'U heeft de prijs betaaldvoormeer dan het gewone' Kerkelijke delegaties uit Java en Ghana in ons land Geen gesleutel aan de leer in Rome 70 Jaar vrijzinnige zondagsscholen Niet zelfde als hervormde synode Berkhof tot doopsgezinden: Trouw Meer docenten voor bijbelschool Evangelicals stichten ambassade in Jeruzalem VAN DA A VOORBIJGANG CRM-geld v€ restauratie van kerken DINSDAG 30 SEPTEMBER 1980 KERK TROUW/KWARTET van een onzer verslaggevers UTRECHT „U heeft de prijs betaald voor meer dan het gewone. Blijf uw gewe tensfunctie uitoefenen. De andere Nederlandse kerken willen graag deze weg met u gaan." Dat zei prof. dr. H. Berkhof, voorzitter van de raad van kerken, tot de doopsgezinden die in Utrecht 450 jaar doperdom in Neder land herdachten. Berkhof, die namens de andere ker ken de doopsgezinden bij deze vie ring kwam feliciteren, zei dat hij dat deed met beschaming en dankbaar heid. „Ik schaam mij namens min stens drie kerken," zei Berkhof. „De r.k. kerk heeft u vreselijk vervolgd in de 16e eeuw. Maar ook de hervorm den en de gereformeerden hebben met u geen raad geweten. Enkele eeuwen hebben wij u als tweede rangsburgers behandeld. Pas na eeu wen hebben wij de kerkhistorische en geestelijke noodzaak ingezien van uw kerktype: een nieuwe kerk in een nieuwe wereld." De voorzitter van de raad van kerken noemde drie punten, waarin de doopsgezinden hun tijd ver vooruit .zijn geweest: het beginsel van alge meen priesterschap en mondigheid als antecipatie op een wereld van democratie en mondigheid; de na druk op een kerk los van de staat als antecipatie op de secularisatie; het antimilitarisme als antecipatie op een weerloos profetisch staan tegen over de tirannische machten, zoals ,die nu goed openbaar komen. De andere kerken zijn die weg nog maar pas begonnen. Herhaal uw inzet Na het drama met het authentieke portret van Menno, dat helemaal niet Menno Simons voorstelde, maakte Arend Hendriks in 1947 roet behulp van historisch en psycholo gisch onderzoek deze reconstructie van hoe Menno eruit moet hebben gezien. en wees ons, andere kerken, ermee dienstbaar, aldus Berkhof. Sober Het was een simpele, sobere, toch blijde herdenking in de even sober als deftige doopsgezinde kerk van Utrecht. Het gaat de doopsgezinden niet zo voor de wind. Vooral het le denverlies is al jarenlang zorgwek kend. Ds. H. Wethmar uit Rotterdam, be gon de bijeenkomst met een korte preek, waarin hij wees op de discipe len in het scheepje op het meer (Jo hannes 6). Al waren de stormen nog zo sterk, zij hielden het uitzicht op de Heer. Zij konden Hem niet in hun schip opnemen, over Hem beschik ken. Hij gaat zijn eigen weg. Hij al leen is onze teerkost en levensbron, onze uitdaging en vergeving, onze hoeksteen en ons fundament. Wij moeten niet onszelf, maar Hem vol strekt serieus nemen, aldus ds. Wethmar Broeder S. Vooistra, voorganger te Eindhoven, bood de congresbundel uit mei „De gemeente als vertolking van de nieuwe tijd" aan en wees daar bij op het gevaar, dat men zich als kerk dood kan herdenken door alleen maar op het roemruchte verleden te kijken. Maar we kunnen ons ook le vend herdenken. Wachten wij gehyp notiseerd door het verleden ons einde af? Of durven wij de confrontatie aan met Gods bevrijdend handelen in de ze tijd? vroeg hij Jubileumboek Drs. S. Groenveld overhandigde daarop het eerste exemplaar van het grote jubileumboek „Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nede- land, 1530-1980" aan prof. Berkhof. Veertien mensen hebben aan dit boek gewerkt onder redactie van Groen veld, drs. J. P. Jacobszoon en dr. S. L. Verheus. Groenveld zei, dat de vraag naar het „doopsgezind eigene" heel moeilijk te beantwoorden is. Het is nooit een welbewust stelsel geweest, maar een aantal kenmerken en eige naardigheden (volwassendoop, weer loosheid e.d.) die door de eeuwen heen telkens wisselende accenten hebben gekregen, al naar gelang van de omstandigheden. Mevrouw J. A. van Ingen Schenau, de voorzitter van de algemene doopsge zinde sociëteit benadrukte in haar slotwoord nog eens, dat het avontuur van het zoeken hoe ware gemeente van Christus te zijn het belangrijkste De directeur van het Catharijneconvent, dr D. Bouvy (links) bekijkt de expositie, samen met de man die haar samengesteld heeft, conservator drs R. Zijp. agendapunt van de doopsgezinde broederschap is. Na deze herdenking volgde niet ver van de doopsgezinde kerk in het Ca tharijneconvent de opening van een tentoonstelling „Wederdopers, me nisten, doopsgezinden". Die drie na men slaan op drie tijdvakken, waarin achtereenvolgens deze namen het meest gebruikt werden. Vooral de wederdopers (dus de 16e eeuw) krijgen ruime aandacht op de expositie. Je krijgt een realistische indruk van de vreselijke vervolging van de „slachtschaepkens Christi" als je staat bij een originele pijnbank uit die tijd en bij het eveneens be waard gebleven beulszwaard van Zie- rikzee. Het originele vonnisboek van het gerecht van Zierikzee ligt erbij, opengeslagen bij het vonnis van de wederdoper Dierick Andriesz, uitge sproken 22 oktober 1569. Eigenaardi ge bijzonderheid: in de kantlijn maakte de klerk die het vonnis in schreef, een tekening van de straf, onthoofding en expositie van de stof felijke resten op een rad. De menisten (17e en 18e eeuw) wor den niet zozeer theologisch of dogma tisch bekeken, als wel maatschappe lijk. Hun economische en weten schappelijke prestaties krijgen de aandacht en hun sociale zorg. Ook de doopsgezinde beginselen van wereld- mijding en weerloosheid en de onver mijdelijke compromissen met het ge weten, die nodig waren als je wat meer tot de gezeten burgerij ging horen. Dat conflict tussen principe en prak tijk wekte nogal eens de spot van andersdenkenden. Het toneelstuk van Thomas Asselijn „Jan Claesz of de gewaande dienstmaagd" uit 1682, waarin niet al te fijnzinnig de draak met de menisten gestoken werd, is lange tijd laaiend populair geweest. Het weerloosheidsideaal verdwijnt in de 19e eeuw helemaal, maar komt weer terug na de eerste wereldoorlog. De laatste jaren is er nieuwe discussie over de doopsgezinde broederschap als vredesgemeente. Doopsgezinden kenden vroeger ooi. speciale kledingvoorschriften. Siera den, knopen hoge hakken, lang haar en kleurige kleding waren verboden. Een eigen klederdracht was daarvan het gevolg. Een van de gemeenten, waar de kledingvoorschriften nog het langst gegolden hebben, was Aals meer. Pas in 1861 werden ze afge schaft. De tentoonstelling laat ook deze (Aalsmeerse) dracht zien Vergissing Een hoofdstuk apart is de fantasie, waarmee men door de eeuwen heen de 16e eeuwse voorman van de doper- sen Menno Simons uitgebeeld heeft. Rond 1850 werd eindelijk een authen tiek portret van Menno ontdekt, waarnaar talloze reproducties ge maakt zijn. Totdat zeventig jaar la ger bewezen werd, dat de geportret teerde heer helemaal Menno Simons niet was, maar uitgerekend een van diens grootste tegenstanders, Viglius van Aytta, voorzitter van de bloed raad van Filips II. Zo zong het volk in de 17e eeuw over de doopsgezinden: Fijne stoffen zonder koorden Valsche schijn en schoone woorden Eygen baat en stille twist Luy en lekker. da[s menist. Dat het toch nog wel iets meer is geweest, die 450 jaar, toont deze aller aardigste expositie, die duurt tot 30 november en dagelijks (behalve maandag) van 10 tot 5 uur in het Catharijneconvent, Nieuwe Gracht 63, Utrecht te bezichtigen is Van onze kerkredactie AMSTERDAM Op Schip hol is gisteren een delegatie van de Javaanse christelijke kerken aangekomen. De zes leden, geleid door dr. Sutarno, rector van de christelijke uni versiteit Satya Wacana in Sa- latiga, hopen hier ongeveer een maand te bliiven. Zij zijn waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidae Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-5629444 tele* 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Credietbank Rekemngnr 23 00 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel. 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westbiaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLANO (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen: Per maand 16.98 Per kwartaal 50,95 Per half jaar 101,90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag TeielomsChe abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vri|dag Op zondag van 18-20 uur telel 020- 5622797 Opgaye mmi-advertenties iel. 020-5626262 of schnfteli|k aan Mini-Adv afdeling, postbus 433. 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk aan onze Amsterdam se adressen. gast van de gereformeerde Kerken. Op uitnodiging van de Nederlandse hervormde kerk arriveerde vorige week een delegatie van de presbyteri aanse kerk in Ghana in ons land. Hun doel is ook een algemene oriëntatie in het kerkelijk leven hier. Tot 9 oktober verblijven de vier Gha- nezen in gastgezinnen in de hervorm de classes Assen en Dokkum. Daarna gaan zij voor een evaluatie naar het Zendingshuis in Oegstgeest. Bij hun officiële begroeting in het gebouw van de generale dlakonale raad in Utrecht vroeg de praeses van de her vormde synode, ds. C. B Roos uit Amsterdam, de Ghanezen om hun eerlijke kritiek. „Wij hebben grote moeite de mensen met het evangelie te bereiken. Zen ding is geen eenrichtingsverkeer meer. Christenen over de gehele we reld hebben elkaar nodig. De steun van de ander die van verweg komt. kan heelmakend en genezend werken in de eigen vaak moeilijke en pijnlij ke situatie." aldus ds. Roos. In antwoord hierop zei de leider van de Ghanese delegatie, ds. Ebenezer Tettey, dat in Ghana de indruk be staat dat alle Europeanen christenen zijn. Dit heeft tot gevolg dat Ghane zen, die christen worden, vaak Euro pese gewoonten aannemen. Dat kan leiden tot grote innerlijke conflicten. Een bezoek aan Europa kan daarom beter inzicht geven in het wezen van het christen zijn. De Javaanse delegatie komt praten in de gereformeerde kerken met zen ding en werelddiakonaat, met de ge nerale synode die volgende week in Lunteren bijeenkomt, maar ook met een aantal gemeente. Daarbij krijgen zowel de grote stad als het platteland de aandacht. Omdat in de gedachten- wisseling onder meer de samenwer king hervormd-gereformeerd aan de orde zal komen, zullen de Indonesiërs een aantal samen-op-weg-gemeenten bezoeken. Ook zullen zij met het ver blijf van allerlei etnische minderhe den in ons land worden geconfron teerd. Voor het eerst zal volgende week in de synodezaal in Lunteren een ver- taalcabine worden gebruikt, van waaruit de Javaanse delegatie het verloop van de vergadering in de ei gen taal zal kunnen volgen. DOORN (ANP) Vierenveertig cur sisten van de Brandpunt-bijbelscho- len kregen in Doorn hun diploma van de opleiding, die de Stichting Evan gelische Bijbelschool te Doorn één zaterdag per maand gedurende vier jaar op 24 plaatsen verspreid over het gehele land geeft. De uitreiking ge beurde op een open dag van de stich ting. Tevens werden er 27 nieuwe leerlingen van de drie jaar durende dagopleiding ingeschreven. Voorzitter J. Kits wees in zijn ope ningswoord op de noodzaak van een geestelijke opwekking. Iedereen moet zich echter realiseren dat die opwekking bij hem zélf moet be ginnen. Directeur Jb. Klein Haneveld meen de in veel kerken en kringen een grote afval te moeten signaleren. Men wil meedoen met de ontwikkeling van deze tijd. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Een groep evangelische christenen opent vandaag een voorlopi ge „ambassade" in de Israë lische hoofdstad Jeruzalem, als blijk van steun aan het besluit van de regering Be gin om Jeruzalem uit te roe pen tot eeuwige en ongedeel de hoofdstad van Jeruzalem. Aan de opening van de am bassade gaat een demonstra tieve tocht vooraf van Tel Aviv naar Jeruzalem, waar van de deelnemers zullen de fileren voor de burgemeester van de hoofdstad, Teddy Koliek. Merv Watson, een Canadese baptist, verklaarde gisteren desgevraagd dat het comité dat achter de stichting van de ambassade zit voorname lijk bestaat uit evangalicals van verschillende richtin gen. Voorlopig gaat het om een proef van een jaar, waar bij de ambassade onder meer voorlichting zal geven aan christenen die Jeruzalem be zoeken en -graag wat meer over de historie en de bijbel se betekenis van de hoofd stad willen weten. Overi gens zouden orthodox-joodse groeperingen van plan zijn een tegendemonstratie te houden tegen de christelijke mars, die ook in vroegere ja ren gehouden is. ROME De bisschoppensy node over de taken van het gezin in de wereld van van-, daag is haar werkzaamheden gisteren echt begonnen. Na opnieuw enige inleidende speeches was het woord dan eindelijk aan de bisschoppen. Deze eerste week mag ieder een zegje doen: in het Latijn, van te voren inleveren bij het secretariaat. Deze methode is misschien noodzakelijk vanwege het aantal (tweehonderd), maar haalt alle levendigheid uit de discussie. Niemand reageert op een eerdere spreker, iedereen leest zijn eigen beschouwinkje voor. Men heeft acht minuten, na vijf minuten komt er een waarschuwing: nog drie, twee, één en dan onverbiddelijk boem, weg geluid. Terwijl in de eerste fase de pauselijke toespraken, de curiedocumenten en het betoog van kardinaal Ratzinger goed bij elkaar pasten, spreken de bisschoppen nu ieder vanuit een ei gen invalshoek. De Amerikaanse bis schoppen Bernardin van Cincinnati en Quinn van San Francisco legden ieder op eigen wijze de nadruk op trouw aan de leer, maar ook de nood zaak deze opnieuw te onderbouwen. Ook uit andere delen van de wereld wordt duidelijk gemaakt dat nie mand wil sleutelen aan de leer of het recht, maar en dan komen verschil lende invullingen het zou wat posi tiever moeten wat warmer, wat min der juridisch, wat meer theologisch, meer pastoraal, meer uitgaande van de „hele mens". Het lijkt er nu op dat in termen van openheid of vernieu wing daar de grenzen zijn tot waar men durft gaan. Andere sprekers zagen vooral de noodzaak om de leer krachtig te handhaven, en verwachtten heil van extra cursussen voor verloofden om hen vooraf met de eisen van de kerk vertrouwd te maken. Een confronta tie tussen deze visies blijft voorals nog achterwege of verborgen. Prof. dr. J. Douma, schrijver van het boekje „Gewapende vrede", uitgave Bolland, Amsterdam, schrijft ons: In het stuk „Prof. Douma laat ons in de kou staan", opgenomen in Trouw van donderdag 25 september J.I., maakt ds. J. W. Jongbloed enkele opmerkingen die bij mij tegenspraak oproepen. 1. Ds. Jongbloed schrijft dat ik dezelf de uitspraak doe als de generale sy node van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1962 (wel bezit, geen gebruik van kernwapens). In Gewapende Vre de heb ik echter Juist duidelijk willen maken dat ik het standpunt van ge noemde synode niet kan innemen. Deze synode nam met haar radikaal neen tegen elk gebruik van het kern wapen afstand van het afschrikkings systeem. terwijl ik wil blijven spreken over de buitengewoon effectieve drei ging die er van het kernwapen uit gaat, Mijn negende stelling luidt: „Het bezit van kernwapens heeft geen afschrikwekkend effect zonder de bereidheid ze in noodsituaties ook te gebruiken, of precieser geformu leerd zonder de indruk van deze bereidheid bij de tegenstander(s) te vestigen" (pag. 56). 2. Volgens ds. Jongbloed realiseren onze soldaten „zich tenvolle, dat elke toekomstige oorlog totaal van aard zal zijn. Alle wapens die men bezit, zowel de conventionele als de nucle aire. zullen gebruikt worden". Ik ver moed niet dat ds. Jongbloed namens alle militairen spreekt, maar alleen voor zichzelf en anderen die slechts de uiterste mogelijkheid ook de enige achten. Ik heb daarover in mijn boek je nogal het een en ander gezegd (66vv, 81v) en had graag gezien dat ds. Jongbloed dóórop kritiek geleverd had. 3. Inderdaad heb ik niet naar het humanitaire oorlogsrecht verwezen. Het is al weer enige tijd geleden dat ik het boekje schreef en de jongste discussies, die Juist ook over dit on derwerp gaan. kon ik niet meer ver werken. Of dat mij nu als ethicus zo aan te rekenen valt als ds. Jongbloed het hier doet. meen ik met vrijmoe digheid te mogen betwijfelen. Ik gaf geen juridische verhandeling, maar wilde (vanuit de Heilige Schrift be ginnend) mijn oordeel geven over mo rele aspecten aan de zaak. Waarbij ik ook de opmerking niet achterwege liet dat onder gunstiger Dolitieke om standigheden de nucleaire wapens al RpHpvaart lang op de lijst van verboden wapens AJCUC aai L zouden hebben gestaan. Waarom wel het gaswapen en niet een waterstof bom, of wat voor nucleair wapen dan ook? (53). jd Maar ik vind dat ds. Jong bloed wel heel gauw klaar is met deze gecompliceerde kwestie wanneer al leen al op grond van het feit dat ik niet over het humanitair oorlogsrecht schrijf, mijn boekje niet kan dienen als handreiking voor het pastoraat onder militairen! 4. Ik schreef trouwens het boekje helemaal niet onder het aspect van „handreiking voor het pastoraat on der militairen". Ik had een zeer ge mengd publiek voor ogen toen ik het schreef. Het lijkt mij wèl toe dat pastoraat onder militairen over de onderhavige kwestie niet kan spre ken zonder dat daarbij ook de Schrift opengaat. En wellicht dat ik daarover toch nog iets geschreven heb dat ook militairen kan dienen. Ik heb tenmin ste intussen wel gemerkt dat het ge voelen van ds. Jongbloed over mijn boekje onder legerpredikanten niet algemeen gedeeld wordt. Zondag hielden de aanwezige Euro pese bisschoppen een bedevaart naar het graf van Benedictus. De Britse kardinaal Hume, zelf een Benedic tijn, wees bij deze gelegenheid op de betekenis van geestelijk leiderschap l BISSCHOPPENSYNODE g IN ROME door Pieter van der Ven zoals Benedictus dat in zijn tijd ge stalte had gegeven. Volgens Benedic tus diende men niemand ondraaglij ke lasten op de rug te binden. En waarachtig leiderschap bestond uit eerst zorgvuldig te luisteren naar de betrokkene alvorens tot hem te spre ken. Aldus kardinaal Hume. Ook in een dergelijke uiting valt een voor zichtig kritische toon te beluisteren tegenover de harde lijn. Kernbewapening Vanuit de Amerikaanse afdeling van „Pax Christi" (een rooms IKV) wor den de verzamelde bisschoppen er op gewezen dat het gezin meer dan wat ook wordt bedreigd door de kernbe wapening. Volgens deze vredesbewe ging zouden de gezinnen in de wereld er zeer mee gebaat zijn als de rooms- katholieken zich zouden terugtrek ken uit alle activiteiten die iets te maken hebben met de produktie of het bezit van kernwapens. Maar voor lopig ziet het er niet naar uit dat de synode zich zal verbreden tot dit on derwerp. Tot nu toe hebben de uitgenodigde leken nog niet het woord gevoerd. Dat wordt in deze verkenningsronde ook niet verwacht. Het is en blijft een synode van bisschoppen. Zij willen een beleid formuleren over hoe zij moeten omgaan met de pastorale problemen rondom huwelijk en gezin. De rol van de aanwezige „deskundi ge" leken is van meet af aan zeer bescheiden. Bovendien is de indruk dat de aanwezige echtparen meer ter bevestiging zijn uitgekozen dan ter ondergraving. Van die kant wordt ei genlijk geen schokkende inbreng ver wacht. MEPPEL (ANP) De Nederlandse vereniging van vrijzinnige zondags scholen heeft in Meppel haar 70-jarig bestaan gevierd. Voorzitter mevrouw M. Spijker-van der Laan uit Renkum wees er in haar openings woord op dat niet alleen de verhalen uit de bijbel maar ook vrije verhalen de geloofswaarden van trouw, rechtvaardigheid, liefde, hoop en verwachting kunnen doorgeven aan de kinderen als zij spreken vanuit de ervaringswereld van die kinderen Geloven is een bepaalde manier van omgaan met elkaar en met de wereld om je heen naar de bedoeling van God. Bij de vereniging voor vrijzinnige zondagsscholen zijn 235 zondagsscho len aangesloten, die samen bijna achtduizend kinderen bereiken. èk DE ARP IS WEG Het doet je toch even wat als je leest van de opheffing van de A Revolutionaire Partij. Als kind er vertrouwd mee geraakt. Als j heb je meegedaan omdat je vad de kiesvereniging zat en omdat I1 antirevolutionaire beginselen o ei jongelingsvereniging een ondei van na de pauze waren. Ik herin me nog zo'n onderwerp, het luid ongeveer: Is het streven naar lotsverbetering voor een christe geoorloofd? Het kan ook een be nc anders geweest zijn. De vraag a al demonstreert de afstand tot g! vandaag. Hoewel? In die tijd ho 2 je er bijna automatisch bij Je eJ| vouwde verkiezingsfolders en d P': die trouw in de bus bij de mensi 2 de buurt. Omdat mijn ouders 2 blijkbaar van mening waren da!ea nachts diende te slapen, heb iklee nooit met het avontuurlijke kal eI meegedaan. Wel weer fietsten vs mee met de optocht door *7 Amsterdam. Voorop een bord w lijst 3 en Colijn werden aanbevj 21 Het gezelligheidsmoment speel ct daarin aanvankelijk sterk mee gebeurde wat. Later werd het grimmiger toen de NSB-ers de s opkwamen. We richtten de Arja df (AntiRevolutionaire JongerenA op en vergaderden driftig. Hetnr 1933 een alternatief tegenover n in name extreem rechtse groeperii M'n eerste twijfel aan de juiste I ontstond door de leus: zet libera naast Colijn. En we hadden juis geleerd dat de liberalen fout zat Toen is de oorlog gekomen met onduidelijkheden. Na de oorlog jj de twijfel sterker. De starre hou j in het conflict met de Indonesis e) nationalisten gezag is gezag rebel is rebel deed een onbeh groeien. De vragen stapelden ziie Er ontstond een verwijdering d( 'ir vraag of christelijke politiek op manier bedreven moest worden nu is de ARP weg. En we schijni blij mee te moeten zijn. als je de ai voormannen van nu hoort P Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen: te Meeden J. Leenm Wedde (part-time; te Stolwijk Mouthaan te Nunspeet; te Rjd; dam-Zuid H.J. Oudhof te Den te Zeist J. Folkertsma te Huizfbl Aangenomen: naar Vroomshoo; Swets te Musselkanaal, die bed voor St. Nicolaasga-Tjerkgaast Staphorst J.J. Winkel te N x roord-Noordscheschut. d Bedankt: voor Voorschoten&d" Boogert te Almelo. Afscheid op 28-9 van Noordhor Tukker, thans full-time aan de_ gelische hogeschool te Amerslt^ GEREF. KERKEN Beroepen: te Noordbergum-Ee A.J. van der Schaft, kan3 Drachten; Aangenomen: naar Rijsoord1C Mooy te Gouda Afscheid op 28-9 van Raamsdo Doornbos, ben. tot schipperspi Rotterdam. GEREF. KERKEN (VRIJG) Beroepbaar: R. Heida, Dolte£' Zwolle. Afscheid op 28-9 van Gron i Zuid: C. Stam wegens emeritai CHR. GEREF. KERKEN Beroepen: te Den Helder, Devfcri Den Haag-C en Lutten: H. va j] Heuvel kand. te Veenendai cl Utrecht N.J. Oosterbroek te tc does. Bedankt: voor Elburg M.C. Tav Sliedrecht. GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te Emmeloord Schreuder te Goes, die bedankt Gouda en voor Rotterdam-W. Bedankt: voor Hoogvliet en vod delburg-Centrum: D. Hakkenbi Lisse. David Hartman Professor David Hartman "tl Joodse filosofie aan de Hebre universiteit te Jeruzalem en kr Nederland bekendheid door ei dringend persoonlijk gesprek Coos Schoneved, dat in Wendii juni 1979 werd gepubliceerd, tot 9 oktober komt Hartman megen, Amsterdam en Leide toegankelijke) gastcolleges Een openbare avond is maandgavond 6 oktober in de manhuispoort te Amsterdam; man spreekt (in het Engeis vreugde en verantwoorden modern Joods denken na de caust. DEN HAAG (ANP) Met.de ratie van de Hervormde laat sche kerk in Woerden, de hervi neo-classisistische Jozefkerk sen en de voormalige Latijnse in Leiden kan worden begonna ministerie van CRM heeft nu voor subsidie beschikbaar gesl Voor de restauratie in Woer 9.250.000 gulden subsidiabel g Over twee en een half jaar mo algehele herstelwerk klaar zi driebeukige kerk heeft een ko gang. de toren is ouder en sta 1400 of daaromtrent. Het org snijwerk is van 1768. Koorhek stoel en doophek zijn van o 1680. Kap en muren van moeten worden hersteld

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2