pri|S-/ garantie Klik maar! Kies maar! De prijs blijft ^óeweGX per zitgroep van s. vijf plaatsen! Uit brieven van lezers Mocht u binnen 14 dagen na aankoop van een VanderMeer-meubel ergens anders hetzelfde meubel (onder dezelfde voor waarden betreffende levering en k service) voor een lagere prijs J kunnen kopen, dan geeft j VanderMeer u het prijs- •yÉgHk. verschil terug. DINSDAG 30 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET Moedig christen Het artikel van dr. Matter in deze krant (24/9) ..Ook een SS'er werd aan tafel genood" riep warme herinnerin gen bij mij op. omdat ik de hoofdper sonen daaruit. André Trocmé en zijn vrouw Magda. goed gekend heb. Het verhaal over hun reddingswerk voor joden en andere vervolgden in Le Chambon-sur-Lignon (Fr.) vormde een welkome aanvulling van mijn kennis omtrent hen beiden. Ik heb mij echter verwonderd over de vol gende passage: „Zijn pacifisme was toen van hoogst persoonlijk waag stuk tot ideologie geworden, en daar door was het iets anders geworden. De Bijbel en de gekruisigde Heer kwamen er nu niet meer zo aan te pas en dat heeft sommige volgelingen van hem vervreemd." Dit moet op een misverstand berusten. Want Trocmé is tot zijn dood toe een diep gelovig christen geweest en zijn ge loof was de grondslag en inspiratie van zijn pacifisme Men kan dit dui delijk in zijn prachtige boek „Jesus- Christ et la révolution non-violente" nalezen. Daarin komt bij voorbeeld de uitspraak voor: „De functie van de Kerk van Jezus Christus is in de 20e eeuw: aan te tonen dat de geweldloze actie de zichtbare uitdrukking van de verlossing is. het enige door God ge kozen middel om rechtvaardigheid en vrede te bevorderen." (vertaling van mij). Ten slotte nog een kleine aanvulling van dr. Matters gegevens: de „internationale vredesbeweging", waarvan Trocmé een van de inspire rende leiders was. is de International Fellowship of Reconciliation, waarbij in ons land Kerk en Vrede en de Doopsgezinde Vredesgroep zijn aan gesloten. Den Haag Anton Heering Blanke man Het artikel Blanke man helpt zielige vluchteling in Somalië van J. ten Ho ve in Trouw, bevat enige waarheid. SOH. een stichting die namens elf kerken hulp aan vluchtelingen geeft Deze rubriek is uilsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen ot reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het met plaatsen (meesfal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. naast andere programma's, daag je met zo'n artikel wel uit tot een stevi ge reactie. Het artikel kan niet slaan op de hulpverlening uit de kerken van de Wereldraad van Kerken. De werkwijze van de Wereldraad sluit dat uit. Dat weet Ten Hove ook. Onze partner kerken in de derde wereld bepalen hoe en waar hulp gegeven wordt. Wij assisteren met geld, meele ven, gebed en publieke actie. Ten Hove noemt geen man en paard en straft daarmee de goeden en de slech ten. Dat is unfair voor de werelddia- konaten SOH, ADB (Algemeen Dia- konaal Bureau van de Geref. Kerken) die te samen met Zweedse, Duitse en Engelse kerkelijke hulporganisaties een hulpconsortium voor Somalië hebben opgericht. De eerste man van het consortium die de vluchtelingen kwam helpen in Somalië was een Afrikaan en het eerste team bestond uit twee Afrikanen en een blanke secretaris. Het beste rapport over de situatie is dat van de Afrikaanse Raad van Kerken. Utrecht Ds. P. P. van Lelyveld Algemeen Secretaris Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen Naschrift: Het is natuurlijk niet toe vallig dat Ten Hove in zijn reportage geen namen noemde, want hoe ge makkelijk kan een van de betrokke nen niet zeggen: „Mooi, maar dit slaat niet op ons." Vandaar dat we met voldoening constateren dat de inzender in de eerste zin erkent dat er reden is om (in het algemeen) kritisch te zijn. Jeugd en seks Misschien zal ik al te oud geacht worden om nog iets relevants te kun nen zeggen op het gebied van jeugd en seksualiteit. Toch meen ik er mijn verbijstering over uit te moeten spre ken, dat een blad als Trouw zo wijd de sluizen open zet voor een betoog als dat van de gezinssocioloog Willem de Regt. Deze intellectueel vindt dat de schooljeugd nog lang niet genoeg seksuele bevrijding kent en „des noods behoedzaam" aangemoedigd dient te worden. Gelukkig zijn de meisjes „hard bezig hun achterstand in te lopen". Zou dokter Rutgers ooit zijn naam hebben willen lenen aan dit soort educatie? Zou niet allereerst bij de jeugd het besef moeten worden bijgebracht, dat „aanmodderen" wel het laatste woord is, dat in verband gebracht zou mogen worden met zoiets kostbaars als de intimiteit tus sen twee zich aan elkaar gevende mensen? Dat vraagt eerder individu ele rijping dan klassikale instructie. Eerder persoonlijke discipline dan respectloze experimenten. Of is ver antwoordelijkheid een begrip uit de antiek geworden denkwereld? Lochem J. van Leeuwen Jeugd en seks (2 Het is mij onbegrijpelijk, he der enig commentaar meneer zijn „verlossende woorden" ten spreken. Moeten we wer jeugd meer aanmoedigen hi aliteit te ontdekken en daa 1 experimenteren? Ligt de tijd boden en verboden werkelij ons? Moet het beetje christa, hiek, dat nog te vinden U „behoedzame ontmoedigen" ri ouders worden ingewisseld i n me aanmoediging door oudt i raren? Heeft Gods Woord in en de uitleg door de kerken ontwikkeling van onze jeu niets meer te betekenen? Ik te rade bij de bisschoppensy Rome over het gezin dan bij de van Nederlandse sociologe 0 Regt, Straver en De Boer. Gei de ons als hun woord wordt. Raalte VanderMeer's Speciale Najaars-Aanbiedingen! lekker-brede bankengroep met losjes- overbloezende armkussens en grappige lende- kussentjes met stiknaad overdwars (waordoor 't lijkt of het er twee keer zo veel zijn!). De maten: driezitter 220, tweezitter 162 cm breed. En: het royale effekt wordt nog eens versterkt door het over de gehele breedte doorlopende zitkussen. In beige, blauwe en ivoorkleurige rib met 'n héél fijn wit streepje en in velours met vaag streep- effekt in o.o. bruin en nègre. sm Sjieke zitgroep met grote ronde hoek in n iufe-ochtiae stof met een sportief kab< Modieuze zitgroep met vaste armkussens en komfortabele hoofdsteun. Doet door de fraaie stand van de armen denken aan 'n kuip model-italiaanse-stijl. De maten: driezitter 214, tweezitter 158 cm. De stofjes: "n jute-achtige stof in naturel, beige en blauw, 'n velours met een jute-ochtige stof met een sportief kabeltje overdwars in ivoor, beige en blauw. Brede, glooiende armleggers en "n massa losse lende kussentjes. Ook leverbaor in o.o. 'n extra-brede rib en in velours met vaag streepeffekt. En-, deze vorstelijke zitgroep besloot maar liefst een hoek van 256x256 cm. streepeffekt in ivoor, nèare, bruin en (tegen meerprijs) "n mooie weefstof in allerlei kleuren Eerst naar VanderMeer. Utrecht (nu uitgebreid tot ,Woonwarenhuis' met 12.000 m? nieuws en nieuwtjes): Rijksweg Oudenrijn-Arnhem, afrit Utrecht. Rotterdam: Groothandelsgebouw, Weena 737. Den Haag: Spui hoek Kalvermarkt. Den Haag: Winkelcentrum Woldeck, einde Laan van Meerdervoort. Amsterdam: Stadhouderskade 74. DIemen (bij Amsterdam): Rijksweg Amsterdam-'t Gooi, afrit De Sniep. Beverwijk: Rijksweg Haarlem-Alkmaar, Velser-tunnel, afrit Zaandam. Eindhoven: Noord Brabantlaan bij de Rijksweg Tilburg-Maastricht, afrit vliegveld. Etten-Leun Rijksweg Breda-Roosendoal. Waalwijk: Tuinstraat 32, aan de weg Waalwijk-Tilburg. Heerlen: Spoorsingel 2. Enschede: Winkelcentrum De Klonderij. Almelo: Oranjestraat 25. Arnhem: Rijksweg Arnhem-Nijmegen, afrit Elden. VanderMeer's Meeneem-MeubelMarkt vindt u in de toonzalen Utrecht, Waalwijk en Den Haag (Winkelcentrum Woldeck).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10