Othello's jaloezie in beeld Toneelbeeld bepaalt succes Satyagraha Kijkdoosplaatjes Gandhi Passie Droomervaring NCRV zit met aanpak van sekten een beetje omhoog Veel activiteiten in Ki nderboekenweek Shakespeare in kortschrift KUNST/RADIO/TELEVISIE DINSDAG 30 SEPTEMBER 1980 Philip Glass door Ralph Degens Een doorgaans goed geslaagde combinatie van esthetische to neelbeelden en muziek, waarbij het evengoed om Sneeuwwitje als om Oandhi kan gaan. Zo heb ik Satyagraha van Philip Glass in hoofdzaak ervaren Mede door een geraffineerde belichtingstechniek ontston den er af en toe beelden waar van de in vertraagde beweging optredende veranderingen naadloos aansloten bij de mu ziek. Ook in die zin dat beide in *de eerste plaats een oppervlak kige schoonheidservaring ga ven. Met Gandhi en het gewel dloos verzet tegen maatschap pelijk onrecht het thema van de operahad dat niets te ma ken. Dat gold ook voor de wat naïef aandoende symboliek waarmee in sommige taferelen op het verzetsthema werd ge zinspeeld. Regie en aankleding hadden er allemaal lieve men sen van gemaakt en de betrok kenheid van het publiek met het nogal abstracte gebeuren nog bemoeilijkt door alles in diffuse pasteltinten achter een gaasgordijn te vertonen als een serie super-esthetische kijk doosplaatjes Die betrokkenheid (onmisbaar bij een muziekdramatisch werk) werd ook niet gestimu leerd door de muziek, die met. dé geleidelijkheid en de langdu righeid van haar herhalingen het tempo en de ontwikkeling van de toneelhandeling be paalt. en daarbij zelf weinig of niets bijdraagt aan het doen ontstaan of onderstrepen van enige dramatische spanning. Het blijft dan ook allemaal een drachtig gedempt, rustig en smaakvol, met uitzondering van de bijna letterlijk ,.ten he mel schreiende" kitscherigheid van het slot-tafereel en de ba naliteit van de „lekker in het gehoor liggende" melodische en ritmische patronen in het twee de deel. Maar, Satuagraha is ook een moedige poging de mo gelijkheden van minimal-music op muziekdramatisch terrein uit te proberen. Een poging die gelukkig die grote belangstel ling krijgt die zij verdient door Louwrens Langevoort Alles wat je maar tegen een normale opera kunt hebben, kan je ook tegen Satyagraha aanvoeren. De fervente opera haters gaan er altijd prat op dat je nooit wat van de inhoud kunt volgen door het taalprobleem of de onduidelijke uitspraak van de zangers Satyagraha gaat in het Sanskriet en we kunnen gerust stellen dat nie mand in de zaal die taal zoda nig bij machte is dat hij de handeling daardoor zal kunnen volgen. Opera heeft handeling. Satya graha heeft geen handeling. Er go, Satyagraha is geen opera. Glass en tekstschrijfster (een veredeld soort script-girl) De Jong beschrijven wel een ge beuren. maar geven de persona ges slechts filosofisch-religieu- ze beschouwingen uit de Bha- guend-Aila in de mond. De be wegingen die de regisseur de spelers laat maken, sluiten niet onmiddellijk aan bij hun tekst. Satyagraha is dus eerder een oratorium, een soort Gandhi Passie. Phillip Glass schrijft minimal music; enkele akkoorden kun nen tot in het oneindige her haald worden. De gebroken drieklank en de kerktoonlad ders doen het uitstekend, boei en zelfs een tijd. maar deze ope ra met Wagneriaanse lengte verveelt me grondig door al die herhalingen en verlengingen. Dit neemt niet weg dat de uit voering van Satyagraha door het visuele aspect mij bijzonder aansprak. Door de vele theatra le foefjes bleef ik eerder aan dachtig kijken dan door de ein deloze verheven en vooral lang zame gebaren en gedachten. Voor mij is Satyagraha dan ook een vorm van religieuze kitsch. De vorm torpedeert de inhoud, die op zichzelf juist zeer sym pathiek is en bovendien ge knipt voor een dramatische opera. Maar dat is het dus niet geworden. door André Rutten Naar Satyagara ben ik gaan kij ken en luisteren, omdat de mu ziek van Philip Glass in de ope ra Einstein on the beach, die hij samen met de Amerikaanse re- - gisseur Bob Wilson gemaakt had, voor mij. misschien juist omdat ik ten opzichte van de muziekcultuur wat ondervoed ben, een opwindende en tege lijk ook rustgevende ervaring was. Door het alsmaar doorza gen op minimale melodiepatro nen, waarin zich onverwacht kleine, maar uitdagende ver schuivingen voordeden. Het was alsof iemand de nooit op houdende cacafonie van gelui den, waarin je in een stad als Amsterdam leeft zonder ze be wust te horen, op een voor mij aangename manier geordend had, en tegelijkertijd ook een beetje, minimaal maar raak, ge dramatiseerd. Maar misschien zou de muziek van Philip Glass me destijds niet zo gefascineerd hebben, als ik die niet ondergaan had, ge combineerd met de zich traag ontplooiende theaterbeelden van Bob Wilson. Door hun open ruimtelijke werking riepen die beelden al sinds het befaamde Deafmans Glance voortdurend associaties op met aan in mijn herinnering sluimerende erva ringen, die daardoor als met ruimten verbonden dromen te rugkwamen. Eigenlijk werden dus allerlei persoonlijke herin neringen geactiveerd. Bij Satyagara herhaalde zich zoiets in minder sterke mate Waarschijnlijk vooral omdat de Oosterse elementen erin me vreemder bleven en ook de beelden van de Engels-kolonia le beschaving eind negentiende eeuw alleen maar met aan lec tuur ontleende kennis corres pondeerden. Wat je je er toen bij voorstelde zie je hier, grof weg gezegd, op de manier van Wilson in theaterbeelden uitge werkt. tot je verrassing terug, maar het staat los van echt persoonlijke herinneringen. Dramatisch werken dan alleen de enkele momenten van prachtig vertraagd uitgebeeld geweld, kleine climaxen in het zich in grote zachtmoedigheid ontwikkelende bestaan van Gandhi, wiens geweldloze strijdbaarheid, zeker ook in zijn volgelingen, mischien wat erg veresthetiseerd is. De muziekmaker Glass en de theatermaker Wilson hebben indertijd elkaar waarschijnlijk sterk uitgedaagd. In geval van Satyagara hebben de compo nist en de librettiste elkaar on getwijfeld gevonden, maar re gisseur en decorontwerper zijn aan het werk gemoeten met het materiaal dat hen geleverd werd. Zij hebben daar schitte rende dingen mee gedaan, maar er is een minder dwingende een heid. lijkt mij, tussen de ver schillende elementen ontstaan. Je bent niet echt teleurgesteld, maar wel minder meegenomen. TROUW/KWARTET Met het begrip „zachte monta ge" wordt bij de film de tech niek van het overvloeiende beeld aangeduid Het wordt ook gebruikt bij diapresenta ties met meerdere projectoren. Het eerste beeld wordt lang zaam weggedrukt en het vol gende komt er over heen. De vormgeving van de deco rontwerper Robert Israel voor de opera Satyagraha berust op hetzelfde principe. De muziek van Philip Glass, opgebouwd uit langzame veranderingen, is uitermate geschikt voor trage beeldwisselingen. Door een dun transparant gaas vóór het toneel, kreeg het tafe reel óp het toneel iets van een zeer sterk uitvergrote foto die langzaam beweegt. De verande ringen in het beeld werden hoofdzakelijk door lichtver- schuivingen bereikt; zelden wa ren er nieuwe decorstukken no dig. De beeldspanning wordt door de muziek zo opgevoerd, dat het lang durende tafereel (bijna vier uur) zelden aan spanning verloor. Het is de makers gelukt om naast de inhoud van het stuk een visuele belevenis op te roe pen, die los bekeken kan wor den als een beeldend kunst werk. Het is deze ervaring die de nieuwe opera van Philip Glass zo opmerkelijk maakt. Onze kijkgewoonte is slecht gesteld op deze trage, bij mystieke beeldwisselingen. H intensief naar één tafereel I ken. wordt misschien nog ma door een enkeling bedreven het museum. Bij de opera Sal agraha gaat werkelijk de zon en onder, is het soms echt wai en droog. En dit alles wor bereikt door het steeds subt verschuiven van licht en kle zonder grootse effecten. Het l le gebeuren is een puur esthe j sche ervaring. Daarvoor a hulde aan Robert Israel die een beeldend hoogstandje gemaakt heeft. door André Rutten AMSTERDAM De theater groep Nijinski, nu drie jaar aan het werk, vertoont nu in het Shaffy-theater tot en met vier oktober haar nieuwe voorstelling „Othello", een bewerking van de befaamde tragedie van Shakespeare, wiens naam niet in het pro gramma genoemd wordt. In de Hare Krishna-tempel in Bombay staat het beeld van de enige jaren geleden gestorven stichter van Niet per vergissing ongetwijfeld. De de sekte. A C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. dat er dagelijks wordt vereerd door Aldert Schipper HILVERSUM De NCRV zit duidelijk een beetje omhoog met hoe je sekten moet aan pakken. Vanavond zendt de -NCRV-televisie de eerste van een serie van acht program ma's uit die oudere en nieuwe re sekten belichten. Je kan dat doen op dezelfde propa gandistische en indoctrine- rende manier als de sekten zich vaak presenteren en hen op die manier een koekje van eigen deeg voorzetten. Je kan het ook doen vanuit de dialo gische houding, waarbij je naar de sekten kijkt als het ware met hun eigen ogen en probeert hen van bin nenuit te begrijpen. Bij die eerste manier staat je mening al bij voor- baat vast en bij die laatste benade ringswijze probeer je je open te stel len en zo nodig je mening te herzien. Nu zijn er sekten en sekten. De NCRV laat dat duidelijk zien. Zo kwam het filmteam met als interviewer Sipke van der Land makkelijk binnen bij Hare Krishna en in de ashram van Bhagwan in Poona (India). Bij Trans cendente Meditatie (TM) werden Van der Land en regisseur Jaap van den Hurk uit het riante buitengoed in het Zwitserse Seelisberg geworpen Daar had men blijkbaar weinig verwach ting van een kritische benadering Men was er niet aan een dialoog toe en behalve de hardhandige verwijde ring uit het centrum dreigt TM nog - met een proces wegens huisvrede- breuk. In Poona en bij Hare Krishna in Bom bay mochten de filmers vrij rondkij- ken en vragen stellen. Ze mochten zelfs Bhagwan. die zichzelf als een soort godheid afschildert, filmen ter- I wijl hij een Nederlandse Sanyassin (leerling) inwijdt Het is jammer dat de mensen van de NCRV niet steeds de nonnen van wellevendheid in acht nemen, terwijl de sekten wel zo welle vend waren medewerking te verle nen Zo lijkt het weinig fatsoenlijk om Bhagwan te verwijten dat hij geen mooi Engels spreekt. Is het En gels en Duits van Van der Land wel helemaal onberispelijk? De filmers laten enkele ontroerende beelden zien van een Nederlands ge zin uit Drachten, dat de zoon in het buitengoed van Hare Krishna in de Ardennen komt bezoeken. Heel mooi is de moeder, mevrouw De Graaf, die over de achttien-jarige Henno in het oranje gewaad zegt; Hij staat geeste lijk ver van ons af. maar hij blijft onze zoon. Waarop Henno zegt: Fijn dat ik weet een huis te hebben. Het is in al zijn simpelheid verreweg het beste gedeelte van de film over Hare Krish na. veel mooier dan het toch helaas zweverige en dientengevolge onbe grijpelijke relaas van de leider van Hare Krishna in Amsterdam. Hajesh- vara Das. oftewel Hendrik van Tey- lingen De ontmoeting van familie De Graaf gaf ons waarschijnlijk de sleu tel in handen hoe Je moet omgaan met mensen die plotseling besluiten religieus een heel onverwachte kant op te gaan. Na afloop van de Bhagwan-film geeft Van der Land vanuit de beslotenheid van zijn studeervertrek nog een af sluitend commentaar op de beelden die de kijker dan net gezien heeft. Hij wijst de Bhagwan in scherpe woorden af. Hij verwijt hem dat hij god zit te spelen, dat hij een autoritaire instel ling heeft, dat hij de mensen niet aankijkt maar over hen heen ziet. dat hij ongelooflijk gevaarlijk is. dat er fascistische machtswellust op de loer ligt en dat de Bhagwan een hautaine heerser is die mensen ontwortelt. In de film wordt dat niet waargemaakt Nog het minst komt de titel van de film uit de verf „De sexgoeroe uit Poona" Het lijkt wel alsof het na woord vooraf is opgenomen. groep heeft, denk ik. niet de pretentie Shakespeare te spelen, eerder een ei gen kijk op wat er in het drama gebeurt. Nijinski de naam van de groep is aan de befaamde Russische danser ontleend ziet dat als „een stuk over de jaloersheid van de mens op zijn eigen geluk". Dat betekent, dat er niet meer van Venetië of van Cyprus gerept wordt, en dat het drama geconcentreerd wordt op de onderlinge relaties van de vijf hoofdfiguren: Othello, Desde- mona, Jago, Cassio, Emilia, waarbij het er niet zoveel toe doet. waar en wanneer Jago, en door hem aangesto ken ook Othello, hun aller leven ver giftigt. Het vergiftigingsproces zelf wordt met grote nadruk naar voren gehaald, en nog weer in het bijzonder de kwetsbaarheid van Othello. Daar wordt geen psychologische analyse van nagestreefd, eerder een literair- theatrale verbeelding in kortschrift. Waar Bart Kiene, die Othello speelt, en die in verscheidene voorstellingen van Baal opgetreden is, vandaan komt. weet ik niet. Hij is geen Euro peaan. daar is zijn huidskleur wat te donker voor, maar hij is ook veel kleiner en tengerder dan de „moren" Afrikaanse negers, vermoed ik die ik Nederlandse acteurs heb zien spelen. Maar de tamelijk verfijnde kwetsbaarheid van zijn gestalte maakt hem wel tot een vrij ideale figuur voor de rol. die hij in deze interpretatie van Othello moet spe len, temidden van de duidelijke Euro peanen als de weelderige Desdemona van Aartje Duyvené de Wit, de blon de germaan Jago van Reinier Bulder, de mooie Cassio van Age Kramer, de pittige, misschien wel Italiaans-Vene- tiaanse Emilia (vrouw van Jago, ka mermeisje van Desdemona) van Bambi Uden Wat Othello zo gevoelig maakt voor de al te gemakkelijk sla gende vergiftigingspogingen van Ja go is juist zijn angst, dat hij door zijn anders-zijn Desdemona niet blijvend aan zich kan bindèn. Hij gelooft veel te gemakkelijk wat Jago hem influis tert, dat hij Desdemona door zijn anders-zijn alweer aan de haar meer verwante Cassio kwijt is. Toch moet je van artistiek gezien erg goede huize komen, als je een derge lijke a-psychologische, literair-thea- trale visie echt overtuigend wilt ken. Dat lukt niet, ook als je ziet interessant het geprobeerd is. tekstbewerking is van een te lende kwaliteit, de spelers woi .uitgedaagd tot een merkwaar mengeling van gewoon praten, rair declameren en theatrale h standjes, die hun doel voorbij s ten. Maar je weet, dat je getuige I van een theatraal experiment, bewust meer aansluiting zoekt bl literaire theatertraditie, waaijr Baal en Werkteater en weet ik nog meer bewust afstand genoi hebben. Het gaat dus tegen de m eus geworden stroom in. Je mag niet te gemakkelijk wegwuiven, al denk je, dat ze zich dit keer voldoende waargemaakt hebben De theatergroep van de bevrijdingsbeweging van Zuid-Afrika (ANC, Afrikaans Nationaal Congres), voor het Tropenmuseum in Amsterdam. De groep Amandla brengt in Nederland een aantal voorstellingen met moderne en traditionele vormen van dans, toneel, zang en muziek. Het is voor het eerst dat een culturele groep van een verzetsbeweging in zuidelijk Afrika een bezoek brengt aan West-Europa. Kunst in Afrika houdt zich traditioneel sterk bezig met het aan de orde stellen van de problemen van alle dag en het uitlokken van discussies. In Zuid-Afrika ontstonden muziek- en theatergroepen in de sloppenwijken, mijnstreken en in de zwarte voorsteden die zich bezighielden met de eigen situatie en het apartheidsbeleid. Uit de volkscultuur en uit kritische studentengroeperingen ontstond uiteindelijk de groep Amandla. die naar Nederland is uitgenodigd door het Komitee Zuidelijk Afrika. I MIDDELBURG Tal van activiteiten begeleiden de Kinderboeket week die morgen in Middelburg wordt geopend, met onder meer d uitreiking van de griffels en het gouden penseel DEN HAAG In de hal van station centraal organiseert de stichtii BZZTöH op 4 en 5 oktober een kinderboekenmarkt. Het theater PLO verzorgt activiteiten buiten de kraampjes. UTRECHT In jongerencentrum RASA is morgenavond (1 oktob« een openbare discussie over „kinderboek en gastarbeiderskinderen' Op zaterdag 4 oktober theater BZZTöH met „Wat weet jij daar no van". Inl. boekhandel Broese Kemink. HOOGEVEEN In De Tamboer tot 10 oktober een overzichtstentoon stelling van honderd jaar illustraties voor kinderboeken. Verder kind« poeziefestival. AMSTELVEEN In het cultureel centrum is morgenmiddag vam 13.30 uur een kinderboekenmarkt. Om 14.30 uur begint een voorstellin van de musical „Broodje Boek". TILBURG Boekhandel Het Nieuwe Centrum organiseert zaterdag okt. een kinderboekenmarkt. Op 5 oktober feest In het Culturfl Centrum. ENSCHEDE In Enschede zijn de gehele week door activiteiten, r onder meer kinderboekenmarkt, puzzeltocht, zang. theater en circ Inlichtingen: Openbare bibliotheek. AALTEN Kinderboekenmiddag, voorleeswedstrijd en verkleed w« strijd in De Pol (donderdag 2 oktober). GRONINGEN Aantal activiteiten op woensdag 1 oktober in Werktli ater Kruithuis met de premiere van „Wat weet jij daar nou van" tetoonstelling van kinderliteratuur Verder een kinderboekenmarkt NAARDEN/BUSSUM Kinderboekendag in aula van scholengemet schap Godelinde op zaterdag 4 oktober. Op 11 oktober „Broodje Boel in theater 't Spant. ZWIJNDRECHT Kinderboekenmarkt komende zaterdag in de Wa borghal. ROTTERDAM In theater Zuidplein op zondag 5 okt. een kinderbo kenweekfeest. Aanvang 10 uur. 's Middags „Broodje Boek". RODEN Boekhandel HURO organiseert op 10 oktober „spektal met sprookjes nu". DELFT AP Standaard boekhandel organiseert op 1 oktober optoc door de stad en voorstelling van kindercircus in Waagtheater. Volgent week zaterdag poppenkast in de boekhandel. EMMELOORD Op 8 oktober 's middags en 's avonds voor de jeug Inl. Gemeente bibliotheek. MAASTRICHT Donderdag Broodje Boek in de Schouwburg. Op 31 4 oktober kinderboekenmarkt in NS-station. OLDENZAAL Donderdag een jeugdboekenweekfestival in geboU „Oale Bond". PURMEREND Morgen optreden van „Spektakel" op Kaasmark* HENGELO Op 11 oktober in De Cirkel kinderboekenmarkt en andd activiteiten. Van onze kunstredactie AMSTERDAM De opera Satya graha van Philip Glass, in de afge lopen twee weken opgevoerd door de Nederlandse Opera Stichting, heeft voor heel wat opwinding ge zorgd. Zeer behoorlijke bezoekcij fers in Rotterdam en Schevenin- gen. waar eigentijds muziekthea ter anders moeilijk verkoopt; wil de tafarelen voor de kassa van de Amsterdamse schouwburg die drie avonden uitverkocht was. In de binnenlandse pers felle af wijzing (..Glass tekent doodvonnis over zijn eigen componeren"-Alge- meen Dagblad) tot devote bijval („Een bijna semi-religieuze opera vol milde vervoering" De Volks krant). In de buitenlandse kranten ruime aandacht en waardering voor dit stuk waartoe de gemeente Rotterdam de opdracht verstrek te. Dat geld is goed besteed, want de opera van Stuttgart brengt Sa tyagraha volgend seizoen uit in een totaal nieuwe opzet, terwijl de Nederlandse produktie vrijwel ze ker naar New York wordt geëxpor teerd. De beste illustratie van het succes, want in de VS denkt men zeer commereieël. ook in kunst. In de planning van de Nederland se Opera Stichting zit pas in het seizoen '83-'84 ruimte voor een re prise op onze planken. Besprekin gen zijn gaande over een nieuw stuk. óf Akhnaton (derde deel in de drieluik met Einstein on the beach en Satyagraha) waar Stutt gart de wereldpremière van brengt, of een nog nieuwer stuk. Philip Glass is zeer gewild, want hij lijkt het geheim te hebben ont dekt om vooral jong en nieuw pu bliek massaal naar het muziekthe ater te krijgen. Vier medewerkers van de kunstredactie van Trouw stroomden op de laatste avond in Amsterdam mee naar binnen om vanuit hun eigen discipline (to neeltheater, muziek en grafische vormgeving en gevoeligheid) het spektakel te aanschouwen. De conclusie uit hun verhalen: het is de ontwerper van het toneelbeeld Robert Israel die de aandacht ge boeid houdt. door Erik Terlouw De tenor David Perry als Gandhi in gebedshouding temidden van zijn volgelingen, de Satyagrahi. Foto Jaap Pieper

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4