Zes neo-nazi's gepakt na aanslag in Miinchen 'We hebben elkaar CDA nodig m als brood' ak bereid tot overleg tesuwkado Voornemens hebben succes NIEUW! Ook anti-semitische aanslagen in Parijs CNV helpt stakers Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog en wolken HET WEER 020-562.2914 edi's en Shell miljard petrochemie Hans de Boer bij opheffing ARP: Teheran Iraakse rechten erkent scholing voor er wijzers aandrijftechniek Bezorglroaw een nieawe abonnee Lees een krant met overtnigiiig: TfOUW, I I 38STE JAARGANG NR 11056 MAANDAG 29 SEPTEMBER 1980 ouw Droog weer met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Middagtempe- ratuur omstreeks 20 graden Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen windkracht 3 tot 4 MORGEN EN OVERMORGEN Zonnige perioden en waarschijnlijk droog. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden Morgen: zon op: 06.37 onder: 18.18 maan op: 22.33 onder: 13.49 «EEW HET5RVAN LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Van Klinken weg bij Diakonaal Bureau PAGINA 3: Partijraad PvdA maakt het Den Uyl moeilijk PAGINA 9: Kanunnikessen vieren verjaardag PAGINA 4 Publiekstheater pakt Shakespeare uitdagend aan PAGINA 5: Kabinet Italië gevallen PAGINA SERVICE: Hobbyrubriek, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht, puzzel, radio- en tv-program- ma's !IN (Reuter, AFP) Saoedi- en Shell hebben gisteren een ct getekend voor de bouw van amenlijk petrochemisch com- in de oostkust van dit OPEC- at om een investering van zes d gulden. Met de bouw van het ix wordt volgend jaar begon- erwacht wordt dat het in 1985 luktie zal zijn. het Noors oliebureau heeft en enorme gasbel aangeboord oordzee, ten noordwesten van l Onder die gasbel zit ook nog laar die zou nog niet winstge- produktie te brengen zijn. raakorgaan van nlrkarc nraat De voorzitter van de zaterdag opgeheven ARP. Hans de Boer, kreeg een daverend applaus na zijn lliAIVd pi aal toespraak tot de partijraad. Van links naar rechts: drs. P. Bukman de toekomstige voorzitter van het ITlGGr irict CRM CDA' het Tweede*Ka,nerlid J* van Hou welingen en ondervoorzitter dr. D.Th. Kuiper. T (ANP) Het Inspraakor- «relzijn Molukkers heeft het met het ministerie van CRM e vormgeving van het maat- lelijk werk voor Molukkers op- rt. Het Inspraakorgaan wil op lanier duidelijk maken dat het itevreden is over het feit dat informatie niet tijdig door lan het orgaan wordt doorge- aanleiding voor de opschor- de gesprekken is de voor •k aangekondigde publikatie concept-rijksbijdragerege- maatschappelijke dienstverle- Volgens het inspraakorgaan zal nd van deze regeling het maat- pelijk werk ten behoeve van rheden uitsluitend door „alge- kaders" worden verzorgd, spraakorgaan heeft altijd op andpunt gestaan dat Moluk- ije keuze moeten hebben tus- laatschappelijke werkers in van Nederlandse instellingen kers in dienst van Molukse ngen. MUNCHEN (AFP, AP, Reu ter) Zes uiterst rechtse ex tremisten zijn gearresteerd op verdenking van medeplichtig heid aan de aanslag in Mün- chen die vrijdagavond aan twaalf mensen het leven kost te. Een zevende geestverwant, die de bom zou hebben ge plaatst, kwam bij de ontplof fing om het leven. Een van de arrestanten is Karl-Heinz Hoffmann, leider van de ver- •boden „militaire sportgroep Hoffmann". Met de aanslag in München viel sa- men met een reeks aanslagen in Pa rijs op Joodse doelen. Duitse rege- rings- en politiekekringen maken zich ernstige zorgen over de radicalisering van allerlei kleine rechtse splinter groepen en signaleren ook een toene mende samenwerking met buiten landse neo-nazi's, onder meer in Frankrijk. (Meer daarover op pagina 5). Bij de aanslagen in Parijs vielen overigens geen doden of gewonden. Onder de twaalf dodelijke slachtof fers in München er zijn ook nog 211 gewonden trof de politie het lijk van Hoffmann-aanhanger Gundolf Köhler. een 21-jarige student. Omdat beide handen waren afgerukt, ont stond direct het idee dat hij de dader zou kunnen zijn. De christen-democratische kandidaat voor het Westduitse bonds- kanseiierschap, de Beierse premier Franz-Josef Strauss (rechts), bracht een bezoek aan de plaats van de bomaanslag. Ernstigste Van onze parlementsredactie DEN HAAG/AMSTERDAM Voorzitter Hans de Boer heeft op de laatste vergadering van de AR-partijraad, zaterdag in de Amsterdamse RAI, „een laatste en krachtig beroep" gedaan op zijn partijgenoten die niet naar het CDA willen overstappen, om op hun besluit terug te komen. „We hebben elkaar in het CDA nodig als brood", zei hij. Volgens de scheidende ARP-voorzit- ter werpt het afhaken van een aantal Anti-revolutionairen (onder wie ook de groep rondom generaal buiten dienst Von Meyenfeldt) voor hem per soonlijk een schaduw op het fusiepro ces. „Immers, ik heb destijds het voorzitterschap aanvaard vanuit de opdracht: met z'n allen naar een zo herkenbaar mogelijk CDA." YORK, BAGDAD (Reuter, AP, AFP) Terwijl de Veiligheidsraad van de Verenigde s gisteravond in een ongekende eensgezindheid een beroep deed op Iran en Irak de strijd aken, verklaarde de Iraakse president Saddam Hoessein zich in een redevoering voor en televisie bereid tot directe of indirecte onderhandelingen met Iran. e een rechtstreeks beroep op ijdende partijen het vuren te riep de door Mexico ingedien- lolutie alle andere landen op e onthouden van activiteiten t conflict zouden kunnen uit- Secretaris-generaal Wald-, van de Verenigde Naties is ge- een regeleing tot stand te en voor een staakt-het-vuren. 48 uur wordt van Waldheim rste rapport verwacht, aakse president Saddam Hoes- erklaarde zich gisteravond laat tot een staakt-het-vuren. maar onder het beding dat Iran de te rechten in het grensgebied Hoessein zei de bemiddeling n aanvaarden van iedere der- ij of internationale organisatie om een rechtvaardige en eervolle re geling met Iran voor elkaar te krij gen. De president waarschuwde te gen inmenging van buitenaf en gaf de garantie dat Irak zal zorgen voor een vrije scheepvaart in het gebied van de Perzische Golf. De Iraakse president hield zijn toe spraak aan de vooravond van het bezoek dat de Pakistaanse president Zia Oei Haq aan de Iraakse hoofd stad Bagdad brengt. Aanvankelijk had Pakistan zich verzet tegen een debat in de Veiligheidsraad over de Iraaks-Iraanse oorlog uit vrees dat zo'n resolutie de bemiddelingspoging van de president in de wielen zou rijden. Toen gisteren echter duidelijk werd. dat er nog weinig schot zat in de bemiddelingspoging van president Zia, gaf Pakistan zijn verzet tegen de stemming over een resolutie op. Zia reisde gisteren vanuit Teheran via Turkije naar de Jordaanse hoofdstad Amman, waar hij besprekingen voer de met de Jordaanse koning Hoes sein. Vandaag gaat hij naar Bagdad. Behalve met de Pakistaanse presi dent Zia Oei Hak, sprak de Iraanse president Bani Sadr ook met de Pa lestijnse leider Arafat, die ook al zijn diensten heeft aangeboden in het conflict en met de secretaris-generaal van de islamitische conferentie Ha- bib Chatti. De besprekingen werden in Teheran „nuttig" genoemd, het geen erop wijst dat er weinig vooruit gang werd geboekt. Bani Sadr ver klaarde met nadruk dat zijn land niet zal toestaan dat de grenzen geschon den worden door „het imperialisme en zijn huurlingen". Iran zal door vechten „tot de laatste agressor het Iraanse grondgebied heeft verlaten" De houding van Teheran werd als onverzoenlijk omschreven. Irak deelde gisteren mee dat zijn troepen zo'n zeventig kilometer op Iraans grondgebied zijn doorgedron gen en nu vechten om de beheersng van het Iraanse oliegebied. De hoofd stad van de Iraanse olieprovincie Khoezestan. Achwaz. zou door Iraak se troepen zijn ingenomen, terwijl het Iraakse leger zich ook in Korrams- De Boer zei, dat anderzijds ook het CDA alles op alles zal moeten zetten om de achterblijvers en aarzelaars van hun „ongelijk" te overtuigen. Hij .richtte zich hierbij met name tot gro te groepen AR-jongeren die de stap naar CDA en CDJA niet wagen. „Krachten waaraan onze beweging dringend behoefte heeft" Voorzitter Weststrate van de werk groep „Niet bij brood alleen" reageer de terughoudend op de oproep van De Boer. Hij zei. dat de groep een horzelfunctie wil uitoefenen, zo mo gelijk binnen het CDA. maar in het andere geval daarbuiten. Volgens Weststrate wordt de teneur binnen de werkgroep om tot de oprichting van een eigen partij te komen, steeds sterker." Sober jahr zou bevinden en de steden Aba- dan en Dezful omsingeld zouden heb- De laatste AR-partijraad voltrok zich De bomaanslag tijdens het traditio nele Oktoberfest was de ernstigste in het naoorlogse Duitsland. Een woord voerder van de federale overheid zei gisteravond ervan overtuigd te zijn dat Köhler niet alleen heeft gehan deld. Vier leden van de Hoffmann- groep werden gearresteerd toen ze op het punt stonden naar Joegoslavië af te reizen. De bom is ongetwijfeld te vroeg algegaan. Onder de doden zijn twee buitenlanders, een Brit en een Zwitser, en drie kinderen tussen de zes en tien jaar. In het huis van Köhlers ouders, waar de student ook woonde, vond de poli tie chemicaliën en aanwijzigingen voor het vervaardigen van bommen. Ook bij huiszoekingen elders zijn ex plosieven, granaten, een mijn, kogels, batterijen en ontstekingsmechanis men gevonden. Hoffmanns organisatie werd begin ADVERTENTIE dit jaar verboden omdat zij steeds sterker militairistische en fascisti sche trekken was gaan vertonen. De minister van justitie in Bonn, Hans Jochen Vogel, veizocht gisteren de Beierse premier Franz-Josef Strauss niet te trachten politieke munt te slaan uit deze tragedie Strauss heeft minister van binnen landse zaken Baum er van beschul digd dat hij de Westduitse inlichtin gendiensten demoraliseert en het ter rorisme een onschuldig aanzien tracht te geven. VLISSINGEN (ANP) Het CNV, aat niet achter de staking bij de drie Zeeuwse bedrijven van de Schelde staat, heeft zijn leden bij die bedrij ven toegezegd te zullen proberen de financiële gevolgen van de staking zoveel mogelijk te beperken. Het gaat zowel om leden die hebben gestaakt als om leden die door de stakingen niet hebben kunnen werken. CNV-districtsbestuurder R. Bil noemt de houding van de industrie bond FNV in deze kwestie inconse quent en hoogst gevaarlijk voor de werkgelegenheid bij De Schelde in Zeeland. De bond heeft zich volgens het CNV solidair verklaard met de stakers, en hij moet dan ook de con sequenties daarvan aanvaarden en de stakingskassen openen, aldus Bil De FNV-bond doet dat niet omdat hij wil dat de directie alle stakingsdagen uitbetaalt. Maar volgens een woord voerder van het bedrijf verzetten zich daar algemene richtlijnen tegen De directie van de Koninklijke maat schappij De Schelde in Vlissingen heeft de stakers aan het eind van de maand een uitkering van 700 tot 750 gulden toegezegd bij wijze van tege moetkoming voor de gestaakte da gen. ben. Deze berichten werden door Te heran tegengesproken. Pagina 5: Irak ontkent stop op export van olie Pagina 7: Koerden verwachten niets van Bagdad op sobere wijze. De stemming was het grootste deel van de dag mat. Een overgrote meerderheid van de kiesve renigingen (95 procent) heeft zich wel iswaar uitgesproken voor fusie met KVP en CHU, maar bij veel Anti revolutionairen leven twijfels over het slagen van het CDA-avontuur Vervolg op pag. 3, kol. 5 jaarbeurs, utrecht w 29 Sept. tra 4 okt. 1980 U dagelijks: 10.00-17.30 uur. do 2/10:10.00-21.00 uur en za 4/10:10.00-15.00 uur Van onze sportredactie AMSTERDAM Na zeven speel dagen in het betaalde voetbal be gint zich een eerste gevolg van de goede voornemens die aan het be gin van de competitie werden ge maakt. af te tekenen. Zowel in de eredivisie als in de eerste divisie zijn er aanzienlijk meer doelpun ten gemaakt dan na dezelfde peri ode vorig jaar In de eredivisie werden tot nu toe 36 doelpunten meer geproduceerd dan afgelopen seizoen: 224 ten 188. In de eerste divisie werden 15 doel punten meer- gemaakt. 175 ten 160 Die toeneming wijst, nu een op merkelijke verbetering van het spelpeil uitblijft, op gevolgen van voornemens die gemaakt werden kort voor de start van de competi tie. De arbiters spraken af sneller consequenter gele en rode kaarten te trekken. Het betaalde voetbal lijkt dan ook op weg naar een record op het gebied van de rode kaarten (gisteren weer twee). Maar tegelijk ziet het er naar uit dat er na de eerste grote gele kaar- tengolf minder drastisch, maar misschien wel meer overwogen, aan de noodrem wordt getrokken Ajacied Frank Amesen krijgt in de wedstrijd tegen FC Gronin gen een gele kaart van arbiter Bakker, voor een overtreding waar een rode kaart op staat: natrappen. Een ander mooi voornemen lijkt ook vruchten af te werpen. De traniners spraken in augustus af dat het voetbal alleen te redden was als er meer aanvallend werd gespeeld. In de wedstijdbeelden valt dat niet direct altijd terug te vinden, maar uit het aantal doel punten dat tot nu toe viel, kan ook geconstateerd worden dat de clubs meer tot de aanval over dur ven te gaan Meer cijfers, maar ook verslagen en beschouwingen over voetbal en andere gebeurtenissen, staan op de sportpagina's wÊÊÊKÈr Kaartetunap Earopa A) Twee Dick Brana poppetjes B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stof in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bnina Donkerbruine kunstlederen omslag ontwerp. e 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk ff blank houten Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) I Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1