VEL KABEL? Vliegveld Teheran bestookt Kiesuwkado 1AAR GEEN VPR0-GIDS? NIEUWE VPRO-GIDS. KVP: houding Dijkman onjuist ize krant DÉZE WEEK'N KWARTJE. W Begrip voor prikactie van politie S Meubelfabriek Oisterwijk tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Nazomer-weer HET WEER rijns bevestigt berging kernkop D Conflict tussen Irak en Iran loopt uit op oorlog ema bouwt windmolen In EG 6,8 miljoen werklozen Laarzen afspoelen Lekkerkerkers niet terug naar vroeger eigendom Poolse vakbeweging op naar Warschau RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. manning nensing of Steun aan motie van afkeuring Bij botsing tegen boom twee doden toonaangevend in eiken Bezorglrotiw een nkowe abonnee I I touw H S 38STE JAARGANG NR 11051 In de ochtend hier en daar mistbanken, daarna droog weer met zonnige perioden. Middagtemperatuur ongeveer negentien graden. Matige wind uit zuid tot zuidwest. Morgen en overmorgen: Rustig na2omer-weer met kans op mist Morgen zon op: 07.27 onder 19.31 maan op: 19.59 onder: 07.00 DINSDAG 23 SEPTEMBER 1980 LOSSE NUMMERS 65 CENT tëlNA 2 e kerk en de uitenlanders (GINA 4 oneelindividuen het isolement HGINA 3 NV achter acties Ij De Schelde IGINA 5: i Almelo rel m de rel PAGINA 7 Speculaties over staatsgreep Portugal PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA 9: Parlementsrubriek PAGINA ECONOMIE: Oumeg Holland, een belangrijk export-initiatief PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuilleton, puzzel, weeroverricht. radio- en tv-programma's iMASCUS, Arkansas (AP) Een convooi van acht militaire voertui- ii verliet gisteren het terrein waar vorige week een Titan kernraket plofte, kennelijk met de kernkop die daarbij zo'n honderd meter pd weggeslingerd. Die zat zo te zien in een metalen houder met het chrift „Niet laten vallen." icieel stond dat niet vast, want het onverbiddelijke beleid van de lerikaanse legerleiding ls dat over het bestaan van concrete kernwa- is niet wordt gesproken. Maar de colonnecommandant ging zo ver als maar kon, toen een verslaggever vroeg: „Is dót wat Jullie niet wilden «stigen of ontkennen?" De kolonel grijnse breed en stak zijn duim boog. De pers kon inpakken. ADVERTENTIE lijft u heen en weer ■^schakelen tussen de 3 Duitse zenders, de 4 Belgische, 3 Franse en 3 Engelse? Of koopt u de nieuwe VPRO-gids? Met de komplete buitenlandse programma's. Elke week 35 pagina's Buitenland. Vanaf dinsdag 23 september in de winkels. Ter kennismaking voor slechts 25 cent Voor iedereen bereikbaar. HEM (ANP) De Kema in Arn- het onderzoeksinstituut van de rlandse elektriciteitsbedrijven, voor het eerst zelf een proef met een windmolen. Het Kl komt waarschijnlijk te staan Rijnoever in de buurt van het ictteitsmuseum Elektrum. BAGDAD, TEHERAN (APP, AP, Reuter) Het conflict tussen Irak en Iran is gisteren uitgelopen op een luchtoorlog, die de twee landen in een oorlog kan brengen die een bedreiging vormt voor de aanvoer van olie uit de gebieden rondom de Perzische Golf. Iraakse MIG-straaljagers bestookten de internationale luchthaven van Teheran en negen andere bases. De president van Iran Bani Sadr, verklaarde dat de Irakezen bij de luchtaanvallen zes MIGS hadden ver loren. Irak gaf zelf toe dat twee toe stellen verloren waren gegaan. Radio Teheran gebruikte gisteren al het woord oorlog. „Het Iraanse leger is verwikkeld in een lucht-, grond- en zeeoorlog," aldus de radio. Bij de beschieting van het vliegveld bij Teheran zou een passagiersvlieg tuig van het type Boeing 707 zijn vernietigd. Ook zouden burgers zijn omgekomen. De vliegvelden van Bag dad en Teheran waren gisteren voor onbepaalde tijd voor alle verkeer en telefoon- en telex-verblndlngen geslo ten. De revolutionaire raad van Irak gaf als reden van de luchtaanvallen op doelen in Iran dat dit land een toestand van volledige oorlog had laten ontstaan door een mobilisatie uit te roepen. Iran had bovendien agressieve militaire operaties uitge voerd tegen Irak, aldus Bagdad. Enkele uren na de luchtaanvallen door Iraakse toestellen begon de Iraanse luchtmacht aanvallen op ba ses in Irak. Deze aanvallen waren volgens president Bani Sadr van Iran met succes verlopen. jet-partijblad Prawda de Verenigde Staten ervan dat zij Irak en Iran tegen elkaar zouden opzetten als on derdeel van een plan om de wereld te overheersen. In eerdere berichten hadden de Russische media zich in hoofdzaak beperkt tot berichten van het officiële persbureau Tass waarin evenveel aandacht werd besteed aan de verklaringen van respectievelijk Iran en Irak. Khomeini Ayatollah Khomeini de Iraanse gees telijk leider, heeft de militairen van het leger van de tegenstander opge roepen in opstand te komen tegen hun president Saddam Hoessein. Khomeini zei dat het Iraaicse volk geen verwijt trof en hij noemde de oorlog een strijd van Hoessein tegen de islam en tegen de belangen van de Rpffp{i|ia mohammedaanse volkeren. Khomei- ni zei verder dat hij op een later tijdstip met bewijzen zal komen dat Irak met de VS onder één hoedje speelt. De regering in Bagdad meldde gisteravond een tweede serie lucht aanvallen. Op hetzelfde ogenblik ver klaarde Teheran dat de eerste lucht aanvallen „slachtoffers onder on schuldige burgers" hadden veroor zaakt De regering in Teheran heeft de Iraanse bevolking opgeroepen van daag massaal te demonstreren tegen „de grote imperialistische satan en zijn agent Saddam Hoessein". Een andere leuze die vandaag meege voerd zal worden is: „Iran wordt de begraafplaats van het imperialisme" van buitenlandse zaken maakte be kend dat Washington niet van plan is in het conflict te bemiddelen. In de Turkse hoofdstad Ankara ver klaarde een woordvoerder van de Iraakse ambassade aan het persbu reau Associated Press dat Irak de oorlog aan Iran heeft verklaard. De Iraakse ambassade in Londen ont kende echter dit bericht. De ambas sadeur in Londen: „Ik zou zeker op de hoogte zijn gebracht als zo'n besluit zou zijn gevallen" Pagina 7: Irak is beter voorbereid op oorlog De Amerikaanse regering heeft opge roepen tot een vreedzame regeling van het conflict tussen Irak en Iran. De woordvoerder van het ministerie Pagina economie: Conflict raakt olieprijs niet Verduistering Gisteravond werd voor geheel Iran een verduistering aangekondigd. De autoriteiten in Teheran dreigden zelfs dat ze de stroom zouden afsnij den als de Iraniërs de opdracht niet serieus zouden nemen. Een speciale afgezant van de Iraanse president Saddam Hoessein, Tareq Aziz, heeft in Moskou met de Russi sche communistische partijsecretaris Boris Ponomarjov van gedachten ge wisseld over het conflict. De Iraakse woordvoerder zei geen mededelingen te kunnen doen over verdere besprekingen. Volgens buitenlandse diplomaten in Moskou heeft het conflict bezorgd heid gewekt bij het Kremlin dat ener zijds sinds 1972 een vriendschapsver drag met Irak onderhoudt en aan de andere kant probeert tot een goede relatie te komen met de islamitische leiding in Iran. Begin deze maand uitte Teheran kritiek op het feit dat de Sow jet-Unie krachtens het ge noemde verdrag het meeste materi aal van de Iraakse strijdkrachten le vert. In een eerste commentaar op de vij andelijkheden beschuldigde het Sow- BRUSSEL (Reuter) Het aantal werklozen in de Europese Gemeenschap is in augustus met drie procent gestegen tot 6,8 miljoen, een record in de 22- jarige geschiedenis van de EG. De werkloosheid steeg in percentages van 6,1 in juli tot 6,3 in augustus. Vorig jaar augustus was 5,4 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Het werkloosheidspercentage is het hoogst in België: 10,4. Daarop volgt Ierland met 9,3 procent. Duitsland heeft het laagste werkloosheidscijfer: 3,3 procent. Staatssecretaris Koning (links) bezocht gisteren Lekkerkerk in het voorgeschreven tenue. Na zijn rondgang door de gifwijk moesten zijn laarzen grondig worden afgespoeld. Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK Van de 190 voor malige eigenaren van een koopwo ning in de gifwijk van Lekkerkerk- west keren er nog geen tien terug na afloop van het schoonmaakkarwei Desalniettemin maakt de gemeente zich er geen zorgen over dat er straks woningen leeg blijven staan. Geble ken is namelijk dat er niet alleen onder de vroegere bewoners van een huuwoning in Lekkerker-west, maar ook vanuit de omgeving grote belang stelling bestaat voor de koopwonin gen. Dit heeft de gemeente gisteren bekend gemaakt tijdens een bezoek van staatssecretaris Koning (binnen landse zaken) aan Lekkerkerk. Ook onder „andere" Lekkerkerkers. dat wil zeggen de inwoners van Lek kerkerk die niet in de gifwijk wonen, bestaat belangstelling voor de wonin gen in Lekkerkerk-west, aldus de ge meente. Of deze animo ertoe zal lei den, dat straks ook een deel van de tachtig huurwoningen in de wijk te koop zal worden aangeboden, kon men nog niet zeggen Staatssecretaris Koning, die de zaak- Lekkerkerk coördineert, kwam giste ren een kijkje nemen bij de schoon- maakwerkzaamheden in de gifwijk. Tot nu toe verloopt het afgraven van de wijk volgens plan. De bewindsman merkte op dat de schoonmaak en de herinrichting van de wijk waarschijn lijk meer zullen gaan kosten dan de geraamde honderd miljoen gulden. „Er zijn enkele financiële tegenval lers", aldus de staatssecretaris. openbare elektriciteitsnet. Er wordt daarom samengewerkt met het Arn hemse energiebedrijf GEWAB. De ge leverde stroom zal hoofdzakelijk via he GEWAB-net terecht komen bij de gebouwen op het terrein van de Ke ma, waar ruim duizend mensen wer ken. Het is niet bekend hoe groot de Kema wil met het experiment; windmolen wordt. De Kema bekijkt nagaan in hoeverre de wind- op het ogenblik welk type molen het stroom kan leveren aan het beste kan worden gebruikt. GDANSK (AP) Afgevaardigden van de onafhankelijke Poolse vakbe weging legden gisteren in Gdansk de laatste hand aan een handvest voor een landelijke werknemersorganisa tie. Vandaag willen zij per bus naar Warschau om de organistie daar te laten registreren bij de arrondisse mentsrechtbank. Die procedure heeft de regering in het akkoord na de stakingen opengesteld voor vakbon den die niet binnen de officiële vak centrale willen functioneren. Volgens de griffie 2ou de formele registratie ongeveer twee weken na de aanmel ding een feit kunnen zijn. Volgens coördinator Lech Walesa zal de organisatie „Solidariteit" heten en haar hoofdkwartier in Gdansk vesti gen. De bond zal functioneren als één landelijke organisatie, met afdelin gen in de verschillende grote steden. Elke regionale organisatie zal auto noom optreden, en een landelijke commissie zal helpen de activiteiten te coördineren. ADVERTENTIE Looptijd Vaste Kente 6 jaar10 96 5 jaar10 96 4 jaar91496 3 jaar9 96 2 jaar8J496 1 jaar8'496 Nadere informatie: 020-5912137 postgiro en tojn man zegt al jaren: 6&s, hou toch op" Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het partijbe stuur van de KVP vindt dat het Tweede-Kamerlid Dijk man (KVP/CDA) een „politiek onjuiste beslissing" heeft ge nomen door in juni een motie- van de oppositie te steunen waarin het beleid van het ka binet-Van Agt werd afge keurd. Dijkman wordt echter niet geroyeerd, waarom in de KVP-kring was gevraagd. Het partijbestuur heeft evenmin gehoor gegeven aan de wens om Dijkman lager op de kan didatenlijst te plaatsen. De motie van afkeuring werd inge diend tijdens het Kamerdebat over een mogelijke olieboycot yan Zuid- Afrika. Dijkman was voor een eenzij dige boycot van de kant van Neder land. Hij stemde voor demotie vn afkeuring omdat de regering nog niet van plan was een eerder aangenomen motie over de eenzijdige boycot uit te voeren. Het dagelijkse bestuur van de KVP heeft enkele gesprekken met Dijkman over zijn stemgedrag ge voerd. Het partijbetuur liet gister avond weten dat het stemgedrag van zes leden uit de CDA-fractie, onder wie dat van Dijkman, „als een inci dent moet worden opgevat." Dijkman zei gisteravond „zeer ver heugd" te zijn dat zijn partijbetuur uiteindelijk zijn onafhankelijke posi tie als volksvertegenwoordiger heeft gerespecteerd. Over het feit dat het bestuur zijn uitspraak ten gunte van een motie voor een olieboycot heeft afgekeurd, wilde hij zich niet uitlate „Dat is een zaak van het partijbe stuur", zei Dijkman. Een disciplinaire maatregel is achterwege gebleven, zo meent hij. Dijkman leidt uit het be sluit af dat zijn „formele positie niet is angetast." APPELSCHA (ANP) Bij een ver keersongeluk in Appelscha zijn gis termorgen twee mensen om het leven gekomen. Door onbekende oorzaak vloog een auto, bestuurd door de 35- jarige mevrouw J. van Gaveren uit Amsterdam, uit de bocht en botste tegen een boom. De bestuurster was op slag dood; een mede-inzittende, de 53-jarige C. H. van Lijf uit Amster dam, overleed later aan de opgelopen verwondingen Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De prikactie die Amsterdamse politiemensen zater dag hebben gehouden, valt te betreu ren, maar er bestaat begrip voor de „gevoelens van onbehagen" waaruit de actie voortkwam. Op dit stand punt stellen zich de vertegenwoordi gers van de Nederlandse politiebond (NPB), de Algemeen christelijke poli- tiefederatie (ACP) en de Vereniging van hogere politie-ambtenaren bij de Amsterdamse politie. De dienstcommissie van de politie in Amsterdam, waarin de bonden verte genwoordigd zijn. hebben dit gisteren laten weten na een gesprek met de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, J. Valken. De prikactie waaro ver werd gesproken, werd gehouden uit protest tegen de situatie rondom de kraakpanden de „Groote Keijser" in Amsterdam. De commissie zegt dat de leden van het Amsterdamse korps ervan verze kerd kunnen zijn dat hun problemen en verlangens binnenkort opnieuw aan de korpsleiding en de burgemees ter van Amsterdam zullen worden voorgelegd. De burgemeester noemde de actie gisteren „niet toelaatbaar", maar hij toonde wel enige begrip voor de mo tieven van de agenten. Hij zei behoef te te hebben aan een gesprek met vertegenwoordigers van het politie personeel. De Tweede-Kamerleden Jacobse en Nijpels (beiden VVD) hebben in schriftelijke vragen laten weten de mening van de activisten te delen dat in Amsterdam in toenemende mate rechtsongelijkheid wordt geschapen Zij willen snel een eind zien gemaakt aan de situatie rondom de „Groote Keijser" ADVERTENTIE Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunst lederen omslag Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van slot Origineel Dick Bnina ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermolief. Als onderlegger of voor de sier 4 Houten eierdopjes D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee-. Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: -Tel.: Meer nieuws op pag. 3. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomslkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.» IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1