Doemdenken' gevolg an mistige situatie Zijn de koersrisico's van effecten ute groot geworden? raanse Koerden niets van Bagdad verwachten ïextielindustrie nog te redden' Demonstratie voor abortus in hoofdstad DeNMBbiedtueenbijzonderveilige beleggingsvorm. Lelatie beslissing - gevolg moet duidelijker V-bestuur der: Inzet van iedereen Lijk in de Amstel Mars tegen atoomwapens Driehonderd banen weg bij papierfabriek Vijftien Onkruit- leden nog in arrest De NMB denkt met u mee. ANDAG 29 SEPTEMBER 1980 BINNENLAND/BUITENLAND TROUW/KWARTET onze redactie economie BURG De economische misère waarin we zitten ls in belangrijke mate het gevolg van looizichtige verbanden tussen beslissing en gevolg. In die mistige situatie voert doemden- i hoogtij. Deze mening vertolkte voorzitter mr M. van Galen van Jong Management NCW derlands Christelijk Werkgeversverbond) zaterdag tijdens het najaarscongres In Tilburg. rens hem moet de verdeling van jegdheden in ondernemingen zó den, dat medewerkers wérkelijk ven dat het om hun onderneming Beslissing en verantwoording en te liggen bij degenen, die tstreeks en allereerst met de ge en van besluiten worden gecon- teerd. Hij constateerde dat mensen zich on voldoende aanpassen, omdat de re sultaten daarvan buiten hun ge zichtsveld vallen. „Machteloosheid heerst alom," zo riep hij uit. Ook wees hij op het onzakelijk gedrag en wel in die zin dat de vraag wie alle verlan gens zal betalen, „voor ons uit en van ons af" wordt geschoven. EECHT „Het ls nog niet te laat voor de textiel- en jingindustrie. Maar wil de werkgelegenheid van de vljftig- zend mensen die nu nog in deze bedrijfstak werken veilig iden gesteld, dan zal er geld op tafel moeten komen." Dit de federatiebestuurder van de Industriebond FNV, de heer Verstraeten, zaterdag tijdens een kaderbijeenkomst In echt. deed een klemmend beroep op •held, werkgevers en werknemers gezamenlijk de schouders onder toekomst van de textielindustrie etten en, wat dit betreft, het nut Bn de offers af te wegen. oren had hij erop gewezen dat, wel het redden wat er te redden veel geld kost, de overheid haar ht moet kennen om het voortbe- in van de textiel- en kledlngindus- raogelijk te maken. ibeurt dat niet, dan kunnen we de lerlandse textiel- en kledingindus- voorgoed afschrijven. En dat kost veel meer geld," aldus Verstrae- die er nog op wees dat in het eden te weinig rekening is gehou- met de gevolgen van de verdwij- de textiel- en kledingindustrie. val werd hierin bijgevallen door prof. A. van der Zwan, lid van de Weten- appelijke Raad voor het rege- Sbeleid. Volgens Van der Zwan is ang luchthartig gereageerd op het dwijnen van de textiel- en kleding- istrie. „Er werd gedacht: dat van- we wel op met uitvoer." ur, zo stelde hij vast, dat blijkt zo te zijn. De invoer neemt toe en litvoer neemt af. „Dat heeft men ingezien, evenmin als het feit dat verdwijnende textielindustrie sneeuwbaleffect teweeg zou bren- Een sneeuwbaleffect in die zin met de textielbedrijven ook de everingsbedrijven verdwijnen. fens hem is het nodig, dat de naamde gevoelige Nederlandse istrie (waaronder textiel en kle- gebruik gaat maken van de rikkelingen op het gebied van imatisering. Die technische ont- :eling heeft volgens hem welis- r arbeldsuitstoot tot gevolg, maar ipt eveneens de mogelijkheid tot ontwikkelen van specialisaties behoeve van een sterkere markt- tie. „Als we niet positief gebruik en van de technische ontwikke- en, dan verliezen we in ieder geval (idsplaatsen," aldus Van der oud van de Nederlandse textiel- Jedingindustrie vereist volgens matiging op het loonfront, elan Inzet bij het verbeteren van de ktpositie, verbetering van markt- tiek en leiding en het benutten technische mogelijkheden. Bo- dlen pleitte Van der Zwan voor door een speciale regeringscom- iie laten vaststellen van een ategisch minimum" voor de tex- ndustrie. rcitter A. Groenevelt van de Indu striebond FNV zei, dat textiel en con fectie extra aandacht verdienen, al was het alleen maar omdat ze al zo veel offers hebben gebracht. „Er is veel vernield," aldus Groenevelt, „de mentaliteit van het grootste deel der werkgevers deugt, volgens hem, niet en de overheid heeft er te vaak blijk van gegeven dat het verlies van deze bedrijfstakken haar niet veel zegt." Volgens Groenevelt kan de industrie alleen versterkt worden, als overheid, werkgevers en werknemers de han den ineen slaan. „Degenen die in de industrie werken, zullen hun steentje moeten bijdragen. Dit onder voor waarde dat er sluitende afspraken gemaakt kunnen worden. Dat is heel wat anders dan zonder meer inleve ren," aldus Groenevelt. Na opgemerkt te hebben dat die op zichzelf onjuiste onbezorgdheid niet langer gehandhaafd kan blijven, zei hij dat een terugkeer naar de zakelijkheid alleen mogelijk is als het lukt de onderneming zo in te richten, dat daar de relatie tussen beslissing, gevolg en verantwoordelijkheid weer scherp zichtbaar wordt. „Dan kan de economie van de onbetaalde reke ning worden bestreden en het af schuiven van verantwoordelijkheden worden tegengegaan." Geen cent Hij voorspelde nog, dat de door het kabinet voorgestelde gedeeltelijke vrijstelling van dividendbelasting geen cent extra in de risicodragende sfeer zal opleveren. Nog even, smaal de hij, en de overheid kan een royaal aandoend gebaar maken, door de he le dividendbelasting op te heffen. „Dat maakt voor niemand iets uit; er worden toch bijna nergens meer win sten gemaakt." Drs H. H. Faber, lid van de raad van bestuur van de Nederlanse Midden stands Bank hield zijn gehoor voor, dat het voor de manager het in de eerste plaats gaat de „geestelijke fris heid" op te brengen voor de verande ringen in sociale, culturele, economi sche en technologische aard open te staan. De manager zou tevens moe ten werken aan een mentaliteit bij alle medewerkers, waardoor soepel heid wordt ontwikkeld en vastge houden. Volgens voorzitter drs J. van den Driest van het aannemingsconcem Volker Stevin zal de vraag naar on- dernemerstalenten zowel door grote re bedrijven als voor nieuwe en veel belovende kleine ondernemingen on verminderd doorzetten. Het Tweede-Kamerlid S. Weijers (CDA) waarschuwde dat, als gevolg van verstarring in de industriële ar beidsverhoudingen, het werken in de kwartaire sector steeds aantrekkelij ker wordt. Daardoor zullen volgens hem grote problemen ontstaan. Hij bepleitte een industrieel reveil. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM— Enkele duizenden vrouwen hebben zaterdag in Amster dam gedemonstreerd voor legalise ring van abortus. In de demonstratie, georganiseerd door het comité „Wij Vrouwen Eisen" stonden drie eisen centraal. Abortus uit het wetboek van strafrecht, abortus in het zieken fondspakket en de vrouw beslist zelf over het al dan niet laten uitvoeren van een abortus. De kilometers lange stoet trok van het Beursplein naar het Vondelpark waar 's middags een manifestatie werd gehouden. Halverwege de route, op het Leidseplein, werd de stoet op gewacht door enkele tientallen tegen- demonstranten van de stichting „Recht zonder Onderscheid". Voor zitter pater Koopman van deze stich ting zei abortus „te gek om los te lopen" te vinden. Tijdens de manifestatie in het Von delpark zei Beatrijs Stemerding van „Wij Vrouwen Eisen" dat het nieuwe wetsontwerp inzake abortus dat de Kamerleden Roethof (PvdA) en Wes- sel-Tuinstra (D'66) drie weken gele den indienden, „erop begint te lij ken". Dit omdat hierin het beslis singsrecht van de vrouw serieus wordt genomen en wordt voorgesteld abortus op te nemen in het zieken fondspakket en bestaande bepalin gen te schrappen uit het wetboek van strafrecht. Tevreden is „Wij Vrouwen Eisen" echter nog niet, omdt ook' hiermee er toch weer een aparte abor tuswet zou komen, terwjl dit comité wil dat abortus als een normale medi sche ingreep wordt erkend. De demonstratie, die overigens een rustig verloop had, leidde zaterdag middag in Amsterdam tot enkele flin ke verkeersopstoppingen. AMSTERDAM (ANP) Uit het wa ter van de Amstel in Amsterdam heeft de politie gisteren het lichaam van een ongeveer twintigjarige vrouw gehaald. De identiteit van het slacht offer een negerin is nog niet bekend. Volgens de politie zijn er geen sporen van een misdrijf. jOngeveer zesduizend mensen heb ben zaterdagmiddag deelgenomen aan de achtste anti-atoombommars sinds 1966 in de legerplaats 't Harde op de Veluwe. In een bos nabij de Tonnet-kazerne daar, luisterden de demonstranten naar enkele spre kers. Een van hen was Aad Wijsman, een dienstplichtig militair, die in tenue aankondigde geen atoomwa pens in 't Harde te zullen bewaken, als hij daarvoor wordt opgeroepen. Volgens hem hebben al enkele Ne derlandse militairen in 't Harde ge weigerd wacht te lopen bij de daar opgeslagen kernwapens. Twintig or ganisaties, waaronder het Interker kelijk Vredesberaad, Pax Christi, PSP, PPR en CPN steunden de de monstratie. Ook voorstanders van kernwapens en de NAVO lieten zich gelden. Vliegtuigen met teksten als „NATO houden zo" cirkelden boven de hoofden van de demonstranten. :In Heerlen hebben ongeveer vier honderd mensen de Vredesweek af gesloten door deel te nemen aan een mars door de binnenstad. De mars was georganiseerd door het Inter kerkelijk Vredesberaad en de comi tés Stop de neutronenbom en Stop het wapendepot. Van onze redactie economie MAASTRICHT De Industriebond FNV heeft verontwaardigd gerea geerd op de mededeling, dat er bij de Koninklijke Nederlandse Papierfa brieken ruim driehonderd arbeids plaatsen moeten verdwijnen. Volgens districtsbestuurder A. van de Brandt heeft de raad van bestuur van de KNP volkomen in strijd met alle afspraken gehandeld. Hij liet weten dat over deze zaak „het laatste woord nog niet ls gesproken" en dat de bond zeker niet zonder meer akkoord gaat. „Voor ons is iedere arbeidsplaats het knokken waard," zo voegde hij hier aan toe. Deze reactie volgde op de mededeling van de raad van bestuur van de KNP. dat door de huidige algemene econo mische teruggang de verliezen op de papierproduktie op de „kleinere ma chines" zodanig zijn toegenomen, dat het bedrijf zich genoodzaakt ziet tot inkrimping van de papierproduktie over te gaan. De totale produktie van ongeveer 400.000 ton zal met onge veer 20.000 ton worden verminderd door de sluiting van een kleinere ma chine in Maastricht en een kleinere •machine in Nijmegen. Hierdoor zullen in Maastricht, zowel in de fabriek zelf als bij de stafdien sten van de groep papier samen onge veer 190 arbeidsplaatsen vervallen en in Nijmegen ongeveer 120 arbeids plaatsen. De raad van bestuur zei deze inkrim ping nog vóór het eind van dit Jaar rond te willen hebben. Met de onder nemingsraden en de vakbonden zal een plan worden opgezet, zo werd hieraan toegevoegd, waarbij ervan wordt uitgegaan zoveel mogelijk mensen binnen de onderneming te herplaatsen, al dan niet na omscho ling. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM - Vijftien leden van de anti-militaristische actiegroep On- kruit zullen vandaag en morgen wor den voorgeleid aan de officier van justitie. Zij waren betrokken bij de korte bezetting, afgelopen vrijdag, van de afdeling militaire zaken van de burgerlijke stand in Amsterdam. Bij deze bezetting werden 28 mensen aangehouden, van wie er inmiddels twaalf zijn vrijgelaten. Eén zogeheten totaalweigeraar werd overgebracht naar het militair strafkamp Nieu- wersluis. Als u denkt over beleggen, dan vraagt u zich misschien af hoe het II met de koersrisico's zit Logisch. Door het koersverloop kunnen grote of kleine schommelingen, zowel positief als negatief, ontstaan. Indien u verzekerd wilt zijn van een goed rendement zonder deze fluctuaties dan heeft de NMB een prima alternatief. de dag van storting een looptijd van 5 jaar. Maar u kunt eerder over uw geld beschik ken. In zo'n geval brengen wij u een gelei delijk afnemende retourrente in rekening. Wij kunnen ons levendig voorstellen dat u meer informatie wilt over deze bij zonder veilige beleggingsvorm. Kom eens langs bij één van de meer dan 460 NMB kantoren of vraag meer informatie aan met onderstaande coupon. Doen! De NMB Kapitaalmarkt- Renterekening U maakt een hoog rendement en uw geld blijft dagelijks opvraagbaar. De rente is gegarandeerd een half pro cent hoger dan de gemiddelde rente op een aantal aflosbare Staatsleningen. De rentevergoeding wordt maandelijks aangepast. Er zijn geen kosten aan verbonden. De rente komt jaarlijks beschikbaar. 9,80% Rente voor de maand oktober U loopt geen koersrisico's over de be legde bedragen. Ter volledigheid nog even dit. Elk be drag dat u op de rekening stort, heeft vanaf Informatie-coupon. Ik wil graag meer weten over de NMB Kapitaalmarkt-Rente- rekening. Stuurt u mij meer informatie. Naam:Straat:I Plaats: Postcode: In een envelop zonder postzegel opsturen aan de NMB, Afdeling KMR/Retailbanking, Ant woordnummer 131,1000 PA Amsterdam. NEDERLANOSCHE MIDDENSTANDSBANK i i i TRI J I Herman Amelink de verhouding tussen Iran en Irak is de kwestie van de erdische minderheid een telkens terugkerend strijdpunt. i steunde de Koerden in Irak tegen het bewind in Bagdad, wijl Bagdad regelmatig met de Koerdische minderheid in Noordwesten van Iran samenspande tegen de regering in leran. Het zou daarom voor de hand liggen dat de Koerden tan dankbaar gebruik maken van de strijd tussen de twee flen om hun idealen dichterbij te brengen en daarbij de pende hand van Saddam Hoessein niet zullen alslaan. !h liggen de zaken minder eenvoudig. luidige oorlog tussen Iran en Irak tgonnen met de opzegging door dad van het op 6 maart 1975 in ers tussen Saddam Hoessein en jah ondertekende verdrag. Hierin Irak Iran een aantal concessies de gemeenschappelijke grens, ijl de sjah beloofde niet langer n te bieden aan de in opstand •men Koerden in Irak, die onder ng stonden van Moestafa Barza- gevolgen van dit akkoord wa- snel merkbaar in Iraks Koerdis- Het verzet van de Pesj Merga tte snel in en de pacificatie van het gebied kreeg binnen enkele jaren haar beslag. Damascus Het centrum van waaruit het Koerdi sche verzet tegen het regime in Bag dad werd geleid, verplaatste zich van Iran naar Syrië. Erg voorspoedig ver liep het verzet niet, ondanks de steun vanuit Damascus, en eind 1977 ging een aantal Koerdische leiders met Saddam Hoessein om de tafel zitten. Ze waren daartoe aangespoord door de Palestljnen, die na de historische reis van president Saddat óok Irak graag bij het afwijzingsfront van Sy rië, Libië, Algerije. Zuid-Jemen en de PLO wilden betrekken. De Koerdi sche delegatie allemaal leden van de op Syrië leunende Patriottische Unie van Koerdistan vertegen woordigde echter maar een deel van deze bevolkingsgroep in Irak. Zo be streed de Democratische Partij Koer distan (DPK) van Barzani de onder handelingsbereidheid van de PKU te vuur en te zwaard. Uit deze strijd, die voor een deel gewapenderhand op Turks grondgebied werd uitgevoch ten, kwam de aanhang van Barzani als winnaar te voorschijn, hoewel er officieel een politiek compromis werd gesloten. Namens beide partijen werd er toch weer onderhandeld met Sad dam Hoessein, maar ook dit keer ver geefs. Inmiddels deden zich zowel in Iran als Irak ingrijpende veranderingen voor. De sjah moest plaats maken voor ayatollah Khomeini, terwijl in Irak de communistische partij, die als politieke minderheid altijd sym pathie had getoond voor de ethnlsche minderheid, uit de regering werd ge zet en hevig werd vervolgd. De natio nalistische aspiraties van de Koerden aan beide zijden van de grens werden hierdoor versterkt. Verdeeldheid Dat de Koerden van de huidige strijd tussen Iran en Irak geen gebruik zul len kunnen maken om met hernieuw de kracht naar een eigen staat te streven, komt in de eerste plaats door hun onderlinge verdeeldheid. Een tweede, niet minder belangrijk ele ment is de vrees opnieuw gebruikt te worden als pion in een machtsstrijd tussen twee staten. Vooral de Koerden in Iran zijn zich sterk bewust van de in het verleden gemaakte fouten. De leider van de Iraanse Koerdische Democratische Partij, Abdoel Rachman Kassemloe, heeft er geen misverstand over laten bestaan dat hij weinig verwacht van hulp van Irak Zijn ervaringen als balling in Bagdad zullen daaraan ze ker hebben bijgedragen. In een re cent interview in Le Monde Diploma tique zei hij alleen hulp van Irak te willen aanvaarden, als dat geen af hankelijkheid van het regime in Bag dad betekent en als de Irakezen niet het wapentuig leveren dat ze toeval lig over hebben, maar modem materi eel zoals de doeltreffende Russische SAM-7 raketten, die kunnen worden gebruikt tegen de Iraanse lucht macht. Na de val van de sjah hebben de Koerden in Iran, evenals hun volksgenoten in Irak enkele Jaren eer der, serieus geprobeerd een zekere mate van autonomie te krijgen. Voor naamste eisen van Kassemloe en de zijnen zijn vastlegging van de auto nomie in de grondwet, volledige inter ne zelfstandigheid en economische planning, een regionaal parlement, garantie van de interne veiligheid door de Koerden zelf en officiële er kenning van de Koerdische taal. De regering in Teheran vindt deze voor waarden onaanvaardbaar. Met een beroep op de eenheid van het land hebben de strijdkrachten tot dus ver vergeefs geprobeerd het verzet in Koerdistan te breken. Nog steeds maken de pesjmerga's in grote delen van Koerdistan de dienst uit._ Probleem is echter, dat ook de Iraan se Koerden onderling verdeeld zijn. de kracht van de gematigde DPKI ligt vooral in het noorden van Iran, terwijl in zuidelijker gelegen steden als Sanandaj en Marivan de marxis- tisch-leninistische Komala-beweging overheerst. Dankzij de druk van Te heran, de inmiddels verboden organi satie Fedayeen Khalq (ook marxis- tisch-leninistisch) en de positie van de geestelijke leider van de Soeniti- sche Koerden, sjeik Ezzedin Hosseini, bestaat er een redelijke vorm van samenwerking tussen de twee organi saties, maar de uiteindelijke doelstel lingen lopen nogal uiteen. Regionaal Om niet meer verzeild te raken in het machtsspel In het Midden-Oosten, bepleit Kassemloe nu nadrukkelijk regionale autonomie voor de Koer den in de verschillende landen en heeft hij Barzani's ideaal van één Koerdistan uitdrukkelijk opgegeven. Hij wijst erop dat men de gemeen schappelijke kenmerken van de in Turkije (zeven miljoen), Iran (5.5 mil joen). Irak (drie miljoen), Syrië (half miljoen) en in de Sow jet-Unie (300.000) wonende Koerden niet moet overdrijven. Mocht Irak daadwerkelijk aan willen sturen op de val van het regime van ayatollah Khomeini, dan is niet on denkbaar dat het zal proberen de Koerden aan zijn kant te krijgen. Vooreerst lijkt het er echter op dat Irak met de oorlog bereikt heeft dat de gewenste grenscorrecties binnen gehaald kunnen worden, terwijl de hegemonie in de Perzische (of liever Arabische) Golf nu ook in Iraakse handen is komen te liggen. Pas wan neer Teheran niet bereid zal blijken de machtsverschuiving op papier vast te leggen, zal een poging om Khomeini en de zijnen ten val te brengen binnen het gezichtsveld komen. Daarnaast begint wel de dreiging sterker te worden dat de Arabisch sprekende bevolkingsgroep in de Iraanse provincie Khoezestan (die daar zelfs een meerderheid vormt) aan de Iraakse overwinningen de in spiratie zal ontlenen om nog krachti ger dan tot dusver te streven naar zelfstandigheid. Dit zal zijn effect op de strijd van de Koerden zeker niet missen. Wanneer in Teheran dan ook nog een machtsstrijd uitbreekt over de vraag wie de schuld heeft aan de verloren oorlog, dan is de desintegra tie van de Iraanse samenleving com pleet. De Koerden zullen dón onge twijfeld de geboden kans met beide handen aan grijpen. Indirect zullen de Iraanse Koerden hun zelfstandig heid dan toch nog aan de Iraklërè te danken hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7