Iran bereid tot bemiddeling 'FNV pakt hoge lonen te hard' Kiesuwkado i Bank eist geld van klanten Christoffel Klokken uur terug Carter denkt aan internationale vlooteenheid Van Agt: wereldeconomie krijgt tik van de oorlog Zelf Gebreid Neveda Kwaliteit Vieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig HET WEER TAXATIE -INRUIL -INKOOP profoto foto/film speciaalzaken et broeit in de otterdamse haven e bemoeidrang »r Anti's as hun kracht jf jaar strijd om Oost-Timor Boeiend Waddenboek voor kinderen jt symbool van assig Nederland ordt monument Brussel zet Brueg(h)els op een rijtje handwerhpaKKelfón Voor niet uitgevoerde reizen Premier Van Agt over matigen: Bezorg Irouw een nieuwe abonnee Lees een bant met overtmging: TrOUW; Trouw i 38STE JAARGANG NR. 11055 - ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1980 In de ochtend op veel plaatsen mist. in de loop van de dag zonnige perioden. Tegen de avond meer bewolking maar waarschijnlijk overal droog. Middagtemperatuur ongeveer negentien graden. Zwakke tot matige zuidenwind windkracht twee tot vier. Morgen en overmorgen: Eerst af en toe regen later perioden met zon. Middagtemperatuur omstreeks achttien graden. verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461. Loosduinse weg 687: Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT oto krant GINA 13 GINA 17 GINA 15 PAGINA 23 LGINA 19 .GINA 21 ADVERTENTIES verzekeringen ZEKER WETEN! Tel. 030 - 334145 - ekregeling voor itandigen verlengd HAAG De tijdelijke fiscale regeling voor kleine zelfstandi- irdt met een jaar verlengd. Het !t heeft dit gisteren besloten, geling houdt in, dat onderne- die een winst maken van niet dan 67.000 gulden tweeduizend 1 van hun belastbare inkomen i aftrekken. Bij hogere winsten de aftrek kleiner. Bij winsten dan 77.000 gulden vervalt de nogelijkheid ADVERTENTIE hOLWERDA Erkend verhuizer ET duurder, WEL heter Almere. 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen 05202-16852 8 voor automobilist voor één dag fietst BAGDAD, TEHERAN (AP, Reuter, AFP) Na vijf dagen oorlog heeft ook Iran getoond iets in een bemiddelingspo ging te zien die een eind kan maken aan het uit de hand gelopen conflict. Irak ver klaarde al dat het bereid is tot onderhandelen. De oorlog tussen de twee olielanden ging gisteren onverminderd voort. De Iraakse luchtmacht deed zelfs een aanval op de olieraffinaderij van Teheran. De mededeling van de Iraanse rege ring dat zij bereid is een delegatie van de Islamitische landen te ontvangen die een bemiddelingspoging gaf re den tot enig optimisme. De Pakis taanse minister van buitenlandse za ken Aga Sjah, verklaarde gisteren dat zowel Iran als Irak getoond heb ben dat zij Islamitische bemiddeling aanvaarden. Vertegenwoordigers van de Islamitische landen waren in New York achter gesloten deuren bijeen gekomen. Naar verluidt is daar over eengekomen dat het Pakistaanse staatshoofd generaal Zia Oei Haqals president van de conferentie en de secretaris-generaal de Tunesische mi nister van buitenlandse zaken Habib Chatty een „Goodwill"-reis naar de twee strijdende landen zullen maken. Eis De Iraakse minister van buitenlandse zaken Hammadech heeft gisteren via radio Bagdad gezegd dat „Irak elk ^gesprek over de problemen die de huidige situatie hebben geschapen, zowel in internationale als regionale organisaties, verwelkomt". Bagdad handhaaft overigens de eis dat de veroverde gebieden in handen van Irak blijven en dat dit land de volledi ge souvereiniteit over de betwiste ri vier Sjatt-el Arab houdt. Om duurza me vrede te krijgen moet volgens Bagdad de grens tussen de twee lan den opnieuw getrokken worden. Beraad De Amerikaanse president Carter stelde „als het nodig is" voor om een beraad te houden tussen de be langrijkste westerse regeringen over de vorming van een internationale vlooteenheid die de doorvoer van olie door de straat van Hormoez veilig kan stellen. Het gaat om een bijeen komst tussen de Verenigde Staten, West-Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Japan. De eerste reactie van de westerse bondgenoten op de uitnodiging van het Witte Huis was verdeeld. Italië steumde in en ook Engeland reageer de gretig met de mededeling dat zo'n macht er zo snel mogelijk moet ko men om „op het eerste teken van een - Sow jet-ingrijpen te kunnen reage ren". West-Duitsland liet direct al merken dat het niets voelt voor een dergelijk plan. Bondskanselier Schmidt verklaarde dat de Westduit- se grondwet verbiedt op te treden buiten de NAVO en dat bovendien voorzichtigheid geboden is met de Perzische Golf. Opmars De Iraanse luchtmacht heeft herhaal de aanvallen gedaan op olie-installa ties in het noorden van Irak. De Iraakse grondtroepen zetten zijn „triomfantelijke opmars" in het wes ten en zuid-westen voort. Iran heeft het vooral vooreien op de belangrijk ste oliewinningsgebieden van Irak, Kirkoek en Mosoel, waarvan de pro- duktie door pijpleidingen naar de Middellandse Zee wordt gepompt. Irak vervoert alleen nog maar olie via deze leidingen naar het westen en heeft evenals Iran het vervoer van olie via de Straat van Hormoez stop gezet. De regering in Bagdad dreigde ook op andere doelen in Teheran aanvallen te doen als de Iraanse luchtmacht niet zou ophouden met aanvallen op de Iraakse olie-installaties. Radio Te heran riep gisteren de bevolking van de Iraanse hoofdstad op thuis te blij ven. Het personeel van de luchthaven van Teheran werd geëvacueerd uit vrees voor Iraakse luchtaanvallen. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier Van Agt noemt het „welhaast zeker, dat de wereldeco nomie een tik krijgt als gevolg van de oorlog tussen Iran en Irak. Het is eveneens zeker dat wij daar ook ons deel van krijgen," aldus de premier gisteren op zijn persconferentie. Van Agt vond het overigens nog te vroeg om alarm te slaan. „Zolang de Straat van Homoez open blijft zullen de gevolgen voor Nederland nauwelijks voelbaar zijn." De premier vreesde wel een invloed van de oorlog op Nederland in indirecte zin: „Er komt een einde aan de dalende trend van de olieprijs en het ligt voor de hand dat zich dat zal doorzetten. Daarmee herhaalt zich de situatie van 1973 en 1978." Zou de Straat van Hormoez wel worden afgesloten, dan is Nederland ook niet „het eerst en meest bedreigd", aldus de premier, die het nog te vroeg vond om te speculeren op een politiek antwoord ingeval de olieleveranties aan het westen wordt bedreigd. De voorstellen van de FNV om de koopkracht van de minimuminko mens te handhaven noemde de pre mier gisteren in zijn persconferentie „wel sympathiek, maar niet haal baar." De cijfers uit de Miljoenennota van het kabinet leiden tot een koop krachtdaling van 1,5 procent voor ie dereen. Het kabinet acht het echter wenselijk dat via vrijwillige inko- Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Toeristen, die een reis hadden geboekt bij het reisbureau Christoffel, maar die reis door het faillis sement van deze reisorganisa tie niet hebben kunnen ma ken, hebben de afgelopen da gen desondanks een brief in de bus gekregen met het ver zoek de reissom zo spoedig mogelijk aan Christoffel over te maken. Dit heeft mr. R. A. Felix van het advocatenkantoor Nauta en Haers- holte in Rotterdam gisteren beves tigd. Mr. Felix treedt op als adviseur van de curatoren van de failliete boe del van Christoffel. De brieven zijn. volgens mr. Felix, de deur uitgegaan, omdat op dringend verzoek van de bank van Christoffel, Slavenburgs bank, alle nog uitstaan de debiteuren zijn aangeschreven en de bank ook de toeristen, die voor een reis in het najaar hadden geboekt, als debiteuren beschouwt. Volgens mr. Felix zijn er ongeveer negenhonderd aanschrijvingen ver zonden. Voor een gedeelte zijn dit individuele reizigers en voor een an der gedeelte reisagenten, die meer reizen bij Christoffel geboekt hadden. De Algemene Nederlandse Vereni ging van Reisorganisaties gaat er van uit, dat de curatoren van Christoffel geen enkele aanspraak kunnen ma ken op het geld van bij deze organisa tie geboekte maar nooit uitgevoerde reizen. Volgens een woordvoerder van de vereniging „om de eenvoudige re den, dat Christoffel na 15 augustus niets meer heeft gepresteerd." De woordvoerder verwees daarbij naar een uitspraak, gedaan door een van de curatoren na het uitspreken van het faillissement, dat Christoffel de geboekte reizen niet meer kon en zou uitvoeren. Iedereen die door de curatoren om geld wordt gevraagd raadt de reisve- reniging aan contact op te nemen met het garantiefonds in Haarlem. Het is dit fonds, dat de kosten heeft Hoogtepunt Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Vannacht om drie uur is de zomertijd voor dit jaar ten einde. De klokken gaan een uur terug. Tot 29 maart 1981 heeft Nederland dan weer de ge wone Midden-Europese tijd. Voor het internationale verkeer is het een goede zaak dat steeds meer landen de zomertijd invoe ren en dat bovendien in toene mende mate op dezelfde datum doen Aanvankelijk zetten binnen onze tijdzone alleen de Benelux- landen. Frankrijk, Spanje, Italië en twee Oost-Europese staten de klok een uur vooruit, maar dit jaar deden voor het eerst West-Duits land. Oostenrijk, de Scandinavi sche landen en de nog ontbreken de landen in het Oostblok mee. Alleen Zwitserland en Joegoslavië weigerden nog met de tijd te schuiven. De Zwitsers die een soort eiland vormden, waar om heen het een uur later was, gaan volgend jaar echter tegen wil en dank eveneens mee. Nieuw in 1981 zal zijn. dat alle EG- landen gelijktijdig op de zomer tijd overgaan, op 29 maart dus. Engeland en Ierland, die tot nu toe twee of drie weken eerder be gonnen. hebben zich daarbij neer gelegd; Italië dat vroeger pas in mei begon, schikte zich al met ingang van dit jaar. Toch blijven Engeland en Ierland een beetje apart. Ze liggen in een andere tijdzone, de West-Europe- se en daarom is het er zomer en winter een uur vroeger dan hier. De Britten en Ieren gaan in de herfst echter langer door met de zomertijd, zodoende is het er tot 26 oktober bij hen en bij ons even zondag laat. Daarna is het verschil weer een uur en niet twee uur zoals sommige luisteraars naar de we relduitzendingen van de BBC den ken. Dit radiostation hanteert de Greenwich-Meantime. Nederland loopt daar in de zomer twee uur op vooruit, in de winter één uur. Verschillen in de periodes waar voor zomertijd geldt, blijven voor lopig nog tussen enerzijds Europa en aan de andere kant De Verenig de Staten en Canada. De overkant van de oceaan heeft zomertijd van de vierde zondag in april tot de vierde zondag in oktober. Een van de redenen waarom des tijds zomertijd werd ingevoerd, was energiebesparing Het resul taat was in de praktijk zeer gering. Voor recreatieve doeleinden lijkt het uur extra daglicht 's avonds echter een succes. Een grote meer derheid van de Nederlanders is ingenomen met de zomertijd. ADVERTENTIE De Iraakse olieraffinaderij bij Basra werd getroffen door Iraans raketvuur. Een Iraakse militair verbiedt hier de fotograaf dichter bij de brandende olietanks te komen. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier Van Agt meent dat de mogelijkheden om aande hoge inkomens offers te vragen hun beperking hebben. De voorstellen van de FNV waarbij aan inkomens boven vier maal modaal een matiging van 7,7 procent wordt gevraagd vindt de premier daarom „te hoog gegrepen". r. Neveda Combo. Voor nog geen f 50.* een onverslijt. baar kindervest. Snel gebreid op dikke naaiden. mensmatiging een koopkrachtdaling van 1,25 procent voor de minimum inkomens en 3,5 percent vor de inko mens boven 134.000 gulden bruto per jaar wordt bereikt. De FNV vraagt het kabinet de plannen zo te wijzigen, dat de minima worden ontzien en de hogere inkomens fors moeten inle veren. Vervolg op pag. 3, kol. 4 Kaartmmap Europa (A) Twee Dick Brona poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stof in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bruna Donkerbruine kunstlederen omslag. ontwerp. 4 Hosten eierdopjes (DJ op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. betaald van de uiteindelijk door an dere reisorganisaties uitgevoerde reizen. Slavenburg had zich aanvankelijk voor een bedrag van vijf miljoen ga rant gesteld voor uitvoering van het zomerprogramma van Christoffel. De bank trok zich echter terug op een moment, dat die limiet nog niet was bereikt en op het voor haar gunstige tijdstip, dat bij Christoffel juist de binnenkomende geldstroom voor ge boekte reizen op een hoogtepunt was. Met andere woorden: de bank heeft toen nog een flink deel van de verlie zen kunnen dekken. Overigens was een flink deel van de garantie bij andere banken herverzekerd. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe ahonnee- Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats. Uw naam: Uw adres: _Giro:. Pöstcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. C3D. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformalie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1