Prijstreffer 35.- de frisse dorstlesser die tékterdgrijs Wr verijssel vraagt CRM eun voor rietcultuur Ouders kraken pand rijksuniversiteit Helmond wil meer rijkshulp 'H Eindhoven brengt inig tot stand" Mislukte aanval op drogisterij Uitstel beslissing over NieuwsNet sporingsbericht ilitie via teletekst king bij hting P»r gastarbeiders Politie houdt acht heroïnehandelaren in Heerlen aan VVD Gelderland: meer bejaarden gedwongen verhuisd Man verongelukt na botsing met trein Nieuwe Veluwehal Barneveld geopend Vervuiling Maas Begin afgraving vervuilde grond wijkje in Stolwijk sE®&!'{f I IPAiS r O T V lang houdbare, magere drinhyoghurt met echt vruchtesap Magere yoghurt met aardbeien SDAG 30 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET i OLLE (ANP) De provincie Overijssel heeft het ministe- van CRM gevraagd met spoed 300.000 gulden te geven voor rietcultuur in het proefgebied nationaal landschap noord- t-Overijssel. Het geld is bestemd voor achterstallig onder- dat verlanding van het waterrijke gebied moet tegen n. De aanwezigheid van riet in deze streek vindt de vincie van groot belang voor het instandhouden van de teelt en het beheer van de natuur. bladriet Dit is riet dat in de herfst wordt geoogst en wordt gebruikt voor het afdekken van bollenvelden tegen vorst en verstuiving van grond. ietteelt in noordwest-Overijssel et volgens een nota van het pro lbureau nationaal landschap ^dwest-Overijssel moeilijke tij door. De afzet van riet, dat is emd voor het dakdekken, is de ite paar jaar na een forse bloei de afgenomen, mede door de tr van Frankrijk en Hongarije uit tn slechtere markt voor de min- goede soorten. Dat laatste komt dat huizenbezitters alleen subsi oor rietdekken krijgen als eerste- materiaal wordt gebruikt. Ie zeer lange duur zal overigens ptimale rietteelt in noordwest- ijssel plaats maken voor riet- als onderdeel van de vegetatie, if dat moment is er sprake van g natuurbeheer. Toch zal het ien van riet en de afvoer ervan betekenen. Compensaties voor iten van die arbeid zal tegen die moeten zijn geregeld, stelt ijectbureau. nercieel iende tientallen jaren zal er de indruk van het projectbureau rel commerciële rietteelt moge- ijn. maar dan zijn er wel stimule- maatregelen nodig. Het project- iu denkt hierbij aan het instand- en en uitbreiden van het rietare- let toelaten van een bescheiden utilisatie, verhoging van de riet vergoeding. het in staat stellen mensen om een rietteelt/ irbëheer-bedrijf op te zetten garanties voor de toekomst), het erken van achterstallig onder aan sloten en vaarten, onder en aanleg van rietopslagplaat- het afschaffen van de afdracht btw over de uitgekeerde riet- 'ergoeding en een onderzoek de afzetmogelijkheden van Momenteel zijn in noordwest-Overijs sel naar schatting van het projectbu reau 350 mensen in de rietteelt werk zaam. Daarnaast zijn er nog tachtig tot honderd mensen indirect bij die rietteelt betrokken. Het gaat hier on der meer om botenbouwers, riethan delaren en rietdekkers. UTRECHT (ANP) Een groep ouders, werkzaam aan de rijksuniversiteit van Utrecht (RUU) heeft gisteren een pand van de universiteit gekraakt uit protest tegen het gebrek aan kinder opvang op hun werk. Volgens een woordvoerster van het ..ouderinitia tief RUU" is het de bedoeling het gebouw, onderdeel van het oude dier- geneeskundecomplex, in te richten als crèche totdat de universiteit met een aanvaardbaar alternatief komt. Het leegstaande gebouw van dierge neeskunde zou volgens de plannen van de universiteit moeten gaan die nen als opslagplaats van gebruikte chemicaliën van de universiteit. Volgens de oudergroep is het droef gesteld met de kinderopvang aan de universiteit. In tal van andere univer siteitssteden zijn al wel crèches voor kinderen van universiteitspersoneel en studenten, maar in Utrecht is tot op heden niets van de grond geko men, terwijl er al sinds 1974 op wordt aangedrongen, aldus de ouders Een plant met 110 tomaten en zeventien aardappelen. Dat is het resultaat van het enten van een tomatenplant op een aardappelplant, gedaan door de negentienjarige student Jan Georg uit Veendam. Het enten gébeurde op de Rijks Hogere Landbouwschool in Deventer. De plant staat bij Jan Georg in de tuin. AMSTERDAM (ANP) De Amster damse politie heeft gisteren een 32- jarige man aangehouden na een over val op een drogisterij annex giro agentschap in de Anthony Modder manstraat in Amsterdam-West. Hij wordt ervan verdacht op de uitkijk te hebben gestaan terwijl een tweede man de 55-jarige drogist overviel. De opzet mislukte doordat de winkelier zich verweerde en diens vrouw een huishoudtrapje naar de niet gewa pende overvaller gooide. Deze nam daarop de vlucht De drogist werd gewond aan een achillespees. Hij trapte tijdens de vechtpartij door een glasplaat. onze correspondent )HOVEN Er is in de laatste veel te weinig van de grond men op de Technische Hoge- )1 in Eindhoven. De besteding de middelen is ondoorzichtig. ECHT (ANP) De Nederlandse le gaat van morgen af een jaar experimenteel gebruik maken eletekst voor het publiceren van jJJpringsberichten. Minister van ie De Ruiter heeft dit besloten Ivies van de Recherche Advies ijnissie. Er komt een speciale mssie die zal gaan bekijken, of jebruik van teletekst voor de Idering van misdrijven en het )ren van vermiste personen suc- il 'genoeg is om ermee door te OS zal in de onlangs bij wijze >roefneming gestarte teletekst- itgeving enkele „politiepagi- opnemen waarin, naast opspo- >erichten. ook aandacht wordt onken aan verkeersinformatie erichtgeving in het kader van ladpreventie ekst is een vorm van informatie- ■ekking die de bezitter van een ingepast televisietoestel in stelt om op ieder moment van of nacht informatie op zijn lerm op te roepen over tal lerwerpen. >ELO (ANP) De afdeling cul- - en opbouwwerk van de Stich- luitenlandse werknemers Twen- ïft gisteren voor één week haar ale werkzaamheden gestaakt, cht medewerkers protesteren iee tegen het feit dat het minis- ^van CRM treuzelt met het ne- 'an een besluit over de uitbrei- Kan hun afdeling. uitbreiding is volgens directeur i de Opzeeland van de stichting fnd noodzakelijk, „want we be ten over slechts twee cultureel rs voor een groep van 11 000 6n. Dat is natuurlijk bespotte- jvindt Van op zeeland. procedures duren te lang en zijn te ingewikkeld. Dat schrijven de buitenuniversitaire leden van de hogeschoolraad aan het college van bestuur. In de brief wordt ook het middellange termijnplan van de Technische Hogeschool gekraakt. „Opvallend afwachtend en defensief" wordt het genoemd en het taalge bruik „wollig en vaag". Het onder zoek en onderwijsbeleid vinden de buitenuniversitaire leden van de ho geschoolraad „„ondoorzichtig en fragmentarisch". Volgens een notitie besteedt het col lege van bestuur ook onvoldoende aandacht aan de ethiek van de na tuurwetenschappen. Ze willen op kor te termijn met het college van be stuur praten over de problemen. HEERLEN (ANP) De politie van Heerlen heeft gisteren acht handela ren in heroïne aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de dealers die sinds maanden rond het NS-station in Heerlen opereren. De aangehouden personen, in leeftijd variërend van 21 tot 36 jaar, zijn zes mannen en twee vrouwen. Minstens dertig procent van de straathandel in Heerlen is door deze arrestaties lam gelegd, aldus de politie. De arrestaties zijn het resultaat van een ier weken geleden begonnen on derzoek van de Heerlense politie, dat gebeurde in samenwerking met de groep regionale verdovende midde len. Gedurende deze periode zijn 158 personen aangehouden wegens over treding van de opiumwe t Van een onzer verslaggevers ARNHEM Enige VVD-Statenleden zijn van mening dat de laatste jaren in Gelderland meer bewoners van be jaardencentra gedwongen zijn ver huisd dan Gedeputeerde Staten be weren. Als hun informatie juist is, dan moet dat aantal minstens vijf maal zo groot zijn als het college aanvankelijk heeft opgegeven. Een tijdje geleden stelden tij de ge dwongen overplaatsing aan de orde van bewoners uit „tenminste twee bejaardenoorden" in verband met stopzetting van de AWBZ-uitkering (De Paaseik te Lunteren en De Stolpe te Harskamp, beide gemeente Ede) Het provinciehuis reageerde met de mededeling dat van de hiervoor in aanmerking komende personen er slechts vier naar „erkende" tehuizen waren overgegaan terwijl volgens de gegevens van de Statenleden alleen al uit de twee genoemde centra er 22 zouden zijn overgeplaatst. De WD-Statenleden vragen Gedepu teerde Staten van Gelderland de kwestie opnieuw te onderzoeken en dan met de juiste cijfers voor de dag te komen. In een toelichting zei één van hen, mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip. dat het lijkt op „gesol met bejaarden." De Statenleden vragen ook of het juist is uit de overplaatsingsacties te concluderen dat deze gezien moeten worden als een poging van de provin cie tot geleidelijke sluiting van de zogenaamde partikuliere verzor gingstehuizen in Gelderland. „Het is door GS altijd ontkend." aldus me vrouw Van den Broek, „dat zoiets het beleid zou zijn. We willen nu wel eens een duidelijke uitspraak." AMSTERDAM (ANP) De directie van de tijdschriftengroep van uitge verij VNU heeft de beslissing over het voortbestaan van het weekblad „NieuwsNet" ten minste een maand uitgesteld. Een ruime meerderheid van de redactie heeft hierop besloten nog voldoende perspectief te zien om NieuwsNet dan ook nog minstens vier maal te laten verschijnen. Volgens een woordvoerder van de re dactie is het besluit van de directie noch vlees noch vis. „Er is nu een procedure voorgesteld, op grond waarvan dan de uiteindelijke beslis sing genomen moet worden. Voor de redactie, gesteund door de Neder landse Vereniging van Journalisten, reden genoeg om voorlopig met het blad door te gaan," aldus de woord voerder. In het procedure-voorstel wordt bin nen enkele weken een advies van de redactie gevraagd over het voortbe staan van het weekblad. Overname door een andere uitgeverij is daarbij niet helemaal uitgesloten, zei de woordvoerder. Van onze correspondent HELMOND Na de aanwijzing van Helmond als groeistad heeft de ge meente zich verplicht de komende tien jaar minstens tienduizend wo ningen te bouwen, maar volgens B en W hebben die plannen weinig kans van slagen. Het college heeft becij ferd dat er zelfs als de bestaande werkgelegenheid blijft gehandhaafd over tien jaar achtduizend arbeids plaatsen te weinig zullen zijn. Daarom hebben B en W aan de minis terraad geschreven dat de gemeente eenzelfde behandeling zou moeten krijgen als het noorden en Zuid- Lim burg. Bij toepassing van subsidiere gelingen zou Helmond voorrang moe ten krijgen en ook bij het structuur- Ex-Stokpersoneel gedeeltelijk naar Pakhoed-poot Van onze redactie economie AMERSFOORT De „polyzathe- groep" van Pakhoed heeft drie mede werkers van de failliete Stokgroep in de gelegenheid gesteld een eigen ma kelaardij te beginnen. Polyzathe heeft dit „gebaar" gemaakt vanuit het gevoel een morele verplichting aan deze mensen te hebben, gezien de inspanningen die zij destijds bij de Stokgroep voor Polyzathe hebben ge leverd. De drie zijn F. Mandemaker in Koog aan de Zaan. W Nijenhuis in Nijmegen en P. van der Gamme in Rotterdam. Hiermee is het initiatief van de groep Krijns (verkoopdirecteur van Stok) om genoemde drie kantoren te bun delen van de baan. Het aanbod van Polyzathe betekent de voortzetting van de werkgelegenheid voor onge veer 10 man; met de kans op meer werkgelegenheid op korte termijn als de ppzet slaagt. Polyzathe is de vast- goad poot van Pakhoed voor woning bouw, utiliteits- en recreatiebouw die aan ongeveer 200 mensen werk geeft beleid zou de gemeente een voorkeur spositie moeten hebben Vorige maand had Helmond een werkloosheidspercentagen van 10.4 procent bij de mannen en 15,84 pro cent bij de vrouwen. Het gemeentebe stuur verwacht dat die hoge percen tages binnenkort nog zullen stijgen Bijna honderd vaten illegale alcohol in beslag genomen NIEUWE PEKELA (ANP) De dou ane-recherche. een afdeling van de fiscale inlichtingen- en opsporings dienst. heeft op een fabrieksterrein in Nieuwe Pekela 96 vaten met elk twee honderd liter ethylalcohol in beslag genomen. Deze grote drankvoorraad, die verborgen stond tussen kratten met lege flessen, bleek niet door do cumenten te zijn gedekt. De directie van het bedrijf heeft in middels verklaard onkundig te zijn geweest van de aanwezigheid ervan De 96 kratten zouden een nacht eer der op het terrein in alle stilte zijn neergezet De toegang tot het fa brieksterrein zou mogelijk zijn ge maakt door een employé De man zou daarbij bedreigd zijn, terwijl hem als zwijggeld een belangrijk bedrag in het vooruitzicht zou zijn gesteld De douane-recherche stelt een nader onderzoek in UTRECHT (ANP) Op een met knipperlichten beveiligde overgang tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is gisterochtend een personen auto bij een botsing onder een trein geschoven. Daarbij is de bestuurder van de auto. de 24-jarige C. A M van Bed af uit Bergen op Zoom. om het leven gekomen Het ongeluk gebeur de in dichte mist Van een onzer verslaggevers BARNEVELD In het centrum van Barneveld is gisteren door de com missaris der koningin in Gelderland, mr W. J. Geertsema, een „supermarkt voor sport, recreatie en cultuur" geo pend. Volgens de Barneveldse wet houder D. Rebel is een gebouw, waar in zoveel functies en in een dergelijke combinatie bijeen zijn gebracht, een landelijke primeur Om een indruk te geven van de veelzijdigheid: in het complex bevinden zich bijvoorbeeld een sporthal, een zwembad, een zaal voor culturele uitingen (muziek, to neel, enz een dorpshuis en een mu ziekschool. De nieuwe Veluwehal. die 15 miljoen gulden heeft gekost, ver vangt de oude van die naam. die drieëneenhalf jaar geleden door nog niet opgehelderde oorzaak is afge brand RIJSWIJK (ANP) De Rijncommis sie waterleidingbedrijven maakt zich zorgen over de ernstige mate waarin België de rivier de Maas, die wordt gebruikt voor de drinkwatervoorzie ning van honderdduizenden mensen, vervuilt. De saneringsmaatregelen in Frankrijk. Duitsland en Nederland worden voor een groot gedeelte teniet gedaan door ontoelaatbare lozingen in België, meent de commissie. Het Maaswater is een van de belang rijkste bronnen voor de drinkwater voorziening in Nederland. Van een onzer verslaggevers STOLWIJK In de Zuidhollandse gemeente Stolwijk is men gisteren begonnen met het afgraven van de vervuilde grond in het bungalowwijk je Zwaluwhof. Het graafwerk en de herinrichting van de wijk zullen ongeveer een week duren Grondmonsters hebben uitge wezen dat de bodem onder de Zwa luwhof sterk verontreinigd is met de stoffen tolueen en xyleen. Verwacht wordt dat in totaal zo'n vijfhonderd kubieke meter grond verwijderd moet worden. Twee van de tien wo ningen zijn ontruimd, omdat het niet uitgesloten is dat ook de bodem on der deze huizen vervuild is. De verontreinigde grond zal bij de vuilverbranding in Dordrecht worden vernietigd. Met het graafwerk en de herinrichting van de wijk is circa vier honderdduizend gulden gemoeid. Of het rijk de gemeente financieel tege moet zal komen, is nog niet bekend Volgens burgemeester C. M. van dei Linden moet het rijk wel met een goede financiële regeling over de brug komen. „Gebeurt dat niet. dan kan, dat voor andere gemeenten im mers aanleiding zijn om zich wat pas siever op te stellen wat betreft het opsporen en verwijderen van bodem vervuiling". aldus de burgemeester. De grond waarop de bungalows in de Zwaluwhof staan, is in 1971 bouwrijp gemaakt door het Rotterdamse be drijf Wijnstekers, dat ook de sloten in de gifwijk in Lekkerkerk-west heeft gedempt. Blitse Bodywarmer van nylon. In marine/rood, bordeaux, marine of kobalt. Doorgestikt en steekzakken met drukknoopsluiting Mt 116-176 Alle maten Alleen deze week Grote Marktstraat 34. Den Haag - Rozemarijn 19-23, Leidschendam Haarlemmerstraat 115-117, Leiden hoortoestellen (La Breestraat 58. Leiden, tel 071-140475 (naast de Stadsgehoorzaal) Alles voor uw tuin en een goed stuk antiek mgang voor beide. Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOGMAOESEWEG. LEIDERDORP TEL. 071-410377 PARKEERPLAATS). OUDERE DAMES Wij hebben HART voor u Volop keus In: MANTELS JAPONNEN DEUX-PIÈCES ROKKEN OVERGOOIERS BLOUSES Ook speciaals HEUP- MATEN. Uw speciaalzaak G. M. DE JONG Gouden regenetrut en de Valkenboakade Telefoon 070-430103 iedereen leest de krant altijd en overal. O Fruyodrink is er in de smaken sinaasappel perzik framboos naturel tijdelijk hele liter Fruyodnnk werd door het maandblad Koopkracht, als beste gewaardeerd op kwaliteit en smaak Tijdens de 60-jange Damesbeu rs komen 140.000 bezoekers Fruyo dnnk proeven tn de stand van Menken»Landbouw Komt u ook? tijdelijk een hele liter

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17