M'N KOELKAST IN DE KRANT. VANDAAG VERKOCHT. U bereikt méér meteen MINI. De nieuwe serie Kodak Ektra camera's. Met handstatief. DE KRANT BRENGT DE WERELD BIJU THUIS. fr////////////» MINI'advertenties: Dagelijks bij1.200.000 lezers. DINSDAG 30 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET P 14 - Rij JUWELEN, GOUD en ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES Kruisstraat 19. Tel 023-320481 Haarlem (bij de Ridderstraat) KENNISGEVING De Burgemeester van Am sterdam brengt ter algemene kennis; dat door de Algemene Wo ningbouwvereniging een bouwplan is ingediend tot het oprichten van een gebouw be stemd voor 15 woningen, op een terrein gelegen aan de Snoekjesgracht'Oude Schans; dat het bouwplan in overeen stemming is met het in proce dure zijnde bestemmingsplan ..Nieuwmarkt"; dat het bouwplan wegens het ontbreken van een lift. in strijd is met de Bouwverorde ning: dat hiervan, met in acht ne-, ming van het bepaalde in art. 267 B van de Bouwverorde ning. vrijstelling verleend zal worden; dat Burgemeester en Wethou ders' voornemens zijn. gelet op het bepaalde in art. 50 lid 8 van de Woningwet en art- 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de gevraagde bouwvergunning te verlenen; dat in verband hiermede de bouwtekeningen van het on derhavige bouwplan voor een ieder ter inzage zullen liggen van 1 oktober tot en met 14 oktober 1980, ten stadhuize kamer 318, op werkdagen van 9 00 tot 16.00 uur dat gedurende bovengenoem de termijn bezwaren schrifte lijk en gemotiveerd bij het Gemeentebestuur kunnen worden ingediend. Amsterdam, 30 september 1980. De Burgemeester van Amsterdam, W. Polak. RECTIFICATIE KENNISGEVING Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat zij op maandag 6 oktober 1980 om 9.30 uur ten Provinciehui ze, Achter St. Pieter 20 te Utrecht in een openbare ver gadering van een commissie uit hun college zullen behan delen de tegen het bestem mingsplan "Grebbekwartier" van de gemeente Rhenen in gediende bezwaarschriften. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d d. 28 juli 1980 is Jea- nette Heleentje Boertje, gebo ren op 4 november 1952 te Dordrecht, wonende en ver blijvende in Huize „De Bijen korf". te Nunspeet aan het Groenelaantje nr. 20 onder curatele gesteld op grond van een geestelijke stoornis, zulks met benoeming van Simon Boertje, wonende te Dor drecht aan de Willem de Zwij gerlaan nr. 25 tot curator en Jannigje Willemijntje van der Weijde, echtgenote van S. Boertje voornoemd, eveneens wonende te Dordrecht aan de Willem de Zwijgerlaan nr. 25 tot toeziend curatrice. Procureur Mr G. J. Dommerholt Koestraat 30 8011 NL Zwolle \fcndaag stoat het voorpagina-nieuws hiei Kodak Ektralite 400 Ingebouwde electronenflitser. Daglicht- en flits- instelling. "LJebt u een auto te koop, een aquarium, een boot, een bankstel of een huis? Zoekt u personeel of zelf een baan? Plaats een MINI-advertentie. Dat kost weinig en u bereikt er meer mee dan u denkt. Want uw MINI-advertentie staat tegelijk in Het Parool, de Volkskrant en Trouw. Drie landelijke dagbladen met samen 1,2 miljoen lezers die precies willen weten wat er in de wereld zoal te koop is. HET PAROOL TrOUW ,I.V..IL.Lr. Bel 020-5626262

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16