TOOÖW r^'Wat L bedoelt u?' j IB® 'Zeg dat dan meteen'. Vul deze bon in om uw caravan te verkopen. M'N SCHRIJFMACHINE IHDEKRAHT. VANDAAG VERKOCHT. 'Wij persisteren in onze opvatting.' 'Weblijven bij ons standpunt! GEMEENTE DE UIER ADVERTEERT SN HUIS de krant helpt u op weg RIJSWIJK - HERENSTRAAT 2 - TEL. (070) 980103 Of uw huis, uw boot, uw bandrecorder, uw antiek, uw brommer, uw auto, of wat dan ook. Een MINI advertentie brengt u in kontakt met 1,2 miljoen koopkrachtige lezers in heel Nederland. U hoeft alleen maar de Bon in te vullen. Schriif hier uw tekst. ro Ïinnnuinu tf V_»I_| i umuun I 30U Aiinula DE COMMISSIE VOOR KUNSTZAKEN vergadert op donderdag 2 oktober om 9.30 uur in het gebouw Javastraat 26 over de volgende punten: - jaarverslagen 1978 en 1979 van het Neder lands Letterkundig Museum en Documentatie centrum - uitbreiding beveiligingsinstallatie Gemeen temuseum - nota over verwerving en functioneren van gemeentelijk niet-museaal kunstbezit - vaste bespeling Koninklijke Schouwburg door de Haagse Comedie - brief van het bestuur van de Stichting Kijkhuis over functie en taken Kijkhuis. DE COMMISSIE VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID vergadert op donderdag 2 oktober om 13.30 uur in het gebouw Javastraat 26 over de volgende punten: - brief van mevr. D M. Eggink-Vos over moord in het Westduinpark - subsidiëring Haagse Onmiddellijke Opvang Projekt - notitie over enkele aspecten van de be leidsvoering van de gemeenteziekenhuizen - notitie over herstrukturering Stedelijk Or gaan G.V.O. tezamen met eindrapport Werk groep G.V.O. Indien u over een of meer agendapunten meer wilt weten, kunt u de volledige tekst van de te behandelen stukken inzien in het Gemeen telijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt (geopend op maandag van 11.00 uur tot 17.00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur - 16.00 uur). De stukken zijn bovendien tegen betaling van de kosten verkrijgbaar in het Stadhuis, Burge meester De Monchyplein 14, bij de afdeling Interne Zaken, kamer 2023, telefoon 62 41 21. toestel 2198. Desgewenst kunt u over een agendapunt het woord voeren gedurende in principe ten hoog ste vijf minuten. U dient dit dan direct vóór de aanvang van de vergadering kenbaar te maken aan de Secretaris van de Commissie of telefonisch uiterlijk één dag voor de ver gadering bij het secretariaat te melden (tele foon 62 41 21 Cie. K. toestel 2304, Cie. MWV toestel 2558). U krijgt hiertoe de gelegenheid in beginsel direct vóórdat het desbetreffende agendapunt door de voorzitter aan de orde wordt gesteld. Gevraagd m 3-kamer parterre flat 2 personen Zelfstandige huishoudelijke hulp voor dinsdag van 9 tot 12 uur Aanmelden Mevr T. Kon/er, Laan van Meerdervoon 1719. tel 256396, Den Haag De loco-burgemeester van De Lier maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 2 september 1980, nr. B 23908 goed keuring hebben verleend aan de bij raadsbesluit van 23 januari 1980 vastgestelde derde herziening van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied". Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met genoemd bestemmingsplan vanaf 30 september 1980 gedurende één maand ter gemeentesecreta rie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Aangezien tegen de vaststelling van het bestem mingsplan noch bij de gemeenteraad, noch bij Gedeputeerde Staten bezwaren zijn ingediend, is niemand bevoegd gedurende bovengenoemde termijn bezwaren in te dienen bij de Kroon. De Lier, 29 september 1980. De loco-burgemeester voornoemd, A.M.G. van Vree-van Vree Alle „Bergoss" coupons kwaliteit tapijt riu voor nooit gehoorde prijzen. Voor een kleinigheid ook gelegd. Velours zandkleur 290 x 400 v. 475,— nu 250,—. Velours oranje hoogpool 540 x 400 v. 885,— nu 430,—. Moquet fraise 500 x 400 v 650,- nu 395,-. Goudkleurig pletvrij tapijt 310 x 370 v. 480,- voor 245,-. Wol taupekleur 800 x 400 v 2312,- nu 1450.- „Doe het zeivers" nu honderden bekleding- stoffen voor crisisprijzen. Goud velours 270 x 400 v 442,— nu 240,—. Beige velours 380 X 400 v 528,— ny 300,-. Wollen Ber ber 460 x 400 v 1329,- nu 865,-. Beige tapijt 530 x 400 v. 735,— nu 475,—. Fraise tapijt 875 x 400 v 1435,— nu 695,-. Wollen berber 320 x 400 v. 924,— voor 600.—. ti«en H. DERKSEN VOOR MENSEN MET QOEOE SMAAK .DE ZWIJGERL.111 DEN HAAG TEL 070 54 20.50 dtff. 9-5 45 uur; maand. 1-5.46 ut Btltra kwallltlttn voor belangrijk mlndtr gold. Het is onvoorstelbaar, hoe ons volk door div rege ringen is en wordt uitgebuit. Voorbeeld: De modale werker betaalt al gauw aan belastingen enz. 50% van zijn salaris. Als u van 1000,— spaargeld 10% rente krijgt, is 100,—wordt aan de belasting extra betaald 50% van die 100,— is 50,— Maar uw 1000— is eind van het jaar nu door inflatie slechts 930,— waard. Er gaat dus van uw 50,— overgebleven rente nog 70.— af. zodat u i.p.v. iets verdient nog 20,— heeft verlo ren Schande, dat het gedeelte, dat men door infla tie niet meer heeft, gegapt wordt door de overheid. We lijken wel slaven! (wordt vervolgd) H. OERKSEN Alles voor uw tuin en een goed stuk antiek ingang voor beide Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOGMADESEWEG. LEIDERDORP TEL. 071-410377 (PRIVÉ PARKEERPLAATS). De advertentieafdeling be houdt zich het recht voor ad vertenties eventueel zonder opgave van redenen te wei geren. (Art. 16 Regelen voor het Advertentiewezen) VERBOUWING» UITVERKOOP met toestemming van de kamer van koophandel van 30-8 t/m 30-9 Betreft hoogwaardige merk- meubelen zoals Artifort, Coja, Gelderland, Lübke, Hülsta, Leolux, enz. enz. Wie 't eerste komt, heeft de beste keus. Maandag vanaf 1 uur geopend. Elke donderdag koopavond. INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met nmr dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen. JtltE Brieven waarbij ons antwoordnummer gebruikt wordt, hebben gemiddeld 3 dagen nodig om ons te bereiken. Wilt u bij het vaststellen van de plaatsingsdatum van uw advertentie hiermee rekening houden. In open envelop zonder postzegel opsturen aan: MINI-advertenties. Antwoordno. 2470,1000 PA Amsterdam. Si <D bC 0) c z: 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Voor brieven onder no. f 3.- extra. Prijs per plaatsing (excl.4% BTW) l 2 3 19,74 4 26,32 5 32,90 6 39,48 7 46,06 8 52,64 9 59,22 10 65,80 Plaatsingsdatum(s)_ Naam Adres Plaats Telefoon Handtekening

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6