artijraad legt Den Uyl ur na aan de schenen #1 PZEM wil krediet voor opslag radioactief afval ARP opgeheven 'Bezuinigen als het niet anders kan' xeen richtlijn bij rrestatie Turken' Wie nerveus is slaapt slechter! emmen staken over kernwapens 8 Voor vijfde keer lijsttrekker PvdA jistitie spreekt politie tegen Dode na ruzie in kraakpand FNV-voorzitter Kok denkt aan aftoppen vakantietoeslag Rita NDAG 29 SEPTEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET onze parlementsredactie iTERDAM De partijraad van de PvdA heeft zaterdag Joop den Uyl unaniem voor de Ie achtereenvolgende keer tot lijsttrekker gekozen. De raad heeft de nieuwe lijsttrekker er tegelijkertijd het vuur na aan de schenen gelegd s tegen diens bezwaren in sprak i kop af de helft van het aantal èzige partijraadsleden (58) zich oor het IKV-standpunt om alle gapens uit Nederland te verwij- l Met dit staken der stemmen is foorstel overeenkomstig de par lementen verworpen, maar het wel op het nippertje. lartijraad kwam tot zijn uit- Bk ondanks het zwaarwegende jehoud, dat Den Uyl een aantal nden geleden bij de vaststelling het ontwerp verkiezingsprogram- feerwerk had gemaakt. Den Uyl oen het partijbestuur weten niet Ijsttrekker te kunnen optreden ieer Weerwerk zich zou uitspre- roor algehele en eenzijdige afsto- van de kerntaken door Neder- site jartijbestuur kon zich in deze van Den Uyl vinden en het erp-program bevatte daarom i passages niet. Maar wat zou de jraad en wat vooral zou volgend februari het verkiezingscongres De partijraad liet er zaterdag twijfel over bestaan grote moei- hebben met Den Uyls voorbe- Oedurende een paar uur was -elfs de vraag of men onder deze andigheden nu al een nieuwe rekker zou kiezen. Verscheidene raardigden spraken van een on- mrdbaar zware hypotheek, die i op het verkiezingscongres werd ld. Weer anderen veronderstel- dat een duidelijke congresuit- we lijsttrekker gekozen te worden. Het bestuur maakte voorts duidelijk, dat het alleen maar eerlijk is dat de lijsttrekker in een vroegtijdig stadi um zijn voorbehoud heeft kenbaar gemaakt. Daartegen bezwaar aante kenen zou neerkomen op een motie van wantrouwen. De partijraad ging uiteindelijk om, en koos Den Uyl una niem tot lijsttrekker, de man die poli tieke personen en generaties heeft weten te overbruggen, zoals partij- vooreitter Max van den Berg hem omschreef. De omstandigheden zijn ernaar het elkaar moeilijk te maken, aldus Den Uyl. „Het internationale klimaat is aan het verharden, en juist onder die omstandigheden telt vooral wat de beste mogelijkheden oplevert. Daar om tekende ik verzet aan tegen een' standpunt, waarvan ik denk: zo werkt het niet. De positie van Neder land binnen de NAVO behoort welis waar gespannen te zijn en daarom ook wijs ik de kruisraketten af, maar we moeten er echter voor oppassen de grenzen van het mogelijke niet te overschrijden. Juist omdat het erom gaat ons doel te bereiken." Den Uyl verzette zich in zijn toe spraak ook tegen de „willoosheid" waarmee het kabinet de huidige pro blemen zou accepteren. „Het ver klaart daarmee de mensen tot mach telozen. We willen de maatschappij echter niet kapot laten gaan. We heb ben het recht dit land weer uit het slop te halen, waarin het is geraakt. Dat is de boodschap van de PvdA aan de kiezers. „Overleven is", zo citeerde hij enige gedichtregels, „de enige strijd die we ons kunnen veroor loven". Den Uyl wist met zijn toespraak de partijraad tot enthousiasme te bren gen. Maar korte tijd nadien maakte diezelfde partijraad duidelijk bijzon der zwaar te tillen aan het voorbe- ADVERTENTIE Wie nerveus is verbruikt nutteloos te veel energie. Nerveuze mensen zijn dan ook vlugger uitgeput en kunnen zich moeilij- houd van de lijsttrekker. Precies vïjf- ker concentreren. Zij voelen zich vaak loom en lusteloos en kunnen daardoor 's avonds slecht in slaap komen. Zij moe ten proberen weer de nodige rust in hun leven te brengen. Valdispert kan hen BBV CC»» UUiUti»JI\t WI151VOU1V - «/IJ. Ik Den Uyl wellicht tot andere daarbij helpen. Valdispert is een zuiver ichten zou kunnen brengen. Alle- natuurprodukt uit de valeriaanwortel, redenen waarom een belangrij* Valdispert brengt u weer tot rust maar maakt niet loom of slaperig. Valdispert dragees zijn gemakkelijk in te nemen. Vraag nadrukkelijk Valdispert. roming in de partijraad de ver-1 ng van de lijsttrekker wilde uit- in tot na het verkiezingscongres. partijbestuur stelde zich echter elhard op. Er diende nu een nieu- Uitsluitend bij apotheker en drogist. Lees vooraf de gebruiksvoorschriften. i richtlijn niet bestaat. gearresteerde Turken, onder wie elf kinderen bevinden, vormen gezinnen, die zich twee weken den in Nederland vestigden. !e gezinnen gingen in Hengelo wo- en het derde in Enschede. Turken werden vrijdagmorgen een aantal politiemensen van gehaald, waarna ze op het poii- ureau in Hengelo te horen kregen hun verzoek om asiel niet was willigd. Na die mededeling wer- ze op transport gesteld naar Am- dam, waar ze in het huis van aring zijn ondergebracht, totdat lp een vliegtuig naar Turkije wor- gezet. Kent' Hengelose commissaris van poli- I. J. Th. Stoutjesdijk zei gisteren is gehandeld in overeenstemming een richtlijn, die volgens hem rekkelijk recent" is. Het zou indelingen die geen asiel krijgen, langer zijn toegestaan op eigen sgenheid het land te verlaten. ens het ministerie van justitie is van geen sprake. Een woordvoer- ontkende het bestaan van een ïling dat in dergelijke gevallen llddellijk tot opsluiting in een van bewaring moet worden over- ian. Naar zijn zeggen heeft sinds en dag de plaatselijke politie wel mogelijkheid vreemdelingen, van wordt gevreesd dat zij zullen on tduiken, gevangen te laten zetten [afwachting van hun verwijdering. het ministerie, zo werd eraan toe- oegd, leeft wel het verlangen de aijn die verstrijkt voordat een on- enste vreemdeling het land ver- te bekorten. De woordvoerder ook weten dat in de „Bijlmerba- ruimte is geschapen voor vreem den die via Schiphol het land uit eten. In die ruimte verblijven nu de drie Turkse gezinnen. »rt geding actiegroep 41-plus. die zich het lot trekt van gevluchte christen-Tur- heeft dit weekeinde verontwaar- 1 gereageerd op de gang van za- tn Hengelo. De Amsterdamse ad- fcjt mr. W. J. van Bennekom heeft Jddels een kort geding aange zien om te bereiken dat de drie 'zien niet op het vliegtuig worden Het geding dient op 7 oktober Znsterdam. tijraad alvast ADVERTENTIE. Met een Groene Betaalcheque en de Groene Betaalpas. Gegarandeerd tot f 100,- per cheque. Zonder kosten verkrijgbaar bij alle banken en spaarbanken van Nederland. Secretaris buitenland Maarten van Traa feliciteert drs. Den Uyl met zijn verkiezing tot lijsttrekker van de PvdA. Naast Van Traa partijvoorzitter Max van den Berg. tig procent van de raad sprak uit dat Nederland zijn atoomtaken diende af te stoten, ondanks het voorbehoud van Den Uyl. Een signaal voor het komende verkiezingscongres? gurig in Nederland kan worden opge slagen. j een onzer verslaggevers NGELO Volgens de politie in Hengelo kunnen vreemde ren die niet ln aanmerking komen voor asiel, sinds kort op - nd van een richtlijn van het ministerier van Justitie onmld- lijk het land worden uitgezet. Die richtlijn zou vrijdag zijn ferd gaat worden. De handhaving van ïanteerd bij de aanhouding van zeventien christen-Turken, het modale inkomen is daarom een sindsdien in de „Bijlmerbajes" in Amsterdam op hun gepasseerd station, om de minima te iwijdering uit Nederland wachten. Een woordvoerder van ministerie van justitie zei gisteravond desgevraagd dat cepteren, zo waarschuwde hij de par- Soepeler verliep de discussie in de partijraad over het koopkrachtvraag- stuk. Er was weliswaar een flinke stroming die ook voor volgend Jaar de uitspraak wilde doen, dat de inko mens tot aan modaal gehandhaafd dienden te blijven. Maar de overgrote meerderheid kon zich uiteindelijk toch vinden in de lijn van het partij bestuur, dat de grens wil leggen bij de sociale minima. De financieel specialist van de PvdA- fractie, Hans Kombrink, rekende de partijraad voor dat het al moeilijk genoeg zou zijn die doelstelling te halen. Er wordt volgens hem veel te lichtvaardig gedaan over onze kan sen op economisch herstel. De werke lijkheid is dat we in feite veel te rooskleurige jaren achter de rug heb ben. De lijnen daarvan zullen we daarom moeten terugbuigen, want anders komen op den duur onze con sumptieve mogelijkheden in het ge drang en zullen ongetwijfeld nog gro tere koopkrachtoffers noodzakelijk VLISSINGEN (ANP) De di rectie van de Provinciale Zeeuwse Energiemaatschap-' Met nadruk wordt vermeld dat er pij, de PZEM, heeft provincie geen sprake zal zijn van een verplich- pn cypmppnfp Hp nnnHpplhnn- ting tot het aanvaarden van fabriek- J Verbazing bij de IracUea van ders van het bedrijf, een kre- pVdA en D'66 over de omvang van diet gevraagd voor de bouw het afval dat mag worden terugge- van een opslagruimte voor Zonden, berust volgens de regering op voet rariinnrtipf ofvsl «n Vipf een misverstand. Van een totale hoe- veelhrid van 49 kubieke meter afval terrein van de kerncentrale in 2aj slechts 13 kubieke meter bestaan Borssele. Volgens de directie uit hoogactieve stoffen. Het middel- is daarbij haast geboden. en laagactieve afval mag hiermee. aldus de regering, niet op een lijn Behalve voor het opslaggebouw worden gesteld, vraagt de PZEM-dlrectie ook een kre- diet voor de vervanging van de con densor in de kerncentrale. Daarvoor is 33 miljoen gulden nodig. In totaal wordt gevraagd om een krediet van bijna 38 miljoen gulden. De condensor moet volgens de direc tie worden vervangen wegens lekka ge. De nieuwe condensor moet ver vaardigd zijn van materiaal dat beter tegen zeewater bestand is. De directie schrijft dat de beslissing om die in vestering te doen nog deze maand Indien Nederland zou weigeren om te zijner tijd het radio-actieve residu van de Franse en Engelse opwer kingsfabrieken in te voeren, kan krachtens de opwerkingscontracten geen boete worden opgelegd, zo meent de regering. Wel zou Neder land in dat geval volkenrechtelijke verplichtingen schenden. De Kamer is een uittreksel van de opwerkingscontracten ter inzage ge geven. De regering houdt staande dat commerciële aspecten van die con tracten geheim moeten blijven, omdt het gaat om een overeenkomstig tus sen particuliere maatschappijen. Vriend aangehouden ENSCHEDE (ANP) De politie in Enschede heeft een 24-jarige inwoner van die stad aangehouden, nadat za terdag in een kraakpand in Enschede het emsUg verminkte lijk van een ongeveer 20-Jarige man was gevon den. Hij wordt ervan verdacht het slachtoffer tijdens een flinke vecht partij om het leven te hebben ge bracht. Volgens de politie heeft hij een gedeeltelijke bekentenis afge legd. De verdachte woont in het kraak' pand, dat eigendom is van de ge meente en op de nominatie staat om te worden afgebroken. Hij was be- ;vriend met het slachtoffer, dat hij met een mes en de uitlaat van een bromfiets te lijf zou zijn gegaan. Meisje gevonden In Apeldoorn zijn twee Arnhemse drugshandelaren en een 19-jarige in-, woner van Nijmegen gearresteerd, nadat vrijdag een 19-jarig meisje uit Nijmegen dood in een auto was aan getroffen. Volgens de politie is het meisje overleden aan een overdosis heroïne. Het slachtoffer verkeerde in een slechte lichamelijke conditie ten gevolge van een hartoperatie. Het meisje was evenals haar aange houden verloofde verslaafd aan drugs. Het tweetal was naar Apel doorn gekomen om er winkeldiefstal len te plegen. Ook in Nijmegen en Arnhem zouden de twee talrijke dief stallen hebben gepleegd. De arrestan ten werden op heterdaad betrapt bij het versnijden van een partij heroïne met een geschatte waarde van elfdui zend gulden. De Haagse recherche heeft zaterdag een 19-jarige buitenlander aangehou den in verband met de gewelddadige dood van de 41-jarige Haagse pen sionhouder J. B. Müller. Het slachtof fer, met een groot aantal messteken om het leven gebracht, werd gevon den ln zijn kamer in het pension. De uit Turkijke afkomstige verdachte woonde in het pension van Müller. Uit het onderzoek is gebleken dat verdachte en slachtoffer vrijdag avond ruzie hebben gehad in een ca fé. waarbij de jongen een klap in zijn gezicht kreeg van de pensionhouder. Deze vierde later op de avond in een ander café zijn verjaardag. De ver dachte ontkent dat hij iets met de moord te maken heeft. Vervolg van pagina 1 Veel van de stembiljetten die op het partijbureau binnenkwamen, waren voorzien van opmerkingen in de trant moet worden genomen, wil de répara- van „het is niet anders". Nochtans zei tie begin '82, tegelijk met de splijt stofwisseling, kunnen worden uitge voerd. Ten aanzien van het opslaggebouw wordt gezegd dat de bezwaren tegen het dumpen van radioactief afval in de Atlantische Oceaan toenemen. De acties die hiertegen ieder jaar weer worden ondernomen, aldus de direc tie. zullen ertoe leiden dat van dum pen in zee zal worden afgezien. Het gebouw moet een opslagcapaci teit krijgen van achtduizend ton, groot genoeg om het jaarlijkse afval van de kemcentale in Borssele, zo'n 872 ton, negen jaar lang te kunnen opvangen. De staten van Zeeland beslissen vrij dag of zij de PZEM een bindend man daat zullen verlenen om de reparatie en de bouw van de opslagruimte mo gelijk te maken. Hans de Boer ln zijn slotwoord: „We gaan niet Jankend ten onder. De ARP is opgeheven, maar de anti's gaan blijmoedig het CDA binnen, de uitda ging aanvaardend, de nieuwe op dracht accepterend." Voorkeur Een opvallend aantal AR-kopstuk- ken bepleitte op de partijraad, dat het CDA voor de verkiezingen een voorkeursuitspraak doet ten gunste van PvdA en D'66. Onder hen De Boer en Bukman, de nieuwe CDA- voorzitter. De Boer zei, dat het CDA het uitspreken van een voorkeur voor een bepaalde coalitie niet dient te ontlopen om spanningen in eigen flnnrlTWQQrft huis. die dit zou kunnen oproepen, te VJUUUAW<mru vermijden. als redelijkerwijs kan worden aange nomen dat er elders ook wat op volgt dat tot het beoogde doel leidt. „Zo niet dan moet men elders beginnen," aldus de bewindsman. De partijraad keurde het voorstel van het partijbestuur goed om oud-CDA- fractieleider Aantjes bij de verkiezin gen op twee regionale CDA-lijsten in vier provincies te laten uitkomen. Van sommige kanten kwam op dit voorstel kritiek. Men vond, dat Aan tjes op alle zes de CDA-lijsten zou moeten staan. De Boer zei, dat het voorstel een compromis is. „Er wordt in de partij niet gelijk over gedacht en wat is dan wijsheid," zei hij. Aantjes heeft laten weten dat hij een terugkeer in de Kamer niet uit de weg zal gaan indien hij wordt gekozen. De partijraad ging ook akkoord met het voorstel om het oud-kamerlid Hannie van Leeuwen op twee CDA-lijsten te zetten. Terugzending In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer heeft de regering laten weten dat zij om een contractloze periode te vermijden, heeft moeten besluiten akkoord te gaan met de mogelijke terugzending van radioactief afval naar de kerncentrales in Borssele en Dodewaard De regering meent het niet mogelijk is de opwerking van gebruikte splijtstofstaven in Frank rijk en Engeland krachtens de oor spronkelijke contracten vort te zet ten totdat de maatschappelijke dis cussie over kernenergie is afgerond. Goedkeuring van de nieuwe opwer kingscontracten biedt de regering, naar zij zegt, de mogelijkheid het vraagstuk van de opslag van radioac tief afval zowel nationaal als interna tionaal definitief op te lossen. De regering laat nagaan of het afval lan- Volgens de ARP-voorzitter lijkt de PvdA terug te komen van de weg van de polarisatie. „Dat deze partij, welis waar in tweede instantie, bereid is tot open overleg met het CDA over rege ringssamenwerking getuigt Inder daad van 'een nieuw realisme'." De Boer wierp in zijn openingsrede de suggestie op, een deel van de aardgasopbrengsten aan te wenden voor versterking van de economie van de derde wereldlanden. „Moeten we ons niet afvragen of we niet al te egoïstisch de aardgasbaten voor on szelf aanwenden? Wij ontvangen meer voor ons aardgas omdat de olie duurder wordt. Juist ook de derde wereldlanden ondervinden hiervan de gevolgen". Minister De Koning van ontwikke lingssamenwerking, de eerste ARP- kandidaat op de CDA-liJst bij de Ka merverkiezingen, leverde in zijn rede kritiek op de IKV-slagzin „De kern wapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland". Hij zei, dat het „te begin nen uit Nederland" alleen zin heeft Aanhouding Prof. Goudzwaard ziet geen aanlei ding voor de oprichting van een nieu we partij, indien de dissidente CDA- Kamerleden het manifest voor een radicaal-evangelische politiek, dat wordt voorbereid door de werkgroep „Niet bij brood alleen", zullen onder schrijven. „In dat geval is er nog hoop dat het de goede kant opgaat met het CDA," zei hij gisteren voor de AVRO- radio. De publikatie van het manifest is begin november te verwachten. Het ontwerp is al gereed. Opvallende pun ten hieruit zijn: een eenmalige inko mensmatiging van vijf procent, het verwijderen van de kernwapens uit Nederland en het bestemmen van een deel van de aardgasbaten voor derde wereldlanden. Goudzwaard, in feite de politieke ide oloog van de werkgroep, zei dat wan neer de dissidenten zich achter het manifest scharden er reden is hen te steunen en te begeleiden. „Onder schrijven zij het stuk niet, dan zal ik zelf het initiatief nemen voor de op richting van een nieuwe partij. Dan moet er een radicaal-evangelisch al ternatief komen voor het CDA." Zaterdag heeft de Haagse politie ook een 28-jarige man aangehou den op verdenking van poging tot moord dan wel doodslag op zijn 57- jarige moeder, bij wie hij inwoonde.. Hij had vrijdagavond, na flink ge dronken te hebben, ruzie gekregen met zijn moeder en haar bij de keel gegrepen. Hij was gevlucht, toen er bloed uit haar neus kwam. De vrouw liep onder meer een gekneusd strot tenhoofd op. Een 38-jarige inwoner van Den Bosch heeft bekend zijn 27-jarige neef A. Zouhir vorige week te hebben ge wurgd. Eerder had de man steeds ontkend iets met het misdrijf te ma ken te hebben. De verdachte zou tot zijn daad gekomen zijn, omdat hij bezwaren had tegen de westerse op vattingen van het slachtoffer, afkom stig uit Marokko. Het huwelijk met een Nederlandse, een maand geleden ontbonden, zou Zouhir, een laborant, fataal zijn geworden. Opvolger van Manusama benoemd ROTTERDAM (ANP) De Zuidmo- lukse leider ir J. A. Manusama (70) heeft een opvolger. Het is de 57-jarige arts F. L. J. Tutuhatenewa uit het Friese Burum Over zijn benoeming is zaterdagmiddag beslist op het tweedaagse congres van de Zuidmo- lukse beweging Badan Persatuan. dat in Moordrecht gehouden werd. Manusama is voor de Molukkers in Nederland president-voor-het-leven, maar Tutuhatenewa zal geleidelijk aan taken gaan overnemen om Manu sama na diens dood op te volgen. De arts uit Friesland is sinds 1975 lid van de RMS-regering in ballingschap. Tutuhatenewa geldt als een „havik" in de RMS-beweging. Hij staat be kend om een kritische houding tegen over het beleid van de Nederlandse regering. Anders dan de „diplomaat" Manusama neemt Tutuhatenewa meestal geen blad voor de mond als het gaat om zijn opvattingen over het Nederlands beleid. Mede daardoor geniet hij volgens insiders vrij veel vertrouwen onder de jongeren in de Zuidmolukse gemeenschap. Tutuhatenewa kwam in 1951 naar Nederland met het laatste transport met Zuidmolukse militairen die hier ontsfagen zouden worden. De toen 28- jarige Molukker had er een deel van een medicijnenstudie op zitten aan de universiteit van Djakarta. Vanwe ge zijn Zuidmolukse afkomst moest hij die in 1947 opgeven, maar in Ne derland nam hij de draad weer op en studeerde enkele jaren later af in Leiden. Later ging hij door op chirur gie en genealogie (geslachtsreken kunde). Van een onzer verslaggevers HILVERSUM Wanneer het echt niet anders kan wil FNV-voorzltter Wim Kok twee methodes van bezuiniging nog wel in zijn overwegingen betrekken: de aftopping van de vakantietoeslag en die van de prijscompensatie. Wat betreft de aftopping van de vakantietoeslag denkt Wim Kok aan het stellen van een bovengrens die zou moeten liggen bij een jaarinkomen van 60 70.000 gulden. Bij de prijscompensatie zou hij willen denken aan een af- topping bij een inkomen van 40.000 k 45.000 gulden. Deze gecombineerde bezuinigings maatregelen zouden stijging van de loonsom met ruim een procent kunnen beperken. Dit geld zou Kok gericht wil len gebruiken voor het schep pen van werkgelegenheid of voor bijbetaling van de laagstbetaalden. Hij zei dit zaterdag in het VA- RA-programma „In de Rooie Haan". Verder vond Kok dat de regering moet kiezen tus- «sen het standpunt van de WD en dat van de vakbewe ging wat betreft de besteding van de extra-opbrengst van het aardgas. Deze 1,3 miljard gulden wil de vakbeweging gebruiken voor het scheppen van arbeidsplaatsen, terwijl de WD het wil stoppen in een verlaging van de belastingen. Ook Arie Groenevelt. de voor zitter van de industriebond FNV. wil deze 1,3 nlljard gul den gebruiken voor bijvoor beeld het stichten van bedrij ven in het noorden van het land. Hij was het niet eens met het standpunt van zijn collega Schelling (van de voedings bond FNV) die dit geld zou willen aanwenden voor een premieverlaging voor ieder een. „Wanneer je de premie druk verlaagt ben je het geld in één keer kwijt, terwijl je dan nog geen enkele nieuwe arbeidsplaats hebt", zei Groe nevelt. Van Agt Zowel Kok als Groenevelt had geen goed woord over de uitla ting van premier Van Agt, die vrijdag zei dat mensen met een minimuminkomen in ons land heus niet deerniswek kend zijn en dat ook zij niet langer ontzien kunnen wor den bij de noodzakelijke be zuinigingen. Groenevelt meende, dat Van Agt geen idee had hoe het is om van een minimuminkomen te moeten rondkomen. „De mentaliteit van Van Agt is afschuwelijk. Tot nu toe heeft hij uit de staatsruif een goed inkomen naar zichzelf weten toe te halen, eerst als professor en later als mi nister". Wim Kok zei; „het is een schande dat ook de laagstbe taalden terug moeten in inko men. Van Agt zou juist geen steen op de andere moeten laten om dit te voorkomen". Over het gesprek dat de vak centrales vrijdag a.s. hebben met de werkgevers en het ka binet zei Wim Kok: „Dat wordt nauwelijks een gesprek want de werkgevers hebben met hun uitlatingen dat vrij wel onmogelijk gemaakt. Zij willen de klok veertig jaar te rugdraaien". VNOvoorzitter Van Veen reageerde hier zon dagmiddag via de AVRO-ra dio op. „De vakbonden moe ten weten dat we niet kunnen doorgaan met compenseren, als de deurwaarder op de stoep staat". Dat de automa tische prijscompensatie ter discussie moet komen is voor hem een duidelijke zaak. „Even zeggen dat ik eraan kom kan geen kwaad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3