangt de provincie steeds minder uit het rijks wegenfonds omdat dit niet aan de geldontwaarding is aangepast. Het overleg, dat het provinciebestuur met het ministerie van verkeer en water staat over een en ander voert, heeft nog geen rsultaat opgeleverd. De Kiltunnel. de toltunnel bij Dor drecht die in 1978 is geopend, heeft de afgelopen twee jaar 27,5 miljoen gul den verlies opgeleverd, dat voor de CONCERT Een koor en orkest samengesteld uit Utrechtse .studentenensembles brengt van avond Haydn's opera Orfeu ed Euri- dice in de Kees van Baarenzaal van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Aanvang: 20 uur LEZING ..Hoe groot is het heel al?" is de titel van een lezing, die de oud-beheerder van het Haagse Zeiss planetarium vanavond geeft in het Museum voor het onderwijs aan de Hemsterhuisstraat De lezing is de eerste van een serie spreekbeurten, die het museum dit seizoen organi seert. Aanvang: 20 uur CONCERT II Het pianoduo Hans de Bruin en Selma Coolwijk concerteert woensdagavond in de ka pelzaal van het Leidse K&O-gebouw aan de Oude Vest. De pianisten spe len vierhandige werken van Schu bert. Poulenc en Bizet Alleen speelt De Bruin werken van Duport. Schu bert en Ravel Aanvang 20.15 uur. toegang: 4 en 4.50 gulden helft voor de rekening van de proi cie komt. Het tekort voor dit j wordt geschat op 16 miljoen. In de uitgestelde wegen bouwplan! zitten onder meer de omleidingsi rond Hoogmade, een busstrook Den Deyl in Wassenaar en bij station Voorschoten en de rondi rond Bleiswij k LEfDEN (ANP) De Leidse inten P. L. Meenhorst meent er nu „v honderd procent zeker" van te i dat de zeven bewoners van een pleeghuis in Enschede die onlai zijn gestorven, niet zijn overld aan de „veteranenziekte". Hij spi gisteren van een toevallige opeens peling van oorzaken die hebben leid tot de dood van de hoogbejaai patiënten, die weinig weerstand 1« den. Hij noemde de hele zaak storm in een glas water Meenhorst. werkzaam op de afdel infectieziekten van het Academis ziekenhuis in Leiden, houdt zich d voornamelijk met de „veteranenzi te" bezig De ziekte ontleent h naam aan een epidemie van longe steking met een toen nog onbekei oorzaak onder oudstrijders die 1976 in Philadelphia in de Verenü Staten aan een reünie hadden deel nomen De epidemie eiste 29 slachl fers. Eind 1976 werd uit het longw» sel van de overledenen een tot toe onbekende bacterie geïsolet Nu die bacterie is gevonden, kan ziekte ook goed behandeld word met antibiotica Ook uit veel landen buiten Vt nigde Staten, waaronder Nederlai zijn gevallen van ..veteranenzieki gemeld Tot nu toe hebben zich Nederland geen epidemieën voor daan. Wel is de ziekte bij onge* veertig individuele patiënten vastl stekt Van een onzer verslaggevers- DEN HAAG Burgemeester Schols van Den Haag is niet bang dat door kritiek uit de raad zijn herbenoeming, vol gend jaar, in gevaar komt. Mid dels een intervieuw met het par tijblad van het CDA-Den Haag laat Schols weten de komende ambtsperiode van zes jaar graag door te gaan. De kritiek komt er. samengevat door „Haags Appel." op neer dat Schols te weinig inspireert, te weinig manager is en te wei nig initiatief toont. Daarnaast zou hij meer „burgervader" dan burgemeester zijn. Schols meent over deze samenvatting: „Dat laatste zie ik niet als een punt van kritiek. Ik denk dat je beide moet zijn. Het een zonder het ander kan niet. Sommige punten van kritiek heb ik seri eus genomen. Maar wat mijn functioneren betreft ik heb er nog steeds plezier in." De burgemeester is verder van mening dat veel van de kritiek die op zijn hoofd terecht komt van hetzelfde soort is als de andere burgemeesters van grote steden te verwerken krijgen en te maken heeft met „een gevoel van onbehagen met het be stuurlijke gebeuren." Aan de andere kant zegt Schols zich daar niet achter te willen ver schuilen. Schols ontkent verder dat er in zijn college wethouders met elkaar overhoop liggen „We werken goed samen." zegt de burgemeester. Kritiek op Schols" Schols enke le maanden geleden geuit door PvdA-fractieleider Van Otter- loo. die m een brief aan de raadsleden voorstelde het func tioneren van de burgemeester aan de orde te stellen alvorens hij zijn nieuwe periode ingaat. Ook VVD-fractieleider Resse- naar haalt in de raadsvergade ringen regelmatig fel uit naar de CDA-burgemeester. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG „Wat doen we hier nog?". „Waarom komen jullie er niet gewoon voor uit. dat de Schilderswijk best mag verkrotten. Het is al een ghetto. Schande dat jullie hier nog steeds zitten en er prat op gaan, nog vijfhonderd miljoen in reserve te hebben." Machteloze woede sprak uit de woorden die de inspreker uit de Schilderswijk gisteravond tot het Haagse college van B en W richtte. Gealarmeerd door het bericht, dat er een advies bij de minister ligt om drastisch te besnoeien op de uitgaven voor de stadsvernieu wing in oude Haagse wijken, was de Schilderswijk weer rijk verte genwoordigd op de raadsvergade ring, waarin de zoveelste vervolg- nota over de stadsvernieuwing aan de orde was. De publieke tribune was gister avond niet afgeladen. Volgens de aanwezige Schilderswijkers zijn veel buurtbewoners zo afgeknapt op de gang van zaken, dat zij niet meer op de been te brengen zijn voor acties. Teleurgesteld na het eindeloos gepraat, dat zo weinig heeft opgeleverd Handvol mensen De met spandoeken behangen bus uit de wijk bevatte slechts een handvol mensen toen de verga dering begon was het toch nog aardig volgelopen. De insprekers lieten niets heel van de bezuini gingsplannen van het rijk. maar ook wethouder Hardon moest het weer ontgelden vergadering voorbij, of het hoofd van de wethouder voor stadsver nieuwing wordt geëist. De Schilderswijkers kritiseerden met name het aankoopbeleid van de wethouder ten behoeve van de stadsvernieuwing. Drie jaar gele den beloofde Hardon, dat er een agressief aanschrijvingsbeleid (aan de particuliere eigenaren) zou komen. Pas dit jaar is dat aan schrijvingsbeleid schoorvoetend op gang gekomen, constateren de bewoners. „Nu er geen geld meer is." Hardon, bedankt De Schilderswijkers: „Wij vragen ons af, waar Hardon zich de afge lopen jaren mee bezig heeft ge houden. Niet met Scheveningen. waar alles in het honderd loopt, maar ook niet met de stadsver nieuwing in Den Haag. Het afgelo pen jaar zijn er slechts achthon derd woningen voor de laagstbe taalden gebouwd. Dat staat in een schril contrast met de Rotterdam se situatie, waar maar liefst ne genduizend woningen zijn neerge zet. Als Hardon de afgelopen jaren wat actiever was geweest, dan hadden we nu niet met de gebak ken peren gezeten. Hardon wordt vriendelijk bedankt." Er gaat tegenwoordig geen raads- Ook de gemeenteraad kreeg een veeg uit de pan. Zij had veel eer der moeten ingrijpen en zich niet moeten laten inpakken door mooie praatjes van het college. De raad kon het nog goed maken, aldus de bewoners, door Hardon de laEin uit te sturen en voor meer geld voor de stadsvernieuwing te zorgen. Een woordvoerder van de Rivie- renbuurt-Spuikwartier riep op tot een gezamenlijke actie tegen de dreigende rijksbezuinigingen. .Al le politieke zaken moeten nu op zij. Het gemeentebestuur moet sa men met buurt- en wijkorganisa- ties naar de minister." Haagse Comedie Inmiddels hebben verscheidene bewoners groepen in de Schilders wijk het overleg met de gemeente over de stadsvernieuwing weer op geschort. Zij zijn kwaad over het uitgebleven aanschrijvingsbeleid en hebben met de dreigende be zuinigingen het gevoel, al die ja ren voor niets te hebben gepraat. „Hardon is een mooie voordrachtskunstenaar, maar voor een toneelstuk zien we liever de Haagse Comedie. Alle ambte naren kunnen uit de wijk wegblij ven. zolang er geen geld loskomt", aldus een woordvoerder van een bewonersorganisatie. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het aantal vervallen woningen in Den Haag belooft de komende ja ren alleen maar snel te groei en. Ondanks ambitieuze stadsvernieuwingsplannen van de afgelopen jaren zien de gemeente, de woningbouwve renigingen en vooral particu liere huiseigenaren geen en kele kans grote aantallen wo ningen snel genoeg op te knappen. De grote achter stand die toch al was ont staan bij de woningverbete ring kan met geen mogelijk heid worden ingehaald. Woordvoerders van alle gemeente- raadsfracties schilderden gister avond een uiterst treurig beeld van de gebrekkige manier, waarop Den Haag de vernieuwing van de oude wijken aanpakt. PvdA-wethouder Hardon (ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing) kreeg tijdens bet raadsdebat over de stadsvernieuwing opnieuw zware kritiek te verduren. WD-woordvoerder Heus noemde Hardon ..beslist geen bezielende mo tor in bet stadsvemieuwingsproces." Nauwelijks vaart Naast het feit, dat er nauwelijks meer vaart zit in de nieuwbouw in de oude binnenstadswijken, blijkt Den Haag ook met het verbeteren van bestaan de woningen niet in staat te zijn op te schieten. Volgens het Streekplan 'Zuid-Holland-west' van het provinci aal bestuur zou Den Haag tussen 1975 en 1990 46.000 woningen moeten ver beteren. In een gemeentelijke nota uit 1976 staat, dat Den Haag in vijf entwintig jaar 60.000 huizen zou moe ten opknappen, in een twee jaar later geschreven gemeentelijk stuk wordt uitgegaan van 20.000 woningen. Zelfs aan uitvoering van dit laatste, laagst gestelde verbeteringsprogram ma komt de gemeente echter niet toe. Het PvdA-raadslid Duivesteijn re kende gisteren voor, dat er in dit programma jaarlijks achthonderd woningen zouden moeten worden aangepakt. In de laatste voorstellen van het college van burgemeester en wethouders is echter uitgegaan van slechts driehonderd woningen per jaar, tweehonderd die een beperkte verbeteringsbeurt krijgen, honderd die (grondiger) worden gerenoveerd. PvdA. CDA en D'66 hebben nu ver dubbeling van dit aantal op te knap pen woningen geëist. Het verbete ringsprogramma, dat het college had opgesteld voor de komende tien jaar, moet volgens deze raadsmeerderheid in de helft van de tijd worden uitge voerd. Een PPR-voorstel om het ver beteringsprogramma nog verder op te voeren, zou, zo zag het er gister avond laat naar uit, geen meerder heid in de raad halen. De gemeenteraad is verder ontevre den over de gang van zaken bij de nieuwbouw. In de uitbreidingswijken Houtwijk en Nieuw Waldeck zijn meer huizen gebouwd dan er gesloopt zijn in de oude wijken. De gemeente raad vraagt zich dan ook af, hoe het college de herhuisvesting van bewo ners uit de stadsvernieuwingswijken wil aanpakken, nu er op korte termijn geen gebieden meer voor handen zijn, waamog grote aantallen woningen kunnen worden gebouwd. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De handelswijze van projectontwikkelaar Bredero en het Haagse college van b en w bij de bouw van het Palace-complex in Scheveningen-badplaats zal zo snel mogelijk in de gemeenteraad aan de orde worden gesteld. Een ordevoorstel van PPR-man Ver- duyn Lunèl om de Palace-affaire snel ter discussie te stellen, is gisteren positief ontvangen in de gemeente raad. Er werd niet over het voorstel gestemd, omdat de fractievoorzitters afspraken, de preciese discussiepro cedure aanstaande donderdag met burgemeester Schols te zullen be spreken Het gaat om het weghalen van een bioscopencomplex uit de plannen voor Palace. Gemeenteraadsleden toonden zich woedend over het feit. dat Bredero in Palace kantoren is gaan bouwen op de plek van biosco pen. De raad was van deze wijziging in het plan niet op de hoogte ge bracht Vorige week vrijdag bleek, dat het college van burgemeester en wethouders al bijna een jaar afwist van de veranderde aanpak. Architectuur in Den Haag. verscholen in het lover: villa Winje Wanje aan de Nieboerweg. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De dr. Berlagestich- ting, een club van architecten en .stedebouwkundigen, heeft de eerste drie in een serie van acht „architec tuurwandelingen" door Den Haag uitgegeven. Het zijn op vouwbladen beschreven routes langs architecto nisch interessante gebouwen en hui zen in Den Haag. geïllustreerd met talrijke foto's. Geplastificeerde exemplaren van de eerste drie routes (aan het eind van het jaar moeten alle acht zijn ver schenen) zijn vrijdagmiddag in het Gemeentemuseum door wethouder Van Lier aangeboden aan vertegen woordigers van buurt- en wijkorga- nisatie van de desbetreffende delen van Den Haag. Voor de samenstelling van de routes Eerste drie routes klaar is ir. K. Sint verantwoordelijk. Het gehele project is in nauwe samen werking met de gemeente gereali seerd. Voor 1.50 zijn de vouwbla den verkrijgbaar bij het Gemeente museum. de Haagse VVV-kantoren en een aantal boekwinkels. Van de nu uitgegeven routes voert de eerste langs woningbouwprojek- ten uit de 20-er en 30-er jaren. Veel van de woningen, die onderweg te zien zijn. zijn gebouwd door woning bouwverenigingen of corporaties die bouwden voor het minder draag krachtige deel van de bevolking. De route loopt van de iMient naar de Nieboerweg. Het tweede traject toont gebouwen uit de neo-renaissance en art-nou- veau. Het bouwen voorde midden klasse en de betere stand in Den Haag werd rond 1900 sterk beïnvloed door deze stijlen. Deze wandeling begint op het kruispunt Conradkade/ L. v. Meerdervoort (Cornerhouse) langs villa's, kerken, scholen en ge velrijen naar het eindpunt aan de Van Boetselaerlaan. Route nummer drie laat Schevenin gen zien. waarbij de experimenten van het Consortium in de badplaats worden genegeerd. De wandeling loopt door het oude Scheveningen met als beginpunt de wijk Duindorp en als eindpunt de technische school in de Zwaardstraat. ROTTERDAM (ANP) De Zweedse kapitein van de Panamese coaster Arios is er vandoor en hij heeft alle scheepspapieren meegenomen. Vori ge week woensdag ramde het schip een Belgisch binnenschip, dat met een zonk. De schipper ervan is nog niet gevonden. Zijn familie heeft een schadeclaim van 1.75 miljoen inge diend Bij het onderzoek naar de aanvaring is gebleken dat de Zweedse officieren /.onder diploma s voeren. Dit meldt de Internationale vervoersfederatie ITF in Rotterdam, die de zorg voor de vier overige opvarenden op zich heeft genomen. De bemanning heeft sinds de aanmonstering in juli geen gage gehad Van een onzer verslaggevers LEIDEN De gemeente Leiden legt momenteel de laatste hand aan een plan om van hetH Rapenburg weer een gracht te maken. De gracht zou bescheiden afmetingen krijgen (4,5 mi breed), maar toch behoorlijk wat ruimte van het wegverkeer afnemen. Naar verwachl wordt over twee weken het plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook nu loopt er water onder het Kort Rapenburg door. Dit vormt de ver binding tussen het Rapenburg en het Galgewater. Het Kort Rapenburg is in de jaren 1910-1911 overkluisd. De gemeente krijgt de kans de gracht in oude staat te herstellen, omdat de overkluizing in bijzonder slechte staat verkeert en in ieder geval moet worden opengebroken. Het werk zou volgend jaar al kunnen plaatsvinden, wanneer in de aanslui tende Breestraat nieuwe rioleringen worden gelegd. De Breestraat de belangrijkste verkeersader in de Leidse binnenstad is dan een half jaar niet voor het verkeer toeganke lijk. zodat ook het Kort Rapenburg minder intensief wordt bereden. Het stadhuis studeert nog op de mo gelijkheden om het verkeer te verwer ken, wanneer het Kort Rapenburg weer een gracht wordt. De grootste problemen doen zich voor bij de bus sen. die veel ruimte nodig hebben om vanaf het Kort Rapenburg het Noordeinde of de Breestraat in te draaien. De gemeente speelt met de gedachte om het Noordeinde vanaf het Kort Rapenburg voor het verkeer af te sluiten. Uitgangspunt in de on derzochte verkeersoplossingen is dat de bussen geen last mogen hebben van de extra files, die onvermijdelijk ontstaan doordat het verkeer minder ruimte krijgt. Er ligt ook een alternatief voor het openmaken van het Kort Rapenburg op tafel, dat minder ingrijpende volgen voor het verkeer zou heb Het gaat daarin om een plan de kluizing te verhogen. Dit heeft voordeel dat ook rondvaartboten voortaan onder het Kort Rapenl door kunnen varen. Voor het he van de overkluizing is een mil gulden gereserveerd Een ambte schatte gisteren dat het verhogen de overkluizing zo'n twee ton en maken van een gracht ongeveer ton meer zou koster Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De politie in Den Haag acht het „heel gc mogelijk" dat er in het Casino van Scheveningen veel m geld dan vorige week wordt aangetoond of wordt verduistei „Maar," zegt een politiewoordvoerder, „dat is door ons niet hard te mai dat is in de eerste plaats een zaak voor het casino zelf. Vorige week zijn werknemers van het casino aangehouden die 's nachts 35.000 gulden speelgeld achterover hadden gedrukt. Onder het vijftal bevond zich leidi gevend personeel als een bedrijfsleider, zijn assistent en een zaalchef I systeem mislukte omdat een kassier, die beloofd had mee te werken, voorgenomen poging tot verduistering had doorgegeven aan de directie de Nationale Stichting Casinospelen. De stichting bracht daarop de politie de hoogte, zodat het vijftal min of meer op heterdaad kon worden betra Een anonieme medewerker van het casino heeft tegen een Haags dagb gezegd dat er veel grotere bedragen worden verduisterd. „Dat kan bestw zijn." zegt men bij de Haagse politie, „maar wij kunnen pas weer wat doen er een duidelijke tip binnenkomt." Het Kort Rapenburg met de overkluizing. gezien vanaf het Galgewater.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6