Blijvende malaise in de bouw Premier Iran voorspelt lange oorlog met Irak Kies uw kado Afgevaardigden jjfl Meubelfabriek ■Sr Oisterwijk deze krant Volgens Albeda nog eens 28.000 banen weg Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Bewolking HET WEER )eda over komend loonoverleg (tra bezuinigingen van an Veen „onrealistisch" (amerleden ilaan politieke tennis kiezers aag aan NS hebben te weinig materieel voor demonstratie Saddam Hoessein bereid tot bestand toonaangevend in eiken RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. IMF verschaft derde wereld adempauze Trouw Bijna ontroostbaar Bezorg Trouw een nieuwe abonnee 38STE JAARGANG NR 11057 DINSDAG 30 SEPTEMBER 1980 Veel bewolking en slechts een kleine kans op wat regen of motregen Mtddagtemperatuur ongeveer zeventien graden Matige tot vri| krachtige wind uit zuidwest tot west. windkracht drie tot vijf In het Waddengebied ti|delijk krachtig windkracht zes Morgen en overmorgen perioden met zon en weinig of geen regen Middagtemperatuur omstreeks zeventien graden Zon op 06 39 Maan op 23.28. Zon onder 18 16 Maan onder 14 45 LOSSE NUMMERS 65 CENT 3INA 2: prijs naar meer dan het gewone AGINA 3 W-fonds verzwakt PAGINA 8: De Kleine Krant AGINA 4 oneelbeeld bepaalt succes Satyagraha AGINA 7: Juitse neo-nazi's vrijgelaten AGINA 9 arlementsrubriek PAGINA SPORT: Zwartkruis onderuit AGINA ECONOMIE: )proep Euroboycot kalfsvlees AGINA SERVICE »rerubrlek, «trips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weerso- rridit onze sociaal-economi- e redactie •VERSUM/LOOS- ECHT (ANP) Minister leda van sociale zaken wil het loonoverleg van ko lde vrijdag met werkge- i en werknemers niet pra- over de zijns inziens „on- istische" extra bezuini gen van 2,7 miljard gulden je sociale uitkeringen, die D-vooraitter Van Veen vo- week heeft voorgesteld. zie niet in hoe we dat zouden ken doen zonder een algemene ging van de sociale uitkerin- zei Albeda gisterochtend voor ROS-radio k Veen zei donderdag, dat de extra uinigingen één van de harde voor reien zijn, waarmee de- kgeversorganisaties het overleg komende vrijdag Ingaan. Op de ig of met zijn weigering hierover iraten het overleg niet bij voor tot mislukken gedoemd is. ant- rdde Albeda: „In de huidige grote lomische problemen vind ik. dat van de sociale partners zedelijk loreel verplicht is zoveel mogelijk dkaar te komen." mogelijke splijtzwam in de rege- icoalitie van CDA en WD lijkt ddels verdwenen. Het betreft het rtrekken om 1,3 miljard gulden, iet kabinet uit de extra opbreng- van het aardgas beschikbaar voor versterking van het be sleven. Twee weken geleden had Ida in een gesprek met het FNV- weekblad gezegd dat de besteding van deze pot. onderwerp van het loonoverleg van komende vrijdag zou kunnen zijn. Volgens het FNV-blad heeft Albeda als mogelijke besteding ook genoemd een arbeidsplaatsen plan. Verzet De werkgeversverbonden en de WD hebben zich onmiddellijk krachtig hiertegen verzet, en eisten dat het gasgeld besteed zal worden overeen komstig een brief die de ministers Van der Stee (financiën) en Van Aar- denne (economische zaken) erover hebben geschreven aan de Tweede Kamer. Daarin wordt het geld be schikbaar gesteld voor hogere alge mene WIR-premie (subsidie op inves teringen) en een speciale winstaftrek bij bezit van voorraden. Vervolg op pagina 3 'an een onzer verslaggevers ROTTERDAM Van de "weede en Eerste Kamerleden neent 82 tot 94 procent dat de lederlandse kiezers niets van olitiek weten en alleen maar temmen uit eng eigenbelang >;t blijkt uit een enquête die oliticologische instituten on- ler leiding van de Erasmusuni- ersiteit in Rotterdam hebben ihouden onder 205 leden van e Eerste en Tweede Kamer. lit het onderzoek komt verder laar voren dat dertig tot veer- ig procent van de Kamerleden van mening is dat de kiezers uit e eigen partij opvattingen hebben die totaal niet stroken met de mening van de door hen [ekozenen De resultaten van het onder zoek, dat nog niet helemaal af gesloten is. worden volgende maand besproken tijdens een conferentie van de Internatio nal Political Science Associa tion in Polen Wat betreft de verschillende 'litieke partijen blijkt uit het iderzoek dat bij de WD- en 3A-Kamerleden respectieve lijk 92 en 93 procent vindt dat hun kiezers niets weten van politiek Bij de PvdA-Kamerle- den is dit percentage 83. en bij D'66 75 Van de 205 ondervraagde Ka merleden zijn er 131 van me ning dat veel parlementariërs hun zetel alleen maar gebrui ken als springplank voor hun verdere carrière. Tachtig Ka merleden zeiden de indruk te hebben dat veel collega's al- 'een Kamerlid zijn omdat deze 'unctie zoveel status heeft Van een onzer verslaggevers UTRECHT De Nederlandse Spoor wegen beschikken niet over genoeg mankracht en materieel om morgen voldoende extra treinen te gebruiken voor de demonstratie van onderwijs gevenden in Den Haag. Verreweg het grootste deel van de vijftigduizend demonstranten die verwachten wor den, zullen daarom per bus reizen. De NS zullen slechts drie extra trei nen laten lopen: twee vanuit Amster dam en één vanuit Groningen. De Amsterdamse treinen stoppen onder weg alleen in Haarlem, de Groningse trein stopt te Assen, Zwolle, Amers foort en Utrecht. Meer nieuws over de demonstra tie van morgen op pagina 5. Iraakse tanks houden de weg naar Khorramshar in de gaten. De stad is door Irak ingenomen, maar er zijn nog steeds sluipschutters actief. BAGDAD, TEHERAN (AP, AFP, Reuter) Alleen Irak is tot nu toe bereid gebleken te praten over de oproep van de Verenigde Naties voor een staakt-het-vuren in de oorlog met Iran. De Iraanse regering voelt daar echter niets voor. De oorlog ging gisteren dan ook in alle hevigheid door, met overwinningen op het land voor Irak en op zee voor Iran. De Iraanse premier Radjai liet weinig hoop bestaan over een snelle oplos sing voor het conflict. „Van een be stand is geen sprake." Hij voorspelde nog een lange oorlog die als de echte wapens zonder munitie zouden komen desnoods uitgevochten zou worden met molotowcocktails „De supermachten vechten met de beste en meest vernuftige wapens, maar wij kunnen desnoods gebruik maken van molotowcocktails en zelfgeaakte gra naten." waarschuwde de premier Bevel Hij nam gisteren het bevel op zich van een „economisch mobilisatie hoofdkwartier". dat de industrie moet begeleiden en eventuele schaar se goederen of voedsel moet distribu eren. Waarnemers zien hier in de eer ste tekenen dat deze schaarste zich in Iran al laat voelen. Volgens de Israëli- ADVERTENTIE sche radio hebben de revolutionaire rechtbanken de processen gestopt en zijn de gevangenen vrljgelatn. om te helpen in de oorlog tegen Irak De Iraanse premier waarschuwde an dere Golfstaten ervoor dat Iran hen de oorlog zal verklaren, „als ze niet ophouden Irak te steunen." Hij noemde Aboe Dhabi, Koeweit, Jorda nië en „andere soortgelijke staten" Oman blokkeerde gisteren het gebied waar supertankers voor anker kun nen gaan. in afwachting van het tijd stip waarop zij de Golf kunnen bin nenvaren. In rederij kringen wordt ge zegd dat Oman dit besluit nam om veiligheidsredenen en met het oog op de Iraanse waarschuwing. Normaal gaan slechts weinig tankers voor an ker bij Oman. maar wegens het Iraaks-Iraanse conflict is hun aantal sterk gestegen. De opperbevelhebber van de Iraanse marine, admiraal Afdal, sloot zich bij de dreigementen van zijn premier aan met de waarschuwing Arabische havens te beschieten, die beschutting geven aan Iraakse oorlogsschepen Volgens de admiraal hadden deze schepen na een zware zeeslag met Iran hun toevlucht gezocht in Arabi sche havens, onder meer van de Vere nigde Arabische Emiraten. „Als wij geen politieke oplossing voor het ver trek uit Arabische havens kunnen bereiken, zullen wij de Iraakse oor logsschepen moeten bombarderen. waar zij zich ook bevinden." aldus Rafdal Hij zei dat zijn marine op dit moment heer en meester is in de straat van Hormoez. Looptijd 6 jaar 5 jaar 4 jaar 3 jaar 2 jaar 1 jaar Vaste Rente ..10 ...10 9'4% 9 SV4% S'/4% Bij de werf De Schelde wordt nog steeds gestaakt. De industriebond CNV-Zeeland heeft de directie van de werf een ultimatum gesteld: de vrijdag afgebroken onderhandelingen moeten worden hervat. Ais dat niet gebeurt neemt het CNV misschien de staking over. Meer nieuws op pagina 3. Nadere informatie: 020-5 912137 postgiro en rijkspostspaarbank Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Albeda van sociale zaken gaat er van uit dat de teruggang van de werkgelegenheid in de bouw van blijvende aard is. Tegenover de Tweede Kamer liet de minis ter gisteren weten niet te verwachten dat de bouwnijverheid in de komende jaren zal aantrekken De bewindslieden van het ministerie van volkshuisvesting hebben de Tweede Ka mer tot op heden steeds voorgehouden te verwachten dat de malaise in de bouw van tijdelijke aard is. Minister Albeda en minister Beel- aerts van Blokland van volkshuisves ting spraken gisteren met de Tweede Kamer over de afstemming van het bouwbeleid op de arbeidsmarkt. De minister van sociale zaken liet daar bij weten te rekenen met een terug gang in de werkgelegenheid in de bouw van 408.000 naar 380.000 manja ren. Deze teruggang geldt voor de jaren 1980 en 1981 en slaat op de gehele bouwsector, inclusief de bouw van wegen, bruggen en bedrijven. Minister Albeda: „We moeten ervan uitgaan dat de teruggang in de bouw nijverheid voorshands structureel is en dat deze ook in de jaren na 1981 op een lager niveau blijft." Volgens de minister is de bouwnijverheid niet alleen de motor van de economie, zij ondervindt er ook de gevolgen van „De negatieve inkomensontwikke ling heeft onmiddellijk invloed op de woningmarkt. De beperking van de begroting heeft ook zijn gevolgen, waar ongeacht welke regering mee te rekenen heeft." aldus de minister van sociale zaken. Minister Beelaerts van Blokland rea geerde in de vergadering op de nieu we inzichten, die door Albeda naar buiten werden gebracht door te stel len dat de minister van sociale zaken alvast ..een tipje van de sluier heeft opgelicht." Cijfers over de blijvende aard van de teruggang in de bouw zouden „binnenkort" door zijn minis teries worden gepubliceerd in nieuwe prognoses voor de bouw in de komen de jaren. Woede Bereid President Saddam Hoessein van Irak heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties laten weten dat zijn land wél bereid is gehoor te geven aan de oproep voor een bestand, zondag avond gedaan door de Veiligheids raad. Hij wilde onmiddellijk een ein de maken aan de gevechten „als de andere partij hetzelfde doet" Offici eel was er van die andere partij Iran dus gisteravond bij de Vere nigde Naties nog geen reactie op de oproep van de Veiligheidsraad bin nen. Maar de uitlatingen van premier Radjai boden weinig ruimte voor hoop Wel maakte Iran via zijn ambassa deur in de Sowjet-Unie een aantal voorwaarden bekend, waaraan moet. worden voldaan wil men onderhande len. Die voorwaarden, die volgens waarnemers nauwelijks serieus te ne men zijn. zijn. aftreden van president Saddam Hoessein van Irak de overgave van het leger van Irak en het inleveren van wapens. de overdracht van de Iraakse stad Bassorah aan Iran als ..oorlogsbuit" een referendum waarin de Koer den zich uit kunnen spreken over zelfbestuur Pag. 7 Bemiddeling faalt. Sfeer in Bagdad. ADVERTENTIE PvdA-Kamerlid De Hamer haalde zich de woede van minister Beelaerts van Blokland op de hals door te stel len dat de regering te weinig dóet aan de werkloosheid in de bouw De mi nister noemde het „grenzeloos" om te stellen, dat de bewindslieden op dit punt passief zijn. „Dat is een verkeer de manier van politiek bedrijven." Volgens Beelaerts wordt er ..binnen de mogelijkhedendoor dit kabinet alles aan gedaan om de bouwsector te ontzien. PvdA-Kamerlid De Hamer meende dat de werkloosheid groter zou wor den dan door de bewindslieden ge schetst en vroeg opnieuw aandacht voor het noodplan van de PvdA. wat globaal inhoudt dat in de woning bouw alle zeilen worden bijgezet om woningbouwplannen te verwerkeli.' ken De Kamer heeft eerder een mo tie met die strekking verworpen VVD-Kamerlid De Beer meende dat er werkloosheidsgeld zou kunnen worden bespaard door kopers van woningen extra premies in het voor uitzicht te stellen Minister Albeda liet echter weten dat het niet eenvow dig is geld dat bestemd is voor werk loosheidsuitkeringen te bestemmen voor andere doelen, waaronder de wo ningbouw Volgens Albeda zou da" een forse beknibbeling op de rechten van uitkeringstrekkers inhouden „De Nederlandse samenleving is daar naar mijn idee niet toe bereid", aldus de minster DEN HAAG Landen met betalingsbalanstekorten kun nen de komende drie jaar re kenen op extra steun van het IMF, het internationale gelci- fonds. In het bijzonder voor landen in de derde wereld die op de rand van het bankroet staan, betekent dat een kleine adempauze. De ministers van financiën van (ii- belangrijkste lidstaten van het IMF (verenigd in het Interimcomité) heb ben dat besloten aan de vooravond van de jaarvergadering van IMF en Wereldbank. Deze begint vandaag in Washington Tot nu toe konden landen bij het IMF lenen tot 125 procent van hun eiger bijdrage. Voor drie jaar wordt nu van die regel aiceweken, en kunnen leden tot dut) beie van hun eigen inleg lenen. Nederland had graag verder wil.' gaan en de zogenaamde Wittenveeiv faciliteit nieuw leven in willen blazen Met dit fonds genoemd naar vorige directeur van het IMF w den ontwikkelingslanden geholpi-: die hun olierekening niet meer k< nen betalen Een achtergrondverhaal staat up pag. 13 Wij begrijpen er geen barst van. vindt ons modale Kamerlid. Echt. de kiezers hebben er geen kaas van gegeten. Deze licht onthutsende bevinding gaan politi cologen bespreken op een congres in Polen. Daar is net de democratie heruitgevonden. Misschien inspireert dat Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa ui een handig formaai hoekje Donkerbruine kunsilederen omslag. Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van slof. Origineel Dick Bnina ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermoliet AJs onderlegger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopert je als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging Uit erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalpenode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: QA DB. DC. DD (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven V Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfDUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1