'Buitenlanders moeten samenwerken' 'Middenschool niet alleen voor arbeiderskinderen1 Voorzitter actiecomité wil 'wegwerp-beleid' overheid bestrijden Onderwijswereld is pressiegroep rijker: FAMILIEBERICHTEN MAANDAG 22 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET Van een onze verslaggevers UTRECHT De organisaties van buitenlanders in Nederland moeten nauwer samenwerken in de strijd voor gelijke rechten voor de buitenlanders. Gezamenlijke acties zijn nodigom het „wegwerp-beleid" dat de overheid ten aanzien van buitenlanders voert te bestrijden. Deze oproep plaatste Mohammed len (1975), de 1 november-wet en de Rabbae, voorzitter van het Landelijk daaropvolgende overgangsregel had- Aktiekomitee Wet Arbeid Buiten- den slechts tot doel de voordelen van landse Werknemers, zaterdag op een studiedag van het comité in Utrecht. Rabbae riep Surinamers, Zuid-Mo- lukkers en overige buitenlanders in ons land op om tot een frontvorming te komen; een strijd die volgens hem een lange adem nodig heeft, „want de buitenlander beseft dat je geen rech ten krijgt, als je er niet voor vecht." De actie die het landelijk actiecomité voert om de slachtoffers van de 1 november wet een rechtvaardige be handeling te bezorgen, zal verbreed worden. Niet alleen de illegaal in Ne derland verblijvende buitenlanders zijn de dupe van het overheidsbeleid, aldus Rabbae, maar ook legale bui tenlanders dreigen in de problemen te geraken. Buitenlanders met een verblijfsvergunning die geruime tijd ziek zijn of WAO-er zijn komen in moeilijkheden. Buitenlanders afkom stig uit EEG-landen zijn niet verze kerd van verblijfsmogelijkheden. En binnenkort vallen ook Surinamers onder de wet, die 1 november 1979 werd ingevoerd om een einde te ma ken aan het groeiende verschijnsel illegale arbeid(ers). „Andere buitenlanders dan de Ma rokkanen en Turken die het landelij ke actiecomité hebben gevormd, ver schijnen nog weinig op het toneel", aldus Rabbae. Een bundeling van de buitenlanders is volgens hem hard nodig," want de Nederlandse regering is in haar beleid ten aanzien van buitenlanders scherper geworden. Nederland doet zich voor als het ge weten van de wereld. Het land heet erg democratisch te zijn, de grondwet garandeert gelijke rechten en be scherming van alle ingezetenen en vrijheid van meningsuiting. Maar Nederland heeft zich buitenlan ders altijd anders behandeld dan zijn eigen onderdanen. De 1 november- wet is een onderdeel van een totaal pakket van de Nederlandse overheid Plannen als een „rot-op-premie" (1973 en 1977) regularisatiemaatrege- gastarbeid volledig te plukken, de nadelen af te wentelen op de landen van herkomst en het geweten van de regering schoon te wassen. Het re strictieve en onderdrukkende beleid ten aanzien van buitenlanders is een jungle-beleid: er gebeurt van alles wat, maar niemand heeft er overzicht over." De overheid is de eerst verantwoorde lijke voor de discriminatie van bui tenlanders, aldus Rabbae. Zij voert volgens hem een sterk beleid, dat van de buitenlanders steeds meer een sterk geïsoleerd en verpauperd sub- proletariaat maakt. Omdat soortge lijke verschijnselen zich en dan nog in grotere mate voordoen in andere landen in West-Europa, zal de actie voor de rechten van de buiten landers internationaal aangepakt moeten worden. De voorzitter van het landelijk actie comité sprak de hoop uit dat de strijd voor de buitenlanders ook daadwer kelijk gesteund wordt door de vak bonden, de kerken, welzijnsinstellin- gen en politieke partijen. Vooral de partijen in de Tweede Kamer moeten onder druk gezet worden om de rege ring, die vorige week nog liet weten bij monde van bewindslieden Albeda, De Ruiter en Haars, dat het beleid inzake buitenlanders onverkort zo niet harder wordt voortgezet, tot andere gedachten te brengen. Hoewel de kwestie van de buitenlanders poli tiek gezien een onaantrekkelijk on derwerp blijkt te zijn, zal de proble matiek in de komende verkiezings strijd moeten worden benadrukt. De partijen moeten voortdurend gecon fronteerd worden met het beleid dat zij steunen, aldus Rabbae. Jan Niessen. actiesecretaris van het landelijk actiecomité, kondigde aan dat in het najaar ee hij zijn gehoor voor, onderet kabinet-den Uyl zijn de collectieve uitgaven wel met honderd procent gestegen. Dit puin zou zeker geruimd zijn ware het niet dat de economische groei de afgelopen jaren bar is tegengevallen, en ja, tegen die achtergrond kon hij „niet ontkennen dat het bij de thans gepresenteerde opzet van de begroting onvermijde lijk is geweest op deze manier dehis- torisch document. Het actiecomité hoopt dat de enque te een soortgelij ke uitwerking zal hebben. De enquê te, die plaatselijk wordt gehouden en onderworpen als arbeidsomstandig heden bij illegale werkgevers, de rol van arbeidsbureaus, de sociale dien sten, de vreemdelingenpolitie en de welzijnsinstellingen moet belichten zal worden afgesloten met tribunaal achtige en publicatie van de gege vens. Koningin Beatrix en prins Claus hebben zaterdag een bezoek gebracht aan Naarden, w Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland haar 75-jarig bestaan vierde n grote manifestatie. Op de foto koningin Beatrix tijdens een wandeling over de natuurmaï kraampjes van ruim zeventig natuur- en milieu-organisaties. Van onze onderwijsredactie UTRECHT De toch al bont geschakeerde onderwijswe reld is een pressiegroep rijker. Zaterdag is in Utrecht een vereniging opgericht van ou ders, leraren en andere be langstellenden, die ijveren voor algemene invoering van de middenschool. Je kunt de ruim zeshonderd leden tellende middenschoolvereniging nog het beste vergelijken met de belangenorganisaties die strijden voor het behoud van het gymnasium. In beide gevallen beperkt de doelstel ling zich tot de propaganda voor één schoolsoort. Met dit verschil natuur lijk dat de voorstanders van het gym nasium al tevreden zijn als ze ergens in een hoekje van het voortgezet on derwijs hun klassieken mogen blijven lezen, terwijl de middenschool wordt gezien als de onderwijsvorm die alle andere schoolsoorten overbodig maakt. In dat opzicht zijn beide pres siegroepen elkeers tegenpool. Het was voor de honderdvijftig aan wezigen in Utrecht niet makkelijk precies het terrein af te bakenen, waarop de strijd voor de midden school zich moet voltrekken. De mid denschool heeft een aantal uitgangs punten (zoals uitstel van schoolkeuze tot ongeveer het vijftiende jaar), die ook ten grondslag liggen aan andere vernieuwingsprojecten. Tal van scho len voor voortgezet onderwijs zijn op de een of andere manier bezig met de verlenging van de brugperiode, met onderwijs in gemengde groepen, of met examens die per niveau en per vak verschillen. Moet je alle mensen die zich daarmee bezig houden ook betrekken bij het werk van de mid denschoolvereniging? Niet te breed De conclusie van de vergadering was, dat men de doelstelling niet te breed moest maken. Als andere vernieu wers hun werk willen zien als stap op weg naar de middenschool, valt er samen te werken. Maar wie de afzon derlijke schooltypen wil laten voort bestaan, hoort in dit gezelschap niet' thuis. Daar komt bij dat de middenschool vereniging meer wil dan alleen een nieuwe structuur voor het onderwijs. De middenschool is bedoeld als een nieuwe vorm van onderwijs. Het vor mingsaanbod is breder, er ligt meer accent op projectonderwijs, de vak- kensplitsing wordt doorbroken, vroegtijdige selectie wordt vermeden, en zo is er veel meer te noemen. Ander onderwijs met andere doelen dus, maar ook dat is nog een vage formulering. Om nog even de vergelij king met het gymnasium te maken: in dat geval weet je precies wat be doeld wordt, maar bij de midden school is het allemaal nog toekomst muziek. Er zijn wel experimenten aan de gang, maar die experimenteer- scholen zijn onderling zeer verschil lend. Daardoor blijft het beeld van de middenschool ietwat schimmig. Ideaal De nieuwe vereniging wil de mensen laten zien, dat de middenschool een ideale onderwijsvorm is voor alle kin deren. Zowel voor kinderen die straks de gymnasiumkant uitgaan als voor kinderen die een technische richting kiezen, zowel voor arbeiderskinderen als voor kinderen van professoren, zowel voor de Kinkerbuurt in Am sterdam als voor een villawijk in het Gooi. De meeste aanwezigen waren het er wel over eens dat je moest vermijden de middenschool af te schilderen als een school die bij uitstek geschikt zou zijn voor arbeiderskinderen. Vooral xtor de beïnvloeding van poli tici die straks (waarschijnlijk om streeks 1985) moeten beslissen over het lot van de middenschool, zou het wel eens belangrijk kunnen zijn juist de middengroepen in de samenleving te overtuigen van het belang van de middenchool, zei een der sprekers. Als die zien dat ook hun kinderen gebaat zijn met een ondeii die kinderen van twaalf niet] in hokjes plaatst, dan is eri dat over vijf jaar „niet zes maar zes miljoen voor de] school kiezen. Oproep Zaterdagmiddag om vier uui pas verkozen voorzitter Jan wenhuizen de vergadering oproep aan de leden de har ploeg te slaan: leden werven ten leggen met scholen, tieblad op poten zetten, af oprichten, scholieren erbij be ouders motiveren om midq experimenten aan te uitoefenen op politici om dei school wettelijk mogelijk en nog tal van andere om dei elijk te activi kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-562.6270. na 17.00 uur 562.2890 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur Geboren WANNE zoon van Clara en Pieter Kromdijk 20 september 1980 Sparrendal 192 Maassluis Na een leven van strijd en zorgen schreed zij met de pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen waar de he mel haar verhoort. naar Gez. 459 1 Opgegaan in heerlijkheid onze moeder en onze lieve oma Teuntjen Steunenberg-Slettenhaar weduwe van T. D. Steunenberg, op de leeftijd van 75 jaar. Middelburg: Willem en Adriana Steunenberg-Schot Emmeloord: Teuny en Johan van der Mout-Steunenberg Hanneke, Teuny. Erika. Jacqueline, Pieter Velp (Gld): Henk en Ineke Steunenberg-Holwerda René, Erika-Jan, Arjan, Annelies. Apeldoorn, 20 september 1980 Nietszschestraat 17 Correspondentie-adres: T. van der Mout-Steunenberg Pallasstraat 208, 8303 BS Emmeloord. Onze moeder en oma is opgebaard in het rouwcentrum van de Monuta Stichting, Derk Kamphuisweg 6 te Ugchelen (Apeldoorn), waar gelegenheid is tot condoleantiebezoek dinsdag a.s. van 18.45-19.30 uur en tevens woensdag a.s. voor de begrafenis van 13.00- 13.30 uur. Een dienst van Woord en Gebed wordt gehou den woensdag 24 september om 14.00 uur in de aula op de algemene begraafplaats „Heidehof" te Ugchelen, waarna wij haar naar haar laatste rustplaats zullen begeleiden. Vertrek vanaf Derk Kamphuisweg 6 om 13.45 uur. De God van leven en dood nam tot Zich voor ons zeer onverwacht, onze lieve zuster, schoon zuster Teuntje Slettenhaar weduwe van T. D. Steunenberg. Zij werd 75 jaar en woonde te Apeldoorn. Zij kende in haar leven troost uit Psalm 138:3. Ten dage dat ik riep hebt Gij mij geantwoord; Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Lochem D. Slettenhaar A. Slettenhaar-Vries Almelo: J. W. Geerling C. E. G. Slettenhaar-Eshuis W G. J. Knol neven en nichten 20 september 1980 Psalm 116 4 d'Eenvoudigen wil God steeds gade slaan; 'k was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. Na een gezegend en welbesteed leven, heeft het de Heere behaagd uit ons midden weg te nemen onze geliefde, zorgzame vader, groot- en overgrootvader Leendert Vellekoop weduwnaar van Pietje Elizabeth Schellevis op de leeftijd van 90 jaar. Driebergen: J. Rijpstra-Vellekoop 's Gravenzande: C. Vellekoop A. Vellekoop-Sonneveld Driebergen: J. E. Haaring-Vellekoop J. Haaring 's Gravenzande: M. Vellekoop H. P. Vellekoop-Flikweert Leiden: E. P. Vellekoop 's Gravenzande: M. Vellekoop G. Vellekoop N. S. Vellekoop-van der Hout klein- en achterkleinkinderen. 's Gravenzande, 19 september 1980 Naaldwijkseweg 138. Liever aan huis geen bezoek. Vader ligt opgebaard in de rouwkamer van het mortuarium op de algemene begraafplaats te 's Gravenzande. Gelegenheid tot condoleren aldaar: maandag van 19.30-20.15 uur en na afloop van de begrafenis. De rouwdienst zal gehouden worden op dinsdag 23 september a.s. om 13.30 uur in de aula op de algemene be graafplaats te 's Gravenzande, waarna de bij zetting in het familiegraf zal plaatsvinden. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. God heeft in heerlijkheid opgenomen, onze lieve vader, groot- en overgrootvader Klaas van Wieren in de ouderdom van 85 jaar Leeuwarden, 20 september 1980 „Aldlanstate" Huizen, Karei Doormanlaan 57: A. Toornstra-van Wieren H. Toornstra Marrejols (Fr.): Anneke en Hans Hack-Toornstra Arnhem: Klaas en Aafje Toornstra-Hospes Huizen: Rob Toornstra Enschede, Piksenbrink 203: G. van Wieren Leeuwarden, Peperstraat 14: G. W. van Wieren D. van Wieren-Feenstra Riekje Gerie Achterkleinkinderen Agnès, Jean-Philippe Benjamin Gelegenheid tot condoleren op woensdag 24 september van 13.00-13.30 uur in de aula van de Prot. Chr. Onderlinge Uitvaartvereniging, Jelsumerstraat 43 te Leeuwarden. In aansluiting hierop volgt de dienst van Woord en Gebed, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden. Corr. adres: G. W. van Wieren, Peperstraat 14. 8911 JA Leeuwarden. Gezang 300 God nam voor ons zéér onverwacht tot Zich mijn geliefde man, onze zeer zorgzame vader, zoon, broer, zwager en oom Willem Johan Caspers op de leeftijd van 60 jaar Bennekom: S. E. Caspers-Köhler Amersfoort: J. W. J. Caspers E. Caspers-Dokter Amersfoort: S. E. J. Caspers Bennekom: F. N. Caspers en verdere familie 6721 EH Bennekom, 21 september 1980 Beatrixlaan 1 Geen bezoek aan huis De overledene is opgebaard in de rouwkamer aan de Edeseweg 48 te Bennekom, bezoek aldaar en gelegenheid de familie te condoleren woensdag 24 september a.s. van 19.30-20.30 uur. De rouwdienst wordt gehouden in gebouw 't Kerkheem, achter de Dorpskerk te Benne kom, donderdag 25 september a.s. om 11.30 uur, waarna om 13.00 uur de crematie zal plaatsvinden in het crematorium Moscowa, Waterbergseweg 18, te Arnhem. Na een waardig afscheid is hedenmorgen op 77-jarige leeftijd tot onze grote droefheid over leden ons aller vader, grootvader en zwager Louis Philip Hij laat bij ons een lege plaats achter Arnhem: J. Philip M. L. G. Philip-Latour Hoevelaken: J. C. Enzlin-Philip J. Enzlin Nieuw Beijerland: L. Cieremans-Philip C. J. A. Cieremans Rotterdam: A G. van der Let-Hamelink en kleinkinderen Hoogeveen, 20 september 1980 Dunanthof 26 Correspondentieadres: Hulkesteinseweg 15 6812 DB Arnhem. Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 24 september van 12.00-12.30 uur in een der zalen van de Goede Herderkerk aan de Lomanlaan te Hoogeveen. Na een korte rouwdienst zal de teraardebestel ling om circa 13.15 uur plaatsvinden op de begraafplaats aan de Zuiderweg. Geheel onverwacht heeft de Heer uit ons mid den weggenomen mijn lieve zorgzame man, onze vader en opa Pieter van Beem echtgenoot van Huiberdina de Rijk op de leeftijd van 75 jaar. Zuidoostbeemster: H. van Beem-de Rijk Ilpendam: Gijsbert van Beem Jeanne van Beem-Elmers Pieter Marina 1461 AL Zuidoostbeemster, 20 september 1980. Prinses Wilhelminasingel 19. De overledene is opgebaard in de aula van „Zuiderhof" (ingang Zuiderpad) te Zuidoost beemster. Gelegenheid tot condoleren: aldaar op dinsdag 23 september van 19.30 tot 20.00 uur. De rouw dienst wordt gehouden op woensdag 24 sep tember, om 13.30 uur, in de kapel van de Nederlands Hervormde Gemeente te Zuidoost beemster, waarna de begrafenis om ca. 14.30 uur zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats te Middenbeemster. Eveneens gelegenheid tot condoleren in het „Heerenhuis" te Middenbeemster na afloop van de teraardebestelling. Liever geen bloemen. Tot onze grote droefheid moeten wij u meede len, dat is overleden onze lieve zoon, broer en zwager Bastiaan Star op de leeftijd van 63 jaar Hij had zich aan God overgegeven en ver trouwde erop, dat hij in hoger heerlijkheid opgenomen werd. Rijnsburg: J. M. Star-Kuivenhoven Rotterdam: M. van Hulzen-Star A. J. van Hulzen Oegstgeest: E. Ravensbergen-Star P. Ravensbergen Rijnsburg: H. Star G. Star-van Duivenvoorde Eemnes: J. M. van Muyen-Star Haarlem: W. Haasnoot-Star K. Haasnoot New Westminster (Canada): J. Star C. Star-Noort Rijnsburg: J. Nagtegaal-Star W. Nagtegaal 18 september 1980 De Here nam op Zijn tijd, nog vrij plotseling tot Zich, na een ziekbed van slechts enkele dagen, op de leeftijd van 79 jaar, onze lieve zorgzame man, vader, opa en oom Tjerk Cornells Stellema eerder gehuwd geweest met Jitske Smidt Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht, de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan als aard' en hemel ondergaan Gezang 440 Dokkum: F. Stellema-van der Veen Joh. T. Stellema J. Stellema-Bolhuis A. Straatsma-Stellema E. Straatsma en kleinkinderen Epe: Fam. Hacquebord-Boer Leeuwarden: Fam. Harder-Hacquebord Hoogeveen: Fam. Schuiten-Hacquebord De rouwdienst zal worden gehouden op don derdag 25 september a.s. 's middags om 13.30 uur in de Gereformeerde Oosterkerk aan de Oostersingel te Dokkum, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden (volgen vrij). Er is gelegen heid tot condoleren op woensdagavond 24 sep tember a.s. 's avonds van 19.30 tot 20.30 uur in de aula van de Sionsberg. Dokkum, 20 september 1980 Waterhoen 28 Door een noodlottig ongeval nam de Hee re tot Zich onze ge achte voorzitter Haaie Veens tra Op de leeftijd van 46 jaar Het zal voor ons moeilijk zijn hem te vergeten Bestuur en leden van de N.C.B.O.- afdeling Veen- huizen Heden nam de Heer tot Zich onze lieve Va Grootvader, Overgrootvader en Oom Isaac Bos Weduwnaar van Pieternelletje Maria SusS van de Wetering op de gezegende leeftijd van 90 jaar Zeist: M. Bos J. C. Bos-van der Feltz 's Gravenhage: J. Bos G. E. Bos-Boomsma Zwolle: A. Bos A. E. G. Bos-van Epenhuysei Soestdijk: A M Pop Klein- en Achterkleinkindere Heelsum, 20 september 1980 De overledene is opgebaard in het rouw trum, Kamperdijklaan 6 Heelsum, alwaar genheid bestaat tot het nemen van afschel woensdag 24 september van 14-16 uur. De rouwdienst zal gehouden worden op derdag 25 september om 10.30 uur in Koningshof', Utrechtseweg 62, Heelsum. De bijzetting in het familiegraf op de Begi plaats Oud Eik en Duinen, te 's Gravenhag plaatsvinden om ongeveer 15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de dienst in •Koningshof" en na afloop van de plechtigl in de ontvangkamer van de Begraafplaat Correspondentie-adres Homeruslaan 12, 3707 GS Zeist. Ik zal het welkom horen vani koning en jaar aan jaar verbly in zijn woning. God nam tot Zich, op de leeftijd van onze geliefde voor ons allen zorgzame moe behuwdmoeder, groot- en overgrootmoedi Alberta Alons-van Veen Utrecht: J. C. Mertens-Alons T. W. Mertens Maarssen: M H. Alons Vlissingen. F. Alons J. Alons-van Zutphen Amsterdam: A. G. C. Mertens M. T. M. Luns J. C. A. van Beekum-Mertew R. M. van Beekum en kind F. P. C. Mertens Hoogersmilde: F. J. W Mertens Utrecht, 20 september 1980 De overledene is opgebaard in de aula huize Maria Dommer, Vondelstraat 1 te Mi sen. De rouwdienst zal aldaar woren gehoi op woensdag 24 september a.s. om 13.30 De teraardebestelling zal aansluitend om uur plaatshebben op de algemene beg plaats te Maarssen. Gelegenheid tot condoleren na de begra in de aula van de begraafplaats.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6