Van Klinken ontvlucht nieuwe opzet kerkewerk Meer belangstelling voor en tegenstand tegen het IKV In 1985 in Kampen 2800 studenten Bisschoppen herdenken 'Vader van Europa' Trouw Werkgroep woonwagens in Huissen Gijsen verdedigt zijn beleid Commercie Sowjet-aanval op de paus Nieuw plan voor catechisaties in Opsterland Zuidafrikaanse predikant weigert] blank geld MAANDAG 29 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET door Aidert Schipper Het vertrek van dr. J. van Klinken als directeur van het Algemeen Diakonaal Bureau (ADBI van de Gereformeerde Kerken heeft als achtergrond de nieuwe opzet die de depu- taten Financiën en Organisa tie de kerk hebben toege dacht. In het kort komt die nieuwe opzet erop neer dat het apparaat van de kerken in Leusden in drie delen wordt opgesplitst, een stuk dat zich bezig houdt met het binnenkerkelijk leven' „Gemeente-opbouw" en een deel dat zich bemoeit met de wereld daar bui ten: „Zending en werelddiakonaat". Daarnaast is er de werkgroep voor financiële en organisatorische zaken „F+O" Op deze manier komen er drie voor kerkelijke begrippen reusachtige eenheden, die misschien wel over zichtelijk zijn, maar die voor iemand die het bestuurswerk in zijn vrije tijd moet doen niet doorzichtig zullen blijken te zijn. Het gewicht van het werk komt bij zulke omvangrijke or ganisaties in handen van beroeps krachten. zoals in net bedrijfsleven gebruik is. Volgens Van Klinken wordt de nieu we opzet geestdodend. Hij schrijft dat in de afscheidsbrief die hij vorige week aan de diakonieën heeft ge stuurd. In een gesprek vertelde hij me dat de gereformeerde kerken door de nieuwe opzet meer gecentraliseerd worden dan de Nederlandse Her vormde of de rooms-katholieke kerk. Uniek De nu aftredende directeur van het ADB is reeds twintig Jaar met het diakonaat in de weer. Hij heeft het bureau opgebouwd en uitgebouwd tot een befaamde instelling, die een licht structuurtje paarde aan doel treffendheid. Van meet af werd er in het ADB een band gelegd tussen de armoede in de wereld en in eigen land. Dat werelddiakonaat bij voor beeld ook te maken heeft met onze prlvé-levensstljl, omdat anders onze geloofwaardigheid in het gedrang komt. Het ADB werkte veel met vrij willige krachten of mensen die met een bescheiden Inkomen konden uit komen. Volgens Van Klinken heeft het ADB jaarlijks met meer dan dui zend vrijwillige krachten te maken, om nog maar te zwijgen van de dui zenden mensen die plaatselijk in de benen komen. Voor veel mensen die gratis hun dienst ter beschikking stellen was dat de enige band met de kerk. Dat engagement Wordt, als de organisatie groter en logger wordt, steeds lastiger op te brengen. Volgens de nieuwe opzet wordt het ADB in twee delen gesplitst. Het binnenland se werk komt onder deputaten Ge meente-opbouw en het werelddiako naat wordt samengevoegd met de zending. Een aanvechtbare combina tie, omdat hier gemakkelijk de verlei ding ontstaat om zending en diako naat te vermengen, iets waar in heel wat landen in de derde wereld ernsti ge bedenkingen tegen bestaan. Ook de zending voelt weinig voor samen gaan met het diakonaat. Zij zou om wille van het werk liever de samen werking met de hervormde zending verstevigen. Maar daar komt in de nieuwe opzet ook niet veel van te recht Tachtig werkgroepen Een zekere herstructurering van het kerkelijk apparaat van de gerefor meerde kerken was wel terecht. In het begin van de jaren zestig waren er maar liefst tachtig deputaatschap- pen die hun zorgen over het kerkelijk reilen en zeilen uitstrekten. Een in grijpende beperking van het aantal werkgroepen was onvermijdelijk. Maar in een tijd dat in het moderne bedrijfsleven wordt Ingezien dat de mammoet-verbanden in onze samen leving geen kans van leven hebben gaan de gereformeerden rustig door met het smeden van één reusachtig verband. Het ADB verwacht dat zijn slagvaardigheid in het gedrang komt. Misschien is dat juist de bedoeling. Het bureau was het eerste in de we reld dat geld ter beschikking stelde van het Programma tot bestrijding van het Racisme. Nog vorig Jaar ver strekte het financiële steun voor de delegatie van het Patriottisch Front tijdens de onderhandelingen in Lon den. De synode vond het moeilijk verteerbaar. De voorzitter van de sy node, ds. A. C. Hofland uit Delft zei vorige week voor de IKON dat het ADB kwam los te staan van het ker kelijk werk en te veel een autonoom karakter kreeg. Van Klinken zegt in zijn afscheids brief: „Ik meen dat Je als directeur van het ADB en dat geldt ook voor deputaten en medewerkers moet kunnen werken vanuit een bezield verband. Zeker nu de problemen op diakonaal terrein in ons land en In de wereld zo omvangrijk en moeilijk zijn heb je dat nodig, wil je Iets voor anderen kunnen betekenen. Het dia konaat moet plaatselijk en landelijk slagvaardig kunnen optreden en niet gehinderd worden door structuren die zó ingewikkeld zijn gemaakt, dat nog slecht een enkeling die kan door gronden." Dr. J. van Klinken Van een onzer verslaggevers KAMPEN Kampen moet erop rekenen, dat deze stad In 1985 naast achthonderd theo logische studenten nog eens tweeduizend studenten zal moeten opvangen van de christelijke academies, die er In snel tempo verrijzen. Aldus de prognose van de commissie studentenpastoraat. Deze commissie maakt zich zorgen, dat de kerken van ROME Voor ruim tweehonderd roomskatholieke bisschop pen staat een week hard werken voor de deur. Vrijdag begon de synode waar zij zich gedurende een maand zullen beraden over het gezin. Het eerste weekend voorzag in enige ernstige ontspanning. Voor de Europese bisschoppen was het een welkome gelegenheid om de vijftienhonderste geboortedag te vie- BISSCHOPPENSYNODE IN ROME door Pieter van der Ven waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Oordts Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldae Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-5629444 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Credietbenk Rekenmgnr 23 00 12 574 Gemeentegiro Amsterdam X11000 REGIO ROTTEROAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag lei 070-469445 (abonnementen en bezorging) lei 070-469445 (redactie) te< 070-468664 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLANO (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16.98 Per kwartaal 50,95 Per half iaar 101.90 Per (aar 201,60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 16-20 uur tetef 020- 5622797 Opgave nvm-advertenties lel 020-5626262 of schnfteli|k aan Mmi-Adv afdeling, postbus 433 100Ö AK AMSTERDAM Adreswijzigingen uitsluitend schriNelijk aan onze Amsterdam se adressen ren van Benedlctus. Deze geldt niet alleen als de grondlegger van het wes terse monnikendom, hij voert ook de eretitels van „Patriarch van het Wes ten" en „Vader van Europa". Het was een uitgelezen gelegenheid om deze „voortijdige Europeaan" op waardige wijze te eren. Het trof daarbij goed dat de voorzitter van de Europese bisschoppen, kardinar.' Hume van Westminster, toevallig zelf een volge ling van Benedlctus is. Het was niet verbazingwekkend dat ook het hoge bezoek aan het graf van Benedlctus en diens zuster Scholasti cs in Subiaco zou aanknopen bij het thema van de bisschoppensynode: het gezin. In zijn toespraak wees de paus op moderne vormen van slaver nij en onderdrukking, die niet alleen een last zijn voor de onderdrukte maar ook voor de onderdrukker De boodschap van Benedlctus voor het hedendaagse Europa zag hij in een bevrijding van de consumptieversla ving. Deze zou namelijk de grote be dreiging zijn voor de waardigheid van het leven in het algemeen en het gezin in het bijzonder. „Zijn wij in staat onze wereld ervan te overtuigen dat misbruik van vrijheid een vorm is van onderdrukking?" Kampen zich onvoldoende voorberei den om deze stroom studenten op te kunnen vangen. Kampen heeft naast zijn twee theolo gische hogescholen in korte tijd drie academies gekregen: een sociale aca demie, een academie voor beeldende kunstonderwijs en een academie voor expressie in woord en gebaar. Vol gend Jaar begint, gekoppeld aan de kunstacademie, een theateropleiding (lerarenopleiding in tekenen, hand werken en textiel) en naar alle waar schijnlijkheid een school voor journa listiek. Al deze instellingen zijn van dezelfde protestants-christelijke sig natuur en staan onder één bestuur. Deze studenten zijn overwegend meisjes (thans aan de expressie en de sociale academie 65 tot 70 procent en de kunstacademie 55 procent). De commissie studentenpastoraat ver wacht verder, dat van de 2000 studen ten in 1985 er circa 900 min of meer kerkelijk meelevend zullen zijn. De commissie onder leiding van drs. Th. Peppink, docent godsdienst aan de kunstacademie, is begonnen de kerken te activeren. Drs. Peppink: „De kerken hebben een open oog voor het studentenpastor raat, zolang het om het universitair onderwijs gaat. Aan alle universitei ten in het land zijn studentenpredi kanten Maar het hoger beroepson derwijs wordt stiefmoederlijk be deeld. Op de gereformeerde synode was het onlangs nog niet eens moge lijk één predikant vrij te stellen voor het HBO-pastoraat." Trouwens, de snelel ontwikkeling heeft ook het Kamper gemeentebe stuur overvallen. Het gevolg is, dat de studenten op het ogenblik zelfs tot in de zomerhuisjes aan de Roggebot- sluis gehuisvest zijn. Maar nu wordt in snel tempo gewerkt aan uitbrei ding van de huisvestlngsmogeiijk- heden. TOT IETS ANDERS ZIJN WIJ NIET GEROEPEN Strijd de goede strijd van het g grijp naar het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen 1 Timotheus 6 vers 11-16. Er is een tijd geweest dat we ot dingen van de kerk en het konjj Gods graag spraken in termen ontleend aan het militaire levea kunt nog horen van de stcottroi van Jezus, om het niet, zo moge] nog erger te maken. Paulus kei* ook toen hij over de wapenrustii schreef. Het ging dan wel voornamelijk om het afweren aanvallen van het kwaad en stoi dus in een defensief kader, maar hadden we er later onze bedenk! tegen. Je kunt daarin, in dat get van termen en zinswendingen ontleend aan het oorlogsbedrijf gauw te ver gaan. Toch ls de zaal de vrede ook een kwestie van stt Iedereen die ermee bezig is zal d beamen. Het is een goede strijd, ik, weet ik zeker. Het is een stirtj< geloof. Je ziet er weinig van. MÜu daarom niet alleen. Ook van gek omdat het samenhangt met wat gelooft Wie in die God gelooft ii wiens naam ook Paulus zulke dij schreef en sprak, die weet van dit samenhang. Een verband metot profetenwoorden en -beloften, zich daardoor laat meenemen, st in dit geloof. Dat niet het kwaad overwint, maar het goede, het go van God. Het goede van Jezus, dl zijn beurt zijn grote strijd had. D ook zoiets als grijpen naar het eeuwige leven, het echte leven, h bedoelde en beloofde leven. En k iets anders zijn we niet geroepen ooit z'n naam heeft horen roepen verbinding met de grote Naam, d weet dat hij geroepen is, opgerw Om te antwoorden, om antwoon geven met z'n leven en z'n overtuiging en z'n standpunt. Geroepen te zijn, dat staat tegeni het over je laten komen. Geroepe zijn betekent dat je op weg gestu bent. De bisschoppensynode in Rome wordt bijgewoond door moeder Teresa uit Calcutta. Een groep fotografen wachtte haar op bij het Vaticaan. ADVERTENTIE De zomer is nog niet voorbij.. Gastarbeiders De Europese bisschoppen hebben in een gezamenlijke verklaring bij het graf van Benedictus gesproken over de verantwoordelijkheid van de christenen voor „een onzekere toe komst" Velen leven in zorg en on rust." De bisschoppen spraken giste ren kort over het gezin. Zij achten het verkeerd als gezinnen uit elkaar val len. Volgens hen is het vooral de taak van de Europese landen om gastar- Vreemd gedrag van veroordeelde Rus MOSKOU (Keston College) De or thodoxe gelovige Lev Regelson, die deze week tot een gevangenisstraf van vijf Jaar voorwaardelijk is veroor deeld, gaf na zijn vrijlating eenzelfde indruk als de orthodoxe priester Dmi tri Doedko die in juni voor de televi sie verscheen en in het openbaar schuld bekende. Van Doedko werd vermoed dat hij zijn verklaring afleg de onder de invloed van krachtige middelen. Regelson heeft tijdens het proces spijt betuigd over zijn „tegen de Sow- jet-Unie gerichte propaganda en agi tatie" en beloofd dat hij zich in het vervolg louter met godsdienstige kwesties zou inlaten. Na afloop van beiders de mogelijkheid te bieden in gezinsverband te blijven leven. De toespraken van de paus, de docu menten en de samenvatting van het thema door kardinaal Ratzinger zijn achter de rug. Het programma tot vandaag was tot in de puntjes voor bereid op de Vaticaanse burelen. Dat wordt de komende dagen geheel anders wanneer de bijdragen uit de hele wereld ter tafel komen. Mis schien is dat wel een voordeel. HUISSEN (PNHK) In hervormd en gereformeerd Huissen bij Arnhem is een werkgroep woonwagenwerk op gericht. Doel is om in samenspraak met woonwagenbewoners te komen tot een groter begrip tussen woonwa genbewoners en „huisbewoners" De werkgroep wil ook bemiddelen tussen woonwagenbewoners en gemeentelij ke instellingen, scholen en vereni gingen. Van onze kerkredactie DELFT/ZEIST/AMSTERDAM Terwijl de publieke belangstelling voor het IKV en zijn standpunt toeneemt lijkt de weerzin onder politici daarentegen eveneens te groeien. Het IKV heeft met de verkoop van 375.000 vredeskranten dit jaar opnieuw een record geslagen, maar de weigering van oppositieleider Den Uyl om de IKV slogan „De kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland" over te nemen zette een domper op de verwachtingen van de velen die zaterdag naar de Delltse Stadsdoelen waren gekomen voor de afsluitende „Nacht tegen de Kernbewapening". ROERMOND (ANP) In zijn bis domblad heeft bisschop Gijsen van Roermond zijn beleid verdedigd inza ke de priesteropleiding. Vooral wijst hij erop dat zijn eigen seminarie in Rolduc niet alleen geheel volgens de richtlijnen van Rome werkt, maar bovendien buitengewoon vruchtbaar blijkt. Hij heeft kritiek op andere vormen van ambtsopleiding, vooral die in zijn eigen bisdom: de hoge school voor theologie en pastoraat in Heerlen. Naar verluidt is men in Rome welis waar onder de indruk van het aantal priesters dat Rolduc aflevert, waar de vijf andere opleidingsinstituten zelfs samen niet aan kunnen tippen, maar men begrijpt ook wel dat bisschop Gijsen nu niet bepaald het toonbeeld van de „communio" is die de Neder landse bisschoppensynode in januari bedoelde. In Amsterdam was gistermiddag ook nog een landelijke manifestatie en op het conferentieoord Woudschoten bij Zeist kwam dit weekeinde een hon derdtal vertegenwoordigers bijeen van vredesorganisaties uit de landen die de slotactie van Helsinki hebben ondertekend. De secretaris van het IKV. Mient Jan Faber. presenteerde zaterdagavond in Delft negen nieuwe voorstellen van het IKV in de hoop dat deze opgeno men zullen worden in de verkiezings programma's van de politieke partij en. Naast de reeds bekende leus „Kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland" en dergelij ke voorstellen kwam het IKV hier op de proppen met het voorstel dat Ne derland nieuwe vaste samenwer kingsverbanden met andere landen aangaat. Tot deze voorgestelde rela ties van Nederland moeten volgens het IKV België, Denemarken en Noorwegen gerekend worden Voorts wil het IKV dat ons land een overlegorgaan helpt tot stand bren gen met neutrale landen zoals Zwe den, Finland, Oostenrijk en Joegosla vië, enkele leden van het Warschau pact zoals Roemenië en Polen en het Navo-lid België. Het IKV stelt daar naast voor dat Nederland inzake het tegengaan van verspreiding van kernwapens in overleg treedt met Roemenië, Joegoslavië en Mexico. De nacht tegen de kernbewapening in Delft omvatte onder meer een op treden van de toneelgroep Proloog en van de popgroep Gruppo Sportivo, waarmee de commercie haar intrede deed in de kerkelijke vredesbewe ging. Op Woudschoten spraken intussen een kleine honderd mensen met el kaar over hoe zij het model van het Interkerkelijk Vredesberaad zouden kunnen „exporteren" naar andere landen. Het Amerikaanse vroegere staflid van de wereldraad Dwain Epps, die nu in dienst is van de Ame rikaanse raad van kerken achtte de kans dat er in de VS een soort „IKV" tot stand zal komen inmiddels gun stig. Wereldraad-vertegenwoordiger Erich Weingartner stelde in zijn discussie stellingen voor dat de strijd tegen de kernwapens gemaakt wordt tot een belijdeniszaak van de kerken. „Een kerk die niet tegen atoomwapens op treedt maakt zich mede schuldig aan de voorbereiding van een massa moord", aldus Weingörtner. De Itali aanse ex-generaal senator Nino Pasti, die vroeger onderbevelhebber ge weest is van de Navo legde uit dat de Navo aanzienlijk meer uitgeeft voor haar bewapening dan het Warschau pact en dat de Sowjet-Unie geen agressief land is en zelfs niet in staat is tot agressie in Europa. Pasti acht de Sowjets evenmin in staat tot een kernaanval die het Amerikaanse kernwapen zou uitschakelen. De Amerikanen zijn volgens Pasti daar entegen wel op weg naar de toestand waarin zij de vijandelijke kernmacht in één klap kunnen uitschakelen, vol gens de ex-generaal een militair zeer onevenwichtige situatie. Tijdens de bijeenkomst op Woud schoten overheerste de indruk dat de kernwapens van oost en west beide, de wereld uit moeten, maar dat die* van het oosten toch iets minder erg zijn, omdat zij steeds als antwoord op westerse kernwapenen zijn gebouwd. Men kan zich afvragen of zo'n uit gangspunt de IKV-actie niet toch wat teveel betrekt in de oost-west-tegen stelling. Deze vraag heeft IKV-secretaris Fa ber zich mogelijk ook gesteld. In elk geval heeft hij geweigerd mee te doen aan de manifestatie in Amsterdam. Het samenwerkingsverband Stop de N-bom en groepen verbonden met deze beweging tegen de neutronen bom hadden het oorspronkelijk sa men met het IKV samengestelde pro gramma zodanig gewijzigd, dat de IKV-secretaris het liet afweten. De Vredesweek heeft dit jaar weer meer mensen op de been gebracht dan het vorige jaar. Er zijn 375.000 Vredeskranten verkocht, een record. Volgens Mient Jan Faber waren de aantallen mensen in de plaatselijke bijeenkomsten waar hij was groter dan in 1979. Hij meent dat de discus sies harder worden en dat met name de toegankelijkheid van de politici voor de gedachten van het IKV ver mindert De journalist Wim Klinken berg wierp zaterdagavond in dat op zicht PvdA-leider Den Uyl op één hoop met CDA-premier Van Agt. Op zijn vraag „hoe komen we van Van Agt en Den Uyl af?" kwam evenwel geen duidelijk antwoord. MOSKOU (AP) De Sowjet Sovjetskaja Latwia heeft de aangevallen omdat hij nalaat d taire aspiraties van de VS te delen. De krant, die in Litaue schijnt, kritiseerde de paus oo dat hij onvoldoende steun zou aan priesters, die strijden teg( cistische dictaturen. Een groep van vijf vrouwen es mannen hebben zich dit week met ketenen vastgelegd aan B angelo's Pietè in de Romein* Pieter om daarmee te protesten gen het zwijgen van de kerk oi honger in de wereld. De Pietè enige jaren geleden zwaar lx digd door een man, die een b 'hanteerde. Sindsdien wordt hetl zwaar bewaakt. BAKKEVEEN (PNHK) - In 'vormd Oosterland-Noord gaand techisanten de komende drie i den de kerstnachtdienst in Uret de kerstmorgendienst in Bakk voorbereiden. Dit idee is plaatselijke presikante mevroui A. Elsinga, in de hoop de jongei 'meer bij de kerkdiensten U trekken. In hervormd Opsterland-Noord, de Friese dorpen Ureterp, Bakkc en Siegerswoude omvat, komt heel weinig jeugd in de kerkdlei ook de catechisanten niet. Om (verandering in te brengen heef. Elsinga alle catechisanten een! •gestuurd: „Drie avonden werk* ,met de eigen groep aan een o werp en daarna komen alle g samen om aan een opdracht te ken. Bij de opdrachten krijgen ihulp van mensen die daar vers', 'van hebben. Zie Je dat voor Je?tt ■Ik zie dan in de grote zaal j werken aan een collage of eei anderen schilderen. Op zoldi schien een groep bezig; in del*. *de mensen die van muziek houd studeren daar een lied in." deze avonden zullen ook gebed liederen bedacht worden doa groepen. Van onze correspondent KAAPSTAD Dominee Elia van de Nederduitse Gerefoi Kerk in Afrika (de zwarte kerk") in Orlando heeft de bl kerk van Turffontein. die mi lijks 314 rand subsidie voor zijn: ris betaalde, laten weten dat 1' geld niet langer wil accepteren, een uitzonderlijke stap, want «1 tig percent van het budget vas zwarte kerk wordt tot dusverre cfl bracht door blanke gemeenten, vrijwel alle zwarte predikanten! voor hun salaris van blanken afb kelijk. De blanke kerk heeft in afgelopen jaren nogal eens van afhankelijkheid van de zwarte b misbruik gemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2