rurkse leiding ergroot macht Weer kerkdiensten op Poolse radio sraël beducht voor rerwij dering uit VN false hoop in Iraanse gijzelingszaak 'Kerkkwesties' verharden Duitse verkiezingsstrijd Ook wat! Bellen er steeds maar relaties. Hoe we toch zulke beeldschone kopieën maken. deVeenm» Nou, gewoon eVeenman Repro 100. Staking Katowice beëindigd Zweedse jagers onderschepten Deense vorstin „Leve bomoza dertig jaar zond de Poolse radio gisteren een katholieke mis MDAG 22 SEPTEMBER 1980 BUfTENLAND TROUW/KWARTET [KARA (Reuter, AP, AFP) De militaire leiders in Turkije )ben de bevoegdheden onder de staat van beleg van de ercommandanten aanzienlijk uitgebreid. Gisteravond »ft de nieuwe premier Bulent Ulusu de samenstelling be id gemaakt van een burgerkabinet. Het telt 27 leden, onder zeven generaals buiten dienst, vijf hoogleraren en acht hnocraten. door J. J. Moskau de uitbreiding van de bevoegdhe- van de militaire commandanten Ijwel het hele Turkse recht onder taire jurisdictie gebracht. Juridi- deskundigen in het land hebben Égd dat de nieuwe militaire recht- e een einde kan maken aan de legdheden van de burgerlijke tbanken. Anderen beschouwen nieuwe stelsel als de mogelijke •loper van een harder optreden n personen die door de militairen schadelijk voor de maatschappij den beoordeeld. commandanten krijgen de be rdheid om ambtenaren in lande- en lokale overheidsdienst te ont- n of over te plaatsen. Functiona- m kunnen ook worden verplicht rs zonder meer uit te voeren. Alle icaties, met inbegrip van boeken, iten en films, kunnen onder cen- worden gesteld. De militairen nen ook post en telegrammen roleren. drukpersen verkegelen, nkomsten verbieden en stakin- en andere vakbondsactiviteiten ndigen als men een bedreiging de openbare orde vermoedt. Ver- kunnen onderwijsinstellingen, els en bedrijven die belangrijke dstoffen verwerken onder toe- worden geplaatst. Onder de nieuwe regels kunnen poli tiemannen en soldaten schieten als zij dat nodig achten. Appel-mogelijk heden tegen gevangenisstraffen van minder dan drie jaar komen te verval len en het verspreiden van geruchten die tot opwinding onder de burgers kunnen leiden kan stevig worden be straft. Een verdubbeling van die straf geldt voor journalisten die geruchten verspreiden. De nieuwe premier van Turkijke Ulu su heeft een kabinet samengesteld dat door westerse waarnemers wordt omschreven als tweede en derde keus. De sleutelpositie is voor vice- premier Turgut Ozal, die altijd nauw contact heeft onderhouden met de militairen. Hij geldt als de arhcitect van het economische stabiliserings programma dat door de afgezette re- gering-Demirel op gang is gebracht. Ozal moet worgen voor de continu ïteit van de economische hulpverle ning door het westen. De tweede vice-premier is Zeyyat Baykarra, ook al een econoom. Hij moet de bureaucratie in de hand zien te krijgen. De portefeuilles van bui tenlandse zaken en defensie worden beheerd door de ervaren diplomaten liter Turkmen en Haluk Bayulken. De campagne tussen bonds kanselier Helmut Schmidt en oppositieleider Franz Josef Strauss is nog geen twee we ken voor de verkiezingen voor de Westduitse Bondsdag plot seling veranderd in een open lijk vijandige persoonlijke strijd. Het centrale thema is een verhit debat over de wen selijkheid van de herderlijke brief van de katholieke bis schoppen in de bondsrepu bliek. Een ultimatum negerend had Strauss gisteren nog steeds niet de uitspra ken teruggenomen die hij had gedaan in een vraaggesprek dat zaterdag in het massadagblad Bild verscheen. De CDU-CSU-leider zegt onder meer: „Ik heb bepaalde informatie uit de soci aaldemocratische leiding dat de SPD de financiële kraan voor de kerken wil dichtdraaien." Volgens Strauss wil de SPD een wetsvoorstel indienen dat een einde maakt aan de praktijk om de staat kerkelijke belasting te laten innen. De partij is, nog steeds volgens de Beierse minister-presi- dent, zelfs van plan om bijdragen aan de kerk niet meer in aanmerking te laten komen voor aftrekpost bij de inkomstenbelasting. De SPD heeft het hoofdkwartier van Strauss' campagnestaf laten weten dat er tegenmaatregelen zullen wor den getroffen, waarschijnlijk in de vorm van een aanklacht, als de be schuldiging niet wordt waargemaakt. Herderlijke brief De partijtop zegt dat Strauss de be weringen over acties tegen de kerken „uit zijn duim gezogen heeft" en dat ze absoluut onwaar zijn. Kanselier Helmut Schmidt noemde Strauss „een smerige gifstrooier", een man die in het zicht van een stembusne derlaag op 5 oktober naar alle kanten uithaalt. Strauss' poging om de SPD af te schilderen als een partij die vijandig staat tegenover de kerk „is schandelijk." De plotselinge uitbarsting van aan vallen en tegenaanvallen begon met de voortijdige publikatie vorige week van een herderlijke brief van de Duit se bisschoppenconferentie met daar in passages, die volgens de sociaalde mocraten en de vrije democraten (FDP) een weerspiegeling zijn van de campagne-stokpaardjes van de CDU- CSU, vooral waar het gaat om het snel aan gewicht winnende punt van de staatsschuld. Woordvoerders van de regeringspartijen stellen dat de bewoordingen van de brief de slot som rechtvaardigen dat zij openlijk inspelen op kwesties, die de christen democraten aan het slot van de cam pagne naar voren schuiven. De bisschoppen hebben, zo schijnt het, noch hun eigen zaak noch die van hun kudde veel goed gedaan. Veel priesters in de hele bondsrepu bliek hebben besloten de brief giste ren helemaal niet voor te lezen en anderen hebben haar afgedrukt in het parochieblad. De vicaris-generaal van het diocees Limburg, waarin ook Frankfurt ligt bevestigde met nadruk dat hij een brief had gestuurd aan de parochies, waarin staat dat de pasto rale boodschap „behoort te" worden voorgelezen, daarmee duidelijk ma kend dat het niet verplicht was. Het standaardgebruik is steeds geweest om te verklaren dat een herderlijke brief „moet" worden voorgelezen. Vandaar dat de Frankfurter jezuïet Bieger de conservatieve Frankfurter Allgemeine Zeitung meedeelde dat „ik door mijn bisschoppen en de paus gehouden ben onpartijdig te blijven inzake politieke kwesties. Zelfs in het stevig conservatieve Bonn lieten de priesters in de hoogmis blijken dat niemand de boodschap moest opvat ten als inmenging in de politieke be sluitvorming. „Ik ben zeer geschokt door hun houding" zei een van de kerkgangers over de bisschoppen. Er was echter ook ergernis over jongeren die zwaaiend met SPD-vlaggetjes het voorlezen van de brief wilden ver storen. Geldstelsel De belangrijkste twistappel in de brief is een passage over de groeiende staatsschuld. Dat Schmidts SPD vooral op dit punt gevoelig is wordt duidelijk tegen de achtergrond van de aanhoudende kritiek van de oppo sitie dat die schuld het land naar de rand van de afgrond leidt. De opposi tie heeft daarop gesuggereerd dat het land aan de vooravond staat van een hervorming van het geldstelsel. Voor de man in de straat is dit één van de drie angstaanjagende discussiepun ten, samen met de werkloosheid en de dreiging van „het communisme". Dat deze kwestie zich tegen de bis schoppen kan keren wordt erkend door de belangrijkste sociale denker van de katholieke kerk, de jezuïet Oswald von Nell-Briining. De 90-jari- ge filosoof zei vrijdag in een verkla ring dat de bisschoppen zich „op erg glad terrein" waagden en dat de brief grote onrust had gewekt onder theo logen en katholieke leden. ADVERTENTIE ADVERTENTIE [onze correspondent AVIV Israël staat klaar zich te verzetten tegen een Arabische poging om de joodse t uit de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te stoten. Dit verklaarde een rdvoerder van het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken, nadat de islamitische len dit weekeinde in de Marokkaanse stad Fez aangekondigd hadden in New York stappen n Israël te zullen ondernemen. ilamitische ministers van buiten- se zaken riepen in Fez op tot een id" een islamitische heilige >g tegen Israël. Deze jihad niet per se militair te worden erd, maar kan zich ook op poli- economisch en cultureel terrein Elen. Naast het voornemen Israël de algemene vergadering van de e stoten, besloten de islamitische sters de Arabische boycot tegen !l in de gehele moslimwereld van assing te verklaren. to laatste zal weinig praktische ge- !n voor Israël hebben, omdat Je- lem behalve met Egypte en Tur- tauwelijks betrekkingen met is- tische landen onderhoudt. Veel tiger is echter de aangekondigde ng Israël uit de Algemene Verga lg van de wereldgemeenschap te :n Uitstoting betekent echter dat Israëls lidmaatschap in de beëindigd wordt. Hiertoe kan lts de Veiligheidsraad besluiten, dergelijk voorstel zou daar dan een veto van de Westerse landen tafel worden geveegd. Onduidelijk blijft wanneer precies de islamitische landen zullen pogen Is raël te stoten uit de Algemene Verga dering die in New York wordt gehou den en tot eind dit jaar voortduurt. In Israëlische regeringskringen ver moedt men dat de poging pas in de tweede helft van november te ver wachten is. Dit omdat een eerder dit jaar gehouden speciale Algemene Vergadering een resolutie heeft aan genomen waarin Israël opgeroepen wordt zich vóór 15 november uit de in 1967 bezette gebieden terug te trekken. Pogingen Israël uit de Algemene Ver gadering te stoten faalden vijf jaar geleden, toen de Organisatie van Afrikaanse Eenheid en de niet gebon den landen weigerden hun steun te verlenen. In kringen van het Israëli sche ministerie van buitenlandse za ken gelooft men dat het Arabische voornemen dit jaar een grotere kans van slagen heeft. Uitstoting van Is raël uit de algemene vergadering kan op verschillende manieren plaats vinden: de wenselijkheid van een Israëli sche deelneming aan de Algemene Vergadering zou door de commissie van geloofsbrieven onder de loep kunnen worden genomen. Dit omdat Israël weigert gehoor te geven aan de oproepen van de VN zich uit de bezet te gebieden terug te trekken. Deze tactiek werd met succes in 1974 tegen Zuid-Afrika gehanteerd; De Algemene Vergadering kan Is raël in een resolutie veroordelen wegens het niet naleven van eerdere VN-resoluties en daarom Israël van de werkzaamheden van de Algemene Vergadering buitensluiten. Dit kan volgens het VN-handvest alleen met toestemming van de Veiligheidsraad gebeuren. Israëlische regeringsfunc tionarissen menen dat een veto van de westerse landen in de Veiligheids raad voorkomen kan worden door Israël niet uit te stoten, maar wel de Israëlische deelname aan de Algeme ne Vergadering op te schorten; De Algemene Vergadering kan be sluiten zoals met Zuid-Afrika ge beurde Israël te weren uit de gespe cialiseerde VN-organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de UNESCO en de Internationale Ar- beids Organisatie (ILO). STOCKHOLP (UPI) Twee Zweedse straaljagers hebben begin deze maand bijna een vliegtuig tot landen gedwongen met aan boord de Deense konin gin Margrethe. De Deense vor stin was op 2 september op weg naar het eiland Bornholm om er een officiële verplichting na te komen, toen haar toestel in het Zweedse luchtruim verzeild raakte en opdook op de militai re radar, aldus woordvoerder Erik Pierre van buitenlandse zaken in Stockholm. Toen het toestel boven een mili tair schietterrein vloog dat door luchtmacht en marine wordt ge bruikt, stegen twee straaljagers op. Terwijl zij probeerden de Deen tot landen te dwingen, hoorden ze wie zich aan boord bevond en „dropen af". Het bleek dat de Denen de Zweedse luchtvaartautoriteiten op de hoogte hadden gesteld van de koninklijke vlucht, maar dat zij hun militairen te laat hadden verwittigd. De Zweden hebben de officieel klagende Denen hun veront schuldigingen aangeboden. T o WARSCHAU (Reuter, AFP, AP) Voor het eerst sinds bijna uit. De Poolse overheid voldeed hiermee aan een van de voorwaarden in de overeenkomst die werd gesloten met de stakende arbeiders. Ook de stakers in de stad Katowice hebben het algelopen weekeinde hun werk weer hervat. Gedrapeerd met de oude vlag van Nicaragua is de kist met het lichaam van ex-dictator Anastasio Somoza op weg naar de begraafplaats in „Klein Havana" (Miami), in de Vere nigde Staten. Ongeveer vijftienhon derd naar Miami gevluchte Nicara- guanen en Cubanen woonden de uit vaartplechtigheid bij. Zij scandeer den „Viva Somoza" (leve Somoza) en zongen het volkslied van Nicaragua en Cuba. De uit Nicaragua verdreven dictator werd woensdag in de hoofdstad van Paraguay doodgeschoten, samen met twee begeleiders. De politie van Pa raguay zegt aanwijzingen te hebben dat de huidige sandinistische rege ring in Nicaragua achter de aanslag op Somoza zit. Volgens de politie was het slachtoffer enige weken ge leden al gewaarschuwd voor een mo gelijke op handen zijnde schietpar tij, maar zij zou daar niet op hebben gereageerd. Onder de aanwezigen bij de uitvaart waren ook een aantal ex-ministers uit Nicaragua, die na de revolutie politiek asiel zochten in de Verenig de Staten. Ook Somoza had daar om gevraagd, maar dit werd hem gewei gerd. Het gisteren uitgezonden verslag van een heilige mis is de eerste van een wekelijks terugkerende gebeurtenis. Het is niet alleen een overwinning voor de Poolse arbeiders, maar ook voor kardinaal Stefan Wyszynski, de 79-jarige bisschop die al jaren vecht voor toegang tot de ether voor de kerk. De Poolse regering stond in oktober 1978 een rechtstreeks verslag toe van de installatie van de uit Polen afkomstige paus Johannes Paulus II. Ook mocht de viering van een mis voor de televisie worden verslagen tijdens een bezoek dat de paus vorig jaar aan zijn geboorteland bracht. Van een regelmatige uitzending is echter al sinds het aan de macht komen van de communisten geen sprake meer. Stakende arbeiders in het openbaar vervoer van de stad Katowice hebben •het afgelopen weekeinde een akkoord bereikt met een onderhandelingsde legatie van de regering. De stakers gingen zaterdag weer aan het werk, nadat de eerste secretaris van de communistische partij te Katowice, die tevens lid is van het politburo, de avond daarvoor zijn aftreden bekend had gemaakt. Het heengaan van de functionarissen was een van de eisen van de stakers. Volgens dissidente kringen in Warschau is er in Polen nog maar één staking aan de gang. Het zou gaan om enige honderden arbeiders van een conservenfabriek in Kalisz. President Carter van de Verenigde Staten zei zaterdag dat zijn land zich niet zal mengen in de Poolse zaken en dat hij verwacht dat andere landen dat ook niet doen. De president, die uit Polen afkomstige Amerikanen toesprak, reageerde hiermee op de berichten over activiteiten van Russi sche troepen langs de Poolse grens. Ook de Oostenrijkse kanselier Bruno Kreisky waarschuwde gisteren tegen pogingen van „buitenlandse troepen" om de „kleine concessies" die aan de Poolse arbeiders waren gedaan om zeep te helpen. Hij riep oost en west op zich niet in de Poolse aangelegen heden te mengen. ADVERTENTIE TEHERAN (Reuter) De leden van de OPEC (de organisatie van olie- exporterende landen) zijn tijdens hun in Wenen gehouden beraadslagingen overeengekomen hun olieproduktiè met tien procent te verminderen. Een en ander met ingang van 1 oktober Dit heeft Ali Akbar Moinfar. optre dende als Iraaks olieminister, op een persconferentie verklaard. Doel van de vermindering van de produktie is het huidige olie-overschot op de we reldmarkten te laten verdwijnen. James Dorsey radio en televisie sprak het orakel wederom het Iraanse volk toe. keer hielden niet alleen 35 miljoen Iraniërs de adem in, maar ook Bhonderdmiljoen Amerikanen. Voor het eerst in ruim zes maanden ik de ajatollah over het lot van de 52 Amerikaanse gijzelaars in Iran. optimisme ten gevolge van de „gematigde" voorwaarden van imeini voor de vrijlating van de Amerikanen verdween echter gauw e wirwar van de Iraanse binnenlandse politiek. iddellijk na Khomeini's toespraak schuwden diplomaten in Iran ervoor al fel belang te hechten aan hetgeen de 'Uah niet had vermeld. Amerika moest, Khomeini, aan vier voorwaarden voor hjlating van de gijzelaars voldoen. vermogen van de overleden sjah aan n teruggeven; door de economische boycot geblok- ffde Iraanse bezittingen vrijgeven; ,ven zich niet in de binnenlandse aan egenheden van Iran te mengen; doen van alle claims tegen Iran. ontschuldiging geen woord repte Khomeini over de •e Amerikaanse verontschuldiging de steun in het verleden aan het be ven de sjah en de kans op een proces ns spionage tegen de gegijzelde Ameri- ■n Voorwaarden die bedoeld leken te "o de regering-Carter voor de ogen van ereld op de knieën te dwingen. Maar, waarschuwden leden van het kleine contingent westerse diplomaten in Tehe ran: „Bij Khomeini telt alleen wat hij zegt. Wat het orakel achterwege laat, hoeft niet een matiging van standpunten in te houden."Een dag na Khomeini's toespraak leek Hojatolislam Akbar Hasjemi Rafsanja- ni, voorzitter van het Iraanse parlement, de opvatting van de westerse diplomaten te bevestigen: „de Imam (Khomeini) heeft niet alle voorwaarden genoemd en hij heeft de zaak aan de majilis (het parlement) doorge schoven." Satan Niettemin haalden velen een vonkje hoop uit Khomeini's uitlatingen. Gespeculeerd werd dat de verheviging van het grenscon flict met Irak en het verlangen naar grotere steun vanuit de islamitische wereld Kho meini ervan zouden hebben overtuigd dat de crisis in de betrekkingen met de Verenig de Staten snel de wereld uitgeholpen moest worden. In zijn toespraak liet Khomeini er echter tevens geen twijfel over bestaan dat Amerika de „grote satan" is, die „het bloed Amerikaanse regeringswoordvoerders hebben zich het afgelopen weekeinde po sitief uitgesproken over een mogelijk on derzoek naar de Amerikaans-Iraanse be trekkingen in het verleden. Voorwaarde is echter dat de 52 gijzelaars eerst op vrije voeten worden gesteld. Net als begin dit jaar lijken de VS op nieuw naar een formule te zoeken, waar in Iran zijn grieven tegen de VS voor de ogen van de wereld kan uiten en de gijzelingsaffaire tegelijk wordt beëin digd zonder dat een van de twee partijen gezichtsverlies lijdt. In Amerikaanse regeringskringen stelt men dat het raamwerk van een akkoord zich nu al aan de horizon aftekent. Met Algerije (dat Irans belangen in de Vere nigde Staten sinds de verbreking van de diplomatieke betrekkingen behartigt) als bemiddelaar zouden de VS een spionnen- proces schoorvoetend willen dulden, wanneer de gijzelaars onmiddellijk daar na bet land zouden mogen verlaten. In ruil hiervoor zouden de VS de Iraanse bezittingen weer vrijgeven. Problema tisch blijft echter het Iraanse verlangen naar overdracht van de bezittingen van de overleden sjah. Naast Algerije is ook de Palestijnse be vrijdingsbeweging (PLO) nog steeds be trokken bij pogingen de gijzelingsaffaire te beëindigen. Aartsbisschop Capucci, die enkele jaren in Israëlische gevangen schap zat wegens het smokkelen van wa pens voor de Palestijnse guerrillabewe ging El Fatah, vertoeft al enige tijd in Teheran. Officieel zet hij zich in namens het Vaticaan voor het lot van de in Iran nog woonachtige christenen. Capucci heeft echter verscheidene keren de Ame rikaanse gijzelaars mogen bezoeken. Functionarissen van de PLO geven toe dat Capucci ook poogt een uitweg uit de huidige impasse te vinden. zuigt van onbeschermde mensen" en achter de Iraakse aanvallen op Iran staat. Gedurende de nu bijna elf maanden duren de gijzelingsgeschiedenis in Teheran heb ben Irans nieuwe leiders echter bewezen dat zij zich van de buitenwereld weinig aantrek ken. Speculaties over matiging van Iraanse standpunten in ruil voor meer internatio naal respect bleken telkens weer onjuist. „Met all ah aan hun kant hoeven de Iraniërs zich niets van de rest van de wereld aan te trekken" zegt een in Teheran gestationeer de diplomaat. Het beeld van de grote satan die de islamitische revolutie tegenwerkt en van het Iraanse volk dat offers voor de instandhouding van deze revolutie moet brengen, sluit nauw aan bij het onder Ira niërs wijd verspreide gevoel van xenofobie, drang naar zelf-opoffering, en het syndroom van het eeuwige slachtoffer. Hierbij komt dat de economische boycot tegen Iran wel in dat land gevoeld wordt maar zelfs Amerikaanse regeringsfunctio narissen moeten toegeven dat „wij niemand op de knieën hebben kunnen dwingen. Tenslotte ligt het voor de hand dat een volk, dat één van de machtigste dictatoren ter wereld heeft verdreven en een grote mo gendheid al bijna een jaar gegijzeld houdt, weinig reden tot vrees heeft. Appeltje Bij vele Iran-kenners leeft de opvatting dat de gijzelingszaak pas na de Amerikaanse verkiezingen in november opgelost kan worden. Deze specialisten geloven dat Kho meini met Carter een appeltje wil schillen in een poging diens kansen op herverkiezing te verminderen. In een zojuist in het Ameri kaanse blad Foreign Policy verschenen arti kel leek Amerika's laatste ambassadeur in Teheran, William Sullivan, deze theorie te onderbouwen. Sullivan beschuldigt Carters adviseur voor nationale veiligheidszaken van het saboteren van een compromis met Khomeini, toen de sjah Iran zou verlaten. In Iran wordt de sjah als een marionet van de grote satan gezien. Door de toenade ringspogingen tot Khomeini in de beginfase al te staken, leek Carter in de gedachten- gang van de ajatollah deze visie te bevesti gen. Wie Khomeini in de afgelopen jaren volgde kon niet om z'n intense persoonlijke haat van de sjah heen. De sjah is inmiddels verdreven en dood, maar zijn beschermen gel Carter zit nog steeds in het Witte Huis. Met enig recht poogde Carter het optimis me naar aanleiding van het jongste orakel in te dammen: naar aanleiding van het jongste orakel in te dammen: „er bestaat geen vooruitzicht op dit ogenblik voor een vroegtijdige oplossing van de gijzelingsaf faire Parlementsvoorzitter Rafsanjani

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5