DïïT IMMDIL 020-5.62.62.62 020-5.62.62.62 NV Bank voor de bouwnij verheid ervaren typiste NV Bank voor de Bouwnij verheid Valkenberg kkk tempo team vraagt: r plaatmetaalwerker PERSCOMBINATIE N.V koerier(ster) PERSCOMBINATIE N.Y bezorgers Snel geld Veilinggebouw Amstelveen Aanvang MAANDAG en DINSDAG 19.30 uur Individuele lessen spreekvaardigheid Stibeda v. d. Driest Ger de Jong Ponne klassieke rondreis h^gicBt) MAANDAG 29 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET Dageii|ks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tol en met vri|dag van 08 30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vri|dag 13 45 uur) in ons bezit zi|n kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer ol schrifteii|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren MINI-advertenties bereiken ca 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bi|na de helft van alle mensen in Amsterdam MINI gezet over i kolom tn kleine letters met een enkel woord m hoofdletters f 6,58 per regel Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit een of meer groot gezette woorden of regels 3 80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit een of meet groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet 4 18 per mm- hoogte per kolom Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer f 3 - Alle prezen zi|n exclusief BTW Wi| aanvaarden geen enkele aansprakeli|kheid voor scha de van welke aard ook ontstaan door het met. niet ti|dig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen/dieren 1-A Laat de salamander loeien. Bol Bollie bedankt, vleugel, het gaat weer goed Een meeuwachtige krijs. Harry HORECA WERKNEMERS Is uw eindafrekening vakantie geld in orde7 Voor informatie Voedingsbond FNV. Vondel straat 61. Amsterdam Tel 020-160239 Felicitaties Hello Lio, CONGRATULA TIONS' Still no more to go! Oavid Stuiver Personeel biedt zich aan CHEFKOK-AMBULANT werkt in heel Nederland all round vakman ook cuisine- nouvelle Tel 020-717862 Snelle typiste i.b.v elektro nisch IBM machine thuis zoekt meer typewerk. Voor uw manuscripten, rapporten, scripties, proefschriften e.d. Tel 020-905017 Kantoorpersoneel gevraagd Datema travel BV vraagt: boekhouder/ster voor het geheel zelfstandig verzorgen van onze dagelijk se administratie Een goede kennis van de Engelse taal en opleiding tot min P D -niveau zijn vereist Bij voorkeur erva ring in het reiswezen en in bezit van rijbewijs B E Sollici taties aan de Manager van Datema Travel BV. Raadhuis straat 44. 1016 DG A dam. tel 020-267733 EEN MINI-ADVERTENTIE STAAT GELIJK IN HET PAROOL, IN TROUW EN IN DE VOLKSKRANT DIE DRIE KRANTEN BEREIKEN 1.2 MILJOEN MENSEN IN HET HELE LAND EN BIJNA DE HELFT VAN ALLE MENSEN IN AMSTERDAM vraagt een Wij bieden een prettige werkkring en een goed salaris, alsmede vakantietoeslag en kerstgratificatie, beide ter grootte van een maandsalaris Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Postbus 5189. 1007 AD Amsterdam Telefoon (020) 73 23 32. toestel 220 of 224 Winkelpersoneel gevraagd Valkenberg Amsterdam zoekt voor spoedige indienst treding een verkoper en een aankomend verkoper voor de afdeling koelkasten en wasautomaten Afwisselend en zeer zelfstan dig werk in onze pas ver bouwde speciaalzaak voor koelkasten en wasautomaten Aantrekkelijk salaris en gun stige vrije dagen regeling INTERESSE? Bel Valken berg-Kinkerstraat-Amster dam Tel 020-184022 BRIEVEN OP ADVERTEN TIES onder nummer, die vol gens ons oordeel niet bona fide reageren op de inhoud van advertenties worden niet doorgezonden Medewerker gevr voor dinsd en woensd van 16.00-01 00 uur Avondverkoop Jan v Galenstr 106. Amsterdam Tel 020-129155 Maak van ie hobby een be roep en verdien er een prima salaris mee' Amsterdam zoekt een verkoper elektronika Een gehele of gedeeltelijke technische opleiding is wel gewenst, terwijl liefhebberij in de Elektronika goed van pas komt. Afwisselende |ob met gezelli ge collega s Interesse7 Bel Valkenberg, Kinkerstraat 202-222, Telefoon 020-184022. Amsterdam (Para-)medisch personeel gevraagd U/7» 't\iOrqon^Qk: gezondheidszorg A-verpleegkundige avonddiensten in verpleegtehuis te Osdorp ziekenver zorgenden alle diensten BEL OF KOM EVEN LANGS EN VRAAG NAAR JOLANDA OF PETER. WILLEMSPARK WEG 112, 020-733434 ^Uitzendburo vraagt per dire kt: DOCENT kmderverpleegkunde voor ziekenhuis in Am sterdam-Oost MED DICTAFONISTEN Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraat 33-124724 MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIDDAG OM 13 45 UUR IN ONS BEZIT ZIJN Technisch personeel gevraagd Welke jongeman, leeftijd 30-40 jaar. bezit voldoende pioniers geest en vakmanschap om in ZUID-AFRIKA een toekomst op te bouwen als Leiding geven aan ongeschoolde arbeiders is mede vereist Tot begin oktober is één der Nederlandse directeuren in Nederland en kan U alle inlichtingen geven over dit dynamisch bedrijf, 20 km van Johannesburg. Bent U geïnteresseerd, pak de telefoon en bel 010-227282 of schrijf: br ond nr 14-14384 bur v.d blad. Divers personeel gevraagd CHADWELL AU PAIR and DOMESTIC AGENCY require au-pairs and domestics for fa milies in England Short and long terms positions are avai lable Please contact Mrs Walker/ Mrs Bostoch, 19 Mayesford Road. Chadwell Heath. Essex. BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-5.62.62 62 OP WERKDAGEN VAN 8 30 TOT 21.30 UUR Stel: je zit in het kleinmetaal de muren komen op je af en je wil graag verbeteren wat doet een mens in zo'n geval7 Louverdrape bellen Louverdrape zoekt mensen: ophangers Sorry, "t is een gek woord, maar we weten geen beter Louverdrape is verticale zonwering Architekten schrijven het voor in hun mooiste gebouwen, erg vaak in wit p.v.c. Dat is erg mooi En daarom moet het perfect hangen Ophanger bij Louverdrape is werk op plezier in te hebben. Het betekent: door het land ri|den. secuur meten, een goed stuk gereedschap hanteren, de zaak bekijken, blije gezichten. Een fijne baan een vrije baan Als u twee rechterhanden hebt. een rustige kijk. respect voor gereedschap plus een rijbewijs B-E. bel dan meteen Ons adres is. Louverdrape-Nederland Weesperzijde 128-129. Amsterdam Ons telefoonnummer: 652393 is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool de Volkskrant en Trouw, en een aantal week- en huis-aan-huisbladen. met name in de regio N.Holland Wij zoeken op korte termijn een Hij/zij dient te beschikken over een rijbewijs BE, moet op een brommer kunnen rijden en moet Amsterdam en omgeving goed kennen. Zijn/haar taak bestaat uit het wegbrengen en ophalen van advertentiemateriaal, interne post e.d. De werktijden liggen tussen 07.00 en 18.00 uur. Eenmaal per 6 weken een zaterdag van 07.00 uur tot 10.45 uur Uw sollicitatie kunt u richten aan de personeelafdeling van Perscombinatie N.V Wibautstraat 131. 1091 GL Amsterdam tav de heer N. Burgers, onder vermelding van NB/106. Ons telefoonnummer is (020) 5622504 <s de uitgeefster van de dagbladen Het Parool de Volkskrant en Trouw en een aantal week en buis-aan-huisbtaden. met name in ae regio N Holland Wij zoeken op korte termijn een part-time postkamer-medewerk(st)er Hij/zij zal worden belast met het sorteren, frankeren en distribueren van de póst. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 13 00 uur tot 16.00 uur Kandidaten in de leeftijd van 20 tot 35 jaar en met enige ervaring (liefst bij PTT) genieten de voorkeur Uw sollicitatie kunt u richten aan de heer N. Burgers, personeelafdeling van Perscombinatie N V Wibautstraat 131 te Amsterdam Onder vermelding van NB/105 Ons telefoonnummer is (020) 5622504 AMSTERDAM Veiling, wegens sterfgeval, op 6 oktober 1980 in de koepel zaal van het Sonestahotel aan het Kattengat 2 te Am sterdam des avonds na 18.30 uur van het 3/4 kamerappar tement 2e Oosterparkstr 4 1 - hoog te Amsterdam De vesti ging is vrij mits economisch gebonden aan Amsterdam Inlichtingen bij de direktiema- kelaar o.g. P J TIMMER, tel 020-445544 AMSTELVEEN 4-kamerflat aan de Populie renlaan 203 Geheel v.v c.v.. goed onderh Koopsom 150 000 k.k 3/3 kamerflat aan de Bijdorp 5. luxe keuken, balkon op t zuiden Koopsom 165.000 k.k Eengezinswoning aan de Surmontstraat 30. 4 kamers, tuin op 't oosten Red. onderh Koopsom 187 500 k.k. Inl Mak o.g. A. J Ludenhoff Tel. 020-459446 vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR Centrum Bloemstraat 15. Tel 020-251425 (tussen 15 30 en 17.30 uur) Zuid Corn. Schuytstr 10 Tel 020-716617 v Boshuizenstr 8. Tel 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen-Zuid Acacialaan 28 Tel 020-458473 Amstelveen-Noord Tel. 020-716617 Onroerend goed te koop aangeboden Amsterdam, VAN WALBEEK STRAAT van eig./bew zon nige geh geren 3-kameréta- ge. v.v mdiv gest gas-c v balkon op W berging op zol der Geen erfp.. geen mak kosten Lage serv kosten Vr.pr 108 000 k.k Inl bui ten kant uren 020-128255; tijdens kant uren W Fris B Vmak. M V A.. 020- 446614 Schakelvilla 1977 nabij strand, tuin op zuiden, patio, living 50 m', etc. JULIANA- DORP 169 000 Tel 020- 227971. na 18.00 uur. AMSTELVEEN. Maarten Lu- therweg 177, 4 kamergaleri|- flat, red onderh., badk m douche Koops 115.000 k.k. Inl bij mak. O.G A. J. Ludenhoff. tel 020-459446 MUIDERBERG. voor-oorlogs vnist. huisje op 500 m! eigen grond. Inl. Vlaanderen B V Muiderberg. 02942-1997 Geitenbeek Makelaardij Diverse app in A dam Voor informaties: Geitenbeek Makelaardij, Joh. Verhulststr 70A. Amsterdam 020- 761685/761004 Royaal woonhuis met c.v.. tuin en schuur aan de Ames- telle te ZWANENBURG Bevat o m woonkamer, keu ken. hal. toilet. 4 slaapka mers. badkamer met douche, grote zolder. Direkt leeg te aanvaarden Prijs 170.000 k.k. Inl Onkenhout Makelaars. Pa Verkuyllaan 6 Badhoeve dorp tel 02968-2263/4163 Appartement 3e etage, goede gedeelte RUSTENBURGER STRAAT A'dam-Zuid. Eigen grond, horizontaal eigendom Bevatt 3 kam keuken, dou che. berging, balkon op 't zui den Urg. 1 of 2 pers 41.000 k.k. Nad ml mak o.g. H Huisman, tel 020- 724424 T.k Kijkduinstr (B. en L luxe gerenov 2/3 kam app op 2e et v.v. C V., zolderkam Pr. 89.000 Inl Delta State mak.. Oranje Nassaulaan 55, tel. 020-768733 T.k aangeb. 2 k.woning, dou che. toilet, bergruimte f 20.000 incl. overname k k Van Hogendorpstr 17-1. Am sterdam Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1888 Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden W.B.V. Eigen Haard Te huur voor LEDEN en NIET LEDEN, welke voldoen aan de regeling woningtoewijzing van de Gem. Dienst Herhuis vesting, tevens dient aan een min. ink. te worden voldaan t w voor 2 kam 1 900.00 en voor 4 kam 2 400 00 bruto p.m HAKFORT (Bijlm.meer) 2 kam 541,20 GERENSTEIN (Bijlm.meer) 2 kam 433.60 HAKFORT (Bijlm meer) 4 kam f 641.50 alle incl. C V. serv k BEZICHTIGING UITSLUI TEND NA OPROEP Briefkrt. zonder lidno. worden niet in behandeling genomen. Inschr per briefkrt voor elk won apart onder vermelding van lidno. en gezinssamenst. aan W B.V Eigen Haard, Postbus 80060, 1005 BB, Amsterdam. Inschr dienen vóór woensdag 1 oktober a.s. voor 12 00 uur binnen te zijn. Aangeb. GERENOV. ETAGE, bij Arlis (urg. v 2 piers Huur 471. Overn 3 500. event met piano. Tel na 15 u. Tel. 020-257814 AMSTERD WONINGB. VERG ..ONS HUIS MET INACHTNEMING VAN DE GEMEENTELIJKE RE GELING VOOR WONING TOEWIJZING te huur voor leden: VAN MOURIK BROEKMAN STRAAT 59". 4 kamers, dou che. box. zolder, droogzolder, huur 407.90 incl. c.v Opg lid.no soort urgentie, gezinssamenst tot uiterlijk 3 oktober 1980 per BRIEF KAART, Olympiaplein 54. Be- zichtigen na oproep TE HUUR een kleine 2-ka- merwoning voor beiaarden gelegen op de eerste verdie ping (geen bovenburen) in de bos en Lommerbuurl. Huur 305 p.mnd Gegadigden dienen een urg. bewijs te be zitten of een huurwoning in Amsterdam achter te laten. Leeftijd ten minste 65 jaar Brieven onder nr 24-14098 bur. v.d. blad Voor 2 pers. aan gracht 2 kam., keuk. toilet, pad, cv 1.450 Bur Amstel 020- 948816. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren Bel 020-231390 Echt. z vrije 2-kam -verd. 800. Buro Amstel 020- 921002. Journalist (25) zkt. dringend werkkamer met privacy in PROVINCIE Utrecht. Wasgel- heid gewenst Huur tot 325 p maand TEL. 070- 242805. A Slooft Woningruil Wie wil met mij ruilen mooie 5-kam.ftat nw.bouw Purme- rend. ik vraag een kleiner huis in A dam Br o nr 27-14385 Bur. v.d blad. Verhuizingen Verhuisbedr DE WACHTER, verhuizingen-pianovervoer. Tel 020-258326 na 18 u 926442. Verhuizen geen gemier FA JATHOMA doet het met ple zier. Tel 844543-864961- 195237 ZOEKT U EEN HUIS7 LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MINI'S. Lechner VERHUIZINGEN spec, voor woningruil. Vrijbl offerte aan huis. Opslag in boedels Tel 020-231084 Winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte te huur aangeb./gevraagd Aangeb PRAKTIJK/KAN- TOORRUIMTE prachtige 4-kam. dienstwon Bos en Lommer met overn. Tel 020- 188431/836790 Te huur A dam Prinsengracht ca. 90 m' parterre kantoor of showroomruimte geh gestof feerd Huurprijs 1500 per maand Inl Mak.kant C E Stradmeij- er Tel 020-727836 of 726713. Aangeb PRAKTIJK/KAN TOORRUIMTE prachtige 4 kam, dienstwon. Bos en Lom mer. met overn. Tel 020- 188431/836790 Zaken en transacties BOLKOP schrijfmach div merken, tegen scherpe prij zen. Ook serv. rep. Tevens andere interess aanbied Fa. Lettera R. Hartplein 17. A dam Tel 020-762180 Gratis folder met scherpste prijzen relatiegeschenken en actie art. met uw tekst 1001 art Aanstekers va 58 ct ballpoints v.a 11 ct B.P box 98 Vianen 03473-5525 Nu gebeld vandaag nog uw geld bel 020-845936 (uw in termediair) nu eerste hyp. 9.7%. Telefoonbeantwoorders v.a 350 Ook huurkoop en lea sing. Fa. Erb, 023-337418 Verzekeringen, hypotheken, geldzaken Fiba gebeld! Gratis thuisgebracht bemid deling FIBA B.V 072-127203. SNEL CONTANT GELD lage afl. Lange loopt Overn. lop. len. 020-139412 White-lntermediar Ook 's av Spaarbrief-kollektief verzilvert al jaren tussentijds spaarbrieven tegen de hoogste waarde contant. Eindhoven, tel 040-437124; Apeldoorn, tel. 055-667906; Rijswijk, tel 070-907871 Adam, tel 020- 265749; Leeuwarden, tel 05100-53153 Woninginrichting Kamerbreed tapijt 400 cm breed 59 Dessotapi|t in 3 mooie kleuren f 75 Gratis gelegd binnen 24 uur na aan koop TAPIJTHUIS RENÉ, Mauritskade 100A. Adam Tel 940080 MAANDAGS GESLOTEN. Koopavond tot 21 uur Klassieke en mod meubelen Salonkasten VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248 A dam Tel. 020-225000 Heeft u TAPIJT? Laat het ons vakkundig leggen Tel 020- 136378 MEUBELHUIS V.D. BIJL V WOUSTRAAT 4-6 Barok bankstellen lederen bankstellen eiken bankstellen kleinmeubelen Voor prijzen die u niet voor mogelijk houdt Kom, ziet en overtuig u Dinsdag t/m zaterdag van 08.30 tot 17.30 uur MEUBELHUIS V.D. BIJL is n begrip in Amsterdam Tapijtcoupons met hoge KORTINGEN, zwaar Berber tapijt f 78. 400 breed en gra tis leggen Wollen axminster bloemtapijt met ondervloer en gratis leggen 194 per meter Prach» katoen tapijt 159, 400 breed en gratis leggen Tapijtcentrum „Overtoom". Overtoom 423-425. Amster dam Tel 020-836275. TAPIJTCOUPONS van 3-9 m Uitsi bekende merken, 40- 60% korting Zwaar naturel Berber-tapijt, 400 cm breed, gratis gelegd. 79 p str.m Haartapijttegels v.d bekende fabriek. 50 x 50. alle kleuren 5.95 p st NED TAPIJTHAL EDISON B V Elandsgracht 92-94. tel 020-240780 Alle dagen, behal ve maandag, open van 10-18 uur en donderdag koopavond Onderhoud en reparatie DE TRAPPENEXPERT be kleedt uw trap met vinyl en tapijt. Vnjbl prijsopg C van Wijk. 020-655545 Firma Geke neemt aan. uw tuinaanl., bestrating, renovat.. of onderh. daarv zoals met sel, timm.. tegel, schilder, loodg.. stuc wit en behangw Redel. pr Na 17 00 u 020- 193125 TEGEL- en/of zachtb PLA FONDS vanaf f 4 p m'. Schild., witten, behang., tim merwerk Fa Zwan, tel. 020- 964434. of 189220 BEL 020-227365 rep gas- haard-geiser-wasautom Loodgieterswerk. koelkast en cv. 24-uurs service Geen voorr Daco Heeft u lekkage van daken of goten, of vernieuwen daar van? Belt U geheel vrijblijvend tel 020-274388 Door het gehele westen van het land OP DIT MOMENT ZIJN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN NET ALS U Kunst en antiek veilt heden (maandag 29 september) en morgen (dinsdag 30 september) antiek en curiosa Aanvang 19.30 uur Van Heuven Goedhart laan 587. Amstelveen, tel. 020-473004 Kantoor- en winkelbenodigdheden Grote sortering in nieuwe en gebruikte schrijf- en rekenma chines. Met garantie' WIL SON, Utrechtsestraat 70-72, Amsterdam Tel 238395 Diverse occasions. KOPIEERMACHINES, zowel op gewoon als op speciaal papier. Alle machines worden geleverd onder voll. garantie en service. Inl Reprografisch Centrum Nederland B.V.. te- lef. 03408-1241/4088. Hi-fi-stereo, TV T V REPARATIE aan huis ook 's av. altijd beeld' Philips, Erres. Blaupunkt. Grundig enz Tel. 020-839595 T V.-REPARATIE (gar.) Snel en voordelig. Ook A'veen. Tel 020-996262/948873 Foto, film, optiek Ruil in die oude foto/filmca mera of projector bij Foto Fransen, Beukenweg 31. A'dam-O. Tel 020-650471 Vraag en aanbod Prachtige BLANK BEUKEN BUREAUS. 125/70 cm met 3 laden, f 285 incl BTW. ZUPA V.. Kadijksplein 1. Pakhuis 48. Amsterdam (oud entre potdok, onder de poort door). Tel 020-267873/274510 VAN BOEYEN Rozengracht 212 winkel koopt al uw zilveren Juliana- en andere munten Tel. 020- 251482-368110-123715 Munten, postzegels e.a. verzamelingen Inkoop oud GOUD. Hoge prijs, contante betaling. Gebr van Zaane. Horlogiers-Juwe- liers, Javastraat 21-22. A dam Tel. 020-945599. Opleidingen Engels. Frans. Spans, Duits. Portugees. Italiaans. Zweeds. Indonesisch, Turks, Arabisch en Nederlands voor buitenlan ders. Bel voor brouchure en gratis proefles EERSTE NEDERLANDSE TALENPRAKTIKUM Kalverstraat 112, Amsterdam Tel. 020-229376 Danslessen Neem geen risiko Kies een Dansschool Dansschool WIM BONEL Rozengracht 231 Tel 265700-274400-234001 Weerwal 7 Purmerend 02990-21081 Dansschool JAN DANIELS Adm de Ruyterweg 110 Tel 184044 Dirk Sonoystraat 155 Tel 113260 Dansschool MOLIN Vondelstraat 70. Tel 183989 (hoek C Huygensstraat) Dansschool VISSER TER BEEK Stadhouderskade 160 Tel 799076 Dansschool WIM VAN BEEK Stadhouderskade 160 Tel 799076 Schri|f nu in voordat wij u moeten teleurstellen. Heden starten wi| de nieuwe danslessen Bovenstaande Stibeda dans scholen zi|n tevens aangeslo ten bij de N B O Dansen in A dam en Purmerend IS DANSEN BIJ Wim Bonel Wij hebben nog plaats op alle dagen v.d. week op begin ners- en gevorderdenclubs van 7-12 jr.. 12-15. 15-18.18- 25 en verloofden en gehuw den paren, ook oudere paren. Nu inschrijven, binnenkort aanvang. Tel 020-265700/ 274400 Kinderen danscursus 7-12 jaar bij Wim van Beek woens- d.midd NU INSCHRIJVEN Stadhouderskade 160 020- 799076/798943. Balletschool STEFFA WINE SPAANSE DANS. kl. en fla menco. CASTAGNETTE. La tijns-Amerikaanse folklore. Tel inl. 020-131518. B g.g. 792920 Burg Vemng Mei- neszlaan 120 (Slotermeer) Balletschool STEFFA WINE KLASSIEK JAZZ SPAANS „BLIJF FIT" Beg en gevorderden Tel ml 020-131518 Bgg. 792920 Burg Vening Meineszlaan 120 (Slotermeer) Balletschool STEFFA WINE TAPDANCE Ken Monnoir Beg en gevorderden. Tel inl 020-131518 of 83294b Burg. Vening Meineszlaan 120 (Slotermeer) DANSSCHOOL J. H Molin Linnaeusstraat 70 Tel 020- 657603 Inschrijving club- lessen iNl Dansschool Bonel. Adam/ P'end, inschr geopend Ro- zengr 231. 265700/274400 UW MINI-ADVERTE! OP DEZE PAGl HEEFT EEN MOOIE KANS DO< 1.2 MILJOEN MEN< GELEZEN TE WORI 2e Keuchemusstraat 13. tel 865854 (bij Van Halls! Karei Doormanstraat 147. tel 847330 (privé)™' ALLROUND LESPROGRAMMA CLUBS VOOR ALLE LEEFTIJDEN AANBEVOLEN VIJFSTERREN DANSSCHOLElC VOOR AMSTERDAM »°s Prinsengracht 238. tel 222125 (bij Westermarkiérf Jacq Veltmanstraat 56. tel 152676 (Slotervaari|)et Marnixstraat 411. tel 231984 (bij Leidseplein) Quellynstraat 104, tel 727661 (bij Ferd. Bolstr; Et Hierdoor delen wij u mede dat de Europese Dans Kamp, 1980 in het Concertgebouw op 10 oktober, wegens omstai den. niet doorgaan jsr lai en Lessen en Klubs Iedere week aanvraag cursus TYPEN Inst. Strietman, Planciusstr 11. A'dam-C Tel. 227447 Tenniscl. Gold Star ovt open banen v begin Tel 020-445483 Jazz- en beatballet WLADIMIR STUDIO'S Jazz-ballet 020-274245 SPORTSCHOOL JOHNjH UPS Jazzballet voor vo senen en jeugd. Delflam «I 5. tel 020-174833 Sport, spel en ontspanning SPORTSCHOOL JOHN PHI LIPS cond. tr. dames en he ren. Yoga-tai-chi. Judo-jiu-jit- - Karate Delflandplein 5. tel. 020-174833 Conditietraining, aanvat oktober Sportschool la Spel. PI Middenlaan 19 01 020-250022 en 224197 e( De SCHERMLESSEN b.; a) Visser zijn begonnen In q, nw leerl Tel 020-158 >n 731314. Mat. aanw Huwelijk en kennismaking Nette i man. 38 jr., met WAO- uitker2 kind z.k.m. nette j vrouw 28-40 jr., Ifst met wo ning. Br, m.foto o.e.r. o.nr 56- 14377 Bur v.d. blad Jimmy Tel. 043-622431 Alles voor uw planten/tuin Voor tuin-, tegel-, straat- en ophoogwerk. f 12 p.u Tel. 023-332904. TUIN opknappen, a baar. 023-327197 Vakantie in Frankrijk Cote d'Azur in oktober Profiteer in oktober van een weekje zon aan de Franse Rn en logeer in het luxe hotel Westminster in Nice Vertrek zondag (5-12-19 en 26 oktober) per lijndienst Air Fr rechtstreeks naar Nice Op basis van logies/ontbijt, vliegreis slechts 670 U kunt ook naar het 2-sterrenhotel Provengal in VillefraiL sur Mer voor de ongelooflijke prijs van 590 Ook hier op basis van logies/ontbijt Inf./boeking PAR VOLKSKRANT REIZEN. Wibautstraat 131. Amsterdam^ 020-914400 of na 15 sept. 020-562.6265. Vakantie in Griekenland ATHENE CAMPINGREIZEN. ANVR Retsburo M 2000, Ko ninginneweg 251Amster dam Tel 020-713749/ 795788/719596 Speciale aanbieding Athene 696 gulden 1 week verblijf, halfpension Hotel Candia in Athene Acropolis) Kamers met bad. toilet, telefoon en balkon Zwembad. Verlenging per week p p 170 gulden Prijs inclusief vliegreis, hotelaccommodatie, haifpen transfer en Nederlandse reisleiding. 1-persoons kamer toeslag 60 per week Vertrek 5, 12. 19 en 26 oktober Informatie/Boeking. PAROOL/VOLKSKRANTREIZEN Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam Tel. 020-5626265. 222 gulden korting in oktober Op de door GRIEKENLAND met verblijf in Hotel Aphroditi (bi Acropolis) op basis van logies/ontbijt en tijdens de 4-daa rondreis halfpension Prijs 8-daagse reis 999 Vertrek 5. 12. 19 en 26 oktober Informatie/Boeking PAROOL/VOLKSKRANTREIZEN. bautstraat 131. 1091 GL Amsterdam Tel 020-5626265 Vakantie in Spanje/Portugal SPANJE CAMPINGREIZEN. ANVR Reisburo M 2000, Ko ninginneweg 251Amster dam tel 020-713749/ 795788/719596 Met IBERBUS dagelijks naar Barcelona, Tarragona. Valen cia. Benidorm, Alicante v.a. 155/200 enkel tot 280/ 355 ret NU OOK Malaga, Torremolinos. Marbella, Alge- ciras v.a 210/265 enkel tot I 365/420 ret. App /hotels beschikb Vijzelgracht 49. Amsterdam. Tel. 020-241010-239349 Spanje CARIHUELA-7 REMOLINOS. apparten ten in okt-nov nog vrij Vis zee 16 per dag p.p. pers G van der Viugt's service Joh. Huizingaln A dam Tel. 020-178511. Vakantie in Oostenrijk WINTERSPORT, kerst nieuwjaar, met eigen au touringcar Vraag nu nwe wintergids Keyman zen Rhenen. 08376-4! 4130 Overige landen ISTANBUL 4-6-8 en 15 daagse reizen v.a. 675 ANADOLU-REIZEN ANVR-IATA Agent. West-Kruiskade 79 Rotterdam. 010-125437 GRAND CARIBBIAN CRUI SE met de SS Rotterdam, vertrek 29 november naar New York per KLM. 2 nachten in Waldorf Astoria, aanslui tend een 17-daagse zeer goed vérzorgde cruise (Hol land-Amerika Cruises), daar na terugvlucht naar Amster dam Prijs v a *950 incl vliegruis Inf Boeking) Pa rool/Volkskrant Reizen, Wi bautstraat 131. Amsterdam Tel. 020-914400 en na 15 sept 020-562 6265 ENKELE REIS Hamburg Londen Kopenhagen Italië v.a Zuid-Frankrijk v.a Athene En vele andere bestemmingen MAGIC BUS. Rokin 38.1 sterdam Tel 020-26443* TURKIJE zomerreizen de laagste priizen Bel Anal lu Reizen, de Turkije-spet list. Tel 010-125437 lAT ANVR agent MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16